• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фінансова грамотність
 • Методична розробка на тему «Методика проведення бінарного заняття (лекція) з дисциплін «Фінанси» та «Бухгалтерський облік» на тему: «ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА»

Методична розробка на тему «Методика проведення бінарного заняття (лекція) з дисциплін «Фінанси» та «Бухгалтерський облік» на тему: «ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА»

Опис документу:
У методичній розробці надані методичні рекомендації по організації та проведенню бінарного заняття та послідовний план заняття. Особливу увагу при розробці даного заняття звернено на тісну співпрацю викладачів зі студентами. До загальних цілей бінарних занять можна віднести: - розвиток співробітництва викладачів; - формування у студентів переконання в зв’язності дисциплін у цілісності світу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

А Н О Т А Ц І Я

Методична розробка на тему «Методика проведення бінарного заняття (лекція) з дисциплін «Фінанси» та «Бухгалтерський облік» на тему: «ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА» освітлює завдання щодо підготовки фахівців, які відповідають вимогам сьогодення.

Поруч з традиційними методами реалізації навчання, повноправне місце при підготовці майбутніх фахівців в нашому коледжі займає бінарна модель навчання.

Вона передбачає інтегральну технологію засвоєння матеріалу і являє собою нестандартну форму реалізації міжпредметних зв’язків. Це творчість двох викладачів, яка переростає у творчий процес студентів та формує в них креативне мислення.

Методика бінарного заняття відрізняється від методики традиційного тим, що два викладача одночасно проводять заняття з однієї теми, при цьому суміщаючи дві фахові дисципліни.

У методичній розробці надані методичні рекомендації по організації та проведенню бінарного заняття та послідовний план заняття. Особливу увагу при розробці даного заняття звернено на тісну співпрацю викладачів зі студентами.

До загальних цілей бінарних занять можна віднести:

- розвиток співробітництва викладачів;

- формування у студентів переконання в зв’язності дисциплін у цілісності світу.

Психологічна і методична сумісність викладачів грає не останню роль у підготовці і проведенні бінарного заняття.

У якій послідовності йде підготовка до проведенню бінарних занять? У залежності від змісту програмного матеріалу кожне заняття має свої особливості і не може будуватися по встановленому шаблоні.

Але існують загальні вимоги до таких занять, яких варто дотримуватись.

До таким відносять:

- органічна єдність виховання і навчання;

- досягнення конкретних навчальних цілей;

- застосування різноманітних методів навчання з дотриманням принципів індивідуального підходу до студентів.

Важливим етапом підготовки бінарного заняття є спільне та ретельне планування.

Р Е Ц Е Н З І Я

На методичну «Методика проведення бінарного заняття (лекція) з дисциплін «Фінанси» та «Бухгалтерський облік» на тему: «ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА» складену викладачем вищої категорії Т.І. Вовк та О.А. Панченко, викладачем вищої категорії, методистом ДВЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж»

Дана методична розробка рекомендована для використання викладачами в навчальному процесі. В плані заняття використані презентації, інтернет – ресурси, картки – завдання, тести для контролю знань студентів, інтерактивні методи. Використання цих та інших методів робить заняття більш динамічним, цікавішим та залучає студентів до активної роботи на занятті.

Теоретичний матеріал методичної розробки систематизовано і складено за розділами . Кожен розділ містить логічно пов'язані між собою матеріали, стосовно теми, що повинно забезпечити цілісне сприйняття певної педагогічної проблеми.

Методична розробка заслуговує уваги, тому що доступно та грамотно виконана.

Викладачам Панченко О.А. та Вовк Т.І. рекомендовано надати методичну розробку на сайт Osvita.ua

Рецензент :

викладач вищої категорії,

методист ДНЗ «Дніпровський

транспортно-економічний коледж» Т.П. Баюл

Ефективність впровадження методики бінарного заняття та його результати

Бінарні заняття – це нестандартна форма навчання по реалізації міжпредметних зв’язків, це творчий підхід викладання, це креативність двох педагогів, яка переростає у творчий процес студентів та формує в останніх креативну компетентність.

Творча взаємодія викладача і студента забезпечує задоволення від самого процесу навчання, зацікавлення тим, що вивчається. Таке навчання сприяє залученню до співпраці всіх студентів, намагаючись донести мету діяльності в навчанні та вихованні до свідомості кожного студента, залучає до активної участі в роботі, оптимально розподіляє навантаження, заохочує активність, розвиває ініціативу.

Вчить здійснювати самоаналіз та самоконтроль в своїх діях. Особливу увагу приділяє зв’язку з життям, професійною підготовкою: науковості, наочності, доступності й системності навчання.

Бінарне заняття вимагає великої підготовки, як викладачів, так і учнів. Використання бінарних занять приносить користь не лише студентам, а й педагогам. Спілкуючись з колегами, відкриваєш нові факти, іноді більш глибоко задумуєшся над явищами, на які раніше майже не звертав уваги.

Результати впровадження досвіту складається з переваг таких занять:

 • це нестандартна форма роботи, що посилює мотивацію студентів до навчання;

 • формуються ключові життєві компетенції студентів;

 • спостерігається підвищення продуктивності занять;

 • підвищується рівень використання наочності на занятті;

 • швидка перевірка результатів електронних видів робіт;

 • розвивається творчий потенціал студентів, їхні здібності до комунікативних дій, самооцінки;

 • встановлюються міжпредметні зв’язки;

 • відбувається індивідуалізація та диференціація навчання;

 • динамічність у створенні різних за ступенем складності схем, таблиць, унаочнення абстрактних теоретичних понять;

 • розвиваються навички комп’ютерного оформлення матеріалу;

 • створюються комфортні умови спілкування студентів з викладачем, розширюється зміст роботи викладача: консультант, помічник, порадник, товариш, психолог…

 • зростає роль студентів у пошуку й доборі необхідного матеріалу відповідно до теми і мети в різних джерелах: текстах художнього твору, бібліотечному фонді, періодичних виданнях, мережі Інтернету, комп’ютерних енциклопедіях, довідниках, електронних бібліотеках

Під час проведення бінарного заняття студенти підтвердили добрі знання та навички з дисципліни «Фінанси» та «Бухгалтерський облік» та готовність виконувати професійно-орієнтовані завдання по темі: «Показники фінансового стану підприємства». Успішність склала 100%, а якість 78%.

Висновок. Бінарні уроки сприяють оптимізації навчально-виховного процесу, підвищують зацікавленість учнів і розширюють можливості для їх самовираження і самовдосконалення.

ЗМІСТ

Анотація

2

Рецензія

4

Ефективність впровадження методики бінарного заняття та його результати

5

Зміст

7

Вступ

8

Навчально-методична картка бінарного заняття

11

Хід заняття

12

Висновки

27

Список використаних джерел

28

Додаток 1: Питання для розминки

29

Додаток 2: Домашня творча робота студентів

31

Додаток 3: Історія виникнення рахунків

32

Додаток 4: Письмовий відгук

35

ВСТУП

«....Альфою та Омегою нашої дидактики нехай

буде пошук та відкриття способу, при якому б

вчителі менше навчали, а учні більше вчилися»

Ян Амос Коменський

Сучасному суспільству потрібні активні, самостійні, ініціативні особистості, які критично і творчо мислять, готові до самовдосконалення й оволодіння гігантським потоком інформації, що постійно оновлюється.

Тому позиція сучасного викладача працювати по-новому, постійний пошук цікавого і корисного. Цю актуальну проблему ми вирішили за рахунок ефективного застосування інтерактивних технологій навчання.

Одна із форм інтерактивних технологій навчання – бінарне заняття.

Слово «бінарний» походить від латинського слова «bis», що означає «подвійний», тобто взаємодія двох викладачів – інтеграція знань з різних дисциплін. Переваги такого заняття:

 • забезпечуються міждисциплінарні зв’язки;

 • створюється система знань;

 • розвиваються в студентів інтелектуальні, творчі, комунікативні здібності та ініціативи.

Бінарні заняття сприяють оптимізації навчально-виховного процесу, підвищують зацікавленість студентів і розширюють можливості для їх самовираження і самовдосконалення.

Бінарні заняття дозволяють глибше опанувати тему, яку вивчають студенти.

На такому занятті кожен з викладачів намагається подати суть того, що вивчається, зі своєї, специфічної для кожної дисципліни, точки зору.

Не останню роль відіграє й оригінальність самої форми проведення занять. Студентів відразу ж зацікавлює присутність декількох викладачів на занятті, психологія краще сприймає короткочасні повідомлення, відмінні за формою викладу та джерелом подачі.

На таких заняттях студентам в різних формах та методах навчання подається загальна картина тих явищ, які будуть вивчатися. Дається загальна картина, ставляться проблемні питання, основні запитання до цілої теми. Це збуджує інтерес студентів. Набуті спільно знання застосовуються на практиці.

Використання бінарних занять приносить користь не лише студентам, а й педагогам. Спілкуючись з колегами, відкриваєш нові факти, іноді більш глибоко задумуєшся над явищами, на які раніше майже не звертав уваги.

Участь у підготовці та проведенні таких занять з колегами збільшує багаж знaнь, дає можливість відчути взаємозв’язок між дисциплінами, професіями, жодна з яких не може існувати відокремлено від інших, від самого життя.

Студенти розширюють свої уявлення про вивчені явища і процеси, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки. На таких заняттях відсутня чітка регламентація навчальної діяльності, існує великий простір для прояву ініціативи і творчості.

Студенти вчаться планувати свою роботу, здійснювати самоконтроль. Це спонукає до розвитку пізнавального інтересу до дисципліни, розширює їхній світогляд. На інтегрованому занятті студенти виконують значно більше завдань, ніж на традиційному уроці.

Така форма заняття розвиває активність, пошукові здібності, вміння розкривати суть певної проблеми, стисло і коротко висвітлювати її, конкретно відповідати на поставлені питання. Вона вчить самостійно здобувати знання.

Під час занять студенти краще засвоюють матеріал, вчаться застосовувати набуті знання у нових ситуаціях.

Виходячи з цих міркувань було проведено бінарне заняття з дисциплін «Фінанси» та «Бухгалтерський облік» на кафедрі фінансів та економічної безпеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені Лазаряна.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА БІНАРНОГО ЗАНЯТТЯ

Вид занять:

 • бінарне заняття з дисциплін «Фінанси» та «Бухгалтерський облік»

Навчальна мета:

 • узагальнити та систематизувати відомості з дисциплін «Фінанси» та «Бухгалтерський облік»;

 • засвоїти поняття: власний капітал, боргові зобов’язання, короткострокові та довгострокові позики, фіксовані та поточні активи підприємства;

 • розраховувати показники фінансового стану підприємств (ліквідність, платоспроможність, прибутковість та ефективність використання активів).

Виховна мета:

 • розвивати практичні професійні навички в облікових дисциплінах;

 • формувати прагнення до вдосконалення фахових знань для забезпечення професійно-особистісного зросту

Розвиваюча мета:

 • розвиток навичок публічних виступів;

 • вміння працювати в команді;

 • створення умов для реалізації творчих здібностей студентів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Викладач дисципліни «Фінанси»

Шановні студенти! Фінанси – економічні відносини, що пов’язані з рухом потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів, суб’єктів господарювання у процесі відтворення.

Об’єкти фінансів – підприємства, організації, банківські установи та страхові компанії, інші суб’єкти господарювання, які є юридичними особами.

Види фінансових відносин:

1. Пов’язані з формуванням статутного фонду

2. Пов’язані з утворенням та розподіленням грошових доходів

3. Відносини, що виникають у підприємства з державою

4. Відносини, які виникають між іншими підприємствами

5.Відносини, що виникають між банками та кредитними установами

Функції фінансів:

1. Формування фінансових ресурсів – відбувається під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень: виручка, дохід, прибуток та ін..

2. Розподіл та використання фінансових ресурсів підприємства – процес утворення грошових фондів для забезпечення операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

3. Контроль за формування та використанням фінансових ресурсів.
Тобто, фінанси складаються з двох частин: грошових фондів та грошових коштів

Викладач дисципліни «Бухгалтерський облік»

Грошові фонди – частина грошових коштів, які мають цільове спрямування:

 • статутний фонд

 • фонд оплати праці

 • амортизаційний фонд

 • резервний фонд та інші

Статутний фонд – використовується підприємством для інвестування коштів в оборотні та основні фонди

Фонд оплати праці – використовується підприємством для виплати основної та додаткової ЗП

Амортизаційний фонд – використовується для відтворення основних активів підприємства.

Резервний фонд – використовується на покриття збитків, виплату відпусток, на соціальні заходи та ін.

Фінансові ресурси – грошові фонди та частина грошових коштів, яка використовується підприємством у не фондовій формі.

Джерела формування фінансових ресурсів

1.Власні:

 • прибуток

 • виручка

 • дохід

 • статутний капітал

 • амортизаційний фонд

 • фонд оплати праці та ін.

2.Залучені:

 • кредити банків

 • позики

 • благодійна та спонсорська допомога

 • кошти інвесторів та ін.

Фінансовий механізм - система управління фінансами, призначена для взаємодії фінансових відносин і грошових фондів, з метою оптимізації їх впливу на кінцеві результати діяльності.

Управління фінансами на підприємстві здійснюється фінансовою службою.

Керування фінансовою службою здійснює або комерційний директор, або фінансовий директор

У розпорядженні фінансового директора є головний бухгалтер, головний економіст або начальник планового відділу

Бухгалтерія підприємства обробляє первинні документи, здійснює бухгалтерський облік та складає фінансову звітність

Плановий відділ підприємства здійснює роботу по аналізу бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Амортизаційні відрахування в разі оперативного лізингу нараховуються орендодавцем, а в разі фінансового лізингу – орендарем і використовуються ними на повне відновлення наданих в оренду основних фондів.

Викладач дисципліни «Фінанси»

Фінансовий план (бюджет) підприємства є підсумковим і одним з важливіших розділів бізнес-плану.

Він включає:

 • прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції (обчислюються на основі прогнозів продажу і використовується для розрахунку потреби в обладнанні, чисельності працівників і т.д.);

 • баланс грошових надходжень і витрат (документ, на основі якого визначається сума коштів, необхідна для реалізації підприємницького проекту в часовому розрізі; є засобом перевірки синхронності надходжень і витрат коштів);

 • таблицю доходів і витрат (характеризує формування прибутку підприємства в часі);

 • баланс активів і пасивів підприємства (дає змогу оцінити, які суми вкладені в активи і за рахунок яких пасивів підприємець фінансуватиме створення цих активів);

 • визначення точки беззбитковості (точка беззбитковості показує ту величину обсягу випуску продукції, при який досягається самоокупність виробництва, при дальшому нарощуванні обсягів випуску підприємство одержуватиме прибутку).

Головним елементом фінансового плану є баланс, тобто деталізована репрезентація фінансового стану підприємства та конкретний момент часу.

Викладач дисципліни «Бухгалтерський облік»

Баланс складається з двох частин: активу і пасиву. В активі балансу відображається все те, чим володіє підприємство на момент складання балансу: засоби і предмети праці, грошові кошти, інші активи. Пасив показує джерело формування і нагромадження капіталу.

Активи включають: фізичне, грошове і нематеріальне майно, яке поділяється за ступенем мобільності, тобто легкості переходу з матеріально-речової форми в готівку, на:

1) фіксовані активи (майно, створене за рахунок довгострокових інвестицій; основні фонди, незавершене будівництво, нематеріальні активи, довгострокові інвестиції в цінні папери, статутні фонди інших підприємств тощо);

2) поточні активи (включають мобільні елементи майна з коротким терміном обігу (до одного року), оборотні кошти підприємства, цінні папери, що швидко реалізуються.

Пасиви розшифровують джерела формування активів і характеризують фінансову структуру підприємства з точки зору співвідношення між власним капіталом і позичковими коштами. Тому пасиви балансу поділяють на дві групи:

1) власний капітал (статутний фонд, нерозподілений прибуток підприємства, інші джерела);

2) боргові зобов’язання, які в свою чергу поділяються на:

 • довгострокові пасиви, що характеризують борги фірми у вигляді довгострокових кредитів банків, позик інших організацій, які погашаються не раніше, ніж через рік від моменту складання балансу;

 • короткострокові пасиви, до складу яких входять короткострокові позики банку, кредиторська заборгованість постачальникам, заборгованість по оплаті праці, сплаті податків, відрахуваннях на соціальні заходи, виплати дивідендів тощо.

Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе значення для оцінки фінансового стану підприємства.

Викладач дисципліни «Фінанси»

Показники фінансового стану підприємства можуть бути досить різноманітними, але всі вони поділяються на такі групи:

 • показники ліквідності;

 • показники платоспроможності;

 • показники прибутковості;

 • показники ефективності використання активів.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні зобов’язання (короткострокові) зобов’язання за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзаг) (коефіцієнт покриття) – це відношення поточних активів (Апот) до поточних зобов’язань (Зпот):

Кзаг = Апот / Зпот ,

Цей результат співвідноситься з одиницею і показує, скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань:

При Кзаг < 2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока і існує певний фінансовий ризик;

При Кзаг > 3 може виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів.

Співвідношення 2:1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатись від 1,2 до 2,5.

Коефіцієнт термінової ліквідності (Кл.терм) – це відношення активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов’язань:

Кл.терм = Алікв / Зпот ,

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл абс) характеризується відношенням грошових засобів та короткострокових цінних паперів (Г, Цп) до поточних зобов’язань:

Кл абс = Г + Цп / Зпот ,

Значення цього коефіцієнта є достатнім, якщо він перевищує 0,2 – 0,25.

Показники платоспроможності. Платоспроможність підприємства – це здатність виконувати свої коротко - та довгострокові зобов’язання за рахунок власних активів. Цей показник показує рівень фінансового ризику, тобто ймовірність банкрутства підприємства

Коефіцієнт платоспроможності (Кп/с) обчислюється:

Кп/с = (Кап.вл / Ззаг ) х 100%,

де Кап.вл – власний капітал, грн.;

Ззаг – загальні зобов’язання підприємства (зобов’язання власникам, акціонерам та зовнішні зобов’язання) грн.

Коефіцієнт заборгованості (Кзабор) визначається:

Кзабор = 1 : (Кап.вл / Ззовш),


де Ззовш – зовнішні зобов’язання підприємства, грн..

Нормативним вважається значення показника 0,5.

Показники прибутковості характеризують ефективність використання всіх видів ресурсів, які забезпечили одержання певного валового доходу.

Прибутковість інвестицій у фірму (П), можна визначити як відношення прибутку після сплати податків (Пр) до загальної суми інвестицій (І):

Пі = (Пр / І) х 100% ,

Чим вищим є прибуток на інвестиційний капітал, тим краще працює підприємство. Рівень прибутковості інвестицій має бути не меншим, ніж доходність альтернативних капіталовкладень з відповідним ступенем ризику (придбання цінних паперів тощо).

Крім того, обчислюється:

 • коефіцієнт прибутковості власного капіталу:

кап.вл) = (Пр.чист / Кап.вл) х 100% ,

де Пр.чист – чистий прибуток підприємства, грн.

Коефіцієнт прибутковості активів (Пакт) :

Пакт = (Пр.чист / Азаг) х 100% ,

де Азаг – загальна сума активів підприємства, грн..

Якщо останній коефіцієнт є меншим за процентну ставку по довгострокових кредитах, то фінансовий стан підприємства є незадовільним.

Показниками прибутковості є також рентабельність продукції, рентабельність окремих видів продукції, рентабельність окремих видів продукції, рентабельність виробничих фондів, про які згадувалась вище.

Показники ефективності використання активів характеризують оборотність фіксованих активів (фондовіддача), оборотність всіх активів, оборотність матеріальних ресурсів.

Оборотність основних засобів (Ооз) обчислюється як співвідношення між обсягом реалізації (Вреал) та фіксованими і нематеріальними активами (Афікс)

Ооз = Вреал / Афікс ,

Цей показник показує, скільки грошових одиниць продукції реалізовано на одну грошову одиницю основних засобів (фондовіддачу).

Оборотність активів (Оа) обчислюється:

Оа = (Вреал / Азаг) х 100%,

Чим вищим є значення цього показника, тим краще використовуються основні та оборотні фонди підприємства.

Викладач дисципліни «Бухгалтерський облік»

А зараз ми з вами шановні студенти, визначимо і проаналізуємо рівень прибутковості фірми за допомогою фірми за даними прикладу №1.

Приклад №1.

Визначте і проаналізуйте рівень прибутковості фірми, якщо загальний обсяг інвестицій у фірму склав 3,6 млн. грн.; прибуток від реалізації – 850 тис. грн.., позареалізаційний прибуток – 240 тис. грн. Сума податку становила 320 тис. грн.. Процент за державними облігаціями – 11%, а процентна ставка за довгостроковими кредитами – 16%, середньогалузевий рівень прибутковості складає 20,4 %. Сума активів фірми за балансом становить 4,5 мнл. грн..

Розв’язання

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язання.

Зобов’язання - заборгованість підприємства, які виникли внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення резервів підприємства.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких призведе до збільшення економічних вигід підприємства

Скористуємося формулою Пі = (Пр / І) х 100%

Пі = (085 + 0,24) – 0,32) / 3,6 х 100% = 0,77 / 3,6 х 100% = 21,3%

Рівень прибутковості інвестицій є досить високим. Порівняння прибутковості даних інвестицій з їх дохідністю при альтернативному використанні капіталу (наприклад, купівля державних облігацій, які дають 11% прибутковості) свідчить на користь інвестування у фірму.

Якщо порівняти рівень прибутковості з аналогічними показниками по галузі (20,4%), то можна стверджувати, що прибутковість вкладень в дану фірму га 0,9% (21,3 – 20,4) є вищою, ніж в середньому по галузі.

Для розрахунку скористаємося формулою

Пакт = (Пр.чист / Азаг) х 100%

Пакт = 0,77 / 4,5 х 100% = 17,1%

Розрахований коефіцієнт прибутковості активів фірми є на 1,1% (17.1 16,0) вищим, ніж процентна ставка по довгострокових кредитах. Фінансовий стан фірми є задовільним.

Викладач дисципліни «Фінанси»

А зараз за даними балансу фірми (таблиця 1) ви повинні обчислити показники оцінки її фінансового стану. І так, приклад №2.

Приклад №2

За даними балансу фірми (таблиця 1) обчислити показники оцінки іі фінансового стану.

Таблиця 1

Баланс фірми станом на 1 січня 2019 року (тис. грн..)

Актив

Сума

Пасив

Сума

Фіксовані активи в тому числі:

1. Основні фонди

2. Нематеріальні активи

3. Інше майно

Поточні активи в тому числі:

1. Гроші рахунку

2. Гроші в касі

3. Цінні папери

4.Дебіторська заборгованість

5. Готова продукція

6. Виробничі запаси

7.Незавершене виробництво

Всього активів

10755

10200

450

105

10398

1240

600

1060

2200

1320

2048

1930

21153

Власний капітал в тому числі:

1. Статутний фонд

2.Нерозподілений прибуток

3.Амортизаційні відрахування

Залучені кошти в тому числі:

1.Довгострокові кредити

2. Облігації

3.Короткострокова кредиторська

заборгованість

4.Інша короткострокова заборгованість

Всього пасивів

13910

9040

3860

1010

7243

1800

320

5000

123

21153

Баланс – звіт фінансового стану підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Розв’язання:

За наведеними в балансі даними ми можемо обчислити показники ліквідності і платоспроможності. Для розрахунку скористуємось формулою Кзаг = Апот / Зпот та розрахуємо коефіцієнт загальної ліквідності

Кзаг = 10398 / (5000 + 123) = 10398 / 5123 = 2,02

Дане співвідношення між поточними активами і поточними зобов’язаннями фірми вважається нормальним.

Згідно формулі Кл.терм = Алікв / Зпот розрахуємо коефіцієнт термінової ліквідності:

Кл.терм = (1240+600+1060+2200) / 5123 = 5100 / 5123 = 0,995 = 1

Такий коефіцієнт означає, що на підприємстві короткострокові зобов’язання забезпечені і борги можуть бути швидко сплачені.

За формулою Кл абс = Г + Цп / Зпот розраховується коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кл абс = (1240+600+1060) / 5123 = 2900 / 5123 = 0,56

Значення цього коефіцієнта є дуже добрим, оскільки він вважається достатнім, якщо перевищує 0,2

За формулою Кп/с = (Кап.вл / Ззаг ) х 100% розраховується платоспроможність підприємства

К = 13910 / 7243 х 100% = 192%

Цей показник з дуже доброї сторони характеризує фінансовий стан фірми, оскільки він показує, що в структурі фінансування «левова частка» належить власному капіталу. Він співвідноситься із залученими коштами у пропорції майже 2:1.

За формулою Кзабор = 1 : (Кап.вл / Ззовш) розраховується коефіцієнт заборгованості. Для зовнішніх зобов’язань належить (за балансом) довгострокові кредити, облігації, короткострокова кредиторська заборгованість.

Кзабор = 1 : (13910 / (1800+320+5000) = 1 : (13910 / 7120) = 1:1,95 =0,51

Цей коефіцієнт також є в межах норми .

Викладач дисципліни «Бухгалтерський облік»

Шановні студенти, а зараз ви повинні проаналізувати наявність фахової інформації, яку ви отримали на нашому занятті:

 • чи сподобалось вам це заняття;

 • чому ви навчились, що нового дізнались завдяки сьогоднішній мандрівці в світ фінансів та бухгалтерського обліку;

 • хто був найактивнішим на занятті, на вашу думку?

Обговорення зі студентами проведеного бінарного заняття привело до висновку, що подібні заняття є перспективними в навчально-виховному процесі коледжу. Вони зроблять цікавими, неординарними, інформативними заняття з будь яких дисциплін фахового циклу і стануть ефективним індивідуальним інструментом для посилення природних можливостей студентів.

Не дозволяючи студенту відсиджуватись під час заняття, ми формуємо активного члена суспільства, який не буде боятися впроваджувати свої ідеї в життя суспільства.


ВИСНОВКИ

Сучасна освіта повинна застосовувати сучасні методи та форми навчання, які б сприяли максимальній доступності знань, швидкому та надійному їх засвоєнню, підвищували інтерес студентів до предмета, розвивали їх творчий потенціал , навчали отримувати знання з різних інформативних джерел.

З великої кількості нестандартних форм занять, упроваджених в практику викладання лиш деякі можуть бути ефективно використаними при вивченні дисципліни «Фінанси».

Насамперед – це інтегровані заняття, які, враховуючи особливості даної спец. дисципліни (широкі міжпредметні зв’язки) дозволяють об’єднати споріднені блоки знань із різних навчальних дисциплін навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприйняття, розвитку мислення, поглиблення інтересу до матеріалу, який вивчається, створення цілісної технологічної картини.

Заняття інтегрованого змісту відрізняється від занять з використанням міжпредметних зв’язків, який передбачає включення в нього деяких питань з інших предметів.

Бінарне заняття – це нетрадиційний вид занять. Заняття по темі ведуть два або кілька викладачів – предметників. Бінарне заняття це творчість двох (або кількох) викладачів, яка переростає у творчий процес зі студентами.

Бінарне заняття сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів, активному, емоційному сприйняттю ними нових знань, розвитку в них творчого та самостійного мислення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Варзацька Л.О. Типи інтегрованих уроків мови та мовлення. – 1996. – №6. – с.11- 14

2. Вакуленко М.С. Інтегрування завдань з української мови. – 1994. – №6 –с.8 – 11.

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 176 с.

4. Журнал «Техніка і технологія АПК» № 1 – 2, 2011 рік – 96 с.

5. Журнали «Новини агротехніки» № 3-4, 2009 рік – 52 с.

6. Журнал «Землероб» № 1, 2011 рік – 30 с.

7. Журнал «Профтехосвіта» № 2, 2011 рік – 96 с.

8. Освітні технології: Навч.-метод.посіб./О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред.. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

9. Педагогічна технологія: [Посібник] /І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Х.: Основа, 1995. – 105 с.

10. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібник, А. С. К. ISBN, 2004 рік – 194 с.

Інтернет ресурси:

http://www.athens.kiev.ua/binarni-uroki-v-suchasnij-shkoli/

http://myreferatik.in.ua/forum/33-65-1

ДОДАТОК 1

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗМИНКИ

1. Що таке баланс?

Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал

2. Що таке власний капітал?

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після врахування його зобов’язань

3. Що таке зобов’язання?

Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутнього призведе до зменшення ресурсів підприємства

4. Що таке активи?

Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій

5. Що таке поточні активи?

Цінні папери, гроші в касі, гроші на рахунку, дебіторська заборгованість

6. Актуальні проблеми та перспективи розвитку системи обліку в Україні

7. Організація фінансового обліку в системі фінансового менеджменту

8. Безготівкові розрахунки в діяльності підприємства

9. Особливості автоматизації бухгалтерського обліку, як основи управління підприємством

10. Що таке рахунок?

Спосіб поточного групування даних про об’єкти обліку

11. Які ви знаєте форми фінансової звітності?

Баланс (ф.№1), звіт про фінансові результати (ф.№2), звіт про рух грошових коштів (ф.№3), звіт про власний капітал (ф.№5), примітки до фінансової звітності (ф.№5), додаток до річної фінансової звітності (ф.№6)

12. Що таке фінансова звітність підприємства?

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період

13. Коли складається баланс підприємства?

На останнє число звітного періоду

14. Історія виникнення рахунків

15. Головна мета плану рахунків

16. Як заповнюються реквізити розрахункових документів?

Згідно вимогам викладеними в інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

17. Що таке пасиви?

Зобов’язання будь-якого роду, перед громадянами або підприємствами

18. Що таке фінансовий план?

Документ, який містить програму розвитку фінансового стану даного підприємства

ДОДАТОК 2

ДОМАШНЯ ТВОРЧА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Написати реферати на тему:

1. Перші кроки в захоплюючий світ фінансів

2. Чи потрібний Україні державний сектор економіки?

3. Як подолати в Україні бідність?

4. Як Україну зробити «житницею» Європи?

5. Як би я став міністром фінансів, я б у першу чергу...

6.Організаційні аспекти реалізації готової продукції з використанням інформаційних систем і технологій

7. Проблеми регулювання бухгалтерського обліку в Україні та шляхи їх подолання

8. Чи можна Україну зробити туристичною «Меккою світу»?

9. Що потрібно сьогодні Україні «сильний долар», чи «сильна гривня»?

10. Як створити українську модель соціальної ринкової економіки?

11. Економічні і фінансові реформи княгині Ольги

12. Фінанси гарантують виграш...

13. Економіка через призму віків

14. Таємниці фінансів

15. Фінанси серед інших наук

16. Фінанси та їх значення в практичній діяльності людини

17. Перші кроки в захоплюючий світ фінансів

ДОДАТОК 3

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ РАХУНКІВ

Одне з головних місць в організації бухгалтерського обліку належить плану рахунків бухгалтерського обліку.

Рахунки – це обліковий символ, зо використовується для запису та узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів та витрат. Це відносини, що виникають між підприємствами та організаціями в процесі реалізації, розподілу та перерозподілу суспільного продукту на підставі здійснення статутної діяльності підприємства.

Головною метою плану рахунків є забезпечення зацікавлених користувачів інформацією, потрібною для контролю за діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень та складання фінансової звітності.

План рахунків має тривалу історію свого розвитку.

Л. Пачолі писав: «Рахунки – це належний порядок, встановлений самим купцем, при вдалому застосуванні якого він отримує відомості про всі свої справи і про те, чи йдуть вони успішно чи ні».

Першу спробу побудувати єдиний план рахунків на основі їх класифікації зробив голландський вчений А. де Граф в 1693 році. Він виділив дві групи рахунків:

1) живі, які включали особові рахунки власника капіталу, резервів, прибутку, збитків і рахунки третіх осіб (дебіторів та кредиторів)

2) мертві – товари, кораблі, нерухомість, каса, тощо.

Засновником плану рахунків в сучасному розумінні був Едмонд Дегранж, який в 1775 році запропонував єдиний план рахунків, звівши всю множину синтетичних рахунків до п’яти:

 • товари;

 • каса;

 • рахунки до отримання;

 • прибуток

Нині діючий план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України.

План рахунків може бути побудований трьома способами:

1) лінійний – рахунки перераховуються в певному порядку;

2) десятковий - всі рахунки розбиваються на 10 груп;

3) фасейний - найзручніший в умовах застосування елементарної обчислювальної техніки.

Максимальна кількість рахунків в плані рахунків дорівнює 100, а кожний рахунок може включати до 10-ти субрахунків.

Об’єкти господарювання незалежно від форми власності мають право відкривати поточні, бюджетні, кредитні та депозитні рахунки.

Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. Розрахункові документи складаються на бланках із суворо визначною формою. Реквізити розрахункових документів заповнюються згідно з вимогами, викладеними в інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Між готівковими і безготівковими розрахунками існує тісний зв’язок.

Готівкові кошти обслуговують ряд доходів і витрат населення, приватних підприємств. Безготівкові рахунки використовуються між підприємствами, установами, організаціями та деталі більшою мірою населення.

Безготівкові кошти підприємства конвертуються у готівкову при видачі заробітної плати працівникам. Переважна більшість міжгосподарських розрахунків здійснюється безготівковим шляхом.

ДОДАТОК 4

ПИСЬМОВИЙ ВІДГУК (анонімно)

Чи зрозуміли ви смисл даної теми?

Так___________ Ні___________________________

Було цікаво?

Так___________Ні____________________________

Як ви оцінюєте викладання в балах?

Ваші побажання

ПИСЬМОВИЙ ВІДГУК (анонімно)

Чи зрозуміли ви смисл даної теми?

Так___________ Ні___________________________

Було цікаво?

Так___________Ні____________________________

Як ви оцінюєте викладання в балах?

Ваші побажання

ПИСЬМОВИЙ ВІДГУК (анонімно)

Чи зрозуміли ви смисл даної теми?

Так___________ Ні___________________________

Було цікаво?

Так___________Ні____________________________

Як ви оцінюєте викладання в балах?

Ваші побажання

35

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
1
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!