Методична розробка виховного заходу з математики "Інтерактивна неокухня"

Опис документу:
Методична розробка виховного заходу «Інтерактивна неокухня» (інтерактивність від англ. – «взаємодія», нео…, що відповідає слову «новий») створювалась із використанням інтерактивних технологій навчання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

БАРВІНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ

АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ

Методична розробка виховного заходу з математики

ІНТЕРАКТИВНА НЕОКУХНЯ

Підготувала:

викладач

Перебийніс Ю.Ю.

2019

Зміст

1. Анотація …………………………………………………………………3

2. Вступ …………………………………………………………………….5

3. Методика організації та проведення виховного заходу …………….6

3. Технологічна карта проведення виховного заходу …………………7

4. Програма проведення ігрового заходу ………………………………8

5. Сценарій проведення виховного заходу………………………………9

6. Список використаних джерел …………………………………………18

7. Додатки…………………………………………………………………. 19

Анотація

Методична розробка виховного заходу «Інтерактивна неокухня» (інтерактивність від англ. – «взаємодія», нео…, що відповідає слову «новий») створювалась із використанням інтерактивних технологій навчання.

Суттю інтерактивного навчання є те, що освітній процес організований так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки.

Інтерактивне навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного.

Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Правильно організовані форми інтерактивного навчального спілкування можуть стати ефективним шляхом подолання труднощів, пов’язаних з різним темпом навчання і рівнем розвитку учнів.

Вступ

Виховувати людину означає навчати, наставляти,

вчити всьому, що необхідно для життя...

Вихована людина освічена, збагачена знаннями”

В. Даль

ХХІ століття – період стрімкого зростання науки й освіти в житті людства, і це значення зростатиме пропорційно їх здатності вирішувати конкретні життєві потреби людини. Оновлена функція закладу освіти: не лише навчання і виховання, але і соціалізація здобувача освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися у світі, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу. Пріоритетні якості сучасного випускника: комунікабельність, психологічна стійкість, компетентність.

На сьогодні в Україні триває процес реформування освітньої системи, спрямований на розвиток та набуття особистістю якісних здатностей, приведення вітчизняних критеріїв та стандартів освіти у відповідність до європейських вимог.

Відповідно до закону України «Про освіту», розробленому на основі Концепції «Нова українська школа», проголошено курс на впровадження компетентнісного підходу до освіти.

На думку сучасних педагогів, саме набуття цих життєво важливих компетентностей дає людині можливість орієнтуватись в сучасному суспільстві, формує здатність особистості швидко реагувати на запити часу. Навчання як процес реалізує дві основні людські потреби: перша - це знання світу, нагромадження відомостей про нього; друга - пізнання й формування власної особистості, розвиток інтелектуальних та емоційних якостей, уміння застосовувати свій розум.

Педагог має особливе значення у розумовому вихованні і розвитку особистості. Щоб уміти вловити настрій учнів, їх зацікавленість предметом він повинен бути психологом, здійснювати гуманний підхід до навчання, привчаючи учнів до самостійного подолання труднощів, до пошуку виходу із складних ситуацій.

Для цього він повинен розширювати вибір оптимальних методів, форм і засобів навчання, сміливо втілювати в практику досягнення педагогічної науки, постійно перебувати в творчому пошуку.

Позаурочна робота з математики є складовою частиною освітнього процесу. Її основне завдання полягає в наступному:

1. Урізноманітнити види роботи, які сприятимуть розвитку пізнавальної діяльності учнів: сприйняття, уявлення, увага, пам’ять, мислення, мова.

2. Формувати творчі здібності учнів, елементи яких проявляються в процесі вибору найбільш раціональних способів розв'язання задач.

3. Сприяти вихованню колективізму та товариськості, культури почуттів і моральних якостей: волі, наполегливості, критичного ставлення до виконаної роботи, справедливості, честі, обов’язку, відповідальності, виробленню навичок самостійної роботи, прищепленню навичок застосовувати знання на практиці, а також розвивають інтерес до вивчення предмета.

Вплив годин цікавої математики на розумовий і математичний розвиток учнів та на засвоєння математичних знань буде вагомим за рахунок використання цікавого теоретичного матеріалу та нестандартних завдань.

Методика організації та проведення виховного заходу

У даному заході беруть участь учні І курсу, які навчаються за професією «Кухар». «Кондитер».

Для проведення даного заходу в навчальному кабінеті необхідно створити атмосферу, що відповідає тій, яка панує в кафе чи дегустаційній залі.

Заздалегідь можна підготувати скатертини, серветки, підноси, свічки, музику.

На кожному столику, за якими будуть сидіти команди, поставити знак «Стіл замовлено».

У ролі ведучого — викладач, що тимчасово виконує роль адміністратора. Допомагають два офіціанти (учні групи). На столі журі — напис: «Шеф-кухарі» .

Із учнів навчальної групи формуються дві команди по 6-8 учнів (за бажанням), інші – уболівальники.

Кожній команді видається завдання, якщо вони правильно його виконують,то одержують бали, які заносяться до листів оцінювання (Додаток2).

Конкурсні завдання складені відповідно до Робочої навчальної програми для І курсу з математики з тем:

«Функція та її властивості»;

«Паралельність прямої та площини у просторі»;

«Перпендикулярність прямої та площини у просторі».

Підібрані компетентнісні задачі. (задачі з різних галузей діяльності людини, які потребують від людини вміння використовувати набуті знання на практиці, тобто є міжпредметними).

Також було використано сервіс Learningapps.org, що дозволяє створювати електронні інтерактивні вправи.(Додаток 1)

Технологічна карта проведення заходу

з/п

Етап виховного заходу

Час

(хв.)

Методи та види навчальної діяльності

1

Організаційний момент

1

Організація і емоційне налаштування

учнів на ігровий ритм та плідну працю

2

Мотивація

проведення

виховного часу.

1

Бесіда щодо визначення теми, мети і

завдань інтерактивної гри.

3

Розподіл на

команди.

3

Організація і виклад порядку проведення інтерактивної гри.

4

Основна частина.

Початок гри і

самостійне

виконання учнями

завдань

37

Інтерактивна вправа з використанням

веб-ресурсів «Хронологічна лінійка»

вправа «Інтелектуальна розминка»;

компетентнісна задача;

вправа «Знайди термін»;

вправи «Для кмітливих»;

вправа «барон Мюнхаузен»

5

Підбиття підсумків

3

Бесіда. Нагородження переможців.

6

Всього

45

Програма проведення заходу

Предмет: математика.

Вид заходу: виховний захід.

Мета заходу:

Навчальна мета: активізувати діяльність учнів, навчитися працювати в

групі, пропонувати свої ідеї для вирішення поставленого завдання.

Розвиваюча мета: розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної

компетенції (вміння користуватися веб - ресурсами Інтернету); розвиток

вміння самостійно мислити, аналізувати і узагальнювати інформацію;

розвивати творчий інтерес до математики.

Виховна мета: виховувати доброзичливе ставлення учнів один до

одного; виховувати повагу до протилежної думки, почуття

співпереживання, чесність, почуття відповідальності за свої вчинки,

слова; вироблення вміння працювати в команді; виховувати акуратність і

дисципліну праці, любов до життя у всіх проявах.

Завдання виховного заходу: сприяти систематизації знань учнів, розвивати навички логічного мислення, аргументації власних думок, напрацьовувати навички роботи в групі, розвивати культуру колективної розумової праці, сприяти формуванню ключових компетенцій в освоєнні професії кухар, виховувати інтерес до математики та майбутньої професії через призму ігрової ситуації.

Метод проведення: інтерактивна гра

Форма організації роботи: командна

Міжпредметні зв’язки: технологія приготування їжі з основами

товарознавства, облік, калькуляція і звітність, інформаційні технології,

виробниче навчання.

Матеріально – технічне забезпечення: мобільні телефони, підключення до мережі Інтернет, бейджики (емблеми), картки – завдання, винагорода переможцям.

Сценарій проведення виховного заходу

Перед входом до кабінету — напис:

(Звучить музика)

Ведучий: З тих пір, як білий світ існує,

Нема людини, яка знань не потребує.

В усі часи народи світу

До знань тягнулись, до освіти

Любі друзі, шановні гості! Вітаю тих, хто любить математику, хто вивчає математику, хто захоплюється нею на нашій «Інтерактивній неокухні».

Ми обіцяємо, що ви з приємністю проведете свій час. Ви будете у захваті від наших ексклюзивних страв. Зверніть увагу у нас діє правило:

«Добре засвоюються лише ті знання, які вживаються з апетитом»

Усім смачного! (Офіціанти ставлять на столи команд таблички з написом «Смачного!»)

Ведучий: У нашому раціоні ви зможете знайти страви на будь-який смак: низькокалорійні страви, гарячі та холодні закуски, незабутні напої та десерти.

Столики вже заказані. Я рада представити наших відвідувачів, це учні групи КК-206. Всі в прекрасній формі і готові до будь-яких несподіванок, навіть до перемоги.

А це наші шеф-кухарі, які будуть стежити за порядком у залі та правилом «вживання страв». Отже, дозвольте, шановні відвідувачі, представити Вам наше журі:

* Викладач професійно-теоретичної підготовки;

* Майстер виробничого навчання.

Метою нашої інтерактивної гри є закріплення знань і умінь, отриманих на уроках математики та застосування їх на практиці.

Показати багаж знань для життя допоможе наша сьогоднішня гра. Отже увага!

Конкурсні завдання:

Для того щоб, визначитися хто з команд перший буде виконувати завдання необхідно виконати вправу (Додаток 1), використавши мобільні пристрої учнів:

QR – код - зіскануйте цей код мобільним пристроєм і перейдіть до вправи на learningApps

1. «Дозвольте представитися, це ми…»

Команди представляють своє домашнє завдання — назву команди, девіз, привітання).

Далі відбувається дегустація страв із запропонованого меню.

Ведучий: Сьогодні у нас таке меню (на столах зразки).

 1. Салат «Цікавинка» під соусом із загадок.

(вправа «Інтелектуальна розминка»)

(Командам по черзі ставлять запитання. Команди мають можливість відповісти на питання суперника у разі, якщо представники іншої групи помилилися. Пропонується 10 запитань. За кожну правильну відповідь – 1 бал)

Запитання:

 1. Що відрізняє один поїзд від іншого з точку зору математики?

(Номер поїзда)

 1. Без чого не можуть обійтися мисливці, барабанщики й математики?

(Без дробу)

 1. Що є у кожного слова, рослини і рівняння? (Корінь)

 2. Яку формулу прославили Фанкіо, Лауда, Прост, Шумахер?

(«Формулу-1»)

 1. Яку геометричну фігуру використовують для покарання дітей?

(Кут)

 1. Як геометрична фігура товаришує із Сонцем? (Промінь)

 2. Чи може прямокутний трикутник бути рівностороннім?

(Ні)

 1. Як фігура є основою будь-якої сніжинки? (Шестикутник)

 2. Геометричне тіло з Єгипту. (Піраміда)

 3. Найстародавніший обчислювальний пристрій? (Пальці).

  1. Борщ «Щойно з печі» (зі сметаною, до речі).

Командам пропонують розв’язати компетентнісну задачу.

Задача 1.

Для випікання пирога з 4 яєць потрібно 180 г муки, 120 г цукру і 80г масла. Скільки продуктів потрібно для пирога з 1 яйця?

(45 г муки, 30 г цукру 20 г масла)

Задача 2.

Для випікання пирога з 4 яєць потрібно 180 г муки, 120 г цукру і 80г масла. Скільки продуктів потрібно для пирога з 2 яєць?

(90 г муки, 60 г цукру, 40 г масла)

  1. «Від нашого столу — вашому столу».

Обмін завданнями між командами. (Завдання були підготовлені вдома)

Командам необхідно знайти 5 термінів, які записані по вертикалі та горизонталі з теми:* «Паралельність прямих і площин у просторі »

Р

О

З

М

І

Щ

Е

Н

М

П

Л

О

Щ

И

Н

А

А

И

Р

И

Б

І

Р

К

А

Я

М

О

І

С

Т

О

Ч

К

А

О

Е

Е

М

П

С

Т

А

О

Б

К

Т

О

Р

А

М

К

Г

І

Ц

У

Д

Я

О

У

Ж

К

Ж

І

К

А

М

Ш

Р

Д

И

Н

Я

Ю

Ж

А

О

Т

О

К

І

*«Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

П

Р

О

Е

К

Ц

І

Я

В

Х

М

Е

В

І

А

Н

А

І

П

Г

Р

І

П

Н

Д

И

Д

Г

Р

С

Д

О

Г

А

М

С

О

А

М

С

Х

Т

А

О

Т

Д

Д

О

Т

И

Г

О

Н

А

І

У

Д

А

Л

У

Ж

К

Н

И

С

І

П

А

А

Я

Д

Ь

Я

К

А

Ф

Ш

Р

К

У

Т

Ведучий: Надамо слово журі. Оголосіть результати за попередні конкурси.

  1. Чи не бажаєте ви скуштувати нашу фірмову страву — рагу

«з логічних цікавинок з гострими приправами із уваги та мислення»?

Офіціанти розносять на столики команд підготовлені завдання.

 1. Фігура складається з 12 сірників. Перекладіть три сірники так, щоб утворилося три однакові квадрати.

2) Перекладіть два сірники так, щоб вийшло 10 квадратів

5. Десерт «Морозиво зі збитими числами з начинкою з

геометричних фігур».

Завдання: Скільки квадратів і трикутників зображено на рисунку?

(3 квадрати і 18 трикутників)

Ведучий: Для тих, хто багато з’їв і погано засвоїв, пропонуємо рухливе завдання

6.«Мезим»

Із зав’язаними очима учасник від команди повинен на дошці намалювати портрет кухаря з майбутнього, використовуючи при цьому основні поняття стереометрії (точка, пряма, площина)

Конкурс для уболівальників

Ведучий: Хто більше назве фільмів, в назвах яких є цифри?

Ведучий: Ми підійшли до заключного етапу нашого заходу. Пропонуємо вам нашу фірмову страву за рахунок нашого закладу:

7 «Математичний рулет з начинкою із кмітливості і дотепності».

Інтерактивна вправа «Барон Мюнхаузен», мета якої – спростувати брехню барона Мюнхаузена. Команди по черзі відповідають на запитання так чи ні

Запитання для 1-ої команди:

1).Через будь-яку пряму можна провести площину, перпендикулярну до заданої.

2).Якщо пряма паралельна одній з двох перпендикулярних площин, то вона перпендикулярна й до другої.

3).Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони можуть бути паралельними.

4).Якщо дві площини перпендикулярні до третьої, то вони перпендикулярні між собою.

5).Якщо пряма перетинає одну з двох перпендикулярних площин, то вона перетинає й другу.

6).Якщо площина перпендикулярна до заданої площини, то вона перпендикулярна і до будь-якої прямої, паралельної цій площині.

Запитання для 2-ої команди:

 1. Будь-яка пряма площини перпендикулярна до площини .

 2. Через дану точку прямої перетину даних площин можна провести єдину площину, перпендикулярну до кожної з них.

 3. У площині існують прямі, перпендикулярні до площини.

 4. Якщо в площині лежить пряма, перпендикулярна до лінії перетину площин і , то ця пряма перпендикулярна до .

 5. Якщо площина перпендикулярна до однієї з паралельних площин, то вона не обов’язково перпендикулярна до іншої.

 6. Через дану точку площини можна провести єдину перпендикулярну до неї площину.

Ведучий: Які сьогодні молодці наші учасники: все в меню спробували, всі бали зібрали. Час журі їх рахувати.

Конкурс уболівальників «Відгадай загадку»

 1. Летіла птиця на морозі,

Над хатами морозним днем,

Згубила літеру в дорозі

І стала цифрою з нулем.

Що це таке? (Сорока, 40)

 1. Кругла куля непроста,

Голуба, велика:

Без будинків там міста,

Без води там ріки,

Без людей і без землі,

І шляхи, і гори,

І моря, і взагалі –

Всі земні простори

Що це таке? (Глобус)

 1. Ці числа є великі,

А є і малюки.

Проте з них кожен має

Лише два дільники. (Прості числа)

 1. Сім братів роками рівні, а імена різні. (Сім днів тижня)

 1. У двох матерів по п’ять синів і всі на одне ім’я. (Пальці рук)

 2. Один говорить, два дивляться, два слухають. (Голова – рот, очі, вуха)

 3. Про цю дугу в народі кажуть «До неї дійдеш – сім потів прольєш» (Веселка)

 1. Підбиття підсумків

Нагородження переможців.

Ведучий: Дякуємо всім за те, що ви відвідали «Інтерактивну неокухню».

Відомий письменник Лев Толстой вважав, що людину можна оцінювати дробом, знаменник якого є те, що вона думає про себе сама, а чисельник – те що про неї думають інші!

Я бажаю всім – і учасникам конкурсу, і всім глядачам, щоб чисельник у вашому житті нескінчено збільшувався, щоб ваше щастя додавалося, а горе віднімалося, достаток – множився, а любов – ділилася.

Любові, щастя і здійснення всіх ваших мрій.

Список використаних джерел

 1. Використання інтерактивних методів навчання [Електронний ресурс] / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук, О. А. Кочубей. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html.

 2. Інтерактивні технології навчання [Електронний ресурс] // Україномовні реферати – Режим доступу до ресурсу: http://www.refotext.com/referat-text-16587-1.html.

 3. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт. -уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2007.

 4. Єрмаков І. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики : наук.-метод. зб. / І. Єрмаков, Н. Софій. – Запоріжжя : Центріон, 2005. – 640 с.

 5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : Світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

 6. Сервіс для створення електронних інтерактивних вправ. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://learningapps.org

Додаток 1

 1. Інтерактивна вправа «Хронологічна лінійка»

Додаток 2

Оцінювання

Інтерактивної гри – неокухні

Назва страви

Ціна

Команда 1

Команда 2

Коментар

«Дозвольте представитися, це ми»

5

Салати

Цікавинка (під соусом із загадок)

1

Основні страви

Борщ «Щойно з печі»

(зі сметаною, до речі).

3

«Від нашого столу — вашому столу»

5

Рагу з «логічних цікавинок з гострими приправами із уваги і мислення»

3

Десерт

«Морозиво зі збитими числами з начинкою з геометричних фігур»

2

«Мезим — шлунку добре з ним».

2

«Математичний рулет з начинкою із кмітливості і дотепності»

3

Загальна кількість балів

24

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
1
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!