Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Методичні рекомендації для сомостійної роботи студентів з предметів: „ Іноземна мова ” та „ Іноземна мова за професійним спрямуванням ”

Дистанційне навчання

Для кого: Дорослі

22.10.2021

32

0

0

Опис документу:

Iноземна мова потрiбна студену, щоб вирiшити практичнi питання спілкування ( за кордоном: навести довiдкy, зателефонувати, зробити покупки, дiзнатися про ocтaннi подiї, влаштуватись на роботу тощо).

Iноземна мова спрняє поглибленню особистих зв'язкiв, діловим контактам, набуттю знань та навичок комуникативного мовлення, спiвробiтництву на робочому мicui, на заняттях...

Iноземна мова вiдкриває доступ до iншої культури: фiльму, театру, лiтератури, газети, paдio, телебачення, виставок ...

Iноземна мова - це нове джерело отримання iнформацiї: з лiтератури за спецiальніcтю, з публiкацiй про технiчнi новини, сертифікацій та рекламацій устаткування, технічних та технологічних процесів...

Вивчити iноземну мову - це значить придбати засiб комунікації.. Хто хоче оволодiти iноземною мовою, повинен знати, що для цього необхiднi зусилля i час. Вивчення iноземноЇ мови - справа нелегка. Hавіть caмi найсучаснiшi прийоми та методи навчання не можуть звiль­нити вас вiд систематичної, наполегливої самовідданої працi. Самоcтiйна робота по вивченню будь-якого предмета важка, передусiм тому, що ви caмi повиннi стати iї iніціатором.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій

Львівський ФАХОВИЙ коледж харчової і переробної промисловості


Циклова комісія іноземних мов

Методичні рекомендації

для сомостійної роботи студентів

з предметів:

Іноземна мова ” та

Іноземна мова за професійним спрямуванням ”

Львів 2021
Укладач Д. В. Молодов - викладач англіської мови

Львівського фахового коледжу харчової і

переробної промисловості НУХТРозглянуто і затверджено на засіданні

Ц.К. іноземних мов ЛДКХТПП

НУХТ
ДЛЯ ЧОГО ВИВЧАЮТЬ IНОЗЕМНУ МОВУ


Iноземна мова потрiбна студену, щоб вирiшити практичнi питання спілкування ( за кордоном: навести довiдкy, зателефонувати, зробити покупки, дiзнатися про ocтaннi подiї, влаштуватись на роботу тощо).

Iноземна мова спрняє поглибленню особистих зв'язкiв, діловим контактам, набуттю знань та навичок комуникативного мовлення, спiвробiтництву на робочому мicui, на заняттях...

Iноземна мова вiдкриває доступ до iншої культури: фiльму, театру, лiтератури, газети, paдio, телебачення, виставок ...

Iноземна мова - це нове джерело отримання iнформацiї: з лiтератури за спецiальніcтю, з публiкацiй про технiчнi новини, сертифікацій та рекламацій устаткування, технічних та технологічних процесів...

Вивчити iноземну мову - це значить придбати засiб комунікації.. Хто хоче оволодiти iноземною мовою, повинен знати, що для цього необхiднi зусилля i час. Вивчення iноземноЇ мови - справа нелегка. Hавіть caмi найсучаснiшi прийоми та методи навчання не можуть звiль­нити вас вiд систематичної, наполегливої самовідданої працi. Самоcтiйна робота по вивченню будь-якого предмета важка, передусiм тому, що ви caмi повиннi стати iї iніціатором.

Важко буває не тiльки розпочати, але й ввiйти в певний ритм занять i постiйно його дотримуватись. Тому головною умовою правильної органiзацiї ефективної самоcтiйної роботи над iноземною мовою є:

психологiчна установка на необхiднiсть засвоєння знань з iноземної мови;

- систематичнiсть i регулярнiсть занять;

- чiтко слiдувати методичним рекомеидацiям викладача;

- рацiонально використовувати вiдведений на заняття час.

Бивчити "всю" мову, навіть рiдну, практично неможливо. Тим бiльше, якщо в короткий час треба засвоїти вмiння та навички, якi необхiднi для ведення елементарної бесiди пiд час поїздки за кордон, або пiд час спiлкування з iноземцями, що прибувають до нас. Тому ваша робота буде складатись iз кiлькох етапiв.

Перший етап - знайомство з основами граматики, вивчення деякої кiлькоcтi базової лексики або лексики за професійним спрямуванням.

Другий етап - розширення лексичного запасу, збагачення знань з граматнки, удосконалення вмінь i навичок усного мовлення, їх систиматизації та по можливості,

практичного застосування.


ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ВИМОВОЮ


Оволодiння правильною мовою i вимовою - це особлива проблема. Треба, звичайно, намагатися оволодiти iноземною вимовою, при цьому oкpeмi звуки бувають часто не так важливими, як звукосполучення i ,особливо, iнтонацiя, мелодичнiсть i ритм речення.

3 iншого боку, ви не повиннi зневiритися, якщо не здобудете "бездоганно правильнї" вимови.

Навчання вимови нікому не даcться легко, особливо пiд час самоcтійної роботи над iноземною мовою.

Навчання вимови. Що ж можна вам порекомендувати?

Читайте кожну вправу чи текст кiлька разiв, спочатку повiльно, потiм швидше, поки

вимова слiв не буде складати для вас нiяких труднощiв.

Не пропускайте Hi одного випадку, щоб послухати iноземну мову на аудiокасeтi, по paдio, по телебаченню, в кіно чи оригінальних мультемедійних носіях.

Вслуховуйтесь в вимову окремих звукiв, iнтонацiю речень, навіть якщо ви поки - що не розумiєтe змiст почутого.

При наявностi магнiтофону рекомендуcrься спочатку кiлька разiв прослухати вправу, а пoтiм повторити її.


Дуже корисно вивчати на пам'ять дiалоги, що записанi на плiвку. Але дiалог необхiдно спочатку кiлька разiв прочитати вголос i тiльки пiсля цього приступити до вивчення на пам'ять. Читання вголос - самий посильний спосiб вироблення правильної вимови i тому кожен дiалог, приклади з словами та вправами рекомендуєrься читати вголос кiлька разiв.
ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ЛЕКСИКОЮ


для вмiння розмовляти достатньо мiнiмального лексичного запасу та мiнiмальних знань граматичних конструкцiй. Тому, якщо ви засвоїли певну кiлькiсть загальновжнваної лексики, то подальше збагачення вашого словника пiде швидко i без особливих зусиль.

Бiльшiсть людей володiють незначною механiчною пам'яттю i тому легко запам'ятовують слова в контексті. В контексті ви легко усвiдомлюєтe значення слова i його роль в реченнi. Механiчне запам'ятовування окремих слiв дуже важке i, до того ж, слова без вiдповiдного змiстового оточення швидко забуваються.

Одним iз моментів у роботi над окремим словом повинно бути осмислення його словотворчої структури.

Значення основних елементiв словотворення дуже важливi для студента, якнй вчиться, тому що вони не тiльки допомагають краще зрозумiти значення слова, але й запам'ятати його.

Щоб вивчити лексику, слiд користуватися рiзннми спробами, в залежнocтi вiд того, який вид пам'ятi у вас краще розвиненнй: слухова, зорова чи моторна. Однi запам'ятовують слова, коли їх читають вголос, iншi - коли читають про себе, таким чином фiксують ix зорово, а тpeтi ­обов'язково занотовують їх. Можна порадити складати картотеку, зaписувати на картках oкpeмi слова i вирази, з якими ви зустрiчаєтeсь в тeксті. Кожне слово або вираз слiд записувати на окрему картку, з однieї сторони пишеться слово з прикладом, а на зворoтi - переклад слова i переклад прикладу. Це дає вам можливiсть повторювати слова i контролювати, як добре ви їх засвоїли.


ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ГРАМАТИКОЮ


Граматика описує закономiрноcті мови, отже складається iз правил. Вивчення граматики в практичних цiлях - це тiльки засiб, щоб забезпечити правильну вимову i розумiння почутого.

Метою вивчення iноземної мови повинно бути не знання граматичних правил, а практичне оволодiння iноземною мовою.

Це не виключає, що ви захочете отримати уявлення про будову (склад) мови, яку ви вивчаєте.

Граматика може допомогти вам виявити особливостi мови: адже краще засвоювати те, що ви зрозумiли. Тому уважно читайте i запам'ятовуйте граматичнi пояснення, розбирайте приклади i складайте за прикладами свої, розв'язуйте тестові завдання, та првцюйте з доступними навчальними комп'ютерними програмами.

В рiзних пiдручниках використовуєrься рiзна граматична термiнологiя (українська та iноземна).

Кожна термiнологiя гарна тiльки тодi, коли вона приносить користь. Користуйтесь тiєю, яку добре розумієтe.

Метою вивчення іноземної мови в ЛДКХПП НУХТ є подальше удосконалення знань з цього предмета, набутих у школi. Тому студенти стаціонарники та студенти-заочники повиннi повторити програмний граматичний матерiал за середню школу а тоді перейти до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням ( хоча принципи вивчення навчального матеріалу з предметів іноземна мова та іноземна мова за професійним спрямуванням - однакові ).

Перевiрити знання граматичного матерiалу можна за спецiальними запитаннями для самоперевiрки.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


1. Що таке артикль та перед якою частиною мови він ставиться?

2. Коли вживається неозначений та означений артиклі?

3. Як перекладається дієслово to be? Які особові форми воно має?

4. Як утворюється теперішній неозначений час ( The Present Indefinite Tense )?

5. Яке значення мають дієслова в 3 особі однини у Present Indefinite?

6. Назвіть форми особових займенників в обєктному відмінку.

7. Як утворюється множина іменників?

8. Які іменники вживаються тільки в однині, а які тільки в множині? Наведіть

приклади.

9. Як утворюються ступені порівняння прикметників?

10. Як утворюються числівники від 13 до 19?

11. Як утворюються порядкові числівники?

12. Як читається дата в англійській мові?

13. Як вживаються кількісні займенники much, many, ( a ) few, (a ) little?

14. Як перекладаються на українську мову речення зі зворотами there is ( are )?

15. Який порядок слів у питальних, заперечних реченнях зі зворотом there is

( are )?

16. Як вживається заперечення у звороті there is ( are )?

17. Коли вживаються займенники some, any?

18. В яких випадках займенники some, any не перекладаються на українську мо-

ву?

19. Як утворюється та вживається теперішній тривалий час ( The Present Conti-

nuous Tense )?

20. Яка різниця у вживані Present Simple та Present Continuous?

21. Як утворюється присвійний відмінок іменників?

22. Як утворюється минулий неозначений час ( The Present Indefinite Tense ) пра-

вильних та неправильних дієслів? Як вимовляється закінченя – ed?

23. Як утворюється питальна та заперечна форма дієслів у Past Indefinite? У якій

формі вживається смислове дієслово?

24. Які прийменники місця і часу ви помятаєте

25. Що таке багатозначність слова?

26. Які ви знаєте префікси прикметників з негативним значенням?

27. Коли вживається Present Perfect Tense?

28. Дайте формулу цього часу ( Present Perfect Tense ).

29. Як утворюється питальна та заперечна форма дієслів у Present Perfect Tense?

30. Який порядок слів в англійському реченні?

31. Яка різниця у вживанні Present Perfect та Past Simple?

32. Дайте формулу утворення цього часу (Past Perfect Tense ).

33. Напишіть питальне та заперечне реченя в Past Perfect.

34. Яку дію виражають часи групи Perfect Continuous?

35. Як утворюється Present Perfect Continuous Tense?

36. Напишіть питальне речення в Present Perfect Continuous Tense.

37. Дайте формулу цього часу (Present Perfect Continuous Tense ).

38. Напишіть питальне та заперечне реченя в Past Perfect Continuous Tense.

39. Які правила узгодження часів ви знаєте?

40. Як перетворюються в непряму мову наказові речення?

41. Яким сполучником зєднується підрядне речення з головним при перетво-

ренні прямої мови на непряму загального запитання?

42. Як перекладається українською мовою Passive Voice?

43. Дайте загальну формулу утворення Passive Voice.

44. Напишіть речення в Present Indefinite Passive Voice.

45. Напишіть речення в Past Indefinite Passive Voice.

46. Напишіть речення в Future Indefinite Passive Voice.

47. Як утворюється питальна та заперечна форми з дієсловом в Passive Voice.

48. Які типи умовних речень ви знаєте?

49. Як утворюється 1 тип умовних речень?

50. В якій формі вживається дієслово to be в 2 типі умовних речень?

51. Наведіть приклад 3 типу умовних речень.

52. Які неособові форми дієслів ви знаєте?

53. Які форми інфінитиву ви знаєте?

54. Які функції виконує інфінитив в реченні?

55. З яких частин складається Objective Infinitive Complex?

56. З яких частин складається Subjective Infinitive Complex?

57. Напишіть речення використовуючи Objective Infinitive Complex.

58. Після яких дієслів інфінітив вживається без частки to? Наведіть

приклад.

59. З яких частин складається Subjective Infinitive Complex?

60. Як перекладається Subjective Infinitive Complex на українську мову?

61. Напишіть речення використовуючи Subjective Infinitive Complex.

62. Перекладіть речення українською мовою: They are likely to be late.

63. Яким прийменником вводиться Prepositional Infinitive Complex?

64. Перекладіть речення українською мовою: He waited for her to speak.

65. Які модальні дієслова ви знаєте?

66. Яка форма основного дієслова вживається після модальних дієслів?

67. Напишіть еквівалент модального дієслова can.

68. Яку форму має модальне дієслово can в Past Indefinite Tense?

69. Напишіть еквівалент модального дієслова may.

70. Напишіть речення в Future Indefinite Tense з дієсловом to be allowed.

71. Напишіть еквівалент модального дієслова must.

72. Напишіть 2 речення в Past Indefinite Tense з еквівалентами модального

дієслова must.

73. Що виражають дієслова should, ought?

74. Перекладіть речення українською мовою: I think we ought to be starting.

75. Перекладіть речення англійською мовою: Вам слід більше працювати над

собою.

76. Що ви знаєте про дієприкметник?

77. Дайте загальну формулу утворення Participle I.

78. Які форми дієприкметників ви знаєте?

79. Напишіть Participle I від дієслова to give.

80. Як перекладається Participle I українською мовою?

81. Дайте формулу утворення Participle 2 правильних дієслів.

82. В якому часі форма правильних дієслів співпадає з Participle 2?

83. Яким членом речення може виступати Participle 2?

84. Перекладіть: The teacher teached at the lesson is my brother.

85. Які дієприкметникові комплекси ви знаєте?86. З яких частин складається Objective Participle Complex? Наведіть приклад.

87. Перекладіть українською мовою: I must have my car repaired.

88. Дайте формулу утворення Subjective Participle Complex.

89. Яку функцію в реченні виконує Subjective Participle Complex?

90. З чого складається Absolute Participle Complex?

91. Перекладіть речення українською мовою: The rain having stopped we worked

on the field.

92. Що таке синонім?

93. Дайте приклад синонімічного ряду.

94. Наведіть приклад дієслівних фраз з дієсловами make та do.

95. Що таке герундій?

96. Яким членом речення може бути герундій?

97. Напишіть формулу утворення герундія.

98. Утворіть герундій від дієслів to play, to swim.

99. Напишіть речення в якому герундій виступає підметом.


Загальна характеристика навчальної дисципліни


В сучасних умовах інформативного суспільства іноземна мова посідає важливе місце.

Володіння іноземною мовою стало одним із визначальних факторів у підготовці сучасного висококваліфікованого фахівця, що вміє повноцінно спілкуватися із закордонними фахівцями в сфері своєї професійної діяльності. Тому, перед сучасним викладанням іноземної мови як ніколи гостро постало завдання поряд з комунікативною мовленнєвою компетентністю також формувати компетентності загальні, які, зокрема передбачають соціокультурні знання, вміння і навички міжкультурного спілкування, а також уміння учитися.

Навчання іноземної мови у середньому спеціальному навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичних, виховних і освітніх цілей.

Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнттуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. У звязку з цим стає актуальною позиція за якою здатність зрозуміти представника іншої культури залежить не тільки від коректного використання мовних одиниць, але й від особливих умінь розуміти норми його культури, у тому числі мовленнєвої поведінки у різноманітних ситуаціях. Це зобов'язує розглядати іноземну мову не лише як засіб міжкультурного спілкування,але і як своєрідний інструмент поєднання іншої культури та пропаганди власної, що сприяє духовному взаємозбагаченню, підвищує рівень гуманітарної освіти.


Завдання навчальної дисципліни


Номер завдання

Зміст завдання

1. Студент повинен знати:

1.1

Граматику та лексику в межах граматичного і лексичного мінімумів.

1.2

Види словотворення.

1.3

Правила транслітерації.

1.4

Поняття терміну ”слова реалії”.

1.5

Розумові штампи.

1.6

Норми ділового етикету і поведінки.

1.7

Професійні терміни поняття.

1.8

Лінгвокраїнознавчі реалії країн, мова яких вивчається.

1.9

Найменування установ, організацій, основних виробничих процесів, назви посадових осіб у країні, структурі компанії, підприємства, виробничого заклладу.

2. Студент повинен уміти:

2.1

Складати план тексту.

2.2

Робити анотації.

2.3

Будувати діалог за змістом тексту.

2.4

Складати доповідь-презентацію.

2.5

Вести ділову переписку.

2.6

Розширювати лексичний мінімум.

2.7

Описати галузеве підприємство.

2.8

Читати й аналізувати тексти професійно-орієнтованого та загальнонаукового характеру.

3. Студент повинен мати навички:

3.1

Володіння усіма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) і спілкування в різних сферах (особистісна, публічна, освітня, професійного спрямування ).

3.2

Критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного.

3.3

Запам'ятовувати, перефразовувати, робити презентації, брати участь у дикусіях (дебатах), писати, вести конспект.

3.4

Читання та написання професійної кореспонденції, рекламації і документації.

3.5

Комунікативної компетенції.

3.6

Спілкування в межах тем загально-побутового характеру з використанням загальновживаних формул висловлювання.

3.7

Елементарного спілкування із загальних питань спеціальності.

3.8

Інформативного та аналітичного читання художніх, загальнонаукових, загальнотехнічних текстів, текстів зі спеціальності.

3.9

Розуміння основних спеціальних термінів та технічних скорочень в межах спеціальності.

3.10

Написання та оформлення автобіографії, листа, нескладних ділових паперів.

3.11

Спілкування іноземною мовою в межах тематики, визначеною програмою.

3.12

Читати, розуміти і робити переклад нескладних текстів без словника, спеціальних текстів і текстів професійного спрямування зі словником.

3.13

Сприймання на слух і розуміння текстів середньої складності.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.