н

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

14-15.

16.

2

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про основні віхи життя Дж.Байро-на, його внесок у духовну скарбницю англій-ської літератури і світу; про розвиток роман-

тизму в Англії;

-характеризує поета як видатного англійсько-

го поета-романтика, фундатора течії байроніз-

му в літературі романтизму; ліричного героя

творів;

-виразно читає вірші Дж.Байрона; дає визна-

чення поняття «байронізм» та «байронічний

герой»;

-визначає тему та головну думку творів; ха-

рактерні риси байронічного героя; особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів;

-називає провідні мотиви і домінуючі настрої

його творчості («світова скорбота», самотність,

нескореність і романтичний бунт);

-відзначає зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією);

-пояснює суперечності ліричного героя вірша

«Мій дух, як ніч…»; що має найбільшу цінність

для байронічного героя; яку людину можна назвати духовно здоровою;

-з’ясовує значення символу голуба (голубки) у

різних творах літератури й інших видів мистец-тва;

-знаходить інформацію про біблійних персона-

Жів Давида та Саула (і пояснює, чому саме їхня

історія взята за основу сюжету вірша «Мій дух,

як ніч…»);епітети, метафори і порівняння у вір-ші та пояснює їх роль у творах; приклади кон-кретного втілення ознак романтизму в поезіях ДжБайрона та ілюструє їх цитатами з тексту;

-доводить, що у вірші «Хотів би жити знов у го-рах…» є різні види художнього простору і часу;

-читає поезії Дж.Байрона англійською мовою, порівнює оригінал і художні переклади (у фрагментах і цілісно за умови володіння учня-ми іноземною мовою); відтворення біблійного

сюжету засобами різних видів мистецтва;

-проводить паралель між «Одою до радості»

Ф.Шиллера та віршами Дж.Байрона і порівнює

просвітницький і романтичний світогляд двох

поетів;

-уміє проводити пошукову діяльність, готу-

вати повідомлення (або презентації) «Ан-

глійський романтизм», «Останні дні життя

Дж.Байрона», «Цікаві факти про Дж.Байрона»),

словесно оформлювати результати дослід-

жень; перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання хронологічної таб-

лиці «Життя і творчість Дж.Байрона», схеми або

таблиці «Ідеал ліричного героя Дж.Байрона»,

«Антитеза мрії й дійсності у вірші Дж.Байрона «Хотів би жити знов у горах…»); виокремлю-вати головну та другорядну інформацію; пре-

зентувати власні ідеї чітко, грамотно, викорис-товуючи доцільні мовні засоби; готувати тези

виступу на тему «Джордж Байрон – поет і гро-

радянин»).

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,4

Ключові та предметні компетентності:

-виразно читає і переказує поему Дж.Байрона «Мазепа», відтворюючи хронологічну послідов-

ність подій у творі (фабула) і простежує специ-фіку їхнього художнього втілення (сюжет);

-складає план поеми;

-розповідає про джерела романтичного міфу про Мазепу;

-аналізує поему, визначає її історичну основу

та романтичний міф; тему, головну думку, проблематику, символи та контрасти у творі; об-

рази природи, які використовує поет для опису України;

-характеризує образи поеми;

-називає елементи композиції твору; ключові події в житті гетьмана та риси романтичного ге-роя в образі Мазепи; засоби творення образу; іс-

торичних героїв, які згадуються в поемі; риси характеру Мазепи, які допомогли йому вижити й досягти висот у кар’єрі;

-використовує різні види читання (вибіркове, пошукове, навчальне) під час аналізу поеми;

-знаходить епітети, метафори і порівняння у вірші та пояснює їх роль у творі;

-виявляє жанрові ознаки поеми доби роман-

тизму та взаємодії романтизму з реалізмом;

приклади конкретного втілення ознак роман-тизму та ілюструє їх цитатами з тексту;

-висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в поемі, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-порівнює оригінал і художні переклади ( у фрагментах і цілісно за умови володіння учня-ми іноземною мовою);

-пояснює причини відхилення автора від істо-

ричної правди актуальність романтичного героя в сьогоденні;

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва;

-уміє проводити пошукову діяльність, готу-

вати повідомлення (або презентації) «Геть-

ман Іван Мазепа», «Джерела романтичного мі-

фу про Івана Мазепу», «Риси байронічного героя в образі Мазепи»); словесно оформлю-

вати результати досліджень; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складання таблиці або схеми «Історична правда і роман-

тичний міф у поемі Дж.Байрона «Мазепа»);

письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди про образ головного героя твору («Людське й героїчне в Мазепі»); вести дискусію;

-розкриває виховний зміст образу Мазепи і ін.-

терпретації Дж.Байрона для його часу і для су-

часного покоління.

Джордж Ноел Гордон Байрон «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив твор-чості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж.Байрона.

Дж.Байрон. Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зо-браження образу гетьмана у тво-рі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення об-разу, динаміка образу та ін.).

Жанри лірики, ліричний герой, конт-

раст, антитеза, символ, байронічний герой, байронізм.

Легенда, контраст, монолог, символ, романтичний пейзаж, антитеза, ліро-епічна поема, романтичний міф, бай-ронічний герой, байронізм.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: І.Франко, П.Куліш, П.Грабовський, М.Костомаров, В.Самійлен-ко, Д.Загул, Д.Паламарчук, С.Голованівський, В.Богу-

славська, М.Старицький, О.Веретенченко.

Трилогія Б.Лепкого «Мазепа», поема В.Сосюри «Мазепа», поема С.Рудансь-кого «Мазепа, гетьман український».

Дж.Байрон і Україна:

Т.Шевченко про Дж.Байрона.

Поезія українських романтиків

(М.Петренка, В.Забіли, Є.Гребінки, П.Гулака-Арте-мовського тощо).

Портрети Дж.Байрона: акварель П.Соколова; малюнок О.Пушкіна; акварель Віккеля; Сандерс «Байрон в 1807 році»; Т.Філліпса «Лорд Байрон в албанському костюмі» та останній прижиттєвий портрет Дж.Байрона.

Портрет Мазепи (художник невідомий, кінець ХVІІ ст.).

Ілюстрації: «Іван Мазепа» - гравюра 1715р.; гравюри І.Ми

гури,  Д. Ґаляховського, Л.Тарасевича, М.Бернінгротга.

Живопис: 186 гравюр; 42 картини; Г.Седерстрьом «Мазепа і Карл»; Ф.Морріс «Ньюстедське абатство»; картина невідомого художника кінця ХVІІ-поч. ХVІІІст. «Карл ХІІ»; полотна А.Деверія, Ю.Коссака, Є.Харпентера, Т.Жеріко, М.Геримського, Е. Делакруа, О.Верне, Л.Бу-ланже, Т.Шассеріо,К.Устияновича, Т.Шевченка («Марія» -

за поемою О.Пушкіна «Полтава»); О.Дом’є «Прометей і орел-стерв’ятник»; Рембрандт «Давид грає на арфі перед Саулом».

Музика: 22 музичних твори; музика С.Б.Боржимського на слова вірша ДжБайрона «Мій дух як ніч…»; Ф.Ліст (сим-фонічна поема «Мазепа»; опера П.Чайковського «Мазепа»; Ж.Матіас - увертюра «Мазепа»; М.Балфе - кантата «Мазе-па»; незавершений вокальний квартет С.Рахманінова «Ма-зепа»; Марі де Гранваль – опера «Мазепа»; Дж.Верді- опе-ра «Корсар», А.Адан – балет «Корсар», Х.Вольф – пісні на

вірші Дж.Байрона, Д.Россіні – хоровий твір «Жалоба Мухи на смерть Байрона»; А.Буш – симфонія № 3 «Байроновсь-ка».

Скульптура: 6 скульптур; А.Фальг’єр «Лорд Байрон іалегорія Греції»; мармуровий бюст Дж.Байрона (автор

Л.Бартоліні, 1922);

Пам’ятники Дж.Байрону в Афінах, Італії, в музеї Данії,

І.Мазепі в с.Мазепинці (Київ.обл.), в м.Кергонксон (США), в Полтаві, Чернігові; гетьману Мазепі та королю Карлу ХІІ (с.Дігтярівка Чернігівська обл.); пам’ятник Байрону в Міс-солунзі.

Театр: основні сценічні жанри, які представляли образ Мазепи, були драми, трагедії, пантоміми, опери. П’єси «Мазепа» Л.Манька, К.Карпатського, О.Сагайдачного, П.Кононенка, театральна постановка театру ім.М.Занько-

вецької (Львів, 1992); «Гетьман Іван Мазепа: три картини з жит- тя Великого гетьмана» — театралізоване подання до Карнегі Холі, постановка комітету Ліги української молоді Північної Америки, (Нью-Йорк, 1959); «Розіп’ятий Мазе-

па» — п'єса Івана Огієнка (Канада).

Кіно: «Мазепа» - німий художній короткометражний фільм В.Гончарова за мотивами поеми О. Пушкіна «Полтава» (1909); фільм «Мазепа» Д. Сахненка (1913), фільм «Мазе-па» В. Гардіна (1914); «Мазепа» - фільм П.Чардиніна, знятий за драмою Ю.Словацького (1914); «Гетьман Іван Мазепа» режисера К.Крайнього (Київнаукфільм) (1993); «Молитва про гетьмана Мазепу» - український повномет-

ражний художній фільм (реж.Ю.Іллєнко, 2002).

Науково-популярні фільми:«Гетьман Іван Мазепа» (реж. О.Скрипник, 1992); «Анафема»  (реж. Л. Анічкін, 1993);

«Іван Мазепа» (реж.В.Вітер, 2007).

Фільми «Князь любви» (1922); «Леді Кароліна Лем» (реж.

Р.Болт, 1972); «Плохой лорд Байрон» (1949); «Байрон» (реж.Дж.Фаріно, 2003).

Відеоресурси: «You Tube» - освітній відеоролик «Джордж

Байрон»; «Джордж Байрон Ноел Гордон»; «Дж.Байрон – англійський романтик ХІХст»; «Дж.Байрон. «Хотів би жи-ти знов у горах…»; «Дж.Байрон. «Мій дух як ніч…»; «Дж.Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда»; «Лірич-

ний герой Байрона у вірші «Хотів би жити знов у горах…».

Біблія, «Псалми Давидо-

ві» (біблійний сюжет

про царя Саула і пастуха Давида).

М.Лермонтов – вірш «Парус».

Лірика П-Б.Шеллі, друж

ба з Дж.Байроном.

Лірика Г.Гейне.

Порівняння оригіналу і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

Вольтер «Історія Кар-

ла ХІІ». Поема «Мазе-

па» В.Гюго; поема

«Полтава» О.Пушкіна;

драма Ю.Словацького

«Мазепа»; поема К.Ри-

лєєва «Войнаровський»

та історична дума «Ма-зепа»;трагедія «Мазепа» Р.фон Готшаля; трагедія « Іван Мазепа» Й.Фріча;

поема «Засланці» А.фон Шаміссо.

  Байронізм у

літературах світу: чар-

тистська поезія Англії, прогресивні романтики Франції, італійські поети (Н.Фосколо, С.Пелліко, Дж.Леопарді); у Німеч-

чині – Г.Гейне; в Угор-щині – Ш.Петефі, в Польщі – А.Міцкевич, в Україні – Т.Шевченко, в Росії – О.Пушкін,

М.Лермонтов.

Порівняльна характе-ристика поезій україн-ських романтиків з пое-

зією Дж.Байрона (обра-зи ліричних героїв, те-матика і проблематика, художні особливості.

Географія, історія,

англійська мова та література, україн-ська література.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
7
дн.
1
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!