Модульна контрольна робота з курсу «Методика літературного читання»

Опис документу:
Модульна контрольна робота з курсу «Методика літературного читання». Курс «Літературне читання» є складової освітньої галузі. Основною метою курсу «Літературне читання». У процесі літературного читання в учнів формуються ключові компетентності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Модульна контрольна робота

з курсу «Методика літературного читання»

 1. Курс «Літературне читання» є складової освітньої галузі:

 1. «Літературне читання»;

 2. «Література»;

 3. «Мова і літератури».

 1. Основною метою курсу «Літературне читання» є:

 1. розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності;

 2. формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей;

 3. ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова;

 4. підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі;

 5. все перелічене.

 1. У процесі літературного читання в учнів формуються ключові компетентності(оберіть декілька відповідей):

 1. уміння вчитися

 2. організаційна

 3. загальнокультурна

 4. соціологічна

 5. комунікативна

 6. інформаційна.

 1. Яка компетентність є особистісно-діяльніснимінтегрованим результатом взаємодії знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду та ціннісних ставлень учнів, що набуваються у процесі реалізації усіх змістових ліній предмета «Літературне читання»?

 1. Читацька

 2. Комунікативна

 3. Інформаційна

 4. Загальнокультурна.

 1. На основі яких принципів визначається зміст літературного читання?

____________________________________________________________

 1. Поєднайте принципи та їх складові:

 1. Тематично-жанровий та художньо-естетичний принципи

 2. Естетичний принцип

 3. Літературознавчий принцип

 4. Комунікативно-мовленнєвий принцип

 1. є визначальним у мовленнєвому розвитку учнів, формуванні у них досвіду міжособистісного спілкування, комунікацію з джерелом інформації;

 2. є визначальними у доборі творів для читання;

 3. передбачає уведення до системи підготовки дитини-читача літературознавчих понять, які засвоюються учнями практично;

 4. передбачає добір творів словесного мистецтва за критеріями естетичної цінності.

 1. Формування читацьких умінь здійснюється в нерозривній єдності з мовленнєвими. Якщо сукупність читацьких умінь відображає процес сприймання, осмислення твору, то мовленнєві уміння це:

 1. процес створення власного висловлювання за прочитаним (прослуханим);

 2. розвиток в організації самостійної роботи з дитячою книжкою;

 3. роботи з інформацією на спеціально відведених заняттях у класі, а також у позаурочний час.

 1. Основою структурування програми є змістові лінії Державного стандарту з читання. Підкресліть їх з поданого переліку:

Коло читання.

 1. Лірична пропедевтика.

 2. Формування й розвиток навички читання.

 3. Літературознавча пропедевтика.

 4. Досвід читацької діяльності.

 5. Вивчення зарубіжного досвіду.

 6. Робота з дитячою книжкою;

 7. Робота з інформацією.

 8. Аналіз прочитаного.

 9. Розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 1. Встановіть відповідність:

 1. За жанрово-родовими формами

 2. За тематичним спрямуванням

 1. Це твори про природу в різні пори року твори про дітей, їхні стосунки, взаємини в сім’ї, школі ставлення до природи, людей, праці, сторінки з життя видатних людей твори, у яких звучать мотиви любові й пошани до рідної землі, Батьківщини, мови, традицій українського та інших народів утверджуються (добро, людяність, працелюбність, честь, дружба) гумористичні твори науково-художні твори про живу й неживу природу пригодницькі твори, фантастика.

 2. Це епічні твори: оповідання, байки, повісті, повісті-казкиліричні: переважно віршовані твори різного змісту й формидраматичні: п’єси для дітей.

1.Чи правильне твердження, що перелік авторів, які визначені змістовою лінією за класами, має рекомендований характер і може бути змінений учителем із урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи на авторську концепцію підручника:

 1. так;

 2. ні.

2.Протягом навчання в початковій школі учні опановують повноцінну навичку читання, яка характеризується злиттям технічної й смислової її сторін.

 1. так;

 2. ні.

3.Техніка читання охоплює такі компоненти:

 1. мовні конструкції

 2. спосіб читання

 3. темп

 4. стиль мовлення

 5. виразність

 6. правильність.

4.Встановіть правильну відповідність:

1. Читання вголос

 1. чітке, плавне, безпомилкове, достатньо виразне читання цілими словами у відповідному для розуміння тексту темпі

2. Читання мовчки

 1. читання «очима», подумки, без зовнішніх мовленнєвих рухів, характеризується активізацією процесів розуміння, запам’ятовування й засвоєння прочитаного, а також зростанням темпу, порівняно з читанням уголос.

5.Основне завдання смислового і структурного аналізу художнього тексту

a. Усвідомлення ідеї твору;

b. формуванняякостейчитання;

c. змінюється співвідношення видів читання;

d.сприйманняхудожнього образу

6.Аналіз тексту різних видів охоплює такі рівні:

 1. первинний, вторинний, третинний

 2. вступний, основний, заключний

 3. первинний, поглиблений, рефлексивний

7.Усвідомлення смислових зв’язків становить основу початкового уявлення про сюжет і композицію художнього твору, виділення теми та основної думки твору тощо.;

 1. так

 2. ні

8.Допишіть правильну відповідь: «Робота з науково-художнім твором спрямовується на…»

9.Основними завданнями уроків роботи з дитячою книжкою, роботи з інформацією у 2-4 класах є розширення кола дитячого читання, формування читацької самостійності учнів, сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів

 1. Так

 2. Ні

10.Допишіть правильну відповідь: «Для стимулювання творчих здібностей використовуються такі види завдань…»

11. Встановіть правильну відповідність творів різних жанрів та з якого класу починають вони вивчатися

1. 1 клас

а.Байка

2. 2 клас

b. Малі фольклорні жанри

3. 3 клас

c. Легенда

4. 4 клас

d. Науково-пізнавальна стаття

12.Чи правильне твердження, що на кожному етапі навчання визначаються завдання, які враховують особливості кожного вікового мікроперіоду, обумовлюються методика роботи та організація читацької діяльності учнів, вимоги до навчального матеріалу, види бібліотечно-бібліографічної допомоги, типи, структура уроку тощо.

a. так;

b. ні.

13. Встановіть правильну відповідність особливостей читацької діяльності:

1. 2 клас

a.Відбувається формування й розвиток у школярів продуктивних способів самостійного опрацювання змісту різних типів і видів дитячих книжок, у т.ч. значних за обсягом, довідкової літератури, дитячої періодики, а також формування умінь здійснювати пошук, добір, систематизацію, узагальнення навчально-пізнавальної інформації, користуючись засобами бібліотечно-бібліографічної допомоги, довідково-інформаційним апаратом книжки, а також Інтернет-ресурсами дитячої бібліотеки.

2. 3-4 класи

b. Особливого значення набуває індивідуалізація самостійної читацької діяльності дітей. Учні вчаться самостійно визначати зовнішні структурні елементи кожної книжки, вибирати потрібну за окресленими педагогом показниками, співвідносити їх і на цій підставі робити загальний висновок про тематику, орієнтовний зміст, характер, кількість уміщених у ній творів.

14.Організація самостійної роботи з підручником включає:

a. знання про підручник як навчальну книгу;

b. уміння орієнтуватись в структурі підручника;

c. уміння користуватись умовними позначками;

d. знання пам’яток – алгоритмів;

e. всі відповіді правильні.

15.Уміння слухати й розуміти усне мовлення лежить в основі розвитку таких навичок (оберіть декілька відповідей):

a. говоріння;

b. лічби;

c. читання;

d. письма.

16.Чи правильним є твердження, що визначаючи твори для позакласного читання, вчитель враховує стан забезпечення дитячою літературою районних (міських) шкільних, домашніх бібліотек.

a. так;

b. ні.

17. Для стимулювання творчих здібностей використовуються такі завдання (оберіть декілька відповідей):

a. словесне малювання;

b. графічне ілюстрування;

c. робота над наголошуванням і вимовою слів;

d. читання за ролями, інсценізація;

e. словникова робота;

g. творчий переказ;

h. колективне та індивідуальне складання з допомогою учителя казок, віршів, лічилок, загадок.

18.Встановіть правильну відповідність:

1. Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

a. Молодші школярі беруть участь у посильній творчій діяльності, яка організовується вчителем на уроках класного й позакласного читання та в позаурочний час.

2.Розвитоктворчоїдіяльностіучнів на основіпрочитаного

b. Швидке і точне сприймання усного мовлення, розуміння прослуханого, вміння зосереджувати довільну увагу впродовж більш тривалих відрізків часу.

3. Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

c. Відбувається розширення кола дитячого читання, формування читацької самостійності учнів, сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів.

19.Удосконалюючи навичку слухання і розуміння (аудіювання), учнів необхідно вчити стежити за розвитком думки, адекватно сприймати інформацію помічати в тексті слова, найважливіші для розуміння висловлювання, виділяти певні факти усвідомлювати зміст прослуханого тексту зважаючи на загальний тон, тембр, темп, силу голосу того, хто озвучує текст.

a. так;

b. ні.

20.Урок позакласного читання проводиться:

a. один раз на два тижні;

b.один раз на місяць;

c. три рази на рік.

21.Які види роботи використовують у вправлянні з аудіювання?

________________________________________________________________________

22. Скільки годин на тиждень проводиться «Літературне читання» у 2 класі?

 1. 2 год;

 2. І семестр 3 год, ІІ семестр 4 год;

 3. 1 год.

23.Виберіть з даного переліку яку усну народну творчість вивчають учні у 2 класі?

 1. загадки, скоромовки, легенди, мирилки, прислів’я;

 2. загадки, скоромовки, лічилки, мирилки, дитячі народні ігри, співаночки, казки про тварин, прислів’я;

 3. загадки, казки, лічилки, прислів’я, легенди, скоромовки.

24.Встановіть правильну відповідність.

 1. Скоромовки

 1. Олена Пчілка, Грицько Бойко, Оксана Кротюк, Любов Відута.

 1. Загадки

 1. Леонід Глібов, Тамара Коломієць, Ігор Січовик, Дмитро Кузьменко.

 1. Поезія

 1. Тарас Шевченко, Леся Українка, Олена Пчілка, Олександр Олесь, Марійка Підгірянка, Платон Воронько, Наталя Забіла, Любов Забашта, Анатолій Камінчук, Тамара Коломієць, Ліна Костенко, Анатолій Костецький, Володимир Лучук, Сергій Пантюк, Оксана Сенатович, Вадим Скомаровський, Віктор Терен, Ганна Чубач, Ігор Січовик, Мар’яна Савка, Наталка Поклад, Григорій Фалькович.

25.Виберіть спосіб читання.

 1. читання вголос;

 2. читання мовчки;

 3. читаннявголос: усвідомленість, правильність, плавність.Читаннямовчки.

26.З чого складається сюжет і композиція твору?

 1. початок, основначастина, кінцівкатвору;

 2. вступ, основначастина, кінцівка;

 3. зачин, основначастина.

27. Види дитячого ігрового фольклору?

_______________________________________________________________________

28. Встановіть відповідність.

 1. Загадка

 1. літературнийтвір, у якому є вимисел, фантазія.

 1. Казка

 1. популярний жанр народної творчості, що розповідає про предмет, явища, їхні істотні ознаки, але не називає їх.

 1. Оповідання

 1. невеликий розповідний художній твір про якийсь випадок, епізод із життя героя.

29. Казка для аудіювання у 2-му класі обсягом 140-160 слів?

 1. так;

 2. ні.

30.Назвіть елементи дитячої книжки?

____________________________________________________________________

31. Засоби художньої виразності?

 1. епітети, порівняння, метафори, переносне значення слів;

 2. метафори, епітети;

 3. метафори, епітетипорівняня.

32.Скільки годин на тиждень проводиться «Літературне читання» у 3класі?

 1. 1 год

 2. І семестр – 3 год, ІІ семестр – 4 год

 3. 2 год

33.Виберіть з даного переліку яку усну народну творчість вивчають учні у 3 класі?

 1. народні дитячі пісеньки, ігри, лічилки, загадки, скоромовки, прислів’я, приказки; народні усмішки, чарівні казки, легенди, народні пісні.

 2. загадки, скоромовки, легенди, мирилки, прислів’я;

 3. народнідитячіпісеньки, лічилки, скоромовки.

34.Встановіть правильну відповідність.

 1. Байки

 1. Олександр Олесь, Леся Мовчун.

 1. П’єси.

 1. ЛеонідГлібов, ПавлоГлазовий.

 1. Науково-художні твори.

 1. Оксана Іваненко, Олександр Копиленко, Юрій Старостенко, Алла Коваль, Оксана Караванська.

35.Назвіть відмінності між казкою про тварин і героїко-фантастичною казкою.

36.Встановіть відповідність.

 1. Байка

а)драматичнийтвір, написаний для вистави.

 1. П’єса

b) короткі, влучні, образнівисловиповчальногозмісту.

 1. Прислів’я і приказки

c)невеликий, здебільшоговіршованийтвір, у якому в гумористичній, алегоричнійформівисміюютьсянедоліки, негативніриси характеру, вчинки людей.

46. Позатекстова інформація книжки знаходиться…

 1. у програмі,

 2. в примітках, правилах, питаннях до тексту,

 3. на обкладинці, титульному аркуші, у прикнижній анотації, передмові.

47. Легенда – це ________________________________________________________

48. Які особливості народної соціально-побутової казки?

 1. Зображення реальності, сімейних стосунків, суспільних відносин, повсякденного життя людей,

 2. часто фантастичний сюжет,

 3. головними героями є звичайні люди,

 4. насичені реаліями людського побуту,

 5. головними героями є тварини,

 6. простір і час конкретний.

49. Скільки годин на тиждень проводиться «Літературнечитання» у 4класі?

 1. 2 год

 2. семестр – 3 год, ІІ семестр – 4 год

 3. 1 год

50.Автори зарубіжної літератури: …

 1. Ред’ярд Кіплінг, Алан Мілн, Микола Носов, ЛьюїсКеролл, РоальдДал, Пауль Маар, Марія Парр,

 2. Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Марко Вовчок, Борис Грінченко, Остап Вишня, Олександр Довженко, Олесь Гончар,

 3. Антін Лотоцький, Василь Скуратівський, Алла Коваль, ПаолаУтевська, Анатолій Давидов, Юлія Смаль.

Відповіді до МКР:

 1. c

 2. e

 3. a, c, e, f.

 4. a

 5. Зміст літературного читання визначається на основі таких принципів: тематично-жанрового, естетичного, літературознавчого, комунікативно-мовленнєвого.

 6. a-2 b-4 c-3 d-1

 7. a

 8. a, c, d, e, g, h, i, j.

 9. 1-b 2-a

 10. a

 11. a

 12. b, c, e, f

 13. 1-a, 2-b

 14. a, d

 15. с

 16. а

 17. формування в учнів умінь знаходити пізнавальну інформацію, визначати істотні ознаки, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки тощо.

 18. a

 19. словесне малювання, графічне ілюстрування, творчий переказ, читання за ролями, інсценізація, колективне та індивідуальне складання з допомогою учителя казок, віршів, лічилок, загадок тощо.

 20. 1-b 2-a 3-d 4-c

 21. a

 22. 1 – b, 2 – a

 23. e

 24. a, c, d

 25. a

 26. a, b, d, g, h

 27. 1 – c, 2 – a, 3 – b

 28. a

 29. a

 30. У вправлянні з аудіювання, як правило, використовують фронтальні види роботи для проведення аудіювання добирають завдання на створення малюнка за текстом; вибір правильної відповіді на запитання до тексту з кількох пропонованих варіантів; висловлювання вражень, почуттів щодо змісту прослуханого тексту тощо.

 31. b

 32. b

 33. 1-a, 2-b, 3-c

 34. c

 35. a

 36. Дитячі народні ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки.

 37. 1-b, 2-a, 3-c

 38. а

 39. Титульний аркуш, передмова, зміст (перелік творів), умовні графічні позначки; пояснює їх призначення (самостійно та з допомогою вчителя).

 40. а

 41. b

 42. а

 43. 1-b, 2-a, 3-с

 44. У героїко-фантастичних казках головними героями є видумані, фантастичні істоти. Завжди є таємничі, зачаровані, незвичайні предмети, істоти, чудесні перетворення, надзвичайна сила героїв. А у казці про тварин головними героями є тварини, які здебільшого наділені якостями людини.

 45. 1-с, 2-а, 3- b

 46. с

 47. Легенда - твір-переказ про якісь події, факти, людей, оповитий казковістю, фантастикою.

 48. a, c, d, f

 49. b

 50. а

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.