методичні рекомендації "Формування вмінь писемного продукування на уроках німецької мови"

Опис документу:
Методичні рекомендації містять матеріали по формуванню вмінь писемного продукування при викладанні німецької мови як другої іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах, а саме вимоги до базового рівня володіння письмом, психолінгвістичні механізми письма і писемного мовлення, навчання техніки письма (каліграфії і орфографії), писемного продукування, лексико-граматичні вправи, письмові вправи з опорою на текст, ситуацію, картини, комунікативні вправи та зразки учнівських робіт.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Формування вмінь писемного продукування на уроках німецької мови як другої іноземної

Уладач: Пузанова Лариса Олександрівна

Рецензенти: Ст. викладач кафедри німецької мови факультету іноземних мов НДУ ім. М. Гоголя Андрійко І.Ф.

Зміст

Вступ

I. Вимоги до базового рівня володіння письмом

II. Психолінгвістичні механізми письма і писемного мовлення

IІІ.Формування вмінь писемного продукування на уроках німецької мови

1.Навчання техніки письма (каліграфії)

2. Навчання орфографії

3. Навчання писемного мовлення

3.1. Підготовчі лексико-граматичні вправи

3.2. Підготовчі вправи з опорою на текст, картини, ситуацію

3.3. Комунікативні вправи

3.4. Креативне (творче) письмо

ІV. Додатки. Зразки учнівських робіт

V. Використана література

Вступ

Письмо – визначний здобуток людства. Йому належить провідна роль у створенні та збереженні духовних та матеріальних цінностей народу. Письмо використовується в різноманітних галузях нашої діяльності: в економіці, політиці, науці, культурі, засобах масової інформації та зв’язку, у просвітницькій роботі. Письмо – пам’ять поколінь, яка зберігає повідомлення про події та справи минулого. На сучасному етапі навчання іноземної мови письму надається головна роль у презентації мовних та мовленнєвих компетентностей, оскільки за допомогою письма відтворюються інші види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння і читання, з якими воно дуже тісно пов’язане, являючи собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови, спосіб формування і формулювання думки в письмових мовних знаках. Писемне мовлення є ефективним засобом вивчення іноземної мови за відсутності іншомовного середовища, сприяє розвитку відчуття мови, пізнанню іноземної культури. Використання письма має свої методичні переваги. Оскільки у процесі письма задіяні всі аналізатори, усі види відчуття, воно покращує запам’ятовування під час закріплення лексико-граматичних навичок, дає змогу залучити до роботи всіх учнів групи одночасно, здійснювати індивідуальний контроль сформованості їх компетентностей, вчить самоконтролю і самокорекції, формує автономію учня в навчально-пізнавальній діяльності.

І. Вимоги до базового рівня володіння письмом

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання, розроблені на початку 2000 року лягли в основу

провідного документу під час розробки національних програм з іноземних мов Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392. Цей документ спрямований на визначення вимог до освіченості учнів, зазначає, що вивчення мов сприяє збагаченню активного словникового запасу учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови яких вивчаються. Стратегічно важлива для мовного компоненту комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.

Мовленнєва лінія, як зазначено в Держстандарті, забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні та письмі).

Письмо є не лише засобом навчання, а й засобом і способом спілкування, пізнання та творчості відповідно до досягнутого програмного рівня знань учнів і кінцевою практичною метою навчання у середній школі.

В програмі зазначено, що учні повинні вміти:

- написати особистого листа з опорою на зразок, короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;

підтримувати писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
— описувати предмет, особу, події, явища, об’єкти;

 • письмово передавати інформацію адекватно цiлям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення, залежно від його форми;

— передавати у письмовій формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;

 • заповнити анкету тощо;

написати поздоровлення, запрошення, оголошення, записку, лист-повiдомлення у формі розповіді/ опису, твір, реферат або ессе, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

ІІ. Психолінгвістичні механізми письма і писемного мовлення

Письмо і писемне мовлення є взаємопов’язаними, але окремими процесами. Якщо коротко, то процес письма - це складна довільна дія з перекодування звукового мовлення (зовнішнього або внутрішнього) у графічне. Основним у процесі письма є співвідношення звуків, букв і виконаних людиною мовленнєвих рухів і рухів руки, чого досягають завдяки взаємодії слухового, мовномоторного, зорового та руко моторного аналізаторів. Як засіб формування та формулювання думок письмо базується на використанні мовних знаків, закріплених нервовими зв'язками кори головного мозку у вигляді зорових і рукомоторних образів, що взаємодіють зі слуховими та мовленнєворуховими. У людей, що володіють грамотою, в доповнення до звукових складаються і графічні образи слів. Графічні образи мають рукомоторні паралелі, які контролюються руховим механізмом руки, що пише. Орфографічні образи слів закріплюються саме в мовленнєвому, а не в руховому механізмі руки.

Писемне мовлення як вид мовленнєвої діяльності має такі психологічні та лінгвістичні особливості:

1.Є вторинною формою комунікації, яка спирається на графічний, а не на слуховий канал зв’язку.

2.Відбувається за відсутності співрозмовника, зворотного зв’язку.

3.Має стійку вмотивованість. Його мотив залежить від суб’єкта, що пише, а не від реплік партнера по комунікації.

4.Оформлення висловлювання відбувається вербально і не містить позамовних засобів спілкування (жести, міміка, інтонація, наголос,паузи).

5. Вимагає суворого дотримання мовних норм, граматичної і стилістичної правильності, обґрунтованості, логічної послідовності.

6. Як і говоріння, писемне мовлення є експресивним продуктивним видом мовленнєвої комунікації. Процес писемного мовлення, як відомо, починається з внутрішнього мовлення . Саме у внутрішньому мовленні готується програма висловлювання, проводиться відбір лексичних одиниць, граматичне оформлення речень, їх логічне поєднання в абзаци. За кількістю операцій писемне повідомлення є складнішим від усного. Однак в усному спонтанному висловлюванні породження мовлення і його звукового оформлення є синхронним і тому вимагає повного автоматизму в оперуванні лексичним і граматичним матеріалом.
Процес писемного мовлення полегшується тим, що той, хто пише, не відчуває браку часу, а це дозволяє грунтовніше продумувати зміст і форму майбутнього висловлювання, чіткіше здійснювати як попередній синтез, так і ретроспективний аналіз написаного. Можливість відшукати в пам’яті необхідні засоби для точного вираження думки, використати словник та інші довідники , виправити помилки додають тому, хто пише, більшої впевненості.

Отже, навчання писемного мовлення має велике значення для:

а) усвідомлення і вдосконалення всіх операцій, пов’язаних з вивченням іноземної мови,

б) формування мовної та мовленнєвої компетентностей,

в)активізації у вживанні лексико-граматичного матеріалу,

г)доведення до автоматизації вмінь оперування мовою,

д)відшліфування відчуття мови,

е)підвищення рівня володіння усним мовленням.

Удосконалюючи усне мовлення, письмо сприяє також формуванню навичок самоконтролю. Великий обсяг письма в домашній роботі з іноземної мови не є випадковим. Цей факт пояснюється психологією учнів: вони надають більшої ваги виконанню письмових завдань порівняно з усними.
У класній роботі письмо - найбільш економний, надійний, ефективний і масовий спосіб контролю знань і рівня володіння мовою.
Як уже згадувалось вище, в методичній літературі
вживається термін "письмо" у вузькому значенні і це означає техніку використання графічної та орфографічної систем даної мови, а також термін "письмо" в широкому значенні, тобто писемне мовлення - вміння викладати думки у письмовій формі, Розподіл в сучасній методичній літературі письма і писемного мовлення пов'язаний з особливостями механізмів, що мають у своєму складі дві ланки: складання слів із літер і складання писемних висловлювань із слів і словосполучень. В основі першого лежить володіння графікою та орфографією, доведених до рівня навички. Основою другого є мовленнєве вміння - вираження думки за допомогою мовного коду. У психології та фізіології письмо визнають найскладнішим видом мовленнєвої діяльності. Отже, вміти писатице графічно правильно зображати літери алфавіту, трансформувати звуки та звукосполучення в букви, асоціюючи при цьому звуковий, графічний та кінестетичний образи слова з його значенням; орфографічно правильно писати слова, словосполучення, ставити знаки пунктуації; оперувати мовними структурами; вміти формулювати свої думки в письмовій формі.

ІІІ. Формування мовленнєвої компетенції письма на уроках німецької мови

Ефективність процесу навчання письма залежить від правильного вибору вчителем методів та прийомів навчання письма, від правильного підходу до комунікативних завдань. Навчання письму (тобто навчання письму та писемному мовленню) включає роботу над технікою письма (графіка, орфографія, пунктуація) та над письмовим вираженням думок на мові, що вивчається (продукт писемного мовлення).

1. Навчання техніки письма( каліграфії)

Як відомо процес формування мовленнєвої компетенції письма починається з навчання техніки письма іноземною мовою, а саме з формування в учнів графічних/каліграфічних та орфографічних навичок. У процесі формування цих навичок учні оволодівають труднощами, які пов'язані з вивченням особливостей звуко-буквених відповідностей у мові, що вивчається. З урахуванням тісного зв’язку письма з читанням, оскільки їх основою є одна графічна система мови, навчання техніки письма слід здійснювати паралельно з оволодінням технікою читання, тому що в його основі лежить один і той же механізм асоціювання певних нарисів із звуками мовлення, однак при письмі (кодуванні) головні операції виконуються в зворотному напрямку, ніж при читанні ( декодуванні). Іншими словами, під час письма має місце кодування думки за допомогою графічних символів.

У разі вивчення німецької мови з 5 класу як другої іноземної мови процес оволодіння графічним образом букв німецького алфавіту проходить досить швидко, оскільки учням відомі особливості англійського алфавіту, який оснований також як і німецький алфавіт на використанні латинського. Труднощі виникають у відтворенні каліграфії прописних літер, якщо учні звикли писати друкованими або напівдрукованими буквами слова англійської мови. Вчитель має наполегливо і невідступно виробляти в учнів навички написання прописних літер, вчити їх поєднувати букви в слова, спираючись на навички письма рідною мовою й писати слова швидко,правильно та розбірливо. Зразок прописних букв:

На мою думку, перед навчанням графіки і читання( ці два процеси взаємопов’язані) слід наголосити на те, що для кожного звука будь-якої мови існує графічне зображення його на письмі(тобто буква) і розпочинати з букв, які передають на письмі голосні звуки, написання яких повністю співпадає з буквами рідної мови. Потім знайомимо учнів з буквами для приголосних звуків: написання яких збігається або частково збігається з написанням в українській або англійській мовах, наголошуючи на необхідності прописувати цілий рядок . Доцільно далі знайомити учнів з буквосполученнями іе та еі та деякими словами з цими буквосполученнями. Слід пам’ятати про одночасне прописування буквосполучень і слів, в яких вони зустрічаються і надалі, вказуючи на правильність зєднання букв у слові. Особливу увагу звернути на букви f , t, b, l, G, Jj, під час написання яких виникають в учнів труднощі, пов’язані з інтерференцією. В казковій формі пояснюємо вживання буквосполучень з літерою с, говорячи про те, що ця літера «боїться виходити в світ без своїх подружок, або свити, до якої входять букви: s, h, t, k. А літера Jj товаришує з a, e, i, u, без них вона не може існувати самостійно в жодному німецькому слові». Тут необхідно перейти до пояснення передачі на письмі дифтонгів української мови [ йа ], [йе ], [ йі ], [ йо ], [ йу ] та звука [ ж ]графічного образу яких не існує в латинському алфавіті. Після того, як учні навчаться ретельно виписувати кожну букву та буквосполучення, для перевірки слід використовувати вправи на списування, диктанти, самодиктант на відтворення алфавіту у формі змагання, на угрупування слів за однаковими буквосполученнями. Цікавою буде наступна вправа: Запиши літери алфавіту по порядку, підбираючи риму:

A_ _ _ E

Der Kopf tut mir weh.

F_ _ _ _ _

Der Doktor, der ist da!

L _ _ _

Jetzt bin ich froh!

P _ _ _ _

Es ist wieder gut, juchhe!

U _ _ _

Jetzt fehlt mir nix.

_ _

Jetzt gehe ich ins Bett.

На початковому етапі дуже важливе значення має навчання каліграфії, яке відбувається на навичках , придбаних у процесі навчання письму в рідній мові та англійській у початкових класах. Учні легко переносять навички написання великих та малих прописних літер на відповідні літери латинської абетки. Однак наявність літер, які відрізняються в цілому від літер рідної мови і мають лише деякі схожі елементи , інтерферує і гальмує оволодіння каліграфією. В цьому випадку радять застосовувати елементарне письмо. Для наочного розрізнення схожих елементів деякі автори рекомендують різноманітні групування літер, наприклад:

- q,y,j – (спільний елемент – нижня петля)

- а,с,о – (спільний елемент – округлий елемент),

- b,l,d – (спільний верхній елемент)

Помилки в каліграфії можна в значній мірі запобігати, якщо момент презентації супроводжувати поясненням, яке включає в себе показ прописної букви в цілому, окремих її елементів та розмежування елементів зі схожими елементами літер рідної та німецької мови, демонстрацію напряму руху руки при написанні даної літери, показ у пропису цілого слова, в якому міститься дана літера (мала й заголовна).

2. Навчання орфографії

Формування орфографічної грамотності в учнів - одне з головних завдань навчання німецької мови у школі. Важливість цього завдання обумовлена ​​тим, що орфографічна грамотність виступає складовою частиною загальної мовної культури людини, вона забезпечує точність вираження думки і взаєморозуміння при письмовому спілкуванні, а також тому, що письмова форма літературної мови відрізняється від усної більшою складністю у своїй структурі. Навчання орфографічним навичкам є важливим завданням при навчанні писемного мовлення, а створення у учнів елементарних орфографічних навичок є метою навчання письма в середній школі. Правопис і його норми є обов'язковим атрибутом письмової форми німецької літературної мови і об'єднують норми орфографії та пунктуації.
У школі формується відносна орфографічна грамотність-вміння застосовувати вивчені в шкільному курсі німецької мови правила і безпомилково писати слова-винятки, включені в шкільний підручник. У процесі навчання орфографії необхідно спиратися на психологічні та методичні передумови.
Велике значення в процесі навчання орфографії, як і у всіх інших випадках, має розвиток у дітей уваги і пам’яті, формування у них установки на запам’ятовування, опора на усвідомлення суті досліджуваного явища.
Разом з тим є специфічні психологічні чинники, що впливають на оволодіння орфографією. Це є розвиток в учнів орфографічної пильності.
Здатність бачити орфограми - це необхідна умова для оволодіння орфографічними нормами, для успішного застосування правил. Отже, цю здатність у учнів потрібно виховувати. Наприклад, вироблена здатність виявляти ті місця в словах, де письмовий знак не визначається вимовою, називається орфографічної пильністю. Орфографічна пильність передбачає також уміння виявляти власні помилки або чужі. В цьому випадку вчитель рекомендує запам’ятовувати слово в звуко- буквено-семантичному співвідношенні. Під час диктантів, які бажано проводити регулярно (5-6 хв.) виробляти в учнів фонематичний слух на написання, наприклад, німого
h навмисно більш протяжним вимовлянням голосних звуків, використовувати певні жести, міміку тощо для натяку на певну орфограму та звичайно картки миттєвого пред’явлення з орфограмами. На відміну від каліграфічних, орфографічні навички формують в процесі мовленнєвої діяльності на основі повного розуміння та виконання комплексу вправ загального і спеціального призначення протягом усього періоду навчання в школі паралельно з накопиченням лексико - граматичного запасу. Слід використовувати такі орфографічні вправи:

1.Вправи на впізнавання та порівняння орфограм. Наприклад:

- прочитати слова і підрахувати, скільки в них букв і звуків: nehmen, machen, rutschen, backen, sagen, rennen;

- пояснити написання слів: Zimmer, fliegen, reisen, Koch, Mohn.

2. Вправи на відтворення орфограм:

- вставити пропущену літеру в слово;

- списати слова, згрупувавши їх за орфограмами;

- записати числівники літерами;

- угрупувати за частинами мови слова із списку та записати їх;

- утворити від дієслів іменники та записати їх;

- виправити помилки в словах.

Наприклад: Hilf dem“ kranken“ Computer die Fehler korrigieren:

Liebe Kinder,

schon viele Jahre schreibe ich für meinen Chef die Briefe.

Doch on lotztor Zoot fohle och moch nocht so gosond. Och gloobo, och bon kronk. Is kimmin immir dii gliichin Silbstliiti, giridi jitzt immir i. Wis sill ich nir michin? Usw.

Для практики навчання характерна така форма роботи по засвоєнню орфографії, як тренувальні диктанти. Ці диктанти є ефективним засобом засвоєння орфографії, і на початковому етапі їх слід застосовувати систематично. Розрізняють декілька видів тренувальних диктантів :

- словниковий диктант лише на певну орфограму,

- зоровий: учитель читає речення, записує на дошці, підкреслює важкі орфограми і пояснює їх. Потім речення витирають і диктують знову;

- попереджувальний: учитель читає речення, учні аналізують написання окремих слів. Найважчі слова пишуться на дошці. Після цього вчитель читає речення ще раз і учні записують;

- пояснювальний: учитель диктує, всі пишуть в зошитах, один учень на дошці. Допущені на дошці помилки виправляються. Речення на дошці служить орієнтиром для виправлення помилок;

- самодиктант;

- взаємодиктант з взаємоперевіркою;

- das Renndiktat: Beim Renndiktat arbeiten jeweils zwei Schüler zusammen. Der Diktattext wird an mehreren Stellen im Klassenzimmer ausgelegt. Schüler A läuft zum Text und prägt sich so viel wie möglich ein, dann rennt er zu seinem Partner und diktiert, was er behalten hat. Das Hin und Her erfolgt so oft, bis Schüler B den Text vollständig aufgeschrieben hat.

- das Theaterdiktat: Klasse aufstehen lassen. Den ganzen Text mehrmals satzweise vorlesen. Dabei jeden Satz mimisch/gestisch unterstützt vortragen und von der Gruppe im Chor wiederholen lassen, bis die Schüler den Text fast auswendig beherrschen. Dann gibt der Lehrer nur die Gesten vor und die Schüler sprechen den Text frei nach. Danach in Partnerarbeit das Diktat aus dem Gedächtnis aufschreiben lassen. Hierzu den Lückentext ausleihen: jeder Strich steht für ein Wort( bei Unsicherheiten kann gefragt werden, die Frage wird jedoch nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet.

Дуже велике значення в навчанні графіки та орфографії відіграють наочні посібники. Це перш за все прописи, які ілюструють написання букв та їх з’єднань у німецькій мові. Не менш важливі настінні таблиці, які відображають звуко-буквені відношення.
Робота над орфографічними помилками, що допускаються учнями, - важливий етап у формуванні в них орфографічних умінь. Вона повинна проводитися вчителем регулярно в певній системі.
Поява в письмовій мові учнів орфографічних помилок-закономірне явище процессу
навчання. Вони виникають в силу об’єктивних і суб’єктивних причин. Об’єктивними причинами є:
-
незнання орфографічної норми до моменту письмової роботи;
-
оперування лексикою, якою учні користуються головним чином в усному мовленні;
-
психофізична втома дітей до кінця письмової роботи;
-
наявність у словах з тією чи іншою орфограмою важких випадків у застосуванні орфографічних правил.
Незнайомі учням орфографічні норми діляться на невивчені до моменту письмової роботи
самим учнем і на непередбачені попередніми уроками. Норми, не вивчені до моменту виконання вправ, відносяться або до програми даного класу, або до програм наступних класів. З даного факту випливають такі методичні правила: перед письмовою роботою необхідно попереджати можливі орфографічні труднощі, не включати їх до числа помилок при оцінці орфографічної грамотності.
Оскільки орфографія пов'язана з усіма розділами мови, велике значення має розуміння дітьми семантики слів, їх структурно-семантичні близькості, тому що формування орфографічних умінь вимагає оперування велик
ою кількостю слів.
Орфографічні помилки найчастіше з’являються в кінці письмової роботи. Враховуючи цей факт, необхідно перед закінченням роботи робити невелику перерву, як
а повнна зняти психо-фізичну втому.
Спеціальна
робота з попередження орфографічних помилок має дві форми: самоконтроль учнів за виконанням роботи і організована вчителем орфографічна робота.
Самоконтроль-навмисне перечитування учнем написаного з метою знаходження можливих помилок та їх виправлення. Самоконтроль у школяра розвивається за допомогою наступних прийомів: пос
кладового промовляння, порівняння написаного з друкованим текстом, перевірка написаного за допомогою словника.
Пос
кладове проговорювання, одночасно супроводжується зоровим сприйняттям написаного, дозволяє знайти описки і орфографічні помилки, що порушують фонемний склад слів. Воно використовується як при списуванні, так і при написанні диктантів.
Послівн
е порівняння написаного з друкованим текстом застосовується при списуванні. Використовуючи цей прийом самоконтролю, учні можуть йти від друкованого тексту до рукописного або від рукописного до друкованого.
Перевірка написаного за допомогою словника корисна при виконанні учнями будь-яких робіт. Проводити перевірку всіх слів учнівського рукописного тексту за допомогою словника недоцільно, тому учням потрібно вказати окремі види орфограмм, які можуть викликати труднощі при написанні.
Членування слова на морфеми як прийом самоконтролю корисно в будь-яких випадках, коли учень виявляє сумнів у правильності написання літер у частинах слова.
Знайомство з перерахованими прийомами самоконтролю відбувається поступово.
Спеціальна робота з попередження орфографічних помилок організується вчителем перед виконанням як навчальних вправ, так і контрольних робіт. В обох випадках проводяться різні види словниково-орфографічної роботи. Як вправ
и, що попереджають орфографічні помилки, використовують зорові та попереджувальні диктанти, робота зі словником.
Істотну роль в роботі з попередження орфографічних помилок грає повторне виконання вправ, що особливо ефективно в слабкому класі. У методиці
навчання орфографії існують дві форми застосування таких вправ: повторне повне їх використання для нових цілей і словникова робота на основі лексики раніше виконаних вправ. Повторна робота над раніше виконаними вправами передбачається через 3-4 уроки, коли навик написання слів починає згасати і тому потребує підкріплення. Для повторного виконання доцільно використовувати вправи, що містять у собі елементи систематизації та різноманітні орфограми. Повторному виконанню вправи може передувати робота зі словником над допущеними помилками.

3. Навчання писемного мовлення

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення - формування елементарної мовленнєвої компетенції, що забезпечує виклад мовного матеріалу в письмовій формі, тобто оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування в типових ситуаціях на рівні понад фразової єдності й на рівні тексту. Володіння писемним мовленням дозволяє реально використовувати знання іноземної мови, перебуваючи поза мовним середовищем, спілкуючись з уявними носіями мови або з реальними за допомогою сучасних засобів комунікації. Навчаючи дітей іноземній мові, необхідно вчити їх спілкуватися цією мовою. А навчити цьому можна тільки в комунікативних або умовно-комунікативних ситуаціях, тобто навчання іноземної мови має бути організовано так, щоб воно було подібно до процесу природної комунікації. Тільки в цьому випадку буде можливе перенесення сформованих навичок і вмінь у реальні умови.

Для того щоб найповніше реалізувати цю мету, необхідно створити досить ефективну і послідовну систему вправ. Головною передумовою для успішного формування навичок писемного мовлення є володіння лексико – граматичним матеріалом певної теми. Тому пропонують такі типи вправ: підготовчі (мовні й умовно-комунікативні) та комунікативні (мовленнєві). Вони можуть бути репродуктивного, репродуктивно – продуктивного і продуктивного характеру.

3.1. Підготовчі лексико-граматичні вправи

До підготовчих вправ належать лексико-граматичні вправи, які служать засобом навчання та вдосконалення лексичних та граматичних навичок і вмінь усного мовлення: зміна граматичної форми, добір лексичних одиниць, складання речень, об’єднання простих речень в складні, підстановка, трансформація, розширення і завершення мовленнєвих зразків, відповіді на запитання різних типів тощо. Наприклад:

1.Kommunikation per SMS. Was bedeuten die Abkürzungen. Findet die Wortgrenzen und schreibt sie auf!

 1. akla = allesklar Alles klar

 2. bb = bisbald_________________________

 3. SMS = schreibmirschnell________________

 4. G&K = grußundkuss____________________

2.Mehr Schulsachen. Wie heißen sie? Schreibt sie mit dem korrekten Artikel auf!

 1. ___ Feder A. ___ Schreiber

 2. ___ Heft B. ___ Mäppchen

 3. ___ Kugel C. ___ Umschlag

Muster: Das Federmäppchen

3. Das Wetter wird schlecht. Ergänzt das Gegenteil. Tipp: Ordnet die Buchstaben in Klammern und schreibt die Sätze richtig!

1. Es ist: trocken / (assn). 2. Es ist : warm/(atlk). 3. Das Wetter wird schlecht/(tgu). 4. Es bleibt: gut/(lechtsch).

4. Wie ist die Hose? Unterstreicht und ordnet die Adjektive!

VBILLIGIOZJNPSCHÖNAGFSAUBERCGCHDJ

FSCHMUTZIGTIUGRAUKWQPFHGHÜBSCHFZ

LDUIRFMODERNGDHMOROTUIKNETTAJIFP
FGKRRIFGRÜNZWJFPMFHBLAUSCYZOGELB
DGKSCHWARZHGGWTEUERDVXPGÜNSTIGP

 1. Aussehen: ____________________________________________

 2. Farbe:_________________________________________________

 3. Preis: billig_____________________________________

5.Berufe für Männer und Frauen. Ergänzt sie!

1.der Polizist die Polizistin
2. der Friseur ___________
3.__________ die Köchin
4. die Kellnerin ___________

6. Was arbeitest du? Bildet Sätze!

1. Ich bin Lehrerin. Ich arbeite als Lehrerin.
2. Ich bin Verkäufer. ___________________
3. Ich bin Taxifahrer. ____________________

7.Interview im Himmel. Ergänzt das richtige Fragewort!

Woher Wo Wie Wann

 1. Wie heißen Sie? Marilyn Monroe.

 2. ____ kommen Sie? Aus Los Angeles.

 3. ____ sind Sie geboren? Am 1. Juni 1926.

 4. ____ ist Ihre Telefonnummer? Die gebe ich Ihnen nicht.

8. Ergänzt die weibliche bzw. Die männliche Form.
1.Sehr geehrte Damen,... Sehr geehrte
Herren, ...
2.Ja, das ist ihr Mann. Ja, das ist seine__________ .
3. Guten Tag, Frau Meier. Guten Tag, ______ Meier.

9. Ämter und Behörden. Ergänzt die Nomen.
1. informieren: Ich brauche
Information zur Schulanmeldung.
2. bestätigen: Ich brauche für den Lehrer eine________, dass ich beim Arzt war.
3. erlauben: Ich habe leider keine Arbeits____________ .
4. stempeln: Ich habe viele ________ in meinem Pass.

10. Bildet Wort-Igel zum Thema!
11. Was so alles los gewesen ist. Bildet Sätze und verwendet das Verb in der richtigen Form des Perfekts.
0. wegwerfen: Leoni – endlich – ihre alten, kaputten Schuhe
Leoni hat endlich ihre alten , kaputten Schuhe weggeworfen.
1. streiten: unsere Nachbarn – die ganze Nacht – laut
_______________________________________________
2. schwimmen: ich – gestern – 1000 Meter
_______________________________________________
3. gießen: du – die Blumen – schon?
________________________________________________


12. Harte Konkurrenz. Ergänzt die Adjektive im Komparativ!
1. Mein Bruder ist groß, aber ich bin
größer.
2. Er ist klug, aber ich bin______________ .
3. Er ist sportlich, aber ich bin______________ .
4. Er verdient viel Geld, aber ich verdiene_______________ .


13. Kurz gesagt! Ersetzt alle Nomen durch ein Personalpronomen!
0. Hans zeigt seiner Freundin die Stadt.
Er zeigt sie ihr.
1. Die Oma erzählt den Kindern das Märchen „Cinderella“.
_________________________________________________
2. Die Mutter erklärt ihrer Tochter die Mathematik
-Aufgabe.
_________________________________________________
3. Die Eltern schenken Paul den Hund.
__________________________________________________


14. Klischees. Schreibt Fragen mit der Konjunktion dass.
0. Finden Sie,
dass Geld glücklich macht?
(macht/Geld/ glücklich)
1. Meinen Sie, ________________________ ?
(alle Deutschen/immer/sind/pünktlich)
2. Glauben Sie, _______________________?
(Frauen/Mathematik/gut/nicht/können)
3. Sind Sie der Meinung, _________________?
(die Deutschen/planen/alles)
15. Einladungskarte. Schreibt die Sätze in der richtigen Reihenfolge!
a)Lieber Philip,
b)Dein Simon
c)Bitte sag mir bald Bescheid, ob Du kommst.
d)Die Party beginnt um 15 Uhr und endet um 18 Uhr.
e)ich möchte Dich ganz herzlich zu meinem 7. Geburtstag am 18.7.einladen.

Simon Mayer, Marktstr.12, 71522 Backnang, Tel.07191/61419, E – Mail: MayerB@gmx.de

16. Länder, Leute und Sprachen. Ergänzt die Länder, die Bewohner und die Staatsangehörigkeit!

Frankreich die Schweiz Deutschland Italien Österreich Japan

0. Er kommt aus der Schweiz. Er ist Schweizer.

Seine Mutter ist Schweizerin und sein Vater Schweizer. Staatsangehörigkeit: schweizerisch.

1. Er kommt _________. Er ist __________.

Seine Mutter ist _________ und sein Vater ______.

Staatsangehörigkeit: ________.

17. Sich kennenlernen und verabreden. Bildet Sätze!

0. Haben wir uns nicht irgendwo schon mal gesehen?

wir Haben irgendwo nicht uns schon gesehen mal

1.________________________________________ .

Ich dir gebe Telefonnummer meine

2.________________________________________?

ich Kann anrufen dich

3._________________________________________?

wir Wollen etwas machen zusammen Abend heute
4. _____________________________________________ .

hole Ich ab dich

18. Der Deutschkurs. Ergänzt!

Bestanden Prüfung falsch Sprache schreiben Grammatik Aufgaben richtig

Im Deutschkurs lernen die Schüler die deutsche (1) Sprache. Sie lernen lesen, sprechen, (2)_________________und die (3)______________.Am Ende gibt es eine (4). Die Schüler müssen 60 (5)_____________lösen. Wer nicht mehr als 20 Aufgaben(6)_____________________ und mindestens 40 Aufgaben(7)________ hat, hat den Test(8)____________.Viel Glück!

19. Die Heimatstadt. Schreibt den Text richtig!

MEINEHEIMATSTADTHEIßTNISHYNESLIEGTAMFLUSSOSTERDIESTADTISTKLEINABERSCHÖNUNDGRÜNESGIBTINDERSTADTVIELESTRAßENDIEZENTRALSTRAßEHEIßTDIEGOGOLSTRAßEHIERLIEGENVIELEGESCHÄFTEEINESCHULEEINEBANKDIEGOGOLGRÜNANLAGEMITDEMGOGOLDENKMALDIEKASTANIENBÄUMESCHMÜCKENDIESESTRAßEINNISHYNSINDVIELEKIRCHENEINTHEATERUNDEINEUNIVERSITÄTICHHABEMEINESTADTGERN

3.2. Підготовчі вправи з опорою на текст, картини, ситуацію

Підготовчі письмові вправи для розвитку вмінь логічного і послідовного викладення думок проводять на основі текстів для читання, серії тематичних картин, або з опорою на ситуацію. Наприклад:

Читаємо – пишемо:

  1. Lies den Text, merke dir die unbekannten Wörter!

schleichen - повзати;

das Gespenst, -er - npuвід;

betteln - канючити;

ein bisschen überlegen - трохи поміркувати;

der Räuber,- - poзбійник;

pass doch auf, das ist verkehrt - обережно, це не правильно;

gehören nicht in die Milch – тут: не варять в молоці;

das Schüsselchen - мисочка.

Anna macht Frühstück

Samstags fährt Anna oft mit ihrem Vater zur Maja. Maja wohnt in einer anderen Stadt. Sie stehen früh auf. Sie wollen zum Frühstück kommen. Heute ist wieder Samstag, und Anna und ihr Vater sind schon gekommen. Maja ist noch gar nicht richtig angezogen. Ein Strumpf fehlt, die Haare sind noch nicht gekämmt. Denn sie ist gestern lange ausgegangen, und nun schleicht sie wie ein Gespenst durch die Küche. Es stehen keine Eier auf dem Tisch. "Uh, uh, uh, uh, bitte, ich will aber Eier essen", bettelt Anna." Ich mache sie ja gleich", sagt Maja. Sie nimmt einen Topf aus dem Schrank, dann gießt sie Milch hinein und nimmt zwei Eier in die Hand. "Uh, uh," macht Anna wieder, „ist denn für mich kein Ei dabei?" „Oje, oje - wie viele Leute sind wir denn?“ fragt Maja. Anna überlegt ein bisschen und ruft dann schnell: "Fünf." Isst denn der Räuber Hotzenplotz heute mit? Und dein Elefant vielleicht auch noch? "fragt Maja. „Ja, ja", ruft Anna. „Also, gut: Anna, Maja und Annas Vater - ach ja, und der Hotzenplotz. Macht fünf. Also, zwei Eier sind schon aus dem Kühlschrank geholt. Jetzt fehlen noch drei. Maja will sie in Milch legen. „He", ruft Anna, „pass doch auf, das ist verkehrt. Die Eier gehören doch nicht in die Milch. Soll ich nicht die Eier besser kochen?" „Na gut", sagt Maja, „dann kann ich mich anziehen". Annas Vater geht Brötchen holen. Nun steht Anna allein vor dem Herd. Zuerst gießt sie die Milch aus dem Topf in ein Schüsselchen. Dann gießt Anna Wasser in den Topf, legt die fünf Eier dorthin und stellt den Topf auf den Herd. Bald ist alles fertig. Maja kommt aus dem Bad. Auf dem Tisch steht schon Butter, Marmelade. Salz, Zucker, Milch, Honig, Käse, Wurst und fünf Eier: eins für Anna, eins für Annas Vater, eins für Maja, eins für Elefanten und eins für Hotzenplotz.

Aufgaben zum Text

1. 2.Alles falsch! Schreibe die Sätze richtig!

 1. Sonntags fährt Anna oft mit ihrem Vater zur Maja.

 2. Maja ist schon angezogen.

 3. Maja nimmt fünf Eier in die Hand.

 4. Maja will sie in das Wasser legen.

 5. Annas Vater geht Marmelade bringen.

 6. Maja kommt aus dem Schlafzimmer.

1.3. Wörter ordnen. Essen und Trinken oder Küche! Schreibe die Wörter mit dem Artikel!

Küche, Eier, Tisch, Topf, Schrank, Milch, Kühlschrank, Wasser, Butter, Herd, Marmelade, Salz, Zucker, Honig, Käse, Wurst.

1.4. Beantworte die Fragen schriftlich!

 1. Kannst du Eier kochen?

 2. Was isst du gern zum Frühstück?

 3. Wer deckt den Tisch zum Frühstück?

2. Textgrafik: Zeichne zu einem Text eine Textgrafik. Schreibe nach einer Textgrafik einen eigenen Text.

2.1. Lies zuerst den Text. Zeichne dann die Textgrafik ins Heft und ergänze die leeren Felder (Sowieso 2, Kursbuch, Seite78, Aufgabe 1).

2.2. Schreibe nach einer Textgrafik einen eigenen Text.

3. Textpuzzel: Schreibe die Sätze aus einem Text einzeln auf Kärtchen. Versuche, den Text aus den Sätzen wieder zusammenzubauen.

4. W – Fragen: Schreibe W – Fragen (Wer? Wann? Wo? Warum? ...) zu einem Text und beantworte die Fragen. Vergleiche deine Antworten mit dem Text.

5. Auswendig schreiben: Lies einen Text und schließe das Buch. Versuche dann, den Text aufzuschreiben. Vergleiche mit dem Buch.

6. Schreiben nach Textschablonen:

6.1. Textmodell 1: Ich weinte, als ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden traf, der keine Beine Hatte. Ich........, als........, bis............ .

6.2. Textmodell 2:Ich habe Angst, wenn ich daran denke, dass an dieser Luft, die wir atmen, Bäume sterben. Ich........, wenn.........., dass............ .

6.3. Textmodell 3: Obwohl ich zu spät aufgestanden bin, obwohl ich den Toast verbrannt habe, obwohl ich den Bus verpasst habe und obwohl ich meine Hausschlüssel irgendwo liegen lassen habe, lache ich über das ganze Gesicht, weil sie mir in der Mittagspause zugezwinkert hat. Obwohl........, obwohl........, obwohl........ und obwohl .........., weil............. .

6. Paralleltext: Schreibe einen Text anders, z.B.: denselben Text aber in einer anderen grammatischen Form; oder benutze den Text als Muster, beschreibe dein Hobby, Freizeit, Schule usw.

Слухаємо – пишемо:

 1. Schwer: Schreibe beim Hören Stichwörter auf und beantworte dann die Fragen.

 2. Leichter: Lies zuerst die Fragen, höre dann den Text, schreibe beim Hören Stichwörter auf und beantworte dann die Fragen.

 3. Höre den Text noch einmal und ergänze die Aussagen.

 4. Höre den Text und verbinde die Satzelemente.

Дивимось – слухаємо – пишемо:

 1. Lest die Fragen, seht die Szene und beantworte die Fragen schriftlich.

 2. Seht die Szene und ergänzt den Dialog.

 3. Seht die Szene. Lest den Text. Was ist hier anders? Schreibt den Text neu.

Підготовчі письмові вправи з опорою на картини охоплюють такі завдання:

 • зробіть підписи до серії малюнків;

 • дайте відповіді на запитання до картини;

 • поставте запитання до картини;

 • запишіть у формі речень усі дії зображених персонажів;

 • опишіть картину з опорою на ключові слова(план, структурно-логічну схему);

 • Bringe die Bildchen in eine sinnvolle Reihenfolge, so dass sich eine stimmige Geschichte ergibt. Beschreibe das Geschehen in einem entsprechenden Text!

Підготовчі письмові вправи з опорою на ситуацію:

1. Ein Brief von Ulrike nach Peter.

1.1.Schreibe den Brief ins Heft.

Ulrike schreibt, dass sie jetzt in München ist, dass die Sonne immer scheint, dass die Leute sehr nett sind; dass sie jeden Tag in die Disko gehen darf und dass sie keine Hausaufgaben machen muss; dass sie in zwei Wochen wiederkommt.

1.2. Was antwortet Peter? Die Stichwörter helfen dir: über Brief gefreut; Wetter schlecht; viele Hausaufgaben; Schule doof; Geburtstag; neues Fahrrad.

2. Lies die Stichwörterliste. Schreibe dann Ratschläge an Hanna.

-Anrede; -keine Freunde; -man braucht Zeit; -man kann etwas tun; -nicht nur an früher denken; -offen/aktiv sein: Sport, Musik,...; anderen helfen;-schon bald neue Freunde.

Liebe Hanna,

du bist umgezogen. Deine alten Freunde wohnen nicht mehr in deiner Nähe. Das ist natürlich nicht leicht. Und du brauchst ein bisschen Zeit. Aber du kannst ...

3.Schreibe drei Dialoge.

 • Ja/sie/fehlen/ich/sehr/.

 • am besten/ich/die schwarze Jeans/gefallen/.

 • gefallen/du/ die schwarze Jeans oder die rote/?

 • Ja/danke/du/und/?

 • Stimmt es, dass/im Urlaub/sein/deine Freundin/?

 • Der Salat/du/schmecken/?

4.Verse eines Gedichtes ordnen. Schreibe den Text Arno Holz so auf, dass ein Gedicht mit Versen entsteht. Setze selbst Kommas und Punkte. Vergleiche zum Schluss deine Fassung mit dem Originaltext.

Eine Düne von Arno Holz: Auf ihr einsam ein Haus draußen Regen ich Fenster hinter mir ticktack eine Uhr meine Stirn gegen die Scheibe nichts alles vorbei grau der Himmel grau die See und grau das Herz.

Der Originaltext:

Auf ihr,

Einsam,

Ein Haus,

Draußen Regen,

Ich am Fenster.

Hinter mir

Tiktak,

Eine Uhr,

Meine Stirn

Gegen die Scheibe.

Nichts.

Alles vorbei!

Grau der Himmel,

Grau die See,

Und grau

Das Herz.

5. Stellt euch vor, ihr unternehmt mit der ganzen Klasse auf einem Riesentandem eine Fahrt über das Land. Ihr werdet auf dieser Fahrt viel sehen und erleben. Jeder kann dazu eine Menge erzählen und berichten...

Du kannst....

 • für ein Klassenfahrtenbuch Tagesabläufe aufschreiben;

 • in Briefen und auf Ansichtskarten von Pannen und Problemen, aber auch erfreuliche Erlebnisse schreiben;

 • von Begegnungen mit anderen Menschen in anderen Ländern, von ihren Gewohnheiten, dem Essen und den Sehenswürdigkeiten berichten.

Stellt eure Texte in Schreibkonferenzen vor und gebt euch Anregungen und Tipps zur Überarbeitung!

6. Gedicht lesen, Gedicht bearbeiten, ein eigenes Gedicht schreiben.

6.1. Schreibe, was dir zum Monat April einfällt!

6.2. Lies nun das Gedicht! („Frühlinter“ von James Krüss)

6.3. Unterstreiche, was der Dichter über den Frühling und den Winter schreibt!

6.4. Wo verbindet der Dichter Frühling und Winter? Wie heißt das Wort? Unterstreiche es!

6.5. Versuche dasselbe mit den Jahreszeiten Sommer und Herbst!

7. Beobachtungen im Supermarkt. Lest den Einkaufszettel und beschreibt die Person, die die Waren eingekauft hat, kreativ und phantasievoll. Diese Fragen helfen euch:

1. Was wurde eingekauft?

2. Wann wurden die Waren eingekauft (morgens, mittags, abends)?

3. Wer hat eingekauft (Mann, Frau, Kind)?

4. Hat die Person eine Familie?

5. Gibt es Haustiere in der Familie?

6. Warum wurden die Waren eingekauft? (Gibt es einen besonderen Anlass?)

7. Welches Interessen und Hobbys haben die Personen?

8. Wie verbringen sie ihre Freizeit?

9. Welche Gewohnheiten haben die Personen?

10. Was ist euch noch eingefallen?

KONTRA- MARKT

Eichof

Zentral gelegen

Tel.:02268/2210

09.03. 18. 16:23 0261 00 00025

TODAY AKTIV-DUSCH 300ML 1,99

MUESLI MIT VIELEN BEEREN 7,99

DT. MARKENBUTTER 250g 1,89

MARGARINE + OLIVENÖL 250g 1,89

FERRERO SCHOKO-BONS 125g 1, 99

GEBURTSTAGS-KERZEN 11er 4,99

OBST U. GEMÜSE 2,99

APFELKUCHEN 300g 2,39

KÜCHENTÜCHER 2er 1, 79

LAUCHZWIEBEL 1,59

TOTAL 30, 10

8. Bereitet Thesen zum Bericht vor, benutzt den Inhalt des Textes als die Idee.

9. Schreibt das Referat zum Problem, benutzt verschiedene Materialien auf Deutsch.

Підготовчі письмові вправи допомагають формувати вміння правильно лексико-граматично оформлювати думки в логічній послідовності, сприяють удосконаленню каліграфічно – орфографічних навичок письма і слугують опорою під час підготовки до говоріння на уроці.

3.3. Комунікативні вправи

Вони є продуктивними і мають на увазі написання власних висловлювань за проблемою без опори на текстово -ситуативно- ілюстративний матеріал. Звичайно, до написання власного твору, есе, листа, проекту чи іншої творчої роботи вчитель повинен викликати інтерес вже на початку вивчення теми, мотивувати та постійно стимулювати учнів до оволодіння вміннями творчого письма, яке передбачає вільне інтегрування мовних знань і мовленнєвого досвіду для вирішення поставлених комунікативних завдань. Мотивацією служить розширення міжнародних зв’язків, входження нашої держави в світовий освітній простір, необхідність володіння іноземними мовами у сфері повсякденного спілкування та в професійній діяльності.

Для навчання писемного мовлення вчитель повинен мати добірку текстів –зразків для аналізу і усвідомлення учнями жанрових особливостей тексту, перелік мовних кліше, схеми-алгоритми написання певного виду твору.

Складним видом творчого письма є твір - письмове висловлювання на певну тему, яке складається з кількох логічно пов’язаних абзаців та складається з вступу, головної частини та висновку. При цьому вступ складає 10%, головна частина – 80%, висновок – 10%.

Вступ має зацікавити читача або слухача та дає змогу зрозуміти про що йтиметься далі. У головній частині висвітлюють важливе для теми: факти, події, інформацію тощо. Тут мова йде про те, щоб аргументи були поданні обдумано, «зі змістом». У заключній частині потрібно представити власну думку, узагальнити, розкрити вид на майбутнє.

Навчання написання твору доцільно почати з поставленої проблеми ї спонукати учнів висловити свої думки, працюючи в різних режимах роботи, що дає змогу не тільки висловити свої міркування, але й почути висловлювання партнерів, обговорити тему, розпитати або уточнити і з рештою сформулювати своє бачення проблеми. Таке своєрідне усне випередження сприяє не тільки синтезу різних поглядів учнів, виправленню власних версій, але й створює умови для того, щоб усвідомлювали їхнє різне мовне оформлення. Як наслідок, учні надалі зможуть використовувати почуте у власному творі.

Написання твору за допомогою музики, фарб(олівців, фломастерів тощо), картин. Для цього треба підібрати музику і картину та підготувати контури цієї картини для подальшого розмальовування.

 1. Höreinfühlung

Aufforderung: Setzt euch bequem hin. Wir werden jetzt Musik hören, wenn ihr mögt schließt die Augen. Wir werden jetzt die Musik hören, in der Musik regnet es Farben. Hört darauf, welche Farben für euch in dieser Musik enthalten sind.

 1. Farben auswählen.

 2. Bild gestalten

Aufforderung: Ich habe hier das Bild von ... . Ich bitte euch diesem Bild eure Farben zu geben.

 1. Die Bilder werden zusammen als „Ausstellung“ präsentiert. Zwei Bilder liegen sich dabei auf dem Boden gegenüber. Jeder Teilnehmer erhält vier Leere Karten.

Aufforderung: Schreibt zu vier Bildern ein Wort, das euch beim Betrachten einfällt.

 1. Gestalten eines Textes. Die Wörter sind Ausgangsmaterial für einen Text. Angedacht ist es, dass immer zwei, deren Bild gegenüber liegt, sich gegenseitig einen Brief zu ihrem Bild schreiben.

Слід приділити увагу написанню власних, офіційних(ділових), читацьких та електронних листів, різноманітних анкет та автобіографії.

Persönlicher Brief

Briefkopf - Jeder Brief trägt rechts oben das Datum, an dem er geschrieben wurde. Meist wird auch der betreffende Ort genannt. Zwischen Orts- und Datumsangabe steht ein Komma.

Anrede – Nach der Anrede in Briefen kann man ein Komma setzen, danach schreibt man klein weiter oder ein Ausrufezeichen, danach schreibt man groß weiter. Das Anredepronomen Sie für eine Person, die man siezt, muss man in allen Formen großschreiben (Ihnen, Ihr usw.). Das Anredepronomen du/ihr und seine verschiedenen Formen schreibt man klein; kann sie aber auch großschreiben (Du, Dir, Dich; Euer, Euch usw.), wenn man besonders höflich sein möchte.

Köln, den 15.08. 2***

Liebe Anna!

Wir haben schöne Ferien verbracht...

Es grüßt dich herzlich

deine Maria

Bergheim, den 30. August, 2***

Lieber Herr Meier,

leider sind unsere Ferien schon zu Ende. Wir danken für Ihre guten Reisetipps...

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Familie Fischer

Offizieller Brief

Offizielle Briefe schreibt man z.B. bei Anfragen, Anträgen, Entschuldigungen, Beschwerden. Sie richten sich an Amtspersonen (z. B. Den Schuldirektor, die Bürgermeisterin) oder an Einrichtungen und Leute, die man nicht persönlich kennt (z. B. An die Touristen-Information in einer anderen Stadt oder an eine Zeitungsredaktion). Deshalb hält man sich strenger als im persönlichen Brief an bestimmte Regeln:

 • Wenn man nicht weiß, wer den Brief bearbeitet, verwendet man die Anrede

Sehr geehrte Damen und Herren,

und schreibt man nach dem Komma klein.

 • Man verwendet die Anredepronomen der Höflichkeitsform (Sie, Ihnen usw.).

Sie werden groß geschrieben.

 • Man bringt sein Anliegen genau, aber knapp und sachlich vor.

 • Das Schriftbild ist ordentlich, die Seitenaufteilung übersichtlich. Dazu verwendet man in der Regel den PC.

 • Der Brief wird handschriftlich unterschrieben:

Name des Absenders Ort, Datum

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Name des Empfängers

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Betreff (in Stichworten angeben)

Sehr geehrte Frau..., // (oder:) Sehr geehrter Herr..., (oder:)

Sehr geehrte Damen und Herren,

...

(Es folgt der übersichtlich gegliederte Brieftext.)

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

Muster: (die Punkte zwischen den Zeilen geben an, wie viele Zeilen man frei lassen sollte, damit den Brief übersichtlich ist und die ganze Seite ausfüllt).

Alexander Müller Weinberg, ....

Brunnerstr.12

Tel. (0999) 8888

-

-

-

-

-

-

Firma

Michael Lange

Hans – Bosch – Str. 3

-

34410 Weinberg

-

-

-

-

-

Bewerbung um eine Praktikumsstelle

-

-

Sehr geehrter Herr Lange,

-

Von meiner Klassenlehrerin weiß ich, dass Sie Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Hiermit möchte ich mich um eine Praktikumsstelle in Ihrer Tischlerei bewerben.

-

Das Praktikum wird von unserer Schule im kommenden Schuljahr in der Zeit vom 08.09. bis 27.09. durchgeführt.

-

Zur Zeit besuche ich die 8. Klasse. Während des Praktikums möchte ich mehr über die Arbeit des Tischlers erfahren.

-

Können Sie meinen Wunsch erfüllen?

-

Mit freundlichen Gruß

Alexander Müller

Leserbrief

Ein Leserbrief ist die persönliche Stellungnahme zu einem Artikel/Thema in der Presse.

In der Einleitung wird knapp gesagt, worauf man sich bezieht. Im Hauptteil nennt man seine Argumente – Gründe – Beispiele zum Thema. Das wichtigste Argument steht wirkungsvoll am Schluss. Zur Form des Leserbriefs: Die Betreffzeile nennt den Zeitungsartikel (mit Quellenangabe), auf den man eingeht. Meinung, Gründe, Beispiele werden durch passende „Gelenkwörter“ (und Kommas) verbunden: einerseits- andererseits; zuerst – dann – anschließend – zum Schluss; denn – aber – sondern – da – weil – dass – obwohl – trotzdem – während – deshalb.

Unter der Unterschrift kann man Alter und Beschäftigung/ Beruf hinzufügen.

Lebenslauf

Zur Person

Name Franziska Arendt

Anschrift Kurhausstr.51

56789 Oberstadt

Telefon 0123 – 57683

Geburtsdatum 14. Februar 1993

Geburtsort Bad Mergentheim

Eltern Paul Arendt, Dachdecker

Maria Arendt, kaufmännische Angestellte

Geschwister Michael, 11 Jahre

Schule

1999 – 2002 Grundschule Bad Mergentheim

2002 – 2003 Grundschule Oberstadt

Seit August 2003 Lise – Meitner – Gesamtschule Oberstadt

Abschluss Fachoberschulreife voraussichtlich im Juni 2***

Lieblingsfächer Deutsch, Mathematik, Englisch

Praktikum

Januar 2008 dreiwöchiges Schulbetriebspraktikum bei der

Transportfirma Eurotrans

Sprachkenntnisse

Englisch Sprachkurs in Brighton, August 2008

Französisch Grundkenntnisse

Weitere Qualifikationen

Computer Windows, Standard – Office – Software

Seit 2008 Teilnahme an der Computer – AG

Hobbys Jazztanz in einer Tanzschule, Lesen

Oberstadt, 3. April 2***

Franziska Arendt

(Familienverhältnisse müssen nicht angegeben werden.)

3.4. Креативне (творче) письмо

Мотивованою формою навчання писемного мовлення є проектна робота і різні творчі завдання.

Наведемо приклади деяких видів креативних вправ:

1.Geburtstagsgeschenke. Schreibt hinter die Namen ein Reimwort, das ein Geschenk bezeichnen könnte!

von Tante Grete – eine Trompete

von Tante Adelheid – ein rotes Kleid

von Onkel Thomas – einen Kompass

von Tante Beate - ?

von Onkel Alexander - ?

von Herrn Müller -? Usw.

 1. Macht weitere Strophen zum Lied.

Ich möchte Fußballspieler werden. Ich möchte ... werden.

Ach, warum denn das? Ach, warum denn das?

Da kann man Geld verdienen Da kann man....

Und es macht mir Spaß. Und es macht mir Spaß.

 1. ABCdarium. Bildet einen Satz mit so viel wie möglich Wörtern, die mit einer Buchstabe der Reihe nach beginnt. Z.B. Alle Berliner Chemiker dürfen eine Flasche ganz hochprozentigen Inhalt jedem Kunden liefern. (Man kann mit D beginnen oder mit einer anderen Buchstabe).

 2. Dekodierung“ von Abkürzungen. Z.B. – z.B. – zum Bahnhof; usw. – unsere saubere Wiese; FKK – fliegen kann keiner; kg – kein Gemüse; km – komme morgen; GmbH (Gesellschaft mit beschränkten Haftung) – Gib mir bitte Honig! EKG(Elektrokardiogramm) – Er kauft Gemüse; DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) – Dein Lehrer raucht geheim.

 3. Dichten mit Reimschemata.

Reimschema1

A

A und B

B

B und C

A

A und C

A und B und C

und D

Straßen

Straßen und Blumen

Blumen

Blumen und Frauen

Straßen

Straßen und Frauen

Straßen und Blumen und Frauen

Und ein Bewunderer

Reimschema2 „Elfchen“

1.Ein Wort

2.Zwei Wörter

3.Drei Wörter

4.Vier Wörter

5.Ein Wort

(Farbe/Eigenschaft)

Ist/sind (Gegenstand)

(wo/wie er ist)

Ergänzung

Abschluss (Ausruf!)

Süß

Ist Schokolade

Eckig im Mund

Weich &rund gelutscht

Lecker!

Zweisprachige „Elfchen“ (2)

 1. Ein Wort auf Ukrainisch

 2. Zweimal wiederholen (...? ...!)

 3. Drei Wörter ohne Bedeutung, die sich auf das Wort reimen

 4. Vier Wörter, die die Bedeutung des Wortes erklären

 5. Wort auf Deutsch

Reimschema3 „Elfchen“

1.Ein Wort

2.Zwei Wörter

3.Drei Wörter

4.Vier Wörter

5.Ein Wort

1.eine Farbe

2.Ein Gegenstand mit dieser Farbe

3.was der Gegenstand macht

4. etwas mehr zum Gegenstand/seine Beziehung zu mir/ein Vergleich

5. ein Gefühl/Abschlusswort

Grau

der Nebel

er sinkt nieder

wie ein Schleier verhüllend

verborgen

Dreizehner – warum nicht einmal eine andere Form ausprobieren, die ähnlich gebaut ist? Die 13 ist eine Zahl, die es mit Angst und Unglück zu tun hat. Deswegen passt eine solche Gedichtform gut zu diesem Thema.

1.Ein Wort

2.Zwei Wörter

3.Drei Wörter

4.Vier Wörter

5.Zwei Wörter

6. Ein Wort

Nachts

bin ich

erschrocken, ein Schein

fällt gespenstisch ins Zimmer,

aber der Vollmond

scheint.

Проектна гра «Фіктивна фігура».

Ця гра дає можливість вчителю здійснювати комунікативно-спрямований процес навчання, не відмовляючись при цьому від програмного матеріалу. Вихідним моментом подібної роботи є створення вимишленої моделі німецького друга. Створення моделі вимишленої фігури і подальша робота з нею може продовжуватись до 12-и уроків. На першому уроці учні придумують "другові з Німеччини" прізвище, ім'я, стать, вік, місце проживання, соціальний статус. На наступних уроках школярі розширюють свої знання про міста, в яких живуть їхні моделі. Після подібного роду підготовчих занять, коли фіктивна фігура стає "життєдіяльною", можна "симулювати" взаємовідносини моделей, вони можуть писати один одному листи, неформально спілкуватись один з одним по різним темам і в різних формах, наприклад, телефонна розмова, "звуковий", або "відео"- лист.

Можливий варіант вступної бесіди:

Wir gestalten den Unterricht mit Hilfe eines methodischen Verfahrens, das das Lernen für euch interessanter machen soll. Ihr bekommt die Aufgabe, eine fiktive deutsche Figur zu erfinden. Denkt euch bitte eine Figur aus, einen gewöhnlichen Menschen, der aber Merkmale haben sollte, die ihn für euch interessant machen. Ihr entscheidet selbst, ob es ein Mann oder eine Frau ist, gebt ihm/ihr einen Namen, bestimmt Alter,

Geburtsort, Wohnort. Denkt euch aus, in welcher Schule diese Figur lernt oder was für einen Beruf sie hat. Macht euch Gedanken darüber, was für ein Mensch (Charakter, Äußere, Hobby) die Figur sein könnte. Da die Figur nur in eurer Phantasie existiert, ist sie völlig von euch abhängig.

Можливі варіанти завдань:

1. Erfinde eine fiktive Person. Deine fiktive Person lebt irgendwo in Deutschland. Bestimme folgende Merkmale und trage sie in eine Karteikarte ein:
Vor- und Familienname

Geschlecht

Alter

Geburts-/Wohnort

Ausbildung/Beruf

2. Du brauchst Informationen über den Wohnort deiner Figur. Suche im Lehrbuch Lexikon und in Presse möglichst viele Angaben. Schreibe sie auf und bereite einen Kurzvortrag zum Wohnort.

3. Denke dir eine Situation aus, in der sich einige Figuren zufällig begegnen können. Stelle dir ein Gespräch zwischen zwei Figuren vor.

4.Schreibe deiner Figur einen Brief, in dem du ihr über dein Hobby erzählst.
Цей методичний прийом має цілий ряд переваг:

- він може бути використаним при вивченні різноманітних лексичних тем;

- маючи позитивні якості рольової гри, дає можливість учням фантазувати, розвивати творчі здібності;

- гнучке застосування моделі стимулює пізнавальну активність (особливо при вивченні країнознавчого матеріалу). Звичайно, ця гра дещо втрачає свою актуальність та привабливість у сучасних школярів, які сьогодні мають змогу мати реальних друзів в Німеччині завдяки Інтернету.

Створення журналів

Під керівництвом вчителя учні пишуть невеличкі статті німецькою мовою і створюють свої журнали. Така форма роботи дає можливість розвивати всі чотири види мовленнєвої діяльності. Спочатку вчитель пропонує ряд запитань до інтерв'ю:

1.Was sind deine Lieblingsfächer?

2.Welche Sportart gefällt dir?

3.Hast du Hobbys?

4. Welche Bücher liest du gern?

5.Was machst du in deiner Freizeit?

6.Sammelst du etwas?

7. Was isst du am liebsten?

8.Was wünschst du dir am allermeisten?

9.Worüber möchtest du in unserer Zeitung am liebsten schreiben?

10.Was hast du im Sommer Interessantes erlebt?

Учні в ролі журналістів задають своїм друзям, або уявним "новеньким" в класі, а також вчителю ці запитання і записують їх відповіді. Після інтерв'ю, спираючись на свої нотатки, учні пишуть статті та оформляють їх в журналі ”Frеunde”.

Можна запропонувати інші проекти: «Mein Winterferientagebuch», «Mein Sommerferientagebuch», «Mein Lieblingsdeutschwort». Подібні навчальні ситуації ( реальні, уявні, ігрові) – стимул для використання учнями певних письмових явищ. Їх можна відібрати і спланувати для досягнення певних цілей навчання з урахуванням інтересів, запитів та мовленнєвої підготовки учнів.

Отже, для навчання писемного мовлення вчитель використовує підготовчі (мовні та умовно-комунікативні ) та комунікативні вправи. Мовні вправи передбачають дії з граматичними структурами і лексичним матеріалом на рівні слів і речень. В умовно-комунікативних вправах учні застосовують мовний матеріал на рівні над фразової єдності з опорою на комунікативну ситуацію, текст для читання, картини. Комунікативні вправи спрямовані на створення учнями власних творів на рівні тексту без використання опор.

ІV. Додатки

1.Учнівські сенкани

Herzlich, Aufmerksam,

Herzliche Freunde. Aufmerksamer Arzt

Herzliche Freunde in der Schule. In der Poliklinik.

Ich spreche mit ihnen. Heilt krankes Mädchen.

Wunderschön! Prima!

I. Pawlenko, 11-A I. Branez, 11-A

Lustig, Lustig,

Lustiges Lächeln Lustige Schüler

Auf dem Gesicht. In der Schule.

Ich träume von der Deutschstunde. Lernen sie und spielen

Prima! Interessant!

P. Sydorenko, 11-A A.Suchowijew, 11-A

Gut, Rot,

Gute Mama Roter Apfel.

Zu Hause. Roter Apfel im Garten.

Sie liebt mich und hilft. Auf den Sommer warte ich

Familie! Um ihn zu essen.

R. Bogun, 11-A Tschernoiwanenko,

11-B

Glücklich, Grün,

Glücklicher Igel Grünes Gras.

Im dichten Nebel. Grünes Gras um uns herum.

Er schießt in den schmutzigen Himmel. Ich spiele im Hof.

Quatsch! Heimat!

A. Maxymenko, 11-B A Gorbatschowa,

11-A

Interessant, Weiß,

Interessantes Buch. Weiße Bluse.

Es liegt auf dem Tisch. Die Bluse trägt sie.

Ich lese es gern. Sie geht in die Schule.

Spannend! Klasse!

N. Smirnowa,11-B Chr. Smirnowa, 8-B

Gelb,

Gelbe Sonne.

Das ist am Meer.

Ich schwimme.

Das ist prima!

M. Duss, 8-В

2.Учнівські твори на тему: «Ist es leicht jung zu sein

Die Jugendwelt

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Sotzenko Maryna. Ich habe ein ziemlich ovales Gesicht, dunkle Haare und einen Pony. Meine Augen sind grün. Ich habe Sommersprossen rund um die Nase. Meine Lippen sind schmal, zu schmal finde ich, und das ärgert mich oft. Am liebsten trage ich Jeans mit einem breiten Gürtel und einen Pullover. Meine Farben sind rot und blau. Meine Freunde sagen, dass ich zuverlässig bin. Ich kann kochen, waschen und putzen. Ich wünsche, dass ich etwas stärker bin. Ich strebe gute Noten in der Schule an. Meine Hobbys sind Musik, Tanzen. Ich möchte mein Geld für die Kleidung, Süßigkeiten ausgeben. Ich habe vor der Kontrollarbeit und dem Krieg am meisten Angst.

Ich befasse mich mit Musik hören, Computer spielen und Rad fahren in meiner Freizeit. Wenn ich über meine Zukunft nachdenke, dann wünsche ich mir Geld, ein Auto, ein Haus. Wichtig für meine Zukunft sind vor allem Freunde und Familie. Die Familie würde mich glücklich machen.

Es ist nicht leicht, die ukrainische Jugend zu charakterisieren. Junge Menschen sind so unterschiedlich. Die meisten sind aktiv, selbstbewusst, kreativ, intelligent. Es gibt auch egoistische, gleichgültige Jugendliche, die gar nichts in ihrem Leben anstreben, sich für nichts interessieren. Es ist schade, wenn Jugendliche ihre kostbare Zeit verschwenden, wenn sie keine Interessen haben. Sie lernen schlecht, sind unordentlich und enttäuschen ihre Eltern und Lehrer. Manche können sogar alkohol- oder drogensüchtig werden oder schließen sich einer Clique an. Die Jugendzeit vergeht schnell. Es ist dann schade, wenn Jugendliche ihre Ideale, ihre Lebensweise nicht gefunden haben.

Ich wünsche den Jugendlichen in einer sauberen Welt zu leben, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden, in einer Welt ohne Hunger und Not zu leben.

Ich von heute und von morgen

Ich heiße Julja Dudnik. Ich bin 15 Jahre alt, aber ich bin nicht besonders hoch. Ich habe kurzes blondes Haar, blaue Augen und alles andere, dass jeder Mensch hat. Ich verbringe viel Zeit mit Freunden, weil das immer lustig ist. Wir gehen auch in der Woche aus, die Hausaufgaben kann ich ja abends machen. Meine beste Freundin ist und bleibt Jana. Natürlich, liebe ich auch meine Familie und andere Freunde, aber Jana ist meine Lieblingsfreundin. Wir sprechen oft über unsere Zukunft. Wenn ich über sie nachdenke, dann wünsche ich mir Glück. Wichtig für meine Zukunft ist vor allem Freude in der Familie, im Beruf, bei den Freunden finden. Ich habe keine genaue Vorstellung von meiner Zukunft, aber manchmal träume ich von einem Haus oder einer Wohnung, einem Garten und sauberer Umwelt. Familie, Freunde und Geld würden mich glücklich machen. Ich möchte mein Geld für interessantes Leben (Reisen, Kino, Theater) ausgeben. Ich liebe unsere Umwelt, aber ich habe Angst vor dem Krieg. Ich mag Frieden. Ich höre auch Musik, besuche Diskos, treibe manchmal Sport. Das mache ich mit Freude. Ich will nicht umsonst leben. Es ist schade, wenn Jugendliche ihre kostbare Zeit verschwenden, wenn sie keine Interessen haben. Sie lernen schlecht, sind unordentlich und enttäuschen ihre Eltern und Lehrer. Später, wenn sie einen Beruf haben, an dem sie auch kein Interesse zeigen und den sie hassen, werden sie unglücklich. Manche können sogar alkohol - oder drogensüchtig werden, oder schließen sich einer Clique an.

Natürlich, kann man ohne Interesse nicht leben. Einige verstehen das, haben verschiedene Hobbys. Ich möchte, dass das Leben aller Menschen ereignisvoll wird.

Was Neues und Interessantes habe ich in diesem Schuljahr erfahren?

 

       Mein letztes Schuljahr ist zu Ende. Seit ersten Stunden musste ich viel und fleißig lernen, weil ich viele Abschlussprüfungen habe. Das sind Ukrainisch, Mathematik, die sehr schwer nicht für mich, sondern auch für viele meine Schulfreunde ist, Geschichte, Literatur, Geographie und Deutsch. Deutsch spielt für mich eine besondere Rolle, weil ich mit dieser Sprache mein Leben verbinden will.

       Anfang des Schuljahrs erzählte ich in der Stunde von meinen Sommerferien, die ich sehr gut verbracht habe. Dann sprachen wir viel über deutsche Städte, die meistens Wirtschaftszentren sind. Das sind Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, Bonn, das früher die Hauptstadt Westdeutschlands war, Bremen, München, Hessen und viele andere Städte, die sehr schöne Landschaft, Geschichte und Kultur haben.

       Wir redeten auch über die wichtigsten Probleme, die heute sehr aktuell für die Menschen sind. Die Natur braucht unsere Hilfe, weil sie mit den Abfällen, der radioaktiven Verseuchung verschmutzt ist. Es ist sehr wichtig, die Natur zu schützen, wenn ich und andere Menschen gesund leben wollen.

       In diesem Schuljahr sprachen wir in den Deutschstunden über die Weltkunst. Besonders gefiel mir die römische Architektur. Ich erfuhr, dass es viele Meisterwerke im Zwinger, der sich in Dresden befindet, gibt. In der Gemäldegalerie befindet sich das berühmte Bild von Raffael „Sixtinische Madonna“.

       Dieses Jahr war für mich sehr lehrreich und interessant, weil ich viel Neues und Interessantes erfahren habe.  

                                                                                                   Kirejew Iwan

3.Учнівські статті

Meine Freundin

Meine Freundin heißt Marina. Ihre Lieblingsfächer sind Sport und Deutsch. Ihre Lieblingssportart ist Schwimmen. Marina hat ein Hobby. Ihr Hobby ist Tanzen. Aber Marina liest nicht gern. Sie hört Musik und spielt mit ihrer Freundin. Sie sammelt Kassetten. Ihr Lieblingsessen ist Pizza. Sie hat Millionen Wünsche. In den Sommerferien fuhr Marina nach Kyjiw.

Kristina Sinowjewa, 9B

Meine Freundin

Ich habe eine Freundin. Sie heißt Christina. Sie ist 14 Jahre alt. Ihr Lieblingsfach ist Sport, Lieblingssportart ist Volleyball. Ihr Hobby ist Musik hören. Christinas Lieblingsbücher sind Comics. Wenn Christina viel Freizeit hat, hört sie Musik, sieht fern, spielt mit ihrer Freundin. Am liebsten isst sie Süßigkeiten. Christina hat sehr viele Wünsche. In unserer Zeitung möchte sie über ihre Sommerferien erzählen. In den Sommerferien ist Christina zum Fluss Desna gefahren. Sie hat die Zeit gut verbracht.

Maryna Duss, 9B

Meine Freundin

Meine Freundin heißt Viktorija Maiboroda. Sie ist 14 Jahre alt. Sie ist
ein kluges und schönes Mädchen. Ihre Lieblingsfächer sind Mathematik und Sport. Meiner Freundin gefällt sehr Fußball. Sie hat ein Hobby – Musik hören.
Fantastische Bücher liest sie gern.
Vika geht in der Freizeit spazieren. Sie sammelt verschiedene

Briefmarken. Sie isst Trauben und Apfelsinen am liebsten. Sie wünscht sich am allermeisten viel Geld. Vika möchte in unserer Zeitung über ihre Freunde schreiben. Viel Schönes und Interessantes hat sie im Sommer erlebt.

Marina Kirejewa, 9B

4.     Проект «Mein Lieblingswort».

 

1)    Die Mutter – denn die Mutter ist der teuerste Mensch. Und das ist das erste Wort in unserem Leben! (Jakowenko Kateryna)

2)    Die Liebe – denn die Liebe ist stärker als der Tod. (Schejko Waleria )

3)    Gratulieren – denn dieses Wort ist sehr harmonisch, wir benutzen dieses Wort, um jemandem alles Gute zu wünschen! (Schnip Veronika)

4)    Geburtstag – denn nur noch 365mal schlafen und schon hast du wieder Geburtstag! (Annina Daria)

5)    Die Puppe – denn sie erinnert an die Kindheit! (Olijnyk Kateryna)

6)    Universum – denn es ist UNIVERsalle  SUMme unserer Existenz. Niemand hat es gesehen, berührt oder gefühlt. Aber jeder ist ein kleiner Teil des Universums! (Schylowa Ruslana)

V. Використана література

1. Гінка Б.І. Скарбничка з граматики: Посібник-порадник для студентів-германістів.- Тернопіль: Астон, 2007.

2. Панова Л.С., Андрійко І.Ф. та ін. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.– К.: ВЦ «Академія», 2010.

3.Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів( за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти), «Основа»,2012 4. Пушкарьова Л. Розвиток мовленнєвої компетенції засобами письма// Deutsch. – 2010. - № 46. 5. Слабко Т. Розвиток навичок комунікативного письма на уроках німецької мови// Deutsch. – 2010. - №6.

6. Bartucz M., Cornelsen Verlag Berlin, Schreiben im DaF – Unterricht (Seminarmaterialien, Tschernigiw, 2011).

7. Billina A., Brill L., Techmer M. Wortschatz &Grammatik A1. – Hueber Verlag GmbH &Co.KG, 85737 Ismaning, Deutschland, 2010.

8. Billina A., Brill L., Techmer M. Wortschatz &Grammatik A2. – Hueber Verlag GmbH &Co.KG, 85737 Ismaning, Deutschland, 2011.

9. Brill L., Techmer M. Großes Übungsbuch Wortschatz A2 – C1. – Hueber Verlag GmbH &Co.KG, 85737 Ismaning, Deutschland, 2011.

10. Gibtner G. Moderne Poesie (Seminarmaterialien, Goethe – Institut, Kiew, 2000).

Deutschbuch, 9, Cornelsen Verlag Berlin, 2010(www.cornelsen.de).

11. Funk H., Koenig M. u.a. Sowieso Kursbuch 2, Langenscheidt KG. Berlin und München, 1995.

12. Funk H., Keller S. u.a. Sowieso Kursbuch 2, Langenscheidt KG. Berlin und München, 1995.

13. Funk H., Kuhn Ch. u.a. studio[ 21] A1.1, Cornelsen Schulverlage GmbH Berlin, 2013.

Praxis Sprache, 6, Westermann Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig, 2002(www.westermann.de).

14. Seeger H. Wer? Wie? Was? Schatzkiste (Kopiervorlagen), Wydawnictwo „Rea“ s. j. Wrszawa, 1995.

15. Wortstark, 7, Schrödel Verlag GmbH, Hannover, 2001.

16. Wortstark, 8, Schrödel Verlag GmbH, Hannover, 2001.

Електронні ресурси:

1. Навчання орфографії учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 2010. – Режим доступу: http://www.ua-referat. com

2. Формування комунікативної компетенції при навчанні писемному мовленні, 2009. - Режим доступу: http://www.ua-referat. сom

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!