• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Архітектура
 • Методичні вказівки до організація, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Методичні вказівки до організація, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Опис документу:
Програма переддипломної практики є складовою частиною освітньо-кваліфікаційної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Сумський будівельний коледж

Методичні вказівки

до організація, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів

спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Суми 2019

Міністерство освіти і науки України

Сумський будівельний коледж

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

__________ Н.С.Ткаченко

«___»_________ 2018 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до організація, проходження та складання звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Розробила: викладач Добя О.В.

Рецензент: викладач спецдисциплін

Сумського будівельного коледжу Вінтоняк І.В.

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засіданні циклової

комісії графіки і архітектури

Протокол № __ від «___» ______ 2019 р.

Голова циклової комісії

__________________ О.В. Доб’я

Суми 2019

Зміст

ВСТУП

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання та проводиться на випускному курсі з метою узагальнення та вдосконалення здобутих студентами знань, практичних умінь і навичок, отриманих під час навчання в коледжі, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування.

Сьогодні технік-дизайнер вже не просто розробник і виконавець креслень з опорядження будівель, а він є безпосереднім помічником архітектора-автора, активним учасником творчого процесу, він розвиває і конкретизує авторську ідею. Ці реалії вимагають коректування процесу підготовки молодшого спеціаліста – техніка-дизайнера зі зміщенням акценту в сторону стимулювання і розвитку творчості з одного боку, та оволодіння комп’ютерними технологіями – з іншої.

Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання студентів з усіх дисциплін навчального плану, збирається фактичний матеріал, необхідний для виконання дипломного проекту (роботи).

Зміст практики визначається її програмою. Програма практики є основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практики.

Програма переддипломної практики є складовою частиною освітньо-кваліфікаційної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Проходження переддипломної практики на 4 курсі (7 семестр) передбачено навчальним планом. Навчальна програма переддипломної практики складена на основі наскрізної програми практичного навчання спеціалістів та «Положення про практичне навчання студентів Сумського будівельного коледжу».

Організація і керівництво переддипломною практикою здійснюється згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року за № 93 від 30.04.93 р.

Переддипломна практика студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» проходить в організаціях, підприємствах, установах м. Суми та сумської області.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета:

- збір матеріалів для дипломного проекту і підвищення професійних знань і навичок у студентів при проектуванні реальних об’єктів .

Завдання практики:

- уточнення і деталізація програми-завдання на проектування об’єкту, який обрано для дипломного проекту;

- уточнення конкретного місця розташування об’єкту, натурне до обстеження та збір відсутніх необхідних даних, особливостей району проектування: планувальних обмежень, проектних робіт всіх рівнів, які стосуються даної ділянки, точок підключення інженерних мереж та інших характеристик опорного плану для обраної ділянки;

- вивчення і аналіз вихідних даних для виконання дипломного проекту(ознайомлення з існуючою містобудівною документацією, матеріалами обґрунтувань, типових конструктивних рішень, матеріалів раніше виконаної передпроектної та проектної документації);

- пропозиції щодо складу дипломного проекту.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Зміст і послідовність переддипломної практики студентів спеціальності спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» регламентується наскрізною програмою, яка розроблена цикловою комісією графіки і архітектури згідно з навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і затверджується директором коледжу.

Згідно із діючим навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста переддипломна практика проводиться у сьомому навчальному семестрі протягом чотирьох тижнів.

Загальна послідовність проходження практики передбачає:

 • оформлення направлення на підприємство;

 • отримання вступного інструктажу на робочому місці;

 • виконання індивідуального завдання;

 • оформлення звіту;

 • отримання відгуку керівника практики від підприємства;

 • подання звіту керівнику практики від коледжу;

 • захист практики.

Базами практики є організації та підприємства різних форм власності та підпорядкування. Вимогою до бази практики є виконання проектних робіт зі створення об’єктів архітектури та можливості забезпечення умов для виконання програми практики для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Визначення баз практики здійснюється завідувачем архітектурного відділення на основі прямих договорів із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Студенти можуть самостійно, за погодженням із завідувачем архітектурного відділення, підбирати базу практики і пропонувати її для використання.

Проходження практики передбачається в проектних організаціях та інститутах, державних управліннях архітектури та містобудування, інших проектно-виробничих установах, фірмах та проектних (ліцензійних) творчих майстернях приватних архітекторів та дизайнерів.

Враховуючи специфіку роботи зі збирання та вивчення матеріалів практики, окрім вищезазначених організацій (установ, фірм) студенти можуть працювати в бібліотеках, читальних залах з комп’ютерним забезпеченням, архівах.

Підсумковими документами розподілу студентів за базами практики є наказ по коледжу, у якому закріплюються бази практик, призначаються керівники практик від коледжу, визначається термін проведення.

З моменту прибуття студента на місце практики в організації видається наказ про зарахування його на робоче місце з закріпленням керівника практики від установі, організації.

Перед початком практики керівники від коледжу проводять збори студентів, на яких роз’яснюється порядок проходження практики, її завдання та зміст, порядок контролю за проходженням практики з боку керівників практики, оголошується тема та мета індивідуального завдання. Збори закінчуються проведенням інструктажу із техніки безпеки під час практики.

Студенти зобов’язані вести щоденник практики. Головним розділом щоденника є календарний план про проходження практики, розроблений студентом разом з керівниками від підприємства і коледжу на основі програми практики. У щоденнику вказується місце практики, перелік робіт і час їх виконання, прізвище і посада фахівця, що здійснює керівництво роботою.

Керівник практики від коледжу є особою, відповідальною за навчально-методичне керівництво практикою, визначається тарифікацією та призначається наказом директора по коледжу.

Керівник практики від коледжу зобов’язаний:

 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів для направлення студента на практику, високу якість проходження практики студентом, сувору відповідність її навчальному плану і програмі;

 • відвідувати відповідні бази практики з метою контролю виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • допомогти студенту скласти календарний графік проходження практики;

 • проводити щотижневі обов’язкові консультації (згідно графіку) щодо виконання завдань і складання звіту;

 • рецензувати звіти студентів, перевіряти повноту та достовірність матеріалів, що збираються до звіту;

 • після закінчення практики скласти письмовий звіт про результати практики, а також надати пропозиції щодо її поліпшення, оцінити роботу студента.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний:

 • влаштувати студента на робоче місце, забезпечити проведення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці;

 • провести бесіду про зміст та особливості діяльності архітектора в установі або її підрозділі;

 • всебічно сприяти дотриманню студентами графіку виконання програми практики, консультувати студентів, залучати їх до виконання виробничих завдань;

 • вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку організації та повідомляти про це керівника від коледжу, завідувача відділення;

 • ознайомитися зі звітом студента, надати відгук у щоденнику про результати проходження практики, виставити рекомендовану оцінку.

Студенти – практиканти зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від коледжу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів (щоденник практики, програма індивідуального завдання на збір матеріалів ДП);

 • вчасно, згідно з графіком проходження практики прибути на базу практики (проектний інститут, фірму чи інша установу);

 • вивчити і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку організації (підприємства);

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівників від коледжу та місця проходження практики;

 • нести відповідальність за якість та терміни виконання дорученої роботи;

 • зібрати матеріали з теми дипломного проекту;

 • відвідувати щотижневі обов’язкові консультації з практики;

 • своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що вимагається програмою практики;

 • вчасно скласти залік із проходження практики.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Зміст практики:

Переддипломна практика є завершальним етапом в підготовці до дипломного проектування. Основний час практики приділяється вивченню та збиранню необхідних матеріалів для всіх розділів дипломного проекту в відповідності до завдання, виданого керівником спецкурсу.

Протягом практики студент повинен:

 • підібрати і вивчити аналоги проектує мого об’єкту вітчизняної та закордонної практики (літературні джерела та роботи проектних організацій, фірм);

 • провести натурне обстеження вибраної ділянки для забудови (виїзд на ділянку, огляд і фотофіксація існуючої ситуації, прилеглої забудови, транспортних вузлів, за необхідності вивчення інтенсивності транспортних потоків, пішохідного руху, основних фокусів і об’єктів тяжіння);

 • провести пошуки та оволодіти специфічними методиками проектування в цих галузях архітектури (можливі розрахунки архітектурної фізики, безпеки життєдіяльності, оцінювання комфорту і засобів його забезпечення, естетичні оцінки результатів проектування і т.д.);

 • поглибити знання з історичного освоєння або використання даної ділянки поселення, в тому числі і наявні проектні розробки;

 • визначити закономірності побудови внутрішнього архітектурного простору;

 • дослідити соціально-економічні і філософські аспекти теми;

 • використовувати сучасні методи проектування і т.д.

Орієнтовний тематичний план та зміст переддипломної практики

з/п

Назва розділів і тем

Тривалість

практики

в днях

Обсяг навчальних

годин

1

2

3

4

1

Складання індивідуальних планів проведення практики. Інструктаж по техніці безпеки.

1

6

2

Робота в якості дублера техніка – архітектора.

15

90

3

Вивчення проектних і нормативних матеріалів по темі дипломного проекту.

На протязі практики

4

Підбір і вивчення аналогів вітчизняної та зарубіжної практики по темі дипломного проекту.

На протязі практики

5

Систематизація матеріалів по темі дипломного проекту.

2

12

6

Обстеження і аналіз вибраної ділянки.

1

6

7

Оформлення звітів по практиці. Захист звітів по практиці.

1

6

Всього:

20

120

Враховуючи специфіку вихідної документації, збір вихідних матеріалів по темі дипломного проекту може виконуватись в декількох організаціях, фірмах. Крім цього, за необхідності можуть використовуватись архівні матеріали.

Результати роботи оформлюються в вигляді звіту – реферату, який включає декілька розділів – за кількістю вивчених і розкритих в дослідженні проблем. Кожний розділ супроводжується списком використаної літератури та графічними матеріалами.

Звіт про проходження практики має містити наступні відомості і матеріали:

Відповідно до опрацьованих даних і матеріалів по темі дипломного проекту, в текстовій частині звіту студент повинен відобразити:

 • аналіз сучасної практики проектування об’єктів (відібраних в якості аналогів можливих рішень) в рамках вибраної тематики дипломного проекту;

 • підбір та ознайомлення з нормативною, довідковою та іншою технічною літературою по темі дипломного проекту;

 • загальні вимоги до функціональних процесів, шляхів евакуації, доступності для маломобільних верств населення (витяги з нормативної та довідкової літератури);

 • аналіз об’ємно-просторових рішень проектних або існуючих об’єктів аналогічного типу;

 • аналіз сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів, доцільних до використання в об’єктах даного типу (покриття підлоги, оздоблення стін і стель, несучі та огороджуючі конструкції із врахуванням їх переваг та недоліків);

 • складання списку літературних джерел.

Висновком такої роботи – є обґрунтування вибори даної теми проекту.

Текстова частина звіту з переддипломної практики в подальшому буде використана для оформлення пояснювальної записки дипломного проекту.

Графічна частина звіту включає:

 • клаузуру (пошукові ескізи), що розкриває авторську концепцію проекту. Клаузура виконується в ручній подачі на форматах А1 А2;

 • ілюстрації (відеоряд) аналогів, згрупованих відповідно до запропонованої автором структури.

Звіт про проходження практики виконується на форматі А4 і включає титульний аркуш та опис результатів проходження практики, який містить орієнтовно наступні розділи:

1. Аналіз сучасної практики проектування /наприклад, школи/ (об’єктів в рамках вибраної тематики дипломного проекту).

2. Загальні вимоги до проектування /наприклад, школи/ (витяги з нормативної та довідкової літератури);.

3. Аналіз та обґрунтування об’ємно-просторового та планувального рішень (складання функціональної схеми, концепції проекту).

4. Аналіз сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів, доцільних до використання в /наприклад, школі/ (покриття підлоги, оздоблення стін і стель, несучі та огороджуючі конструкції із врахуванням їх переваг та недоліків);

Список літератури

Додатки

Обсяг звіту з переддипломної практики повинен складати не менше 15-25 сторінок тексту та ілюстративної частини. Звіт може включати креслення, малюнки, ескізи. В додатках до звіту додаються схеми, креслення, ілюстративний матеріал та інша технічна документація.

Список літератури повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися в процесі виконання завдань з практики.

Звіт обов’язково містить зміст із позначенням номерів сторінок, нумерація сторінок починається з 2-ої, що міститься після титульного аркуша.

Текстову частину звіту оформляють відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 2.105-95 та стандарту ДСТУ 3008-95.

Текст оформляють засобами комп’ютерної техніки на аркушах білого паперу формату А4 через інтервал 1,5 з висотою букв не менше 2,5 мм (наприклад, текстовий редактор Word, розмір шрифту - 14).

Друкарські помилки, описки та графічні неточності можна виправляти зафарбуванням білим коректором в кількості не більше двох помилок на одній сторінці і нанесенням на тому ж місці тексту машинописним способом або чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору.

Вимоги до оформлення щоденника та звіту

Щоденник повинен містити наступні відомості:

 • дати прибуття і вибуття студента з підприємства, завірені підписом керівника виробничої практики від підприємства та печаткою;

 • заповнений календарний графік проходження практики з відмітками про виконання (дата і підпис студента), підписаний керівником виробничої практики від підприємства;

 • робочі записи студента під час практики;

 • відгук і оцінка роботи студента, написані керівником виробничої практики від підприємства, завірені його підписом і печаткою установи;

 • відгук осіб, які перевіряли проходження практики;

 • висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми переддипломної практики у письмовому вигляді. Звіт оцінюють й підписують керівники практики. Письмовий звіт разом з щоденником подається на рецензування керівнику практики від коледжу.

КОНТРОЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Контроль з боку коледжу повинні здійснювати керівники практики від коледжу; голова циклової комісії; завідувач відділення.

Поточний контроль проходження переддипломної практики здійснює керівник практики від коледжу і керівник від підприємства.

Основним документом, за яким здійснюється контроль проходження практики, є щоденник, який видається відділенням і в якому міститься календарний план проходження практики. Керівник практики від підприємства щотижня перевіряє щоденник і заносить туди свої зауваження і підписи. Після закінчення терміну практики керівник від підприємства надає відгук про проходження практики студентом і оцінює її.

Підведення підсумків практики

Звіт з практики захищається студентами перед комісією, яка призначається завідувачем відділення і складається із керівників практики від коледжу і, за можливості, від бази практики, викладачів циклової комісії. Комісія приймає залік у студентів у коледжі в зазначені терміни.

Протягом одного тижня до захисту практики студент представляє на відділення звіт для огляду і оцінювання керівником практики від коледжу. Звіт, який не відповідає необхідному змісту і не містить якого-небудь розділу до оцінювання не приймається.

Звіт, оцінений позитивно, підлягає захисту.

Студенту, який до визначеного терміну не надав керівнику практики від коледжу звіт для оцінювання з поважних причин, або отримав негативний відгук керівника, може бути надано право повторного захисту при виконанні умов, визначених коледжем. Студент, який і в такому випадку отримав негативну оцінку з практики, відраховується з коледжу.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклової комісії.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

 2. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

 3. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования: Учеб.-метод. пособие для вузов. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1993. – 438 с.

 4. Сквозная программа учебных и производственных практик: Метод. указания для организации и проведения всех практик за период обучения в вузе студентов по специальности 2901 – архитектура / Иванов. инж.-строит. ин-т; Сост: Г.Г.Ахмедов, Е.Н.Ахмедова. – Иваново, 1992. – 19 с.

 5. Архитектурное образование. Ч.1, 2, 3. Под ред. Степанова А.В., Метелкина Н.Ф. - М.: Изд. РУДН. 2001.

 6. Лінда С.М., Архітектурне проектування громадських будівель і споруд, Л., 2010.

 7. Тосунова М.И., Курсовое и дипломное проектирование, М., 1983 р.

Додаток А

Сумський будівельний коледж

Циклова комісія графіки і архітектури

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на збір матеріалів для дипломного проекту

зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

Студенту(ці) ______________________________________________________ групи ____

Мета – збір вихідних даних для виконання дипломного проекту, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації об’єктів .

Структурний об’єм матеріалів, що повинен зібрати студент:

 • аналіз сучасної практики проектування об’єктів (відібраних в якості аналогів можливих рішень) в рамках вибраної тематики дипломного проекту;

 • аналіз об’ємно-просторових рішень проектних або існуючих об’єктів аналогічного типу;

 • відомості про місто та ділянку будівництва;

 • статистичні дані;

 • підбір та ознайомлення з нормативною, довідковою та іншою технічною літературою по темі дипломного проекту;

 • загальні вимоги до функціональних процесів, шляхів евакуації, доступності для маломобільних верств населення (витяги з нормативної та довідкової літератури);

 • аналіз сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів, доцільних до використання в об’єктах даного типу (покриття підлоги, оздоблення стін і стель, несучі та огороджуючі конструкції із врахуванням їх переваг та недоліків);

 • складання списку літературних джерел.

Усі матеріали з виконання індивідуального завдання збираються студентом протягом практики та оформлюються в звіт.

Терміни: видачі індивідуального завдання студенту _____________________;

здачі матеріалів звіту на відділення _____________________.

Завдання прийняв до виконання ___________ ( ________________________)

підпис П.І.Б

Завідувач відділення ___________ _________________________

підпис

Керівник практики від коледжу ____________ ( ________________________)

підпис П.І.Б

16

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.