Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

45.

46-47.

1

2

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про основні віхи життя й творчості мит-ця, особливості його світогляду, внесок драматурга в розвиток театру;

-читає, використовуючи різні види читання (ознайом-

лювальне, навчальне, пошукове) під час роботи зі статтею підручника про життя і творчість Б.Шоу;

-пояснює, в чому полягала «театральна революція» драматурга (розвинув традиції Г.Ібсена, розробивши особливий тип драми – «драму ідей»: конфлікт твору полягав не лише у зіткненні інтересів і пристрастей персонажів, а й у царині ідеології, це передусім конф-лікт ідей); знає відмінність «нової драми» від тради-ційної;

-порівнює античний міф про Пігмаліона і п’єсу Б.Шоу «Пігмаліон»;

-визначає специфіку втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон»;

-з’ясовує, що конфлікт ідей присутній і у веселій, до-тепній комедії «Пігмаліон», як специфічний «філоло-гічний конфлікт», де Б.Шоу втілює ідею вирішення

важливих соціальних проблем, зокрема, соціальної

рівності шляхом оволодіння всіма прошарками сус-

пільства правильною вимовою;

-називає особливості драматичного роду літератури та «нової драми»;

-переказує зміст п’єси «Пігмаліон» та пояснює її наз-ву;

-дає визначення п’єси як соціально-аналітичної дра-ми;

-називає й ілюструє прикладами з тексту втілення рис «драми-дискусії» в «Пігмаліоні»;

уміє перетворювати інформацію з однієї форми в

іншу (складання схеми або таблиці «Античний міф і п’єса Б.Шоу «Пігмаліон»: спільне та відмінне»);

-виявляє у творах драматурга провідні проблеми, те-ми, мотиви;

-знає українські переклади творів драматурга.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,4

Ключові та предметні компетентності:

-дає визначення термінів «аналітична композиція», парадокс, квінтесенція;

-аналізує твір у єдності змісту та форми;

-називає елементи та особливості жанру і компози-ції, специфіку конфлікту п’єси «Пігмаліон»;

-коментує визначення Б.Шоу жанру свого твору як «роману у п’яти діях»;

-наводить приклади втілення «конфлікту ідей» че-рез «філологічний конфлікт» (опис того, як Хіггінс навчає квіткару Елізу Дулітл правильної аристокра-тичної вимови, є втіленням ідеї соціаліста Шоу, який показує шлях до справедливого устрою суспільства, де аристократи і простий люд матимуть рівні шанси реалізувати своє право на освіту й гідне життя);

-простежує й аналізує динаміку образу Елізи Дулітл;

-визначає, гуманітарну освіту і формування почуття власної гідності Елайзи Дулітл як її шлях від мало-привабливої квіткарки до «чарівної леді», як під-ґрунтя для «фантастичного міжкласового стрибка»; роль ініціативності та бажання самовдосконалення в духовному розвиткові особистості;

використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу образу Елізи Дулітл;

-уміє характеризувати образи, розповідати про моти-ви їхніх учинків; вести полеміку;

-знаходить художні засоби створення образів у творі;

тексту; особливості індивідуального стилю митця;

-висловлює особисте ставлення щодо мотиву вчинків героїв твору та до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитата-ми з тексту;

-розкриває авторське ставлення до героїв п’єси;

-проводить паралель між образом Елайзи та галере-єю жіночих образів у світовій літературі;

-створює власну інтерпретацію художнього образу;

-дає тлумачення поняттям «парадокс», «квінтесен-ція», «пуритани»;

-знаходить ремарки, парадокси в тексті, пояснює їх роль у п’єсі; риси реалізму;

-з’ясовує, як автор утверджує ідею цінності людської особистості незалежно від її соціального статусу; у чому полягає сенс назви твору «Пігмаліон» (зокрема

зв’язок – збіги та відмінності – комедії з давньо-

грецьким міфом), відкритість фіналу та дискусійність твору; чому драму «Пігмаліон» вважають філологіч-

ною та яке значення має мистецтво слова для духов-

ного пробудження людини;

-прогнозує розвиток характерів героїв у подальшому;

-пропонує власний фінал твору;

-усвідомлює актуальність проблем, поставлених у

п’єсі (свобода і несвобода особистості, нерівність між бідними і багатими, кохання, гідності, «експеримент над людиною», вплив мови на свідомість людини,

безправ’я жінки та її самореалізація в суспільстві,

роль мистецтва й освіти для формування особистості, інтелектуальна рівність усіх людей, незалежно від їхнього соціального становища і статків, необхідність виховання в собі відповідальності, поваги до інших, взаєморозуміння);

-створює тексти (твори-мініатюри), висловлюючи

власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та вико-

ристовуючи відповідні зображально-виражальні засо-

би;

уміє перетворювати інформацію з однієї форми в

іншу (складання схеми або таблиці «Динаміка образу Елайзи Дулітл», «Проблематика п’єси «Пігмаліон»);

уникати дискримінації інших у ході спілкування;

-перелічує й ілюструє прикладами з тексту основні новаторські нововведення Шоу-драматурга.

Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфі-ка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».

Динаміка образу Елізи Ду-літл. Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження на-ціональної культури, розвит-ку мови.

«Високі та низькі» драматичні жан-ри, міф, «драма-дискусія», соціально-аналітична драма, «інтелектуальна драма», «філологічний конфлікт».

«Драма-дискусія», соціально-аналі-тична драма, «драма ідей», «висока

комедія», парадокс, відкритий фінал,

засоби комічного, ремарка, квінт-есенція, прототип.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: О.Мокроволь-ський, Є.Ржевуцька, М.Ов-руцька, Ю.Будяка, М.Івчен-ко, М.Павлов, М.Опанащук.

Анонімний переклад п’єси «Антоній і Клеопатра» Б.Шоу в Коломиї (1913р.).

М.Куліш «Мина Мазайло».

Лесь Курбас, «Молодий те-атр» («Кандіда», 1918).

Портрети Б.Шоу: фото 1894р., 1909р., 1914р.; 1936р., Д.Огастес «Портрет Бернарда Шоу»;

Ілюстрації до п’єси «Пігмаліон»: М.Пікова, В.Власова, А.Васіна.

Живопис: Ф.Буше «Пігмаліон і Галатея»; Г.Доре «Світ Елайзи Дулітл» (гравюра); П.Лоран «Пігмаліон і Галатея»; Е.Норман «Пігмаліон».

Музика: Ф.Зуппе «Чудова Галатея» (оперета); А.Онеггер – музика до х/ф «Пігмаліон»; збірка музичної критики Б.Шоу; музика Вагнера (яку пропагував драматург); .

Скульптура, архітектура: Ж.Кишфалуді-Штробль-«Бер-нард Шоу» (скульптура); О.Роден – бюст Б.Шоу; П.Тру-

бецькой – «Бернард Шоу» (скульптура); пам’ятники Б.Шоу

в Дубліні (Ірландія), Ніагара –на- озері (Канада).

Музеї: дім-музей в Айот Сент-Лоренс (50 км від Лондона);

експозиція, присвячена Б.Шоу в Літературному музеї Дуб-ліна.

Фото: «Квіткарки з Ковен-Гардену» (кінець ХІХст.); «Бер-нард Шоу за друкарською машинкою» (1929); будинок, у якому народився Б.Шоу; обертова хатина в саду Куточка Шоу (Айот Сент-Лоренс), де драматург написав більшу частину своїх творів після 1906 року; обкладинка першови-дання, на якій зображена Стелла Патрік Кемпбелл (перша в Англії виконавиця ролі Елізи); афіші до спектаклів «Піг-маліон»; колонада церкви Св..Павла в Лондоні (місце зуст-

річі професора фонетики Хіггінса з квіткаркою Елізою);

Театр: віденський Бургтеатр (16.10.1913р. – перша постановка «Пігмаліона»); Незалежний театр у Лондоні

Відеоресурси: «You Tube» -«Моя прекрасна леді» (мюзикл Ф.Лоу за п’єсою Б.Шоу «Пігмаліон» (1964); фільм «Пігмаліон» (реж.Е.Есквіт, Англія, 1938р.); «Галатея» - фільм-балет; екранізації п’єси «Пігмаліон» в Німеччині (1935), Великобританії (1938, 1973), СРСР (1957, 1975, 1977), США (1963, 1964, 1983); аудіо спектакль «Пігмалі-он».

Античний міф про Пігмаліона та Галатею.

Античний театр,театр доби Відродження.

Г.Ібсен «Ляльковий дім», М.Куліш «Мина Мазайло».

Повісті Ольги Кобилян-ської (проблеми фемініз-му).

Географія, історія,

українська літерату-ра, англійська мова.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
0
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!