МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ SMART-СУСПІЛЬСТВА

Опис документу:
Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються на різноманітних видах документів. Поняття «документ» відображає ознаки реально існуючих предметів, що є об`єктами практичної діяльності зі створення, збору, аналітико-синтетичної обробки, зберігання, пошуку, розповсюдження та використання документної інформації в суспільстві.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ SMART-СУСПІЛЬСТВА

Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються на різноманітних видах документів. Поняття «документ» відображає ознаки реально існуючих предметів, що є об`єктами практичної діяльності зі створення, збору, аналітико-синтетичної обробки, зберігання, пошуку, розповсюдження та використання документної інформації в суспільстві.

Зростаючі світові інформаційні ресурси викликали необхідність різкого розвитку «інформаційної культури» суспільства, інформаційних технологій та їх автоматизації. «Інформаційна культура формується завдяки інформаційній грамотності і є інтегральним поняттям, яке включає такі компоненти: аудіовізуальна культура, логічна культура, семіотична культура, понятійно-термінологічна культура, технологічна культура, комунікаційна культура, мережева культура». У формуванні інформаційної культури особистості в сучасному інформаційному суспільстві, визначається важлива роль «бібліотек як інформаційних центрів зберігання та розповсюдження інформаційних джерел і бібліографії як науки, основним завданням якої є наукова обробка документів або аналітико-синтетична обробка інформації в документі у формуванні інформаційних потреб та інформаційної культури своїх користувачів».

Процеси глобалізації базуються на широкому упровадженні нових інформаційних технологій, що реалізуються через Інтернет. В мережі Інтернет є багато різноманітних ресурсів.

Вимогою часу є розбудова в межах держави єдиного інформаційного поля, за єдиними правилами, здатного забезпечити найбільш повний, зручний і швидкий доступ до всього різноманіття джерел і форм ретельно опрацьованої за допомогою сучасних інтелектуальних пошукових систем різноманітної інформації у всій їх сукупності для найбільш широкого кола споживачів.

«Спеціальна бібліотека» навчального закладу – бібліотека Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв має низку особливостей, які впливають на її основні технологічні процеси, а саме: бібліотека потребує постійного зворотного зв’язку з користувачами при формуванні фонду та організації навчального процесу, оскільки бібліотека є структурним підрозділом навчального закладу, що забезпечує інформаційну підтримку його навчальної та науково-дослідної діяльності; основний документальний фонд бібліотеки потребує більш розгорнуту наукову обробку документів та розгорнуту лінгвістичну складову цієї обробки.

Створення бібліографічно-інформаційних ресурсів мистецького напрямку вимагає грамотного особливого лінгвістичного забезпечення (ЛЗ) автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), формування багатоаспектного пошукового образу документа (ПОД). Вивчення та впровадження методики ЛЗ передбачають обов’язковий стандартний підхід до формування бібліографічних записів (БЗ) (чого не спостерігалося найчастіше в оформленні, наприклад, нотних видань), авторитетних файлів, словників, тезауруса та інших допоміжних файлів і баз даних (БД).

Одним із методів ефективного рішення проблеми є автоматизації інформаційних процесів. Тому дуже важливо навчити майбутніх фахівців володіти навичками роботи з різноманітними електронними базами даних, з електронним програмним забезпеченням. Навчити пошуку необхідної інформації за допомогою ключових слів (дескрипторів) та уніфікованих класифікаторів. Метод теоретичного аналізу запитів користувачів бібліотеки зі складання бібліографічних списків видань та пошук музичних творів за емоціональним аспектом (ліричних, трагічних, жартівливих та інших) та емпіричного оцінювання (метод експертних оцінок) зі практичного експерименту аналізу пошуку дав уяву проблеми, того що традиційний бібліографічний опис документів не дає можливість знайти документ в ЕБ та Інтернеті за емоційною складовою. Використання одночасно декількох видив мистецтв, пов’язаних однією темою та емоцією, є сучасним і цікавим засобом у проведені бінарних уроків, виконання концертних програм, літературно-музичних вистав та театралізованих виступів. Є широкий запит на використання тематичних музичних, літературних творів та творів образотворчого мистецтва в психологічній реабілітації та Art-терапії. Відсутність уніфікованої системи пошуку творів мистецького спрямування за емоційною складовою в мережі Інтернет, знецінює можливість знаходження цікавих творів зі всього світу.

Культурна спадщина кожної нації, відображена за допомогою документу (будь-то картини, ноти, кінострічки та інше) є важливим геополітичним елементом в спілкуванні у полікультурному просторі. «Культурна співпраця не менш важлива, ніж політична і економічна. У цьому світлі «міжкультурний діалог» стає основою міжнаціональних відносин. Такі умови проведення міжнаціонального діалогу говорять про те, що комунікаційні системи в культурі сприяють нашому "підключенню" до загального, колективного розуму, який породжується нашої синергією, тобто спільної енергією. Мова йде про формування комунікативного простору, нової парадигми. Основною функцією нової парадигми є досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента».

Внесення багатоаспектної інформації про витвори мистецтва до електронного каталогу коледжу дозволить студентам та викладачам комфортно й оперативно отримувати максимально повну інформацію про документи традиційного (паперового) фонду і матеріали в електронному вигляді, використовувати знайдену інформацію у своїх дослідженнях, грамотно оформлювати наукові роботи.

Спеціалісти бібліотеки разом з викладачами відділу «Теорії музики» розробляють концепцію ЛЗ. Для лінгвістичного забезпечення АБІС, покращення доступу до інформаційних ресурсів, багатоаспектного розкриття їхнього змісту, підвищення якості бібліографічного та аналітичного опису документів в ЕК було створено робочу групу з формування, редагування та доповнення авторитетного файлу «Предметні рубрики», розроблено «Методику створення предметних рубрик».

Новизною є те, що у бібліотеці розпочали роботу над створенням контрольованого списку предметних рубрик, виділенням дескрипторів (лексична одиниця (слово, словосполучення) інформаційно-пошукової мови) і створенням асоціативних (емоційних) зав’язків, що є основою для формування власного нормативного лінгвістичного забезпечення авторитетного файлу «Предметні рубрики» з метою усунення недоліків та дотримання однозначності, точності, чіткості при інтерпретації результатів. При формуванні авторитетних файлів «Предметні рубрики» використовується ієрархія предметних зв'язків: від загального — до конкретного. Застосування методики ЛЗ — складний логічний процес, який потребує не лише відповідної фахової підготовки, а й "лексичної інтуїції", особливо «відчуття слова, музики, танцю або картини» .

Для якісної корпоративної каталогізації необхідно розробити спільну методику із систематизації, предметизації, координатного індексування та створення уніфікованого лінгвістичного продукту «Предметні рубрики» або «Предметного тезауруса». Приділяти особливу увагу навчанню студентів коледжу навичкам грамотного користування пошуковими системами. Особливу увагу приділяти урокам зі студентами с формування навичок складання пошукового образу документа, навичок користування програмним забезпеченням з пошуку інформації, перевірки її на плагіат та дезінформацію (фейк). Виховувати навички «Академічної доброчесності», нерозуміння на професійному рівні всієї відповідальності за створення і переробку інформації без дотримання загальноприйнятих законів, стандартів та вимог до документа, приводить до серйозних проблем в розумінні, збереженні і пошуку потрібної інформації, до правової відповідальності і збереження авторського розуміння першоджерела.

Олена Мазуріна

завідувачка бібліотеки коледжу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00