Моніторинговий супровід управлінської діяльності заступника директора ЗЗСО

Різне

29.10.2018

1681

23

0

Опис документу:
Основні процедури моніторингу якості освіти включають якісний і кількісний аналіз й оцінку стану й результатів тестування, соціологічне опитування: статистичну обробку даних, аналітико-узагальнені висновки і оцінки. Моніторинг дає об’єктивну інформацію для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення навчально-виховного процесу і якості управління, від чого залежить кінцевий результат освіти.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Моніторинговий супровід управлінської діяльності заступника директора закладу загальної середньої освіти
Слайд № 1

Моніторинговий супровід управлінської діяльності заступника директора закладу загальної середньої освіти

Моніторинг – це спеціальна система збору, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про етапи загальної середньої освіти, прогнозування на...
Слайд № 2

Моніторинг – це спеціальна система збору, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про етапи загальної середньої освіти, прогнозування на основі об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розроблення наукового обґрунтування рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування навчального закладу.

Проблема якості освіти стала соціально значимою не лише в науковому, але і в практичному плані у зв'язку атестацією шкіл і необхідністю стандартизо...
Слайд № 3

Проблема якості освіти стала соціально значимою не лише в науковому, але і в практичному плані у зв'язку атестацією шкіл і необхідністю стандартизованої об’єктивної оцінки якості реалізації варіативних загальноосвітніх програм, різнорівневого і різнопрофільного навчання. Якість освіти є системний об’єкт управління і діагностики. Проблема якості освіти нерозривно пов’язана з проблемою якості людини, з її випереджуючим розвитком у системі освіти, що формує соціальний інтелект як фактор прогресивного розвитку суспільства. Якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують основні аспекти освітнього процесу, його ефективність: відповідність освіти вимогам часу, що характеризується переходом до високотехнологічного інформаційного суспільства; відповідність навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам; якість навчально-виховного процесу, що забезпечує рівень особистісного розвитку; динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні, саморозвитку, самореалізації; реалізація оздоровчої функції освіти, уникнення негативних наслідків; позитивна мотивація навчання, готовність до пізнавальної діяльності; якість управління освітніми програмами, що мають бути спрямовані на основну мету системи освіти – забезпечити умови для всебічного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства; готовність педагогічних кадрів до інноваційних процесів.

Слайд № 4

Системна діагностика якості загальної середньої освіти є складовою частиною моніторингу шкільної системи освіти. Моніторинг ми розглядаємо як станд...
Слайд № 5

Системна діагностика якості загальної середньої освіти є складовою частиною моніторингу шкільної системи освіти. Моніторинг ми розглядаємо як стандартизовану систему кваліметричних методик і процедур, які забезпечують уніфікований підхід до аналізу й оцінки стану і результатів функціонування та розвитку шкільної освіти. Основні процедури моніторингу якості освіти включають якісний і кількісний аналіз й оцінку стану й результатів тестування, соціологічне опитування: статистичну обробку даних, аналітико-узагальнені висновки і оцінки. Моніторинг дає об’єктивну інформацію для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення навчально-виховного процесу і якості управління, від чого залежить кінцевий результат освіти. Моніторинг може здійснюватися на основі критеріїв і показників якості освіти, які відповідають гуманістичній парадигмі, системному, програмно-цільовому характеру управління якості освіти. Системна діагностика якості освіти – це педагогічна діагностика, яка включає дидактичні, психологічні, валеологічні, соціально-педагогічні методики і процедури вимірювання якісних характеристик компонентів освітньої системи і всіх учасників освітнього процесу (учителів, учнів та їх батьків).

Слайд № 6

Управлінський моніторинг – передбачає збирання та узагальнення інформації за певними показниками для вивчення конкретної освітньої проблеми та виро...
Слайд № 7

Управлінський моніторинг – передбачає збирання та узагальнення інформації за певними показниками для вивчення конкретної освітньої проблеми та вироблення відповідних рекомендацій щодо формування стратегій і тактики управлінської діяльності чи прийняття управлінських рішень.

На сучасному етапі в освіті відбувається розгортання інноваційних процесів. Особливого значення набуває проблема якості сучасної освіти та управлін...
Слайд № 8

На сучасному етапі в освіті відбувається розгортання інноваційних процесів. Особливого значення набуває проблема якості сучасної освіти та управління процесом її відстеження. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є впровадження в освітню систему моніторингу. Оксфордський словник визначає моніторинг як ретельне спостереження, контроль за роботою. Термін “моніторинг” (від латинського слова monitor - застережливий) прийшов у педагогічну науку з екології та соціології.. На сьогодні поняття моніторинг набуває більш широкого застосування.

У педагогіці моніторинг – це форма збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безпер...
Слайд № 9

У педагогіці моніторинг – це форма збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безперервне стеження за її станом і прогнозування розвитку педагогічних систем.

Слайд № 10

Слайд № 11

Об’єктивність – це максимальне уникнення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов для всіх...
Слайд № 12

Об’єктивність – це максимальне уникнення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу. Валідність – повна і всебічна відповідність пропонованих контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критерію оцінювання. Надійність – сталість результатів, що можна отримати при повторному контролі, які проводять інші особи.

Врахування психолого – педагогічних особливостей – означає вивчення рівня освіти, професіоналізму, загального розвитку, індивідуальних особливостей...
Слайд № 13

Врахування психолого – педагогічних особливостей – означає вивчення рівня освіти, професіоналізму, загального розвитку, індивідуальних особливостей об’єкта, а також умов і конкретних ситуацій проведення обстежень, що передбачають диференціацію контрольних та діагностичних завдань. Під систематичністю розуміють проведення етапів і видів моніторингу в певній послідовності та за відповідною системою. Гуманістична спрямованість – моніторингу передбачає створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату. Результати моніторингу не можуть бути використані для застосування будь-яких репресивних заходів, а повинні мати тільки стимулюючий характер у випадку зміни ставлення об’єктів педагогічного процесу до своєї навчальної, професійної та суспільно корисної діяльності.

Слайд № 14

Інформаційна – оцінка дає можливість з’ясувати результативність педагогічного процесу, отримати відомості про стан об’єкта, забезпечити зворотний з...
Слайд № 15

Інформаційна – оцінка дає можливість з’ясувати результативність педагогічного процесу, отримати відомості про стан об’єкта, забезпечити зворотний зв’язок. На цій основі відбувається участь в управлінні педагогічним процесом, аналізується ефективність виховання і навчання. При дослідженні навчального процесу фіксуються не лише показники знань, умінь, навичок, основна увага спрямована передовсім на особливості протікання, розвитку власне освітнього процесу. Пошуково-дослідницька (активізуюча) – передбачає участь у моніторингу різних суб’єктів навчального процесу. Вона сприяє підвищенню професійної культури, аналізу педагогічної управлінської діяльності. Дослідницька настанова є основою педагогічної творчості. Формуюча – впровадження моніторингу в практику роботи школи дозволить більш ефективно здійснювати процес формування особистості.Спираючись на результати моніторингової оцінки, можна підібрати методи й прийоми індивідуального впливу, завдяки чому проблемні аспекти у формуванні особистості учня постійно перебуватимуть у зоні уваги педагогів. Корекційна – тісно пов’язана із попередньою функцією. Спрямованість моніторингу на особливості поточних процесів передбачає виявлення і фіксацію не прогнозованих, несподіваних результатів реалізації освітньої роботи. Корекційна функція допоможе усунути негативні моменти у професійному становленні педагога.

Системоутворююча – вимоги науковості будь-якого моніторингу передбачають перш за все організацію і його проведення на основі системного підходу. Ос...
Слайд № 16

Системоутворююча – вимоги науковості будь-якого моніторингу передбачають перш за все організацію і його проведення на основі системного підходу. Освітній моніторинг виступає як складова система, завданням якої є стеження за станом розвитку педагогічного процесу з метою найбільш оптимального вибору цілей і задач . А також засоьів і методів їх вирішення. Прогностична – моніторинг не лише фіксує поточний стан освітнього процесу на заданому часовому проміжку, але й сприяє прогнозуванню подальших тенденцій його розвитку і внесенню відповідних коректив, що створює передумови удосконалення. Таким чином, всі функції моніторингу підпорядковуються загальній меті підвищення ефективності діяльності школи і спрямовані на забезпечення наукового підходу в управлінні навчально-виховним процесом.

Підготовчий, який передбачає детальне ознайомлення з концептуальними засадами, змістом та технологічним інструментарієм, етап передбачає постановку...
Слайд № 17

Підготовчий, який передбачає детальне ознайомлення з концептуальними засадами, змістом та технологічним інструментарієм, етап передбачає постановку мети, визначення суб’єктів та об’єктів дослідження, , встановлення термінів проведення, вивчення відповідної літератури, визначення напрямків і відбір критеріїв. Суть практичного етапу полягає в зборі інформації шляхом спостережень, співбесід, тестування, анкетування, відвідування уроків, проведення позакласних заходів, контрольних робіт, аналіз документів, рейтинг, самооцінка. Аналітичний - це етап під час якого відбувається аналіз, систематизація та узагальнення отриманої інформації, розробка рекомендацій і пропозицій щодо подальшого періоду, формуються висновки.

І етап - визначення цілей та планування досліджень визначення мети і завдань досліджень; визначення об’єкта досліджень; визначення терміну дослідже...
Слайд № 18

І етап - визначення цілей та планування досліджень визначення мети і завдань досліджень; визначення об’єкта досліджень; визначення терміну дослідження; визначення координаторів дослідження; вибір критеріїв дослідження; вибір методів. ІІ етап - розробка інструментарію розробка тестів, анкет, контрольних завдань; підготовка інструктивних матеріалів для координаторів і учасників дослідження; вибір методів обробки одержаних результатів дослідження. ІІІ етап - проведення дослідження підготовка учасників, проведення інструктажу; основне дослідження. ІV етап - збір та обробка результатів обробка результатів. V етап – аналіз та інтерпретація результатів дослідження узагальнення одержаної інформації; виявлення чинників впливу; підготовка рекомендацій щодо корекції та усунення негативних чинників, формування стратегії і тактики освітнього процесу

Моніторинг якості умов функціонування та розвитку Моніторинг освітнього процесу Моніторинг результатів освітнього процесу Основні напрямки монітори...
Слайд № 19

Моніторинг якості умов функціонування та розвитку Моніторинг освітнього процесу Моніторинг результатів освітнього процесу Основні напрямки моніторингових досліджень рівень навчальних досягнень учнів; стан викладання базових дисциплін; стан здоров’я та розвитку особистості учня; впровадження освітніх інформаційних технологій учнівські олімпіади з базових дисциплін; моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі. Моніторинг якості загальної середньої освіти

Слайд № 20

Слайд № 21

Об’єкти дослідження Показники дослідження Питання які виносяться на моніторингові дослідження 1. Адміністрація Продуктивність управлінської діяльно...
Слайд № 22

Об’єкти дослідження Показники дослідження Питання які виносяться на моніторингові дослідження 1. Адміністрація Продуктивність управлінської діяльності ефективність управлінських рішень; участь у методичних та творчих заходах на рівні школи, міста; освіта, кваліфікація, категорія. 2. Учителі Кількісні чисельність, кваліфікація, звання; стаж роботи, освіта; кількість вчителів, що пройшли курсову підготовку; кількість вчителів, що володіють навичками роботи з інноваційними інформаційними технологіями. 3. Учителі Рівень професійної підготовленості рівень науково-теоретичної підготовки; рівень психологічно-педагогічної підготовки; рівень професійних знань та умінь; рівень готовності до самоосвіти та пошукової діяльності. 4. Учителі Рівень педагогічної діяльності особливості відносин між вчителем і учнями; рівень комунікативних здібностей. 5. Учні Кількісні кількість учнів по класах, паралелях; віковий склад. Кількість дівчат та хлопців; учні пільгових категорій, учні групи ризику; кількість учнів, що знаходиться на диспансерному обліку; відвідування учнями школи.

Об’єкти дослідження Показники дослідження Питання які виносяться на моніторингові дослідження 6. Учні Результати навчальної діяльності рівень успіш...
Слайд № 23

Об’єкти дослідження Показники дослідження Питання які виносяться на моніторингові дослідження 6. Учні Результати навчальної діяльності рівень успішності; рівень навченості; рівень розумового розвитку учнів; мотивація навчальної діяльності, готовність до пізнавальної діяльності; відповідність навчальних досягнень учнів державним освітнім стандартам; динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні, саморозвитку, самореалізації. 7. Учні Характеристика стану здоров’я рівень фізичної підготовки учнів школи; стан здоров’я учнів; рівень захворюваності. 8. Матеріально-технічне та методичне забезпечення Забезпеченість підручниками. забезпеченість підручниками учнів 1-7 класів на 01.09. Та на 01.11. Щорічно; забезпеченість підручниками учнів 8-10 класів; забезпеченість учнів підручниками з російської мови для 5-7 класів; забезпеченість підручниками учнів профільних класів; кількість передплачених періодичних видань. 9. Матеріально-технічне та методичне забезпечення Технічне та методичне забезпечення кабінетів наявність меблів, їхня відповідність кількості учнів класу; виконання санітарно-гігієнічних норм, правил безпеки; наявність роздаткового матеріалу, наочності, ТЗН.

Моніторинг професійної діяльності вчителів Мета: підвищити рівень педагогічної майстерності та максимально розкрити творчий потенціал кожного вчите...
Слайд № 24

Моніторинг професійної діяльності вчителів Мета: підвищити рівень педагогічної майстерності та максимально розкрити творчий потенціал кожного вчителя. Суб’єкт управління: адміністрація школи Об’єкт дослідження: професійні знання і вміння, педагогічні здібності, самоосвіта та дослідницька діяльність вчителів школи. Зміст моніторингових процедур (показники): професійно-фахове зростання вчителя; розвиток творчого потенціалу в процесі діяльності; вдосконалення особистісних якостей; рівень навчальних досягнень учнів; розвиток ключових компетентностей учнів. Методи дослідження (напрямки): вивчення документації вчителів; відвідування уроків; соціологічні методи; аналіз якості кадрового забезпечення: освіта, категорійність, педагогічні звання; аналіз результатів атестації, курсової перепідготовки; виконання навчальних планів та програм; участь в науково-методичній роботі; дослідницька діяльність; організація роботи зі здібними та обдарованими учнями; вивчення стану впровадження інноваційних технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання учнів.

Управлінський моніторинг. Мета: створення ефективної системи педагогічного менеджменту. Суб’єкт управління: адміністрація школи Об’єкт дослідження:...
Слайд № 25

Управлінський моніторинг. Мета: створення ефективної системи педагогічного менеджменту. Суб’єкт управління: адміністрація школи Об’єкт дослідження: рівень професійної майстерності вчителя української мови та літератури , якість освіти, якість дидактичного менеджменту в системі ”учитель - учень”. Методи дослідження: вивчення документації вчителя української мови та літератури (календарно – тематичні плани, нормативна база з предмета, журнали); відвідування уроків; соціологічні методи (бесіди з батьками, учнями, вчителями, анкетування). Зміст моніторингових процедур: організація і проведення соціологічного дослідження з метою вивчення рівня самоосвітньої компетентності вчителя української мови та літератури та учнів 7, 9 класів; аналіз результатів дослідження та створення системи ефективних управлінських рішень щодо усунення виявлених проблем; керівництво і контроль за процедурою проведення зрізів з української мови (діагностична, поточна і підсумкова за І семестр контрольні роботи); відвідування уроків вчителя, їх проблемний аналіз, створення системи управлінських рішень за результатами експертизи педагогічної діяльності вчителя; забезпечення керівництва й контролю за процесом і результативністю корекційної роботи вчителя; аналіз ефективності методичного менеджменту в системі: адміністрація – вчитель – учень.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів Умови здійснення моніторингу: приблизно однаковий рівень розумового розвитку учнів, що навчаються у виз...
Слайд № 26

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів Умови здійснення моніторингу: приблизно однаковий рівень розумового розвитку учнів, що навчаються у визначених класах; однаковий вік, клас; один і той же предмет; єдині програмові вимоги (профільність); створення комфортних умов; участь в олімпіадах, конкурсах різних рівнів. Аналіз кількісних та якісних показників: складання порівняльних діаграм; опис результатів; аналіз результатів дослідження та створення системи ефективних управлінських рішень щодо усунення виявлених проблем; забезпечення керівництва й контролю за процесом і результативністю корекційної роботи вчителя. Висновки.

Моніторинг якості освіти Мета: вивчення рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, поглиблення знань учнів. Суб’єкт управління: адмініс...
Слайд № 27

Моніторинг якості освіти Мета: вивчення рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, поглиблення знань учнів. Суб’єкт управління: адміністрація школи . Об’єкти: рівень шкільної освіти відповідно державному стандарту, зміст освіти, ефективність упровадження варіативної складової, сформованість ключових компетентностей учнів. Зміст моніторингових процедур (показники): відповідність змісту освіти вимогам державних стандартів; співвідношення варіативної та інваріантної складових навчального плану; інформація щодо сформованості ключових компетентностей учнів; задоволення освітніх потреб школярів. Методи дослідження (напрямки): результати діагностичних контрольних робіт; навчальні досягнення учнів; психолого-педагогічна діагностика; анкетування учнів та батьків; корекціна робота за результатами діагностичних та поточних контрольних робіт$ аналіз виконання навчальних програм викладання предметів; аналіз результатів соціологічного дослідження учнів на предмет сприйняття, розуміння учнями умов навчання та ступеня адаптації до них; .вивчення результатів аналізу рівня розвитку та рівня навчальних досягнень учнів; здійснення аналізу можливостей учнів для організації засвоєння навчального матеріалу кожним учнем з урахуванням рівня його розвитку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.