Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з бух.обліку

Економіка

06.02.2019

722

3

0

Опис документу:
Контрольна робота складається з трьох частин: - текстової (теоретичної) частини. Викладення теоретичних питань ви-магає вивчення лекційного матеріалу та додаткової літератури. Питання повинні викладатися повно, висновки необхідно обґрунтувати. - тестове завдання – необхідно вибрати правильну відповідь і обґрунтувати її. - Розрахункова частина (задача). Вирішення задачі повинно містити пояснення ходу розв’язання, розшифровки формул, що використані.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділів, тем

Кількість годин

Всього

Лекцій

Практ.

робіт

Самост. робіт

Розділ 1 Основи побудови бухгалтерського обліку в організаціях обслуговування на транспорті

1.1

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Подвійний запис.

14

2

4

2

1.2

Класифікація і план рахунків. Форми бухгалтерського обліку.

8

2

2

4

Розділ 2 Облік статутного капіталу, цільового фінансування. Облік основних засобів

2.1

Облік статутного капіталу

2

2

2.2

Визначення, класифікація і оцінка основних засобів

18

2

2

14

Розділ 3 Облік матеріальних і нематеріальних активів. Облік операцій по оренді необоротних активів

6

6

Розділ 4 Облік розрахункових і кредитних операцій. Облік цінних паперів

12

12

Розділ 5 Облік праці та її оплати

5.1

Облік робочого часу. Форми і системи оплати праці. Порядок її нарахування і утримання

6

2

2

2

Розділ 6 Облік запасів

6.1

Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів

4

4

6.2

Облік МШП

6

6

Розділ 7 Облік витрат на виробництво і числення собівартості продукції

8

8

Розділ 8 Облік готової продукції та її реалізації

8.1

Готова продукція і її оцінка

6

6

8.2

Облік товарів. Торгова націнка

8

8

Розділ 9 Фінансова і податкова звітність

8

2

6

Іспит

Всього

108

10

10

88

Програма курсу: «Бухгалтерський облік»

Розділ 1 Основи побудови бухгалтерського обліку в організаціях обслуговування на транспорті

Тема 1.1 Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Подвійний запис.

Поняття "предмет бух. обліку", об'єкти, поняття оборотних і необоротних активів, їх класифікацію, джерела утворення господарських засобів, елементи методу бух. обліку

Поняття бухгалтерського балансу, його призначення і будову, форму і зміст, структуру основних статей, види господарських операцій та їх вплив на баланс.

Поняття рахунку, його види, принципи відображення операцій на рахунках, поняття бухгалтерської проводки.

Практична робота № 1 Система рахунків і метод подвійного відображення господарських операцій

Поняття оборотної відомості, побудову, порядок їх складання, призначення та будову шахових відомостей.

Практична робота № 2 Узагальнення поточного бухгалтерського обліку

Тема 1.2 Класифікація і план рахунків. Форми бухгалтерського обліку.

Класифікацію рахунків та її значення, за економічним змістом, за призначенням і структурою, поняття основних рахунків та види

Поняття документу, документації, порядок оформлення документів , їх зміст та класифікацію, поняття інвентаризації, калькуляції, значення та порядок проведення.

Поняття облікових регістрів, техніки облікової реєстрації, помилки в бух. записах, способи виявлення і виправлення, основи організації бух. обліку.

Практична робота № 3 Первинне спостереження. Документація і інвентаризація

Розділ 2 Облік статутного капіталу, цільового фінансування. Облік основних засобів

Тема 2.1 Облік статутного капіталу

Загальні принципи формування статутного капіталу, його облік в акціонерних, державних та приватних підприємствах, облік цільового фінансування і цільових надходжень.

Тема 2.2 Визначення, класифікація і оцінка основних засобів

Визначення, методологічні основи, об'єкт основних засобів, оцінку, основні нормативні документи.

Характеристику рахунку 10 "Основні засоби", 15 "Капітальні інвестиції", поняття аналітичного та синтетичного обліку, порядок складання інвентарної карти.

Практична робота № 4 Документальне надходження і рух основних засобів

Порядок проведення інвентаризації, автоматизацію обліку основних засобів.

Поняття ремонту основних засобів, види ремонту, методи здійснення ремонтних робіт, порядок формування та списання витрат.

Розділ 3 Облік матеріальних і нематеріальних активів. Облік операцій по оренді необоротних активів

Поняття рахунку 11 "Інші необоротні активи", облік бібліотечних фондів, МНМА, тимчасових споруд, облік інвентарної тари.

Поняття нематеріальних активів, їх класифікацію, характеристику рахунку 12 "Нематеріальні активи", 19 "Нематеріальний гудвіл", порядок визнання, оцінки, переоцінки, порядок документування та відображення в обліку операцій з руху нематеріальних активів.

Визначення і види оренди, облік операцій по операційній і фінансовій оренді

Розділ 4 Облік розрахункових і кредитних операцій. Облік цінних паперів

Поняття і види рахунків, порядок їх відкриття, поняття і форми безготівкових розрахунків.

Поняття касових операцій, порядок організації, прибутковий і видатковий касовий ордер.

Поняття і оцінка зобов’язань і розрахунків, їх класифікацію, характеристику рахунків 36,37,371

Порядок видачі готівки підзвітні нормативні документи про службові відрядження і відшкодування витрат, характеристику рахунків 372, 376, 64, 65, 67, 68.

Поняття, оцінку, характеристику, розрахунок амортизації по інвестиціям.

Розділ 5 Облік праці та її оплати

Тема 5.1 Облік робочого часу. Форми і системи оплати праці. Порядок її нарахування і утримання

Поняття, види, системи оплати праці, поняття основної і додаткової заробітної плати, оплата праці у вихідні і святкові дні

Порядок нарахування заробітної плати основних і допоміжних працівників, порядок розрахунку утримань з заробітної плати.

Поняття розрахунково-платіжна відомість, синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті, оплата відпусток працівникам

Практична робота № 5 Порядок нарахування і утримання заробітної плати, відпусток

Розділ 6 Облік запасів

Тема 6.1 Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів

Методологічні основи згідно рахунку 9, оцінку при надходженні, вибутті, на дату складання балансу.

Облік операцій з надходження і вибуття виробничих запасів, синтетичний і аналітичний облік запасів

Тема 6.2 Облік МШП

Поняття МШП, аналітичний облік МШП, бух. проводки по обліку МШП.

Розділ 7 Облік витрат на виробництво і числення собівартості продукції

Задачі і принципи організації, класифікацію витрат, групування составу витрат по економічним елементам, статтям калькулювання

Поняття калькуляції, її види, собівартість і її види: цехова, виробнича, повна, методи обліку, способи розрахунку собівартості.

Застосування рахунку 23 "Виробництво", бух. проводки по обліку витрат на виробництво, види витрат по економічним елементам, способи документування.

Собівартість реалізації продукції (рахунок 90), бух проводки по рах. 90, характеристику рахунку 91, 92, 93, облік операцій на цих рахунках.

Розділ 8 Облік готової продукції та її реалізації

Тема 8.1 Готова продукція і її оцінка

Поняття готової продукції, її оцінка, облік ГП на складі, організація обліку відвантаженої і реалізованої продукції, бартерні операції.

Тема 8.2 Облік товарів. Торгова націнка

Сутність ПДВ, об'єкти, суб'єкти, порядок нарахування суми ПДВ, складання податкової декларації, порядок її заповнення.

Поняття товару, характеристику рахунку 28, поняття торгової націнки, порядок організації обліку товарів на складах, автоматизована система, контроль і аудит.

Розділ 9 Фінансова і податкова звітність

Характеристику доходів, облік доходів від операційної, іншої, надзвичайної діяльності (рахунки класу 7), облік фінансових результатів.

Поняття балансу, звіт про фінансові результати, порядок його складання, звіт про рух грошових коштів

Поняття податкового обліку, методологію, валовий дохід і валові витрати, їх склад, податок на прибуток, його сутність, облік, порядок складання податкової декларації.

Сутність ПДВ, об'єкти, суб'єкти, порядок нарахування суми ПДВ, складання податкової декларації, порядок її заповнення.

ВСТУП

Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» дає студентам необхідний навчальний матеріал, максимально наближаючи виробничі ситуації до дійсності, навчає студентів спрямовувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки та використання облікової інформації в управлінні.

В результаті вивчення предмету студенти повинні знати основи побудови бухгалтерського обліку в Україні, складові методу бухгалтерського обліку, класифікацію рахунків, основні форми ведення обліку, володіти категоріями бухгалтерського обліку; вміти класифікувати засоби підприємства, складати баланс підприємства, аналізуючи господарську операцію, визначати кореспонденцію рахунків і відображати її на рахунках бухгалтерського обліку.

Програма включає в себе виконання однієї контрольної роботи та 5 практичних робіт.

Після вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» студент складає іспит.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу.

Виконання контрольної роботи є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Контрольна робота складається з трьох частин:

 • текстової (теоретичної) частини. Викладення теоретичних питань вимагає вивчення лекційного матеріалу та додаткової літератури. Питання повинні викладатися повно, висновки необхідно обґрунтувати.

 • тестове завдання – необхідно вибрати правильну відповідь і обґрунтувати її.

 • Розрахункова частина (задача). Вирішення задачі повинно містити пояснення ходу розв’язання, розшифровки формул, що використані.

У контрольній роботі студенти повинні розкрити зміст теми, показати знання літературних джерел, нормативних актів.

Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки.

У ході написання роботи слід показати уміння спів ставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі здобутих знань.

Зміст роботи повинен відбивати сутність питань, що розкриваються.

У розрахунковій частині необхідне обґрунтоване рішення конкретної задачі.

Обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок шкільного зошита. Обов’язковим є титульний лист, згідно загальноприйнятих положень. Писати слід шариковою ручкою (синього або фіолетового кольору) акуратно, чітко і грамотно. Виправлення, закреслення, вставлення, скорочення слів та використання абревіатури (крім загальноприйнятих) у тексті не дозволяється.

Список використаної літератури додається згідно стандартних вимог.

Тема контрольної роботи обирається студентом згідно варіанту (останні дві цифри шифру).

Контрольна робота повинна бути надіслана на заочне відділення відносно передбачених термінів, щоб лишився час для перевірки, доопрацювання помилок, допущених в контрольній роботі.

Студент, який не має заліку по контрольній роботі, до іспиту не допускається.

РОЗПОДІЛ ПИТАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ

варіанта

Питання

Задача

Тест

1,21,41,80

1,26

1

1,26,51

2,22,42,87

2,27

2

2,27,52

3,23,43,88

3,28

3

3,28,53

4,24,44,89

4,29

4

4,29,54

5,25,45,60

5,30

5

5,30,55

6,26,46

6,31

6

6,31,56

7,27,47,67

7,32

7

7,32,57

8,28,48,68

8,33

8

8,33,58

9,29,49,69

9,34

9

9,34,59

00,10,20,30,40

10,35

10

10,35,60

11,31,51,91

11,36

11

11,36,61

12,32,52,92

12,37

12

12,37,62

13,33,53,93

13,38

13

13,38,63

14,34,54

14,39

14

14,39,64

15,35,55

15,40

15

15,40,65

16,36,56

16,41

16

16,41,66

17,37,57

17,42

17

17,42,67

18,38,58

18,43

18

18,43,68

19,39,59

19,44

19

19,44,69

61,81,98

20,45

20

20,45,70

62,82,97

21,46

21

21,46,71

63,83,94

22,47

22

22,47,72

64,84,95

23,48

23

23,48,73

65,85,96

24,49

24

24,49,74

66,86,99

25,50

25

25,50,75

ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Значення бухгалтерського обліку в управлінні і контролі.

 2. Види господарського обліку.

 3. Фінансовий і управлінський облік.

 4. Вимоги до обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку.

 5. Предмет бухгалтерського обліку.

 6. Оборотні і необоротні активи.

 7. Власний капітал і залічені кошти.

 8. Метод бухгалтерського обліку.

 9. Баланс, його призначення і будова.

 10. Форма і зміст балансу.

 11. Активні рахунки, їх призначення.

 12. Пасивні рахунки, їх призначення.

 13. Подвійний запис, його суть і значення.

 14. Хронологічний і систематичний облік.

 15. Синтетичні і аналітичні рахунки.

 16. Класифікація рахунків за економічним змістом.

 17. Класифікація рахунків за призначенням і будовою.

 18. Документація, порядок її оформлення.

 19. Інвентаризація, її значення та види.

 20. Облікові регістри і техніка облікової реєстрації.

 21. Форми бухгалтерського обліку.

 22. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів (рахунок 10).

 23. Синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій.

 24. Методи нарахування амортизації.

 25. Інвентаризація основних засобів.

 26. Поняття рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

 27. Облік бібліотечних фондів. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА).

 28. Облік тимчасових (не титульних) споруд. Облік інвентарної тари.

 29. Визнання і оцінка нематеріальних активів (рахунок 12).

 30. Облік надходження нематеріальних активів на підприємство.

 31. Облік придбання нематеріальних активів в результаті обміну на інші активи.

 1. Порядок відкриття рахунку в банку.

 2. Безготівкові форми розрахунків.

 3. Поняття касових операцій, порядок їх організації.

 4. Поняття і оцінка зобов’язань і розрахунків, їх класифікація.

 5. Поняття, оцінка і характеристика інвестицій.

 6. Поняття, види і системи оплати праці. Облік розрахунків по оплаті праці.

 7. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів. Облік надходження і вибуття виробничих запасів.

 8. Задачі і принципи організації витрат на виробництво. Класифікація витрат на виробництво.

 9. Види витрат на виробництво. Поняття загально-виробничих та адміністративних витрат.

 10. Готова продукція та її оцінка.

Задачі до контрольної роботи

ЗАДАЧА 1

І. За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтер­ські проведення та вказати тип господарської операції (суми в грн):

 1. Списано на виробництво продукції матеріалів — 20 000.

 2. Утримано з нарахованої заробітної плати прибутковий по­даток —15000.

 3. З поточного рахунка перераховано податки до бюджету — 4500.

 4. Оприбутковано на склад матеріали, придбані підзвітною особою — 1500.

 5. На поточний рахунок надійшла короткострокова позика бан­ку — 90 000.

ЗАДАЧА 2

І. За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтер­ські проведення та вказати тип господарської операції (суми в грн):

 1. Оприбутковано матеріали, що надійшли від постачальника - 80 000.

 2. Нараховано заробітну плату робітникам, що виготовляють певний вид продукції — 50000.

 3. З поточного рахунка перераховано заборгованість поста­чальникам за одержані від них матеріали — 75 000.

 4. Видано з каси заробітну плату робітникам, що виготовля­ють певний вид продукції, — 12 000.

 5. Повернуто на поточний рахунок у банку невиплачену за­робітну плату — 900.

ЗАДАЧА 3

Скласти баланс на 1.01.2006, якщо: основні засоби – 690 тис. грн.; кредити банків – 20 тис. грн.; резервний капітал – 60 тис. грн.; постачальники – 30 тис. грн.; каса – 1 тис. грн.; виробничі запаси – 150 тис. грн.; прибуток – 40 тис. грн.; готова продукція – 24 тис. грн.; статутний капітал – 800 тис. грн.; поточний рахунок – 85 тис. грн.

ЗАДАЧА 4

І. За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтер­ські проведення та вказати тип господарської операції (суми в грн):

 1. 3 поточного рахунка в банку одержано кошти в касу для виплати заробітної плати — 25 000.

 2. Утримано з заробітної плати внески до соціальних фондів — 7000.

 3. Оприбутковано на склад випущену з виробництва готову продукцію — 25 000.

 4. Видано з каси підзвітній особі на придбання канцтоварів — 600.

 5. З поточного рахунка перераховано до соціальних фондів утримані з заробітної плати працівників соціальні внески — 13 000.

ЗАДАЧА 5

Скласти баланс на 1.01.2006, якщо: основні засоби – 120 тис. грн.; кредити банків – 40 тис. грн.; виробничі запаси – 30 тис. грн.; прибуток – 20 тис. грн.; готова продукція – 10 тис. грн.; статутний капітал – 90 тис. грн.; поточний рахунок – 10 тис. грн.; незавершене виробництво – 5 тис. грн..; кредиторська заборгованість – 25 тис. грн..

ЗАДАЧА 6

І. За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтер­ські проведення та вказати тип господарської операції (суми в грн):

 1. Утримано з заробітної плати внески до соціальних фондів — 7000.

 2. Оприбутковано на склад випущену з виробництва готову продукцію — 25 000.

 3. Видано з каси підзвітній особі на придбання канцтоварів — 600.

 4. З поточного рахунка перераховано до соціальних фондів утримані з заробітної плати працівників соціальні внески — 13 000.

 5. Нараховано й віднесено на виробництво амортизацію ос­новних засобів виробничого призначення — 11 000.

ЗАДАЧА 7

Скласти баланс на 1.01.2007, якщо: основні засоби – 280 тис. грн.; кредити банків – 23 тис. грн.; виробничі запаси – 14 тис. грн.; прибуток – 75 тис. грн.; готова продукція – 10,5 тис. грн.; статутний капітал – 200 тис. грн.; поточний рахунок – 11,7 тис. грн.; каса – 1 тис. грн..; кредиторська заборгованість – 19,2 тис. грн..

ЗАДАЧА 8

На 1.01.2007 на підприємстві були здійснені господарські операції:

 1. перераховано з поточного рахунку підприємства постачальникам в порядку передоплати за товари, що підлягають до поставки за покупною вартістю – 80 тис. грн. (в т.ч. ПДВ - розрахувати);

 2. суму сплаченого ПДВ зараховано до податкового кредиту.

 3. отримано в касу з поточного рахунку в банку грошові кошти – 20 тис. грн.;

 4. за рахунок наданого банком кредиту підприємством сплачено заборгованість постачальникам – 15 тис. грн.

 5. оприбутковано в касу підприємства грошові кошти, одержані з поточного рахунку в банку на суму 20 тис. грн.

Скласти бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 9

Скласти баланс на 1.01.2007, якщо: основні засоби – 25 тис. грн.; кредити банків – 4 тис. грн.; виробничі запаси – 6 тис. грн.; прибуток – 11,5 тис. грн.; грошові кошти – 5 тис. грн.; статутний капітал – 20 тис. грн.; заборгованість по оплаті праці – 3 тис. грн.; незавершене виробництво – 2,5 тис. грн...

ЗАДАЧА 10

На 1.02.2007 на підприємстві були здійснені господарські операції:

 1. перераховано з поточного рахунку підприємства постачальникам в порядку передоплати за товари, що підлягають до поставки за покупною вартістю – 100 тис. грн. (в т.ч. ПДВ - розрахувати);

 2. суму сплаченого ПДВ зараховано до податкового кредиту;

 3. оприбутковано одержані від постачальників попередньо оплачені товари за покупною вартістю;

 4. одночасно – на суму податкового кредиту з ПДВ.

Скласти бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 11

Скласти баланс на 1.01.2007, якщо: основні засоби – 25 тис. грн.; кредити банків – 9 тис. грн.; виробничі запаси – 2 тис. грн.; прибуток – 3,5 тис. грн.; грошові кошти – 10 тис. грн.; статутний капітал – 28 тис. грн.; заборгованість по оплаті праці – 3 тис. грн.; незавершене виробництво – 6,5 тис. грн...

ЗАДАЧА 12

На 1.02.2007 на підприємстві були здійснені господарські операції:

 1. зараховано на валютний рахунок підприємства придбану іноземну валюту – 10 тис. дол. США (за курсом НБУ – 5 грн. за 1 дол. США);

 2. відображено суму збору на пенсійне страхування, перераховану уповноваженим банком до Пенсійного фонду (1% від вартості придбаної валюти);

 3. сума сплаченого збору на пенсійне страхування віднесена на витрати.

 4. оприбутковано в касу підприємства грошові кошти, одержані з поточного рахунку в банку на суму 20 тис. грн.

Скласти бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 13

Скласти баланс на 1.01.2007, якщо: основні засоби – 25 тис. грн.; кредити банків – 9 тис. грн.; виробничі запаси – 2 тис. грн.; прибуток – 3,5 тис. грн.; грошові кошти – 7,8 тис. грн.; статутний капітал – 28 тис. грн.; заборгованість по оплаті праці – 0,8 тис. грн.; незавершене виробництво – 6,5 тис. грн...

ЗАДАЧА 14

І. За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтер­ські проведення та вказати тип господарської операції (суми в грн):

 1. З поточного рахунка перераховано заборгованість поста­чальникам за одержані від них матеріали — 75 000.

 2. Видано з каси заробітну плату робітникам, що виготовля­ють певний вид продукції — 12 000.

 3. Повернуто на поточний рахунок у банку невиплачену за­робітну плату — 900.

ЗАДАЧА 15

На 01.01.2006 на балансі підприємства було: «Поточний рахунок» - 60 тис. грн., «Каса» - 5 тис. грн. Протягом місяця на підприємстві було здійснено таку господарську операцію:

- оприбутковано в касу підприємства грошові кошти, одержані з поточного рахунку в банку на суму 25 тис. грн.

Скласти синтетичні рахунки і бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 16

На 1.01.2007 на підприємстві були здійснені господарські операції:

 1. перераховано з поточного рахунку підприємства постачальникам в порядку передоплати за товари, що підлягають до поставки за покупною вартістю – 80 тис. грн. (в т.ч. ПДВ - розрахувати);

 2. суму сплаченого ПДВ зараховано до податкового кредиту.

Скласти бухгалтерські проводки і синтетичні рахунки.

ЗАДАЧА 17

Робітнику-відряднику (17 років) згідно з табелем належить до оплати 25 пільгових годин. Тарифна ставка робітника-відрядника 1 розряду – 1,9 грн.

Розрахувати заробітну плату.

ЗАДАЧА 18

Посадовий оклад працівника – 300 грн., робочих днів у місяці – 25, невиходів на роботу – 4. Розрахувати заробітну плату робітника за місяць.

ЗАДАЧА 19

На 1.02.2007 на підприємстві були здійснені господарські операції:

 1. оприбутковано одержані від постачальників товари за відпускними цінами – 100 тис. грн.;

 2. відображено суму податкового кредиту з ПДВ (розрахувати);

 3. сума ПДВ, нарахована при придбанні товарів, включена підприємством до торгової націнки на товари.

Скласти бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 20

І. За наведеними господарськими операціями скласти бухгалтер­ські проведення та вказати тип господарської операції (суми в грн):

 1. 3 поточного рахунка в банку одержано кошти в касу для виплати заробітної плати — 25 000.

 2. Утримано з заробітної плати внески до соціальних фондів — 7000.

 3. Оприбутковано на склад випущену з виробництва готову продукцію — 25 000.

 4. Видано з каси підзвітній особі на придбання канцтоварів — 600.

 5. З поточного рахунка перераховано до соціальних фондів утримані з заробітної плати працівників соціальні внески — 13 000.

ЗАДАЧА 21

У виробництві на виготовлення продукції витрачено: сировини і матеріалів – 600 тис. грн.; палива – 100 тис. грн. Скласти бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 22

Скласти баланс на 1.01.2006, якщо: основні засоби – 700 тис. грн.; кредити банків – 6 тис. грн.; виробничі запаси – 160 тис. грн.; прибуток – 94 тис. грн.; статутний капітал – 800 тис. грн.; поточний рахунок – 40 тис. грн.

ЗАДАЧА 23

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі господарські операції:

 1. списано на затрати виробництва використані матеріали – 190 тис. грн.;

 2. перераховано з поточного рахунку підприємства в погашення заборгованості;

а) банку – по одержаному раніше кредиту – 20 тис. грн.;

б) постачальникам – за придбані матеріали – 30 тис. грн.;

Скласти бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 24

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі господарські операції:

   1. отримано в касу з поточного рахунку в банку грошові кошти – 28 тис. грн.;

   2. за рахунок наданого банком кредиту підприємством сплачено заборгованість постачальникам – 15 тис. грн.;

   3. оприбутковано на склади підприємства матеріали, одержані від постачальника – 144 тис. грн.

Скласти бухгалтерські проводки.

ЗАДАЧА 25

Скласти баланс на 1.01.2006, якщо: основні засоби – 700 тис. грн.; кредити банків – 6 тис. грн.; виробничі запаси – 160 тис. грн.; прибуток – 94 тис. грн.; статутний капітал – 800 тис. грн.; поточний рахунок – 40 тис. грн.

ТЕСТИ

Дати правильну відповідь та обґрунтувати її:

1. Об’єктами бухгалтерського обліку є:

а) запаси, основні засоби, витрати майбутніх періодів; б)активи, пасиви, господарські процеси; в) активи, капітал, господарські процеси.

2. Активи підприємства складаються з:

а) основних засобів, запасів, зобов’язань;

б) необоротних активів, витрат майбутніх періодів, коштів;

в) оборотних активів, необоротних активів, витрат майбутніх періодів.

3. Які активи є необоротними:

а) основні засоби та витрати майбутніх періодів;

б) нематеріальні активи та кошти;

в) основні засоби та нематеріальні активи.

4.Які активи є оборотними:

а) кошти та нематеріальні активи;

б) запаси та кошти;

в) основні засоби та дебіторська заборгованість.

5. Джерелами утворення активів підприємства є:

а) капітал, зобов’язання та доходи майбутніх періодів;

б) капітал, зобов’язання та кошти;

в) капітал, короткострокові зобов’язання, витрати майбутніх періодів.

6. Власний капітал — це:

а) різниця між активами та зобов’язаннями;

б) статутний капітал та нерозподілений прибуток;

в) сума внесків засновників підприємства.

7. Поточними зобов’язаннями є:

а) заборгованість за заробітною платою та перед постачальниками;

б) забезпечення майбутніх витрат;

в) поточні активи та короткострокові позики банку.

8. Запасами є:

а) грошові кошти та основні засоби;

б) виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція;

в) дебіторська заборгованість, сировина та матеріали, готова про­дукція.

9. Зміни в структурі активів та пасивів зумовлюються:

а) господарськими рішеннями;

б) господарськими операціями;

в) господарськими ситуаціями.

10. Кредиторська заборгованість — це:

а) заборгованість засновників і підзвітних осіб підприємству;

б) борги юридичних і фізичних осіб підприємству;

в) борги підприємства юридичним та фізичним особам.

11. Дебіторська заборгованість — це:

а) заборгованість підприємства банкам;

б) заборгованість підприємству інших суб’єктів підприємницької дія­льності;

в) заборгованість підприємства перед засновникам.

12. Бухгалтерський баланс — це:

а) звіт про стан активів і пасивів підприємства на певну дату;

б) таблиця, в якій актив та пасив відображені за певний період;

в) звіт про зміни та стан активів і пасивів підприємства.

13. Актив балансу — це:

а) майно та прибутки підприємства;

б) необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

в) майно підприємства за вирахуванням витрат майбутніх періодів.

14. Пасив балансу — це:

а) капітал, зобов’язання та кошти;

б) капітал та зобов’язання;

в) капітал і зобов’язання за вирахуванням доходів майбутніх періодів.

15. Яке з наведених рівнянь бухгалтерського балансу є пра­вильним:

а) К = А - 3;

б) 3 = А + К;
в)А = К-3.

16. Активні операції призводять до змін:

а) у структурі майна підприємства;

б) у структурі капіталу підприємства;

в) у структурі коштів і необоротних активів.

17. Пасивні операції призводять до змін:

а) у структурі прибутків і витрат;

б) у структурі запасів і зобов’язань;

в) у структурі капіталу й зобов’язань підприємства.

18. Активно-пасивні операції призводять до змін:

а) у структурі капіталу та зобов’язань;

б) у структурі майна та його джерел;

в) у структурі витрат і коштів.

19. Баланс призначений для групування майна підприємства та його джерел:

а) за певний період;

б) на певну дату;

в) на перше число звітного періоду.

20. Подвійний запис — це:

а) фіксування господарських операцій;

б) запис господарських операцій на однакову суму за дебетом одно­го та кредитом іншого рахунка;

в) запис господарських операцій в однаковій сумі або в активі, або в пасиві балансу.

21. Кореспонденція рахунків — це:

а) запис господарських операцій на бухгалтерських рахунках;

б) взаємозв’язок між рахунками при подвійному записі;

в) спосіб подвійного запису.

22. Бухгалтерське проведення (запис) — це:

а) зазначення активного та пасивного рахунків, які змінюються внаслідок господарської операції;

б) зазначення дебету та кредиту рахунка та суми господарської операції;

в) зазначення дебетованого рахунка, кредитованого рахунка та суми
господарської операції.

23. Активні рахунки — це рахунки:

а) призначені для обліку змін у майні підприємства;

б) призначені для обліку змін у запасах, прибутках та основних за­собах підприємства;

в) призначені для обліку змін у засобах і капіталі підприємства.

24. Пасивні рахунки — це рахунки:

а) призначені для обліку змін у коштах і капіталі підприємства;

б) призначені для обліку змін у зобов’язаннях і майні підприємства;

25. Активно-пасивні — це рахунки:

а) призначені для обліку змін у зобов’язаннях і оборотних активах;

б) призначені для обліку змін у капіталі, зобов’язаннях і майні під­приємства;

в)призначені для обліку змін у капіталі та активах підприємства.

в) призначені для обліку змін у капіталі та активах підприємства

26. Інформацію про доходи підприємства надає:

а) клас 3 Плану рахунків;

б) клас 7 Плану рахунків;

в)клас 8 Плану рахунків.

27. Для складання активу балансу використовується інформація:

а)класів 1-3 Плану рахунків;

б)класів 4-6 Плану рахунків;

в)класів 7-9 Плану рахунків.

28. Для складання пасиву балансу використовується інформація:

а)класів 1-3 Плану рахунків;

б)класів 4-6 Плану рахунків;

в)класів 7-9 Плану рахунків.

29. Інформацію про витрати та доходи підприємства надають:

а) 6-8 класи Плану рахунків;

б) 5-7 класи Плану рахунків;

в) 7-9 класи Плану рахунків.

30. Економічний зміст рахунка зумовлюється:

а) економічним призначенням рахунка;

б) об’єктами обліку, що відображаються на рахунку;

в) економічним змістом дебетового або кредитового сальдо.

31. Класифікація рахунків за призначенням і структурою виз­начає:

а) структуру активів, капіталу, зобов’язань підприємства;

б) мету обліку господарських засобів та їхніх джерел;

в) порядок записів на рахунку, зміст оборотів і залишків з рахунка.

32. Первинний документ у бухгалтерському обліку — це:

а) носій економічної інформації;

б) письмове свідоцтво здійснення господарської операції чи розпо­рядження на здійснення господарської операції;

в) юридичний доказ правильності ведення бухгалтерського обліку.

33. Помилкову кореспонденцію рахунків виправляють:

а) способом «червоного сторно»;

б) коректурним способом;

в) способом додаткових бухгалтерських проведень.

34. Призначення інвентаризації:

а) виявлення фактичної наявності майна та його джерел;

б) коригування даних бухгалтерського обліку;

в) перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку.

35. Виробничі запаси, одержані від постачальників, відобра­жають в балансі:

а) за обліковою вартістю;

б) за залишковою вартістю;

в) за фактичною собівартістю придбання.

36. Фактична собівартість придбаних виробничих запасів скла­
дається з:

а) витрат на доставку й придбання та податку на додану вартість;

б) купівельної вартості (без ПДВ) та витрат, пов’язаних з доставкою (без ПДВ);

в) вартості, зазначеної в договорі постачання.

37. За якою оцінкою можливе списання спожитих виробничих запасів:

а) виробничою собівартістю;

б) повною собівартістю;

в) середньозваженою собівартістю.

38.Основні засоби оприбутковують за:

а) середньозваженою собівартістю придбання;

б) первісною вартістю придбання;

в) договірною вартістю придбання.

39. Первісна вартість придбаних основних засобів складається з:

а) вартості за договором (без ПДВ);

б) повної собівартості;

в) купівельної вартості (без ПДВ) та витрат на доставку й установ­лення (без ПДВ).

40. Амортизація основних засобів — це:

а) періодичне списання первісної вартості основних засобів на ви­трати діяльності;

б) поступова втрата основними засобами первісних технічних характеристик;

в) зменшення первісної вартості основних засобів унаслідок експлуатації.

41. У підсумок балансу основні засоби включаються за:

а) первісною вартістю;

б) остаточною вартістю;

в) залишковою вартістю.

42. Які витрати є прямими:

а) матеріали, що становлять основу вироблюваної продукції;

б) матеріали, витрачені на забезпечення виробничого процесу;

в) заробітна плата адміністративного персоналу.

43. Виробнича собівартість складається з:

а) витрат діяльності підприємства;

б) прямих виробничих і непрямих витрат;

в) прямих виробничих і загально виробничих витрат.

44. Суми нарахованої заробітної плати є для підприємства:

а) дебіторською заборгованістю;

б) кредиторською заборгованістю;

в) забезпеченням майбутніх виплат.

45.Витрати на збут списуються:

а) на витрати діяльності;

б) на виробничу собівартість;

в) на фінансові результати діяльності.

46. Фінансовий результат діяльності — це:

а) доходи або збитки;

б) прибутки або збитки;

в) доходи або витрати.

47. Які рахунки призначені для визначення виробничої собівар­тості готової продукції:

а) «Собівартість реалізації» та «Загальновиробничі витрати»;

б) «Готова продукція» та «Загальновиробничі витрати»;

в) «Виробництво» та «Загальновиробничі витрати».

48. Виробнича собівартість готової продукції визначається як:

а) кінцевий залишок за рахунком «Виробництво»;

б) дебетовий оборот за рахунком «Готова продукція»;

в) кредитовий оборот за рахунком «Виробництво».

49.Утримання з нарахованої заробітної плати призводять до:

а) збільшення заборгованості підприємства перед працівниками;

б) збільшення заборгованості працівників перед бюджетом;

в) зменшення заборгованості підприємства перед працівниками.

50. Реалізованою вважається продукція:

а) попередньо оплачена;

б) відвантажена й оплачена;

в) відвантажена.

51. Теорія бухгалтерського обліку є наукою про:

а) завдання і предмет бухгалтерського обліку;

б) предмет, метод і форми бухгалтерського обліку;

в) форми і організацію бухгалтерського обліку;

г) завдання, предмет, метод і форми бухгалтерського обліку;

д) завдання, предмет, метод, форми і організацію бухгалтерського обліку.

52. До форми бухгалтерського обліку належать:

а) вивчення предмету, методу, техніки і форм організації;

б) особливості практичної реалізації методу бухгалтерського обліку;

в) особливості реалізації предмету бухгалтерського обліку.

53. Бухгалтерський облік охоплює:

а) спостереження і контроль за окремими операціями і процесами;

б) масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси;

в) всі засоби підприємства, джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності.

54. Який документ містить відомості про господарську операцію:

а) бухгалтерський;

б)зведений;

в) первинний.

55. Який синтетичний рахунок мають «Основні засоби»:

а) 11

б) 10

в) 24

56. Бухгалтерський облік – це …:

а) система збирання, вимірювання, обробка та передача інформації про господарську діяльність підприємства;

б) спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю підприємства;

в) спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників, а також система збирання, вимірювання, обробка та передача інформації про господарську діяльність підприємства.

57. Інвентаризація – це …:

а) спосіб перевірки товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів;

б) спосіб бухгалтерського обліку майна, коштів підприємства, що забезпечує відповідність облікових даних їх фактичній наявності;

в) оцінка всіх залишків господарських засобів і порівняння з даними бухгалтерського обліку.

58. Бухгалтерський баланс - це …:

а) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов’язання і власний капітал на певну дату;

б) звіт про фінансовий стан підприємства;

в) фінансовий стан підприємства на певну дату.

59. Актив балансу містить:

а) оборотні активи;

б) довгострокові інвестиції;

в) витрати майбутніх періодів;

г) необоротні активи.

60. Балансова вартість запасів, що перевищує їх справедливу вартість – це …:

а) ліквідаційна;

б) первинна;

в) справедлива

61. Який рахунок використовують для обліку інформації про рух малоцінних і швидкозношуваних предметів:

а) 20

б) 21

в) 22

62. Власний капітал – це …:

а) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

б) це сума простих та привілейованих акцій за їх номінальною вартістю;

в)частина чистого прибутку, що не була розділена між акціонерами.

63. Якими бувають кредити:

а) лізинговий, державний, пайовий;

б) банківський, державний, простий, лізинговий;

в) банківський, комерційний, державний, лізинговий

64. Яку назву має синтетичний рахунок 15:

а) основні засоби;

б) нематеріальні активи;

в) капітальні інвестиціїю

65. Що належить до активу балансу:

а) зобов’язання;

б) оборотні активи;

в) власний капітал;

г) витрати майбутніх періодів.

66. Що належить до пасиву балансу:

а) зобов’язання;

б) оборотні активи;

в) власний капітал;

г) витрати майбутніх періодів

67. Хто здійснює попередній контроль:

а) керівні працівники;

б) облікові працівники

в) технічний персонал

68. Хто здійснює подальший контроль:

а) керівні працівники;

б) облікові працівники

в) технічний персонал

69. Види перевірок документації:

а) формальна

б) розпорядча

в) арифметична

г) комбінована

70. Що називається інвентаризацією:

а) процес оперативного використання документів і бухгалтерського опрацювання з моменту складання;

б)письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції;

в) спосіб виявлення господарських засобів, не оформлених поточною документацією.

71. Відповідно до П(С)БО облік основних засобів ведеться на рахунку:

а) 15

б) 30

в) 10

72.Ліквідаційна вартість – це…: а) первинна вартість основних засобів за вирахування сум зносу;

б) сума грошових коштів, яку підприємство очікує одержати від реалізації основних засобів, після закінчення строку їх корисного використання;

в) це сума грошових коштів, яку необхідно було б витратити для придбання (або створення) такого ж активу на дату складання балансу.

73. Залишкова вартість – це …:

а) первинна вартість основних засобів за вирахування сум зносу;

б) сума грошових коштів, яку підприємство очікує одержати від реалізації основних засобів, після закінчення строку їх корисного використання;

в) це сума грошових коштів, яку необхідно було б витратити для придбання (або створення) такого ж активу на дату складання балансу.

74. Первинна вартість – це …:

а) первинна вартість основних засобів за вирахування сум зносу;

б) сума грошових коштів, яку підприємство очікує одержати від реалізації основних засобів, після закінчення строку їх корисного використання;

в) це сума грошових коштів, яку необхідно було б витратити для придбання (або створення) такого ж активу на дату складання балансу.

75. Капітальні інвестиції обліковуються на рахунку:

а) 15

б) 10

в) 12

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з дисципліни: «Бухгалтерський облік»

для студентів заочного відділення

спеціальності 5.050205 «Організація обслуговування на транспорті»

 1. Значення бухгалтерського обліку в управлінні і контролі.

 2. Види господарського обліку.

 3. Фінансовий і управлінський облік.

 4. Вимоги до обліку.

 5. Вимірники, що застосовуються в обліку.

 6. Предмет бухгалтерського обліку.

 7. Оборотні і необоротні активи.

 8. Власний капітал і залічені кошти.

 9. Метод бухгалтерського обліку.

 10. Баланс, його призначення і будова.

 11. Форма і зміст балансу.

 12. Активні рахунки, їх призначення.

 13. Пасивні рахунки, їх призначення.

 14. Подвійний запис, його суть і значення.

 15. Хронологічний і систематичний облік.

 16. Синтетичні і аналітичні рахунки.

 17. Класифікація рахунків за економічним змістом.

 18. Класифікація рахунків за призначенням і будовою.

 19. Документація, порядок її оформлення.

 20. Інвентаризація, її значення та види.

 21. Облікові регістри і техніка облікової реєстрації.

 22. Форми бухгалтерського обліку.

 23. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів (рахунок 10).

 24. Синтетичний облік основних засобів.

 25. Синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій.

 26. Методи нарахування амортизації.

 27. Інвентаризація основних засобів.

 28. Поняття рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

 29. Облік бібліотечних фондів.

 30. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА).

 31. Облік тимчасових (не титульних) споруд.

 32. Облік інвентарної тари.

 33. Визнання і оцінка нематеріальних активів (рахунок 12).

 34. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.

 35. Облік надходження нематеріальних активів на підприємство.

 36. Облік придбання нематеріальних активів в результаті обміну на інші активи.

 37. Облік витрат, пов’язаних з утриманням та удосконаленням нематеріальних активів.

 38. Облік амортизації нематеріальних активів.

 39. Облік вибуття нематеріальних активів.

 40. Поняття гудвілу і негативного гудвілу.

 41. Порядок відкриття рахунку в банку.

 42. Безготівкові форми розрахунків.

 43. Поняття касових операцій, порядок їх організації.

 44. Поняття і оцінка зобов’язань і розрахунків, їх класифікація.

 45. Поняття, оцінка і характеристика інвестицій.

 46. Поняття, види і системи оплати праці.

 47. Облік розрахунків по оплаті праці.

 48. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів.

 49. Облік надходження і вибуття виробничих запасів.

 50. Поняття малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), аналітичний облік МШП.

 51. Автоматизація і контроль виробничих запасів.

 52. Задачі і принципи організації витрат на виробництво.

 53. Класифікація витрат на виробництво.

 54. Групування витрат на виробництво по економічним елементам та статтям калькулювання.

 55. Види витрат на виробництво. Поняття загально-виробничих та адміністративних витрат.

 56. Готова продукція та її оцінка.

 57. Облік товарів (рахунок 28). Торгова націнка, знижка.

 58. Поняття бухгалтерського балансу (форма № 1). Порядок його складання.

 59. Звіт про фінансові результати (форма № 2). Порядок його складання.

 60. Облік податку на прибуток. Облік податку на додану вартість.

Література:

1. Грабова Н.М. та ін. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для студ. ВНЗ/ Н.М.Грабова, В.М.Добровський; за ред.. М.В.Кужельного. - К.: А.С.К., 2004. - 800 с. - (Економічна освіта).

2. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2002. - 847 с. - (Зкономика. Финансы. Право.)

3. Схеми бухгалтерських проведень: Методичний посібник. Грудень, № 6, 2001

4. М.В.Кужельний, Коцупатрий М.М., Кырданов М.Г., Лежненко Л.І., Примаченко О.Л. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 217 с.

5. Г.О.Партин, А.Г.Загородній, М.В.Корягін, О.С.Височан, Л.М.Пилипенко, Л.А.Янковська Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – 2-ге вид. стереотип. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 240 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.