Методична розробка з української мови для 10 кл. "Мовознавча регата"

Опис документу:
Медіа-урок української мови – це гіперсистема, що реалізує різноманітні авторські прийоми, удосконалює та оптимізує використання традиційних методів і засобів навчання, задовольняє вимоги сучасного інформаційного суспільства. З метою мотивації до навчальної діяльності студентів І курсу розроблено медіа-урок повторення, узагальнення і систематизації знань на тему: Мовознавча регата.З метою створення психологічного комфорту студентів, зацікавлення, формування конкурентоспроможності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НовомосковськийколеджНаціональноїметалургійної

академіїУкраїни

цикловакомісіягуманітарних та соціально-економічнихдисциплін

Методична розробка уроку з українськоїмови

для студентів І курсу

«Мовознавча регата»

Розробили:

викладач І категорії
Горяна Г.Г.

викладач вищоїкатегорії
Заднєвулиця О.В.

м. Новомосковськ, 2018р.

Анотація

На сучасномуетапідомінуючим в освіті є змінапріоритетівметодівнавчання та контролю знань. Все ценеможливе без застосуванняінтерактивнихтехнологій, яківикористовуються на уроках з мови та літератури і в позааудиторнійроботі, особливо без використаннякомп’ютерів та мультимедійнихпроекторів.Впроваждення елементів медіаосвіти в навчальний процес розвиває критично-аналітичне мислення, що допомагає орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати явища та події в час прискореного науково-технічного прогресу;сприяє вихованню національно-мовної особистості, надає можливість більш ефективно формувати мовну, комунікативну, мовленнєву та соціокультурну компетенцію в різних сферах і жанрах мовлення, повноцінно застосовувати диференційований особистісно орієнтований та розвивальний підходи, враховуючи психологічні особливості кожного студента.

Медіа-урок української мови – це гіперсистема, що реалізує різноманітні авторські прийоми, удосконалює та оптимізує використання традиційних методів і засобів навчання, задовольняє вимоги сучасного інформаційного суспільства.

З метою мотивації до навчальної діяльності студентів І курсу розроблено медіа-урок повторення, узагальнення і систематизації знань на тему: Мовознавча регата.З метою створення психологічного комфорту студентів, зацікавлення, формування конкурентоспроможності урок заплановано у формі мовознавчого турніру між студентами двох груп.

Мета (формування компетентності):предметні: повторити засвоєнні знання з лексики, закріпити та поглибити знання, вміння і навички щодо використання запозичених слів; визначення лексичних і фразеологічних синонімів і антонімів , поглибити знання про багатозначність, синонімію та антонімію фразеологічних одиниць; розвивати вміння добирати фразеологічні синоніми, антоніми, перевірити знання норм української орфографії; уміння правильно наголошувати слова; визначати в них різні види орфограм, діагностика орфографічної компетентності студентів;ключові: уміння вчитися: навички спостереження, оформлення висновків; комунікативні: вміле використання запозичених слів, лексичних та фразеологічних синонімів і антонімів; уміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, працювати в групах, інформаційні: навички роботи з джерелами інформації, загальнокультурні: навички самоорганізації, культура роботи зі словом.

Під час проведення уроку використовується наступне обладнання: картки для роботи в підгрупах, конверти із завданням для груп, маршрутна карта учасників, фішки команд, кросворд, тестові завдання, презентація, мультимедійне обладнання, магнітна дошка. Було обрану морську, а саме піратську тематику. Яка є актуальною для студентів даної вікової категорії. Серед методів роботи під час уроку було обрано: індивідуальні завдання, робота в групах, тести, творчі завдання, мозковий штурм, кросворд. Завдання різного типу та різних рівнів складності. Студенти мають змогу не лише закріпити і відтворити набуті знання, але й продемонструвати свої творчі здібності та усвідомити, що мультимедійні ресурси можливо використовувати не лише з метою гри, а й у навчальних цілях.

Додаток 1Українська мова І курс І варіант
«Фонетика, лексикологія, орфографія, фразеологія»

 1. Синонімічним є ряд слів

А. курйозний, смішний, комічний, кумедний

Б. крикливий, галасливий, горластий, голосовий

В. красномовний, золотоустий, говіркий, пишномовний

Г. короткочасний, скороминущий, нетривалий, миттєвий

2. Антоніми подано в рядку

А. помисливий – легковажнийБ. схарапуджений- бадьорий

В. опецькуватий – лагіднийГ. знавіснілий – спокійний

3.Виділені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

А. товар, потонути, скотчБ. ноша, шип, порадишся

В. зірковий, косьба, зітканий Г. мішень, шапка, носишся

4. Фразеологізмом є сполука

А. перша книжкаБ. перша скрипка

В. перша любовГ. перша атака

5. Букву и на місці пропуску треба писати в словах

А. пр…несу Б. ш…потіти

В. в…сняний Г. м…ленький

6. Букву е на місці пропуску треба писати в словах

А. з…мовий Б. д…ктант

В. зг...нати Г. бр…хня

7. Апостроф треба писати на місці пропуску в словах

А. пів…озера Б. пів..огірка

В. пів…метра Г. пів..яблука

8. Апостроф на місці пропусків треба писати у словах варіанта

А. В..ячеслав, гр..ядка Б. сім..янин, Свя..тослав

В. зв..язківець, знічев…я Г. Причорномор..я, цв..ях

9. М’який знак на місці пропуску треба писати в словах рядка

А. вимиют..ся, гаєш..ся Б. дивит…ся, піднос..ся

В. наснит..ся, розріс..ся Г. колотит...ся, б’єш..ся

10. прикметник із суфіксом –зьк утвориться від іменника

А. Волноваха Б. Кременчук

В. Магдебург Г. Бердянськ

11. Спрощення приголосних позначається на письмі в слові

А. радис..ці Б. балас..ний

В. прихвос..ні Г. форпос..ний

12. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

А. наміс..ник, студен..ство Б. хрес..ний, контрас..ний

В. хрус..нути, страс..ний Г. якіс..ний, хвас..нут

Українська мова І курс ІІ варіант
«Фонетика, лексикологія, орфографія, фразеологія»

1Синонімічним є ряд слів

А. курйозний, смішний, комічний, кумедний

Б. красномовний, золотоустий, говіркий, пишномовний

В. короткочасний, скороминущий, нетривалий, миттєвий

Г. крикливий, галасливий, горластий, голосовий

2. Антоніми подано в рядку

А. помисливий – легковажний Б. схарапуджений- бадьорий

В. знавіснілий – спокійний Г. опецькуватий – лагідний

3.Виділені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

А. ноша, шип, порадишся Б. зірковий, косьба, зітканий

В. мішень, шапка, носишся Г. товар, потонути, скотч

4. Фразеологізмом є сполука

А. перша книжка Б. перша скрипка

В. перша атака Г. перша любов

5. Букву и на місці пропуску треба писати в словах

А. пр…несу Б. ш…потіти

В. м…ленький Г. в…сняний

6. Букву е на місці пропуску треба писати в словах

А. зг...нати Б. бр…хня

В. з…мовий Г. д…ктант

7. Апостроф треба писати на місці пропуску в словах

А. пів…озера Б. пів..огірка

В. пів…метра Г. пів..яблука

8. Апостроф на місці пропусків треба писати у словах варіанта

А. сім..янин, Свя..тослав Б. В..ячеслав, гр..ядка

В. зв..язківець, знічев…я Г. Причорномор..я, цв..ях

9. М’який знак на місці пропуску треба писати в словах рядка

А. наснит..ся, розріс..ся Б. колотит...ся, б’єш..ся

В. вимиют..ся, гаєш..ся Г. дивит…ся, піднос..ся

10. прикметник із суфіксом –зьк утвориться від іменника

А. Волноваха Б. Кременчук

В. Бердянськ Г. Магдебург

11. Спрощення приголосних позначається на письмі в слові

А. радис..ці Б. прихвос..ні

В. форпос..ний Г. балас..ний

12. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

А. хрус..нути, страс..ний Б. якіс..ний, хвас..нути

В. наміс..ник, студен..ство Г. хрес..ний, контрас..ний
Українська мова І курс ІІІ варіант
«Фонетика, лексикологія, орфографія, фразеологія»

 1. Синонімічним є ряд слів

А. засмоктуватися, грузнути, застрягати, стругати

Б. гостинний, хлібосольний, привітний, щирий

В. волохатий, кошлатий, ворсистий, хутряний

Г. гідність, честь, достойність, чесність

2. Антоніми подано в рядку

А. знавіснілий – спокійний Б. схарапуджений – бадьорий

В. помисливий – легковажний В. опецькуватий – лагідний

3. Фразеологізмом є сполука

А. Темний ліс Б. Кури не клюють

В. Пробирають дрижаки Г. Перша книжка

4. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові рядка

А. з’єднання, приїжджати, заявник
Б. щільний, земляний, заяложений
В. тьохкає, нюансовий, захоплюєшся
Г. брюнет, капелюшок, дивується

5. Букву е на місці пропуску треба писати у слові

А. з..мовий Б. д..ктантВ. зг..нати Г. бр..хня

6. Букву и на місці пропуску треба писати в словах

А. в..шневий, крап..лька, вит..рати

Б. кр..ниця, тр..вожність, пер..питія

В. зуп..нитися, гр..чаний, завм..рати

Г. тр..валість, в..слування, кол..вання

7. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта
А. двох..ядерний, Мар..яна, різьб..яр

Б. дит..ясла, Григор..єв, багатослів..я

В. Слов..янськ, верхів..я, тьм..яний

Г. поцв..яхований, здоров..яга, з..їзд

8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. естонс..кий, якіс..ть, мен..ший

Б. ангелс..кий, зозул..ці, куз..ня

В. долон..ці, т..мяний, брин..чати

Г. гуцулс..кий, міс..кий, промін..чик

9. Прикметник із суфіксом - цьк – утвориться від іменника

А. студент Б. брат В. парубок Г. Матрос

10. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

А. наміс..ник, студен..ство Б. хрес..ний, контрас..ний

В. хрус..нути, страс..ний Г. якіс..ний, хвас..нути

11. Подвоєнні літери треба писати в слові

А. ма(з/зз)ю Б. чес(т/тт)ю В. миліс(т/тт)ю Г. вартіс(т/тт)ю

12. Подвоєнні літери треба писати в усіх словах рядка

А паморо(з/зз)ю, заполо(ч/чч)ю, ста(т/тт)ею

Б. спросо(н/нн)я, почу(т/тт)ів, освіче(н/нн)ість

В. папоро(т/тт)ю, протирі(ч/чч)я, свяще(н/нн)ик

Г. благослове(н/нн)я, обли(ч/чч)я, вихова(н/нн)ість

Українська мова І курсIV варіант
«Фонетика, лексикологія, орфографія, фразеологія»

 1. Синонімічним є ряд слів

А. гостинний, хлібосольний, привітний, щирий

Б. волохатий, кошлатий, ворсистий, хутряний

В. гідність, честь, достойність, чесність

Г. засмоктуватися, грузнути, застрягати, стругати

2. Антоніми подано в рядку

А. знавіснілий – спокійний Б. схарапуджений – бадьорий

В. опецькуватий – лагідний Г. помисливий – легковажний

3. Фразеологізмом є сполука

А. Пробирають дрижаки Б. Перша книжка
В. Темний ліс Г. Кури не клюють

4. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові рядка

А. з’єднання, приїжджати, заявник
Б. щільний, земляний, заяложений
В. брюнет, капелюшок, дивується
Г. тьохкає, нюансовий, захоплюєшся

5. Букву е на місці пропуску треба писати у слові

А. з..мовий Б. д..ктант В. . бр..хня Г. зг..нати

6. Букву и на місці пропуску треба писати в словах

А. в..шневий, крап..лька, вит..рати

Б. зуп..нитися, гр..чаний, завм..рати

В. тр..валість, в..слування, кол..вання

Г. кр..ниця, тр..вожність, пер..питія

7. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А. двох..ядерний, Мар..яна, різьб..яр

Б. поцв..яхований, здоров..яга, з..їзд

В. Слов..янськ, верхів..я, тьм..яний

Г. дит..ясла, Григор..єв, багатослів..я

8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А. естонс..кий, якіс..ть, мен..ший

Б. долон..ці, т..мяний, брин..чати

В. ангельс..кий, зозул..ці, куз..ня

Г. гуцулс..кий, міс..кий, промін..чик

9. Прикметник із суфіксом - цьк – утвориться від іменника

А. студент Б. брат В. Матрос Г . парубок

10. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

А. хрус..нути, страс..ний Б. якіс..ний, хвас..нути

В. наміс..ник, студен..ство Г. хрес..ний, контрас..ний

11. Подвоєнні літери треба писати в слові

А. чес(т/тт)ю Б. миліс(т/тт)ю В. вартіс(т/тт)ю Г . ма(з/зз)ю

12. Подвоєнні літери треба писати в усіх словах рядка

А паморо(з/зз)ю, заполо(ч/чч)ю, ста(т/тт)ею

Б. спросо(н/нн)я, почу(т/тт)ів, освіче(н/нн)ість

В. благослове(н/нн)я, обли(ч/чч)я, вихова(н/нн)ість

Г. папоро(т/тт)ю, протирі(ч/чч)я, свяще(н/нн)ик

Українська мова І курс V варіант
«Фонетика, лексикологія, орфографія, фразеологія»

 1. Синонімічним є ряд слів

А. гостинний, хлібосольний, привітний, щирий

Б. гідність, честь, достойність, чесність

В. засмоктуватися, грузнути, застрягати, стругати

Г. волохатий, кошлатий, ворсистий, хутряний

2. Антоніми подано в рядку

А. помисливий – легковажний Б. схарапуджений – бадьорий

В. знавіснілий – спокійний Г.опецькуватий – лагідний

3. Фразеологізмом є сполука

А. Кури не клюють Б. Перша книжка
В. Темний ліс Г. Пробирають дрижаки

4. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові рядка

А. з’єднання, приїжджати, заявник
Б. щільний, земляний, заяложений
В. тьохкає, нюансовий, захоплюєшся
Г. брюнет, капелюшок, дивується

5. Букву е на місці пропуску треба писати у слові

А. з..мовийБ. бр..хня В. д..ктант Г. зг..нати

6. Букву и на місці пропуску треба писати в словах

А. кр..ниця, тр..вожність, пер..питія
Б. зуп..нитися, гр..чаний, завм..рати

В. тр..валість, в..слування, кол..вання
Г. в..шневий, крап..лька, вит..рати

7. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта

А. дит..ясла, Григор..єв, багатослів..я
Б. двох..ядерний, Мар..яна, різьб..яр
В. поцв..яхований, здоров..яга, з..їзд
Г.Слов..янськ, верхів..я, тьм..яний

8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. долон..ці, т..мяний, брин..чати Б. естонс..кий, якіс..ть, мен..ший

В. ангельс..кий, зозул..ці, куз..ня Г. гуцулс..кий, міс..кий, промін..чик

9. Прикметник із суфіксом - цьк – утвориться від іменника

А. студент Б. парубок В. Матрос Г. брат

10. Спрощення приголосних позначається на письмі в обох словах рядка

А . хрес..ний, контрас..ний Б. хрус..нути, страс..ний

В. якіс..ний, хвас..нути Г.наміс..ник, студен..ство

11. Подвоєнні літери треба писати в слові

А. чес(т/тт)ю Б.ма(з/зз)ю В. вартіс(т/тт)ю Г. миліс(т/тт)ю

12. Подвоєнні літери треба писати в усіх словах рядка

Г. папоро(т/тт)ю, протирі(ч/чч)я, свяще(н/нн)ик

А паморо(з/зз)ю, заполо(ч/чч)ю, ста(т/тт)ею

Б. спросо(н/нн)я, почу(т/тт)ів, освіче(н/нн)ість

В. благослове(н/нн)я, обли(ч/чч)я, вихова(н/нн)іст

Тема: Мовознавча регата

Мета (формування компетентності):

предметні: повторити засвоєнні знання з лексики, закріпити та поглибити знання, вміння і навички щодо використання запозичених слів; визначення лексичних і фразеологічних синонімів і антонімів , поглибити знання про багатозначність, синонімію та антонімію фразеологічних одиниць; розвивати вміння добирати фразеологічні синоніми, антоніми, перевірити знання норм української орфографії; уміння правильно наголошувати слова; визначати в них різні види орфограм, діагностика орфографічної компетентності студентів;

ключові: уміння вчитися: навички спостереження, оформлення висновків;

комунікативні: вміле використання запозичених слів, лексичних та фразеологічних синонімів і антонімів; уміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, працювати в групах, інформаційні: навички роботи з джерелами інформації,

загальнокультурні: навички самоорганізації, культура роботи зі словом.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизації знань

Форма проведення:турнір мовознавців

Обладнання: картки для роботи в підгрупах, конверти із завданням для груп, маршрутна карта учасників, фішки команд, тематичні атрибути, кросворд, тестові завдання, презентація, мультимедійне обладнання
Методи контролю: індивідуальні завдання, робота в групах, тести, творчі завдання, мозковий штурм, кросворд

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності.

Привітання студентів

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми і мети уроку: Сьогодні у нас урок- турнір мовознавців. Під час якого ми здійснімо подорож країною мови та визначимо групу, яка добре засвоїла вивчений матеріал

Оголошення завдань:

 • Повторити відомості про рівні мовознавчої науки- «Фонетика», «Фразеологія», «Лексикологія», «Орфографія»

 • Актуалізувати набуті раніше знання через систему завдань

ІІІ. Основний зміст уроку

 1. Привітання команд учасників. Презентація кожної команди: оголошення назви та девізу командами

 2. Інструктаж учасників команд

 3. Виконання завдань:

1.«Хвиля синонімів і антонімів»

1 команда:

 1. Ввічливий – гречний, любязний, чемний; нечемний, грубий, невихований.

 2. Гарний – красивий, чудовий, прекрасний; поганий, потворний, огидний, препоганий.

 3. Важливий – значний, істотний; дрібязковий, малозначний, нікчемний.

 4. Добрий – хороший, душевний; злий, лихий, недобрий, злющий, жорстокий.

2 команда:

5. Працьовитий - трудовитий, хваткий, трудящий; лінивий, байдикуватий, лацьковитий.

6. Позитивний - вдумливий, поважливий, похвальний; негативний, шкідливий, осудливий.

7. Добродушний - сердечний, добросердечний, благий; лихий, поганий, злодумний.

8. Розумний - толковий, мізкуватий, мудрий; тупий, глупий, дурний.

(Спочатку добирають синонімічний ряд, а потім слово з протилежним значенням і до нього теж низку синонімів.

Картки зі словами і до них картки (різнокольорові) із синонімами і антонімами. Правильно встановити ланцюжок. По 2 конверти на мікрогрупу. 1 хв. на виконання.

Оцінюється швидкість і правильність встановленого ланцюжка.

Записують в зошити.)

Завдання мікрогрупі кожної команди: використовуючи синоніми і антоніми з карток, напишіть твір-мініатюру на тему: «Зустріч Добра і Зла на казковій дорозі». Тези готуються заздалегідь вдома.По черзі.

2. «Словниковий пролив» гра «Знайди «зайве» слово»

 1. Говорить, розмовляє, регоче, базікає, мимрить, гомонить.

 2. Цікавий, інтересний, допитливий, непохитний.

 3. Дорога, шлях, путь, траса, шосе, діброва.

 4. Славнозвісний, знаменитий, бундючний, відомий, підданий.

 5. Безмірний, гарний, прекрасний, хороший, красивий, чудовий, чарівний.

 6. Небосхил, небозвід, горизонт, пуща, крайнебо.

 7. Зарозумілий, гордовитий, пихатий, гонористий, тихий, бундючний, високодумний.

 8. Гарно, чудесно, сарно, прекрасно, добре.

На швидкість, слайди відкриваються по черзі. Кожна команда на швидкість відповідає.

Перевірка завдання мікрогруп твір-мініатюра на тему: «Зустріч Добра і Зла на казковій дорозі».

Робота в зошитах. Орфоепія.Правильно наголошуй і використовуй слова.Лексичний словничок:

Сарно -Сарно (італ.Sarno) — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.

Підданий- дієприкметник, утв. від піддати. Метал, підданий обробці.

підданий- особа, яка перебуває в підданстві певної держави, влади правителя.

підданство - належність особи до певної країни, з монархічною формою правління.

(ілюстровано на слайдах).Робота в зошитах

3. "Загадковий острів"

Кросворд «Сховане слово»

Доберіть до кожного слова антонім і дізнаєтесь, яке слово сховане. Підказка усі слова – антоніми повинні починатися однаковою літерою.

 1. Конкретний.

 2. Мирний

 3. Неохайний

 4. Відносний

 5. Пасивний

 6. Синтетичний

 7. Неологізм

 8. Симпатичний

(Відповідь: 1. Абстрактний, 2. Агресивний, 3. Акуратний, 4. Абсолютний, 5. Активний, 6. Аналітичний, 7. Архаїзм, 8. Антипатичний.)

Відповідають на швидкість.

Завдання мікрогрупі кожної команди: Уявіть себе поетом. Складіть одну – дві строфи, використовуючи окремі слова – антоніми.

4. "Фразеологічна бухта"

Гра «Склади та поясни фразеологізми»

Роздається по одному конверту, у якому на окремих аркушах записані слова. Із цих слів потрібно скласти й записати фразеологізми. Команда-суперник добирає до них синонімічні відповідники. Записати в зошити й пояснити лексичне значення цих фразеологізмів.

1 команда:

 1. Ні в тин, ні в ворота – (Невдало)

 2. Очі на мокрому місці – (Тонкосльозий)

 3. Серед села дороги не знайти – (Не розібратися в простому)2 команда

 4. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти – (Докладати зусиль)

 5. Як в око вліпив – (Точно сказав)

6. Грати першу скрипку -( Бути першим)

Завдання роздаються в конвертах, по три вислови на мікрогрупу.

Всі відповіді також записуються в зошит.Відповідники оцінюються на правильність. При відсутності правильної відповіді, можливість заробити бал отримує інша команда.

Перевірка завдання на складання вірша.

5. "Русалчин риф"

Завдання " Який фразеологізм захований в малюнок"

По малюнку визначити фразеологізм, розкрити його значення.

До поданих фразеологізмів доберіть із довідки установлені вирази з протилежним значенням, у дужках поясніть лексичне значення.

Бити байдики (ледарювати) –гнути спину (працювати).

Тримати язик за зубами(мовчати) - дерти горло(багато балакати)

на всіх парах(швидко)- як сонна муха(дуже повільно)

душа в душу(злагоджено) - як кішка із собакою.(сваритися)

зуби скалити(сміятися) - сльозами вмиватися(плакати)

за тридевять земель(далеко) - хоч рукою подати(близько)

хвіст бубликом тримати(не здаватися,бути на позитиві) - Як у воду опущений(сумний)

хоч віником мети(багато) - як кіт наплакав(мало)

Довідка. Як у воду опущений, гнути спину , сльозами вмиватися, дерти горло, як кіт наплакав , як сонна муха, як кішка із собакою, хоч рукою подати

Фонетика

6. "Підводні звуки"

Гра "Добрі слова".

Утворітьнові слова, змінившитвердийприголосний на м’який:

Борис, лак, раба, галка, перелаз, рад, суди, турки, кін, завод, зелен.

На швидкість. Кожне слово слайд.

7. "Коштовні звуки"

Від поданих іменників утворити прикметники, відшукати і пояснити орфограму.

Соловей - солов'їний Совість - совісний

Морква - морквяний Кістка - кістлявий

камінь - кам'яний Контраст - контрастний

дух - духмяний Проїзд - проїзний

Завдання подається на слайдах, студенти виконують в зошитах, по черзі відповідають. Робота в зошитах.

8. "Фотополювання"

Гра "Фотооко"

Брязнути Предобрий

Пристрастний Сьогодні

тьмяний скочити

Пристати периметр

Присвята прекумедний

трьохетапний Прикраси

За 1 хв. записати слова, скільки запам'ятав,(хто більше) і назвати орфограму. (з усіма).

9. "Доповни карту"

"Склади вираз".

Завдання на апостроф.

1 команда:

Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.

Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дріб..язок, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів’я.

Ключ. Одна голова – добре, а дві – краще.

2 команда:

Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.

Об...їзд,без...язикий,м..двяний,узгір..я,стодвадцятип..ятиліття, змір..яти, манік..р, транс...європейський, спр..мувати, лл..ється,сузір...я, ад...ютант, ком..юніке, здійн..яти, кам..яний, Ін..єкція, мавп..ячий.

Підкресливши другі букви, прочитаєте прислів’я.

Ключ. Без труда - нема плода

Об’їзд

Без’язикий

Узгір’я

Стодвадцятип’ятиліття

Транс’європейський

Сузір’я

Ад’ютант

Кам’яний

Ін’єкція

Медвяний

Зміряти

Манікюр

Спрямувати

Ллється

Комюніке

Здійняти

Мавпячий

Завдання на подвоєння

Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких є подвоєння 2) у яких немає подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ: Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте народну мудрість.

Відповідь. Мова — духовне багатство народу.

(Завдання подані на слайдах. Вправа на подвоєння виконується на швидкість кожної команди)

10."Капітанський кубок"

Конкурс капітанів.

Дома діти готували тези на представлення декількох моделей телефонів. В процесі кожен отримує завдання прорекламувати один, який випав на жеребкуванні. Жюрі купує той, який сподобався найбільше. Виграє той учасник, який продасть більшу кількість телефонів.

11. "Золотий дощ"

Завдання "Мозковий штурм. "
1.Розділ мовознавчої науки, якийвивчає звуки мови… /Фонетика/

2.Чий день народження 9 березня 1814 року? /Т.Г.Шевченка/

3.Скільки звуків в українськіймові? /38/

4. Розділ мовознавства, в якому вивчаються властиві мові усталені звороти і вислови. / Фразеологія/

5. Всі слова мови, абословниковий склад мови? / Лексика/

6.Стійкі словосполучення, якісприймаються як єдинеціле і вживаютьсяносіями мови, які можназамінити одним словом./ Фразеологізм/

7.Розділ мовознавства, якийвивчає слово, йогозначення і походження… /Лексикологія/

8.Слова з протилежнимлексичнимзначенням…/Антоніми/

9. Додатковезначення слова, яке виникає на основіуподібненняпредме-тів…/Переносне/

10. Розділмовознавства, якийвивчає правила написанняслів…/Орфографія/

11. Як позначитироздільнувимову в словах? /Апостроф/

12. Що може бути літерою, а не має звукового відповідника?/ ь/

IV. Підсумок уроку

- Тестові завдання

- Оголошення переможців регати

V.Оголошення домашнього завдання: написати твір-есе "Не рубай тієї гілки, на якій сидиш".

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»