Матеріали "Кросворд з історії та політології"

Опис документу:
Без минулого немає майбутнього!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Кросворд

ІСТОРІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ

(основні терміни, видатні політики)

Виконала:

вчитель-методист

БЗШ І-ІІІ ступенів № 4

Омельчук Н. М.

2018

1

32 49

д

и

п

л

о

м

а

т

і

я

37 41

47

М

29

о

35

в

2

д

е

р

ж

а

в

а

б

а

п

л

к

л

е

46

ю

к

р

і

3

с

о

ц

і

а

л

і

з

м

43 4

о

л

і

г

а

р

х

і

я

5

д

е

м

о

к

р

а

т

і

я

н

д

о

К

л

о

а

з

7

о

с

а

к

у

о

к

в

6

в

и

б

о

р

и

к

л

а

н

8

К

а

н

т

9

К

р

а

в

ч

у

к

б

р

е

д

о

33

и

12

а

м

а

а

л

10

к

о

н

с

е

н

с

у

с

11

г

е

о

п

о

л

і

т

и

к

а

т

и

р

а

н

і

я

л

т

л

н

30

і

17

п

у

і

44

і

48

і

т

13

н

а

ц

і

я

о

ц

я

42

Л

з

р

з

14

м

а

ф

і

я

39

е

45

а

р

и

и

я

С

к

н

М

ц

а

15

с

и

с

т

е

м

н

і

с

т

ь

ц

34

16

п

Р

а

в

о

с

в

і

д

о

м

і

с

т

ь

50

18

28

т

і

м

п

е

Р

і

я

36

С

р

н

н

21

я

и

С

п

р

а

в

о

я

у

Р

у

т

ф

п

о

к

з

с

п

е

і

і

19

с

у

в

е

р

е

н

і

т

е

т

в

20

а

б

д

и

к

а

ц

і

я

с

Л

о

к

к

н

о

а

31

е

м

38

40

і

к

а

о

22

Е

н

г

е

л

ь

с

т

23

Н

а

ц

і

о

н

а

л

і

з

м

М

Б

я

ц

з

і

А

ь

і

о

е

є

24

в

і

й

н

а

25

а

н

а

р

х

і

я

Т

26

п

а

к

т

27

т

е

р

о

р

и

з

м

я

О

к

По горизонталі:

 1. Діяльність урядовців та вповноважених посадових осіб щодо організації та здійснення відносин з іншими державами,

міждержавними органами та міжнародними організаціями; мирна, ділова форма вирішення завдань, зовнішньої політики

держави, захисту її прав та інтересів за кордоном. (Дипломатія)

 1. Політично організоване в межах кордонів суспільство на чолі з суверенною владою. (Держава)

 2. Соціально-економічні ідеї, «вчення» та ідеології, основним гаслом яких є соціальна справедливість. (Соціалізм)

 3. Політична влада, правління невеликої вузької групи людей (аристократів, багатіїв, військових), а також сама правляча група. (Олігархія)

 4. Народовладдя, народоправство, влада народу, державний устрій, за якого джерелом і носієм влади є народ, забезпечуються права та свободи людини й громадянина, рівноправності при вирішенні проблем суспільного врядування.

(Демократія)

 1. Демократичний спосіб формування та зміни персонального складу влади голосуванням. (Вибори)

 2. Мала група, що існує у межах великої, виникає стихійно, і тому належить до системи неформальних звязків. (Клан)

 3. Створив закон «категоричного імперативу». (Кант)

 4. Перший Президент незалежної України (1991 —1994 рр.) (Кравчук)

 5. Згода між суб’єктами політики з певних питань, на основі базових цінностей та норм, спільних для всіх основних соціальних і політичних груп суспільства, ухвалення рішен- ня без голосування, за виявленням усезагальної згоди. (Консенсус)

 6. Один із напрямів у політиці, який виник у Німеччині наприкінці ХІХ ст. За цією концепцією, зовнішня політика країни

визначається її географічним становищем і довкіллям. (Геополітика)

 1. Форма державної влади, що встановлюється насильницьким шляхом, заснована на деспотизмі та одноособовому

правлінні. (Тиранія)

 1. Політична спільнота громадян певної держави, сукупність політично суб’єктивних громадян, що здійснюють колективні національні інтереси через механізм власної політичної організації — національної держави. (Нація)

 2. Група осіб, яків намагаються досягти корисливих і владолюбних цілей не лише у межах певної організації, а й суспільства загалом. (Мафія)

 3. Цей принцип передбачає розгляд досліджуваного об’єкта у двох аспектах – у співвідношенні його з довкіллям і внутрішнім розчленуванням самої системи з виділенням її елементів, властивостей, функції. (Системність)

 4. Форма суспільної свідомості, що поєднує систему поглядів, ідей, теорій та уявлень, які характеризують становлення різних верств суспільства до правової системи. (Правосвідомість)

 5. Велика держава, що складається з метрополії та підпорядкованих центральній владі держав, народів, які примусово інтегровані до єдиної системи політичних, економічних, соціальних та культурних взаємовідносин. (Імперія)

 6. Система встановлених або санкціонованих державою регулюючих суспільних відносин, загальнообов’язкових норм, дотримання і виконання яких забезпечується як переконанням, так і державним примусом. (Право)

 7. Верховенство народу, нації, держави у вирішенні питань зовнішньої та внутрішньої політики, що забезпечує незалежність і самостійність розвитку суспільства, соціально-політична функція моно- і поліетнічних держав, принцип партнерських міжнаціональних відносин. (Суверенітет)

 8. Добровільна відмова від влади, відречення від престолу. (Абдикація)

 9. Основоположник теоретичної системи класичного лібералізму. (Локк)

 10. Один з основоположників марксизму, перший систематизатор та видавець творів Карла Маркса. (Енгельс)

 11. Теорія й практика етнічних та соціально-політичних відносин у суспільстві, які ґрунтуються на самоідентифікації нації у вирішенні політичних, державних та інших проблем суспільного розвитку. (Націоналізм)

 12. Збройний конфлікт між двома та більшою кількістю сторін, який зазвичай має політичну мету. (Війна)

 13. Відсутність влади. (Анархія)

 14. Міжнародна угода значного політичного значення. (Пакт)

 15. Форма політичного насильства, спрямована проти уряду, метою якої є створення атмосфери страху; суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства захопленням заручників, підпалів, убивств, тортур, залякуванням населення та органів влади або вчиненням інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей. (Тероризм)

По вертикалі:

 1. Дипломатичний представник держави вищого рангу в іноземній державі, або на території держави перебування, в міжнародній організації. (Посол)

 2. Глава держави в країнах з республіканською або змішаною формою правління. (Президент)

 3. Форма державного правління, за якої уся повнота влади належить найбільш привілейованому стану або рядовій знаті. (Аристократія)

 4. Організа́ція Північноатланти́чного договору (Північноатланти́чний альянс)  міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз  28 держав Північної Америки і Європи. (НАТО)

 5. Цілісна, логічно обґрунтована сукупність знань про суть, форми, закономірності функціонування та розвитку політики й політичної влади, політичних інститутів, відносин, свідомості, діяльності, їх місце та роль у житті суспільства; наука про процеси формування, функціонування і поділу політичної влади, боротьбу за владу та участь у ній, формування та розвиток міжнародних політичних відносин. (Політологія)

 6. Будь-яка політична організована група, що протистоїть уряду, критикує його і прагне здобути владу. (Опозиція)

 7. 32-й президент США, одна з центральних фігур світових подій першої половини XX століття, очолював США під час світової економічної кризи Другої світової війни. Єдиний американський президент, що обирався більш ніж на два терміни. (Рузвельт)

 8. Основний державний документ (закон), що визначає державний устрій, порядок і принципи функціону- вання представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обовязки держави, суспільства і громадян. (Конституція)

 9. Двосторонні або багатосторонні переговори на найвищому рівні представництва – за участю глав держав чи глав урядів. (Самміт)

 10. Здатність і можливість брати участь у прийнятті й реалізації рішень, здійснювати свою волю, вирішальний вплив на поведінку, діяльність людей за допомогою різних засобів – авторитету, права, насиль- ства. (Влада)

 11. Родоначальник утопічного соціалізму. (Мор)

 12. Союз Радянських Соціалістичних Республік. (СРСР)

 13. Родоначальник теорії консерватизму. (Берк)

 14. Політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ, управління державою здійснюється народом або опосередковано через обраних представників. (Демократія)

 15. Злочинна діяльність у сфері політики або державного управління, що полягає у використанні посадови- ми особами ввірених їм прав та владних можливостей задля особистого збагачення. (Корупція)

 16. Український політичний і державний діяч, Президент України (1994-2005 рр.) (Кучма)

 17. Один з головних творців тоталітарної держави СРСР, теоретик комунізму, лідер міжнародного ко- муністичного руху. (Ленін)

 18. Теоретик науки про політику, який поділив владу на виконавчу,

законодавчу, судову. (Монтескє)

 1. Процес кількісного зростання й інтенсифікації політичних, економічних, соціаль- них, культурних зв’язків і відносин держав світу. (Глобалізація)

 2. Представник бюрократичної системи управління. (Бюрократ)

 3. Затвердження верховним представницьким органом державної влади міжнародного договору, який після цього набуває чинності для цієї держави. (Ратифікація)

 4. З ним пов’язують введення терміну «держава» в політичну науку нового часу.

(Макіавеллі)

 1. Один із творців світської доктрини держави і права, який виділяє і висвітлює

три форми держави (верховної влади) - монархію, аристократію і демократію.

(Спіноза)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
0
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!