Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Матеріали до 2021-2022 навчального року

Українська література

Для кого: 10 Клас

05.09.2021

159

2

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування із української літератури для 10 класу (профільний рівень; 140 год, 4 год на тиждень) за програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література: 10–11 класи. – Профільний рівень / Усатенко Г. О., Фасоля А. М. (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.). . Враховані навчальні компетентності
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 КЛАС

Українська література
(профільний рівень)
(140 год, 4 год на тиждень)
За програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання. Українська література: 10–11 класи. – Профільний рівень / Усатенко Г. О., Фасоля А. М. (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.).

Усього - 140 годин. На тиждень – 4 години.

Текстуальне вивчення творів – 119 год.

Повторення та узагальнення – 4 год.

Література рідного краю (упродовж року) – 4 год.

Позакласне читання – 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год.

Резервний час – 5 год.І семестр

II семестр


к-сть


к-сть


Контрольні роботи:

- контрольні класні твори

- те­стові завдання, зв'язні відповіді на питання

4

1

3


5

1

4


Розвиток мовлення

2(у+п)


2(у+п)


Позакласне читання

2


2


Література рідного краю

2


2Да-та

Зміст програмового матеріалу

Очікувані результати

Примітки1


Вступ Читацький практикум. Література як один з видів мистецтва. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про форми естетичного освоєння дійсності; розкриває основи взаємодії літератури та інших видів мистецтв;пояснює образну природу словесного мистецтва; розкриває сутність процесу читання, називає його види; характеризує особливості взаємодії автора і читача; наводить приклади діалогічного прочитання художнього тексту; розкриває зміст понять «читання», «діалогічне читання».

Ключові компетентності

Учень / учениця:

використовує іншомовні джерела про читання (К2); чітко формулює визначення понять (К3); використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9); визначає межі власного знання і не-знання, відрізняє нове знання від уже відомого (К6).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлює значення читання для особистісного розвитку;

усвідомлює естетичні чинники взаємодії літератури з іншими видами мистецтв.2


Читання та його види. Особливості читання в добу цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору.


3


Повторення вивченого. Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури .Стильові особливості літературних періодів.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

Знає поняття стилю і стильових особливостей певного періоду; уміє розкривати цілісність культурно-історичної епохи; знає і уміє пояснити принципи періодизації літератури та зв’язок із стильовими рисами.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає особливості динаміки літературних напрямків і стилів;розкриває особливості зміни світогляду й стилю автора від романтизму до реалізму;пояснює зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями історико-культурної доби II пол. XIX ст.; розкриває історичну зумовленість ролі української літератури як вагомого чинника формування національної ідентичності і суспільно-політичної боротьби; називає імена представників літературних напрямів і назви художніх творів, їх основні стильові ознаки;обґрунтовує тезу про мистецтво слова як носія тих рис, які характеризують націю, розкривають ментальність народу, його духовність; уміє обґрунтувати чинники становлення реалізму як методу й напряму в літературі й мистецтві.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

користується різними джерелами (в т. ч. пошуковими системами) інформації (К5);

володіє прийомами «активного слухання»: «чує» співбесідника, продовжує і розвиває його думку, задає уточнюючі питання, сприймає й поважає іншу точку зору (К1,8);

виокремлює головну та другорядну інформацію (К3, 5); згортає і розгортає текстову інформацію, аналізує, систематизує й узагальнює її, представляє у формі таблиці, схеми тощо і навпаки (К3);

виокремлює головну думку, факт, явище, з-поміж інших, знаходить у тексті ключові фрази (К3); визначає межі власного знання і не-знання, відрізняє нове знання від уже відомого (К6).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

Усвідомлює принцип розуміння літератури як значимого явища для пізнання людиною самої себе і оточуючого світу; це зумовлює прагнення письменника до глибинного осягнення життя з його суперечностями та показу взаємодії людини (її психофізіологічних, емоційних та інших особливостей) із середовищем, впливу суспільних умов на людську долю.4


Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури XI – першої половини XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри.


5


Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Реалізм як
художній метод відтворення дійсності. Головні риси реалізму як методу.
ТЛ: реалізм як напрям і метод (поглиблено).


6


Українська література ІІ пол. ХІХ ст. Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика, конфлікт людини й середовища тощо. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни.


7


Реалізм в українській літературі 70–90-х років ХІХ ст.
Відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю.8


Жанрова і тематична різноманітність. Поняття про художній тип. Українська література 70–90-х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті.ТЛ: типізація; художній тип.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розповідає про важливі факти з життя письменника; знає фабулу і сюжет твору, який вивчається, риси творчого стилю митця; визначає жанр твору, проблематику, характер конфлікту; вказує особливості жанрового різновиду епічного твору -«соціально-побутова повість-хроніка»; коментує роль художніх засобів у змалюванні комічного у художньому творі; аналізуєособливості та час написання твору у контексті суспільних і мистецьких процесів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

пояснює актуальність порушених автором проблем для сучасного життя: уміння виходити з конфліктних ситуацій, здатність долати життєві негаразди (К8);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1, 6); залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6).

визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6, НЛ -3);

зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9); використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9); висловлює міркування з приводу змісту художнього твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

вказує на прояви національного мислення, світовідчуття в характерах героїв (К 9).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

висловлює думки про особливості світосприйняття українців, національний характер, народну мораль і етику;

усвідомлює важливість культурної самоідентифікації для успішної адаптації в сучасному інформаційному глобалізованому світі.


9


Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури (І. Франко: «Колосальне всеобіймаюче око України»).


10


«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка.Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.
ТЛ: соціально-побутова повість.


11


РМ №1 Усне малювання портретних та психологічних характеристик героїв твору.


12


Колоритні людські характери в повісті.


13


Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.


14


Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. «Сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору. Сценічне життя повісті.
ТЛ: засоби змалювання комічного (поглиблено).


15


КР№1. Тестування. «Реалізм як художній метод відтворення дійсності. Творчість І.Нечуя-Левицького»

Тематична 1

16


Читацький практикум. Прозовий епічний твір великої форми. «Ключі» до прочитання. Лист другу про прочитане.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні відомості про життя і творчість прозаїка, про особливості й умови написання роману; називає риси «соціально-психологічного роману»; розкриває ідейно-художній зміст і проблематику твору, особливості його композиції, реалістичного методу; характеризує новизну й масштабність образу Чіпки та інших персонажів; розуміє й може пояснити принципи типізації в літературі і у вказано творі, зокрема; уміє розкрити поняття художній тип; аналізує особливості художнього вираження психології персонажів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6); визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6);

висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2);

толерантно відстоює свою позицію в дискусії (К7, 8); демонструє повагу до різних поглядів, ідей, переконань (К8, НЛ-2);

застосовує різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування і об'єкта мовлення (К1, 6); дискутує на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок (К1, 8).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця: усвідомлює, що суспільство «тримається людською сутністю людини, а не звірячою. Звіряча сутність – злочини – лише є протестом проти мерзенного устрою людської сутності» (Іван Білик).


17


Панас Мирний. Огляд життя і творчості.


18


«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – перший соціально-психологічний роман в українській літературі.
ТЛ: соціально-психологічний роман.


19


Особливості композиції роману: хронологічна послідовність та історичні відступи. Проблематика твору.


20


Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин. ТЛ: методи аналізу художнього твору.


21


Люди “соціального дна” у романі. Роздум над проблемою життєвого вибору персонажів (


22


Характеристика інших персонажів роману.23


ПЧ№1 Панас Мирний «Повія», «Лихі люи», «Лихо давнє й сьогочасне» (оглядово)24


Особливості стилю письменника: епічність, ритмічність прози, реалістичність зображення психології персонажів, майстерність пейзажів. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури.


25


РМ№2 Твір-есе на тему «Зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Драматургія і театр ХІХст. Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського.
ТЛ: драма як рід літератури.26


Предметні компетентності

Учень / учениця:

Знає етапи розвитку драми та драматургії в українській культурі; характеризує особливості розвитку драматургії і театру в другій половині ХІХ ст., називає імена провідних драматургів, акторів, назви творів, написаних для професійного українського театру; розповідає про історію створення театру корифеїв, його авторський і акторський склад; пояснює роль професійного театру у розвитку національної культури.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

знаходить необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах, критично осмислює її, виокремлює головну і другорядну (К5, 6);

згортає і розгортає текстову інформацію, аналізує, систематизує й узагальнює її, представляє у формі таблиці, схеми тощо і навпаки (К3);

виокремлює головну думку, факт, явище, з-поміж інших, знаходить у тексті ключові фрази (К3);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6); визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6); висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

веде дискусію на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок (К1, 8);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

осмислює і може пояснити роль різних форм мистецтва, зокрема драматургії й театру, у розвитку національної культури; виокремлює значення реалістичної драми і українського національного театру у контексті суспільно-політичних процесів ІІ половини ХІХ століття.


27


Новаторський характер української драматургії ІІ половини XIX ст. Родина Тобілевичів й український театр. Зв’язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо.
ТЛ: театр як вид сценічного мистецтва та установа, яка здійснює сценічні вистави.


28


Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного (оглядово).


29


Створення професійного театру в Галичині (1864). Марія Заньковецька. Роль професійного театру у розвитку національної культури.


30


Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого. Жанрова різноманітність творів. Іван Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. ТЛ: трагікомедія як жанровий різновид драми. Історія українського театру.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні відомості про життєвий і творчий шлях драматурга; висвітлює причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду драматурга;розповідає про історію виникнення театру корифеїв; розкриває і коментує зміст п’єс «Мартин Боруля» і «Хазяїн»; називає ознаки жанру драматичного твору; характеризує головного героя, пояснює причини його особистої драми; визначає головний конфлікт п’єс; розкриває драматургічне новаторство письменника, значення творчості І.Тобілевича для розвитку української драматургії.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

дає власну оцінку вчинкам персонажів (К6, НЛ-4). використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9); зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1, НЛ-2).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

обґрунтовує тезу: гідність людини визначає не приналежність до привілейованого соціального стану, а чесна трудова діяльність, простота і щирість у взаєминах з людьми; усвідомлює і може пояснити цінності й пріоритети у житті людини та ставлення до грошей, які сприяють добробуту життя людини, а не володарюють над нею. Гроші як засіб для життя, а не самоціль та підміна самого життя людини.

Зошит

31


Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії . Терентій Пузир як утілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона як тема, ідея і головний персонаж комедії.


32


Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря. Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками. Проблема соціально відповідального підприємництва. Позачасовість проблематики комедії. Сучасна інтерпретація.
Сценічне життя комедії в сьогоденні. Значення творчості Івана Карпенка-Карого.


33


«Мартин Боруля» (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов’язана з походженням людини (Мольєр «Міщанин-шляхтич», М. Куліш «Мина Мазайло»).34


Борис Грінченко . Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Б. Грінченко як редактор «Словаря української мови». Педагогічна діяльність Б. Грінченка. Роль товариства «Просвіта» у суспільно-політичному житті України

Предметні компетентності

Учень / учениця:

Знає основні факти життєвого, громадського та творчого етапів життя митця; може пояснити роль Б. Грінченка у становленні національної української культури, розширенню сфери функціонування української мови; аргументовано пояснює принципи реалістичного письма на прикладі оповідань, які вивчаються; вказує художні засоби вираження психології героя та соціальних проблему творах малих епічних жанрів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

дає власну оцінку вчинкам персонажів (К6, НЛ-4).

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1).

веде діалог із текстом (автором, героями): ставить запитання, прогнозує зміст тощо (К1, НЛ-2).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

Усвідомлює і може висловити своє ставлення до важливості почуття власної гідності кожної людини, незалежно від майнового і соціального стану


35


«Без хліба» – морально-етична проблема в образі селянина Петра; почуття власної гідності «маленької людини» . «Сам собі пан» – маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Актуальність проблематики оповідання.
ТЛ: малі епічні жанри – оповідання (поглиблено).


36


Аналіз поезій «Доки?», «До народу», «До праці».


37


«Моє щастя» – життєве і мистецьке кредо автора. «Весняні сонети» – ідея єдності природи і душевного стану людини. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму.ТЛ: цикл сонетів.


38


Читацький практикум. Ліричний (ліро-епічний) твір. «Ключі» до прочитання. Рецензія як форма читацьких рефлексій.


39


КР№2. Тестові завдання. Творість І.Карпенка-Карого та Бориса Грінченка

Тематична


40


Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури. Герой української літерату
ри 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає фактори, що вплинули на розвиток історико-літературного процесу початку XX століття, найвизначніші мистецькі постаті, твори, жанри, стильові особливості; визначає взаємодію різних напрямів і течій, родів і жанрів; називає чинники, які зумовлюють появу модернізму як стильового, мистецького і літературного напрямку; називає і може прокоментувати ідеї часу, які проявилися у творах модернізму; може назвати та коротко схарактеризувати різні напрямки модернізму та їхні риси у різних видах мистецтва; характеризує героїв художніх творів цього періоду.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

знаходить необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах, критично осмислює її, виокремлює головну і другорядну (К5, 6); згортає і розгортає текстову інформацію, аналізує, систематизує й узагальнює її, представляє у формі таблиці, схеми тощо і навпаки (К3);

виокремлює головну думку, факт, явище, з-поміж інших, знаходить у тексті ключові фрази (К3);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6); визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6);

визначає роль і місце української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах (К9); визначає межі власного знання і не-знання, відрізняє нове знання від уже відомого (К6).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлює українську літературу як складову європейської літератури


41


Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого поняття мистецтва. Мистецтво як окремішня дійсність .Модернізм як соціальне бунтарство. ТЛ: модернізм як напрям мистецтва.


42


Модернізм як розрив із традицією класичної літератури .


43


Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрями модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі,вжитковому мистецтві.
ТЛ: імпресіонізм як метод і напрям.


44


Іван Франко. Важливі етапи життєвого і творчого шляху І. Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає важливі моменти творчої біографії митця, які вплинули на його творчість; знає назви поетичних збірок; характеризує творчий шлях митця з позиції саморозвитку людини; окреслює основні сфери багатогранної діяльності І. Франка; висловлює власне ставлення до І. Франка як непересічної особистості, яка завдяки незламній силі духу, наполегливості, працездатності, патріотизму прославила свою батьківщину; розкриває на прикладі життєдіяльності І. Франка силу і значущість високого духу.


45


Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М.Вороним. Ліричний герой громадянської лірики І. Франка («Каменярі», «Земле моя, всеплодющая мати»).

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає назви поетичних збірок І. Франка, зміст поезій, визначених для текстуального вивчення; називаєпроблематику творів;

характеризує ліричного героя громадянської лірики І. Франка; розкриває значення громадянської лірики в контексті формування патріотичних цінностей людини, виховання її активної життєвої позиції; висловлює власну думку про актуальність ідей І. Франка сьогодні, пояснює символічний зміст образів.


46


Патріотизм, національна ідея в поезії «Україна». «Декадент» – поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.


47


Поема «Мойсей» – філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору.
ТЛ: біблійні образи в літературі.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає ідейно-художній зміст поеми «Мойсей»; пояснює причини звернення автора до біблійного сюжету, авторську настанову на пробудження національної свідомості та історичної пам'яті народу;

характеризує алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації.48


Пролог до поеми – заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі.

«Пролог» із поеми напам’ять.


49


Збірка «Зів’яле листя» - «лірична драма». Утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...»).

Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання. Вивчити напам’ять 2 поезії (на вибір)

Предметні компетентності

Учень / учениця:

пояснює причини душевної трагедії ліричного героя, встановлює асоціативні зв’язки між поезіями і фактами біографії митця; розкриває основні мотиви поезій збірки; визначає особливості використання народної символіки

50


Значення інтимної лірики у творчості І. Франка.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

обґрунтовує чому І. Франка називають основоположником українського перекладознавства; пояснює роль І. Франка в національному відродженні України.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає зміст та художні особливості новели «Сойчине крило».

аналізує твір в єдності змісту і форми з урахуванням принципу діалогічності;

називає і коментує художні засоби вираження почуттів. Предметні компетентності

Учень / учениця:знає історію написання драми; вказує жанр драматичного твору; визначає проблематику та ідею твору;

уміє аналізувати художні образи драматичного твору та засоби художнього вираження почуттів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює міркування з приводу змісту аналізованих творів, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2); веде дискусію на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок під час полеміки, переконливо і толерантно висловлює власні судження, продовжує і розвиває думку співбесідника, формулює зв'язну відповідь на висловлювання опонента, виробляє спільну позицію з дискусійних питань (К1, 8); використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9); зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6).

визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6); веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1, НЛ-2, НЛ-3);

Вивчає напам’ять: дві поезії (на вибір), «Вступ» (поема «Мойсей»).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

Усвідомлюють, що Іван Франко — особливо значима постать національно-культурного життя України; пояснює роль І. Франка у міжкультурній взаємодії та перекладознавстві.


51


КР №3 Контрольний письмовий твір за творчістю І.Франка.

Тематична 3

52


Урок виразного читання. Декламування поезій І. Франка.


53


Франко-перекладач.


54


Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного
усталеного життя та холодного «естетства».


55


Зв’язок психологічної колізії новели із проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа.


56


ПЧ№2 І. Франко. «Перехресні стежки».


57


«Украдене щастя» – соціально-психологічна драма. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика.


58


Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Сценічне життя драми. Богдан Ступка у ролі Миколи.


59


Читацький практикум. Соціально-психологічна драма.«Ключі» до прочитання. Рецензія на театральну постановку драматичного твору.


60


Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах.


61


КР №4 (тестові завдання, відповіді на запитання).Творчість І.Франка

Тематична 4

62


ЛРК №1. Специфічність розвитку культури рідного краю. Напрямки формування культури в Чернігові у ХІХ столітті.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає імена письменників-земляків, назви їхніх творів, тематику, проблематику.аналізує твори, характеризує образи; висловлює власне ставлення до прочитаного, визначає роль для особистісного розвитку.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1, 6); висловлює власне ставлення до прочитаного (К1, 5), визначає роль для особистісного і читацького розвитку (К1) знаходить необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах, критично осмислює її, виокремлює головну і другорядну (К5, 6);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

виявляє ставлення до унікальних національних цінностей, літературних надбань, які мають основне значення для міжкультурного спілкування


63


ЛРК № 2.


64


Повторення та узагальнення вивченого.


ІІ семестр


65Імпресіонізм в українській літературі. Імпресіонізм творчості М.Коцюбинського, М.Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні риси імпресіонізму, особливості їх прояву в літературі, музиці, образотворчому мистецтві; характеризує тенденції розвитку української літератури; називає риси імпресіонізму у творчості М.Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка.

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлюють: літературні твори з поетикою імпресіонізму стали самостійною й оригінальною літературою, що синтезувала душу народу в образах художньої творчості.


66


Пошук нових засобів у мистецтві (метамова, символіка, міфотворчість тощо).


67


Михайло Коцюбинський. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М.Коцюбинського – від реалізму до модернізму.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає факти з життя і творчості письменника; зміст творів; визначення понять: психологічна новела, імпресіонізм, особливості новели як жанру; розкриває еволюцію М. Коцюбинського від стилю розповідного, реалістичного до метафоричного, імпресіоністичного; визначає проблематику новел, особливості композиції; розкриває зміст символічних образів, роль образотворчих засобів; творчо використовує самостійно отримані знання; аналізує літературний твір, використовуючи відомості з історії та теорії літератури; аналізує епізод вивченого твору, пояснює його зв’язок із загальною проблематикою.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6).

визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6);

зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9);

висловлює міркування з приводу змісту аналізованого твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

веде дискусію на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок під час полеміки, переконливо і толерантно висловлює власні судження, продовжує і розвиває думку співбесідника, формулює зв'язну відповідь на висловлювання опонента, виробляє спільну позицію з дискусійних питань (К1, 8);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлюють важливість неперервного зв’язку поколінь; усвідомлення людини як частини природи, незворотності покарання за зло, причинене довкіллю;поцінування людської гідності68


«Intermezzo» .Жанрова особливість твору: новела
з ознаками «поезії в прозі». Нові художні принципи зображення героя .
ТЛ: психологічна новела.


69


Зіставлення двох світів. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя. Глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник.


70


Поетика імпресіонізму у повісті «Тіні забутих предків».Краса рідної землі, гармонія
людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, обрядів, їхній вплив на життя гуцулів.


71


Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті.


72


Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення. Фольклорне тло твору. Образи. Художньо-стильові особливості повісті.


73


Значення творчої спадщини М.Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті.


74


ПЧ №3 М.Коцюбинський. «Що записано в книгу життя».


75


Суспільний та мистецький контекст: мистецький контекстекранізація повісті. «Тіні забутих предків» і українське «поетичне кіно». Творчий тандем Сергія Параджанова та Івана Миколайчука.


76


Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. «Ключі» до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане.77


Експресіонізм в українській літературі

Експресіонізм як літературно-мистецький напрям. ТЛ: експресіонізм.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні риси експресіонізму, особливості їх прояву в літературі, музиці, образотворчому мистецтві;

визначає риси експресіонізму у творчості B. Стефаника.


78


Морально-етична проблема «провини і покари» у художньому вираженні експресіоністів. Експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського.


79


Василь Стефаник. Головні етапи життя і творчості. Особливості художнього світогляду письменника. Новела «Камінний хрест» .Образ Івана Дідуха.
ТЛ: новела як малий епічний жанр.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні відомості про життєвий і творчий шлях письменника; аналізує зміст новел «Камінний хрест» і «Новина»; характеризує образи головних героїв; називає і пояснює образи-символи; виявляє актуальність змісту, естетичну цінність творів; визначає ключові концепти людського життя, значення творчості В. Стефаника для розвитку суспільства, розв’язання моральних проблем особистості.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2);

веде дискусію на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок (К1, 8);

використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9);

зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

осмислюють експресіоністичний художній стиль як художнє відтворення глибоко особистісного, емоційного ставлення до зображуваного.


80


Новела «Новина» .Специфіка типізації образу Гриця Летючого. Художні засоби для розкриття внутрішнього світу героя. Особливості композиції новели.


81


Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі.82


Значення творчості В.Стефаника для розвою української літератури.


83


КР№5 (тестові завдання). Творчість М,Коцюбинського та В.Стефаника

Тематична 5

84


Неоромантизм як заперечення побуту «міщанського» життя. Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів).
ТЛ: неоромантизм.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні риси неоромантизму, особливості їх прояву в літературі, музиці, образотворчому мистецтві; уміє розпізнавати риси імпресіонізму у творчостіB. Стефаника, О. Кобилянської, В. Винниченка.


85


Читацький практикум. Неоромантичний твір. «Ключі» до прочитання. Літературний блог як форма рефлексії над прочитаним.86


Ольга Кобилянська. Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості .

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає факти з життя письменниці, фактори, що обумовили її зацікавлення феміністичними проблемами, надихнули на створення образів емансипованих героїнь; назви творів, їх проблематику; пояснює ознаки стилю письменниці; коментує зміст новел «Valsemelancolique», «Людина»,визначає основні проблеми, порушені у новелах, аналізує образи головних героїв.


Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

веде дискусію на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок(К1, 8);використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9); зіставляє специфіку розкриття певної теми

(образу) в різних видах мистецтва (К9);веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1)

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлюють, що мистецтво є засобом саморозкриття, віддушиною для духовних силі.


87


Новела «Valse melancolique» – тема мистецтва та його впливу на людину. Жінка як тип нової героїні свого часу. Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації.

Вивчити напам’ять уривок із новели (на вибір
учителя).


88


Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі.
ТЛ: синтез мистецтв у літературному творі.


89


«Людина» – перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища.


90


Особливості характеротворення.


91


Урок виразного читання. Виразне читання уривка з повісті «Valse melancolique».


92


Творча манера й стиль автора.


93


О. Кобилянська й західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці.


94


Леся Українка. Життєвий і творчий шлях поетеси. Основні мотиви поетичної творчості. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає основні факти з життя письменниці, характеризує її духовний світ; знає зміст, проблематику, художні особливості поезій, драми-феєрія «Лісова пісня»; використовує літературознавчі поняття «драма-феєрія», «неоромантизм»; розкриває особливості творчої манери; аналізує зміст поезій, драми-феєрія «Лісова пісня; наводить приклади художніх засобів образотворення; порівнює образи дійових осіб, виявляє риси неоромантизму у творах; визначає місце і роль творчості Лесі Українки у вітчизняній і західноєвропейській літературі.

Ключові компетентності.

Учень/учениця:

використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9);

зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6).

визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1); висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

толерантно відстоює свою позицію в дискусії (К7, 8);

демонструє повагу до різних поглядів, ідей, переконань (К8);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлюють роль української мови як ключового чинника творення нації і держави,самоствердження особистості;

розкривають можливості перекладу українською мовою будь-якого тексту іноземної мови.95


Утвердження незламності духу і віри у віршах «Мріє, не зрадь!», «Contra spem spero!».


96


Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови.


97


Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…»).
Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки.


98


Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури. Драма-феєрія «Лісова пісня». Авторська рецепція українських міфів. ТЛ: драма-феєрія.


99


Єдність трьох світів – композиційна особливість «Лісової пісні».


100


Романтично-міфологічний образ Мавки.


101


Роздвоєність душі Лукаша.


102


Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша.


103


«Кассандра» – новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри – античної віщунки.
ТЛ: драматична поема.


104


Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору– наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі.


105


Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури.


106


Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших).107


КР №6 (, тестові завдання).Творчість О.Кобилянської та Лесі Українки


Тематична 6

108


Символізм як різновид модернізму. Філософська основа (оглядово).
Ж. Мореас, «Маніфест символізму» (1886).

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає особливості символізму як одного з художніх напрямів модернізму, основні його риси, особливості їх прояву в літературі, музиці, образотворчому мистецтві; розпізнає риси символізму у творчості В. Стефаника, О.Кобилянської, М. Вороного, Олександра Олеся.


109


Угруповання «Молода муза», «Українська хата» Піднесе-ння конкретного образу до рівня символу. Ідея самоці-нності мистецтва. Витон-ченість поетичної форми.100


Володимир Винниченко – громадський і політичний діяч. Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає факти з життєвої і творчої біографії В. Винниченка, назви творів; зміст новели «Момент»; характеризує художній світ письменника,

розкриває проблематику, філософську основу новели;

аналізує образи, характеризує стильові особливості твору;

Ключові компетентності:

Учень/учениця:

висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

толерантно відстоює свою позицію в дискусії (К7, 8);

демонструє повагу до різних поглядів, ідей, переконань (К8);

використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлює справедливість тези про важливість уміння «бути щасливим тут і зараз».


111


Новела «Момент» (Із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст, проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції.


112


РМ№3 Усний твір-характеристика персонажа новели «Момент».


113


Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті. В. Винниченко-художник.


114Павло Тичина. Трагізм життєвого і творчого шляху митця у тоталітарній системі. Новаторство митця.
П. Тичина – найбільший модерніст 20-х років ХХ століття. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні відомості про життєвий шлях П. Тичини, особисті та історичні обставини, що вплинули на творчість митця; називає ранні збірки П. Тичини; аналізує поезії, визначає основні мотиви, ознаки індивідуального стилю.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

визначає роль і місце української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах (К9);

зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

. висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

вказує на прояви національного мислення, світовідчуття в характерах героїв (К 9);

сприймає природу і людину як цілісну систему (К4, НЛ-1);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлює: ідеал П. Тичини – гармонія природи і людини, інтелекту й духовності, почуття й обов'язку, національного і загальнолюдського, землі і космосу; людина - це частини природи, незворотності покарання за зло, причинене довкіллю; виражає і реалізує потребу читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним


115


Збірка «Сонячні кларнети» – подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети».
ТЛ: символізм як різновид модернізму


116


Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…».


117


Єдність природи, почуттів людини й музики у віршах «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Пастелі».


118


РМ№4 Міні-твір (есе) «Символи кольору у творах П.Тичини».


119


Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» та художні засоби вираження.


120


«Пам’яті тридцяти» – збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору.


121


Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово).


122


Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство.
ТЛ: жанр – поема-симфонія.


123


Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора.


124


КР №7 (тестові завдання). Творчість В.Винниченка та П.Тичини


125


ПЧ№ 4 Олександр Олесь «По дорозі в Казку»


126


Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

Знає про історичну трилогію Б. Лепкого з часів Івана Мазепи; може пояснити причину звертання автора до історичних подій XVII-XVIIIст. і особи І. Мазепи; уміє аналізувати й інтерпретувати авторську оцінку І. Мазепи як державного діяча, відданого ідеї побудови сильної суверенної держави – України;визначає та аналізує поетику повісті та фольклорні образи.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

знаходить необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах, критично осмислює її, виокремлює головну і другорядну (К5, 6); згортає і розгортає текстову інформацію, аналізує, систематизує й узагальнює її, представляє у формі таблиці, схеми тощо і навпаки (К3);

виокремлює головну думку, факт, явище, з-поміж інших, знаходить у тексті ключові фрази (К3);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6); визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

Громадянська компетентність -аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; усвідомлює роль української мови як ключового чинника творення нації і держави


127


Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах. Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини.
ТЛ: трилогія; поняття хронотопу; історичний роман (поглиблено).


128


Історичні факти і художній вимисел у трилогії. Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі.


129


Історичні факти і художній вимисел у трилогії. Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі.


130


Ісмаїл Гаспринський. Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово). Видавнича діяльність.
Газета «Терджиман». Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу – джадидизм.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

Знає історичний та суспільний контекст співжиття українського та кримськотатарського народів;наводить приклади з художніх творів, де герої проявляють активну громадянську позицію, висловлювати ставлення до порушених проблем;висвітлює; розповідає; розкриває і коментує; характеризує; визначає головний конфлікт оповідання; розкриває новаторство і значення творчості І.Гаспринського для культурного і суспільного життя кримськотатарського народу;

Ключові компетентності

Учень / учениця:

уникає дискримінації інших у процесі спілкування(К8);

ідентифікує себе як представника певної культури; (К9);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1);

дає власну оцінку вчинкам персонажів (К6, НЛ-4).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

виявляє повагу до різних поглядів, ідей, вірувань;

виявляє здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;

усвідомлює необхідність поцінування людської гідності;

виявляє повагу до закону та правових норм;

усвідомлює утвердження права кожного на власну думку.


131


Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу.


132


Гульджемал – дочка Іззета-аги із Учтурфана – головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк.


133


Проблема взаємодії традицій та викликів нового часу й емансипації у творі.


134


КР №8. Письмовий твір за обраною темою.


135


ЛРК№3 Ознайомлення з творами письменників-земляків.


Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає імена письменників-земляків, назви їхніх творів, тематику, проблематику.аналізує твори, характеризує образи; висловлює власне ставлення до прочитаного, визначає роль для особистісного розвитку.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1, 6); висловлює власне ставлення до прочитаного (К1, 5), визначає роль для особистісного і читацького розвитку (К1) знаходить необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах, критично осмислює її, виокремлює головну і другорядну (К5, 6);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

виявляє ставлення до унікальних національних цінностей, літературних надбань, які мають основне значення для міжкультурного спілкування


136


ЛРК№4 Система цінностей, особливості поведінки й мислення, що лежать в основі творчості письменників-земляків.


137


Аналіз досягнення визначених цілей навчання, ролі вивченого для читацького й особистісного розвитку.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає проблематику, жанр, фабулу та сюжет вивчених творів, ознаки стилю їх авторів;може висловитися щодо актуальності порушених проблем; окреслює місце української літератури ІІ п. ХІХ – поч. ХХ ст. у взаємозв’язках з європейською і світовою літературою суспільним та мистецьким контекстом; ідентифікує риси й особливості реалізму й модернізму як визначає роль вивченого для читацького й особистісного розвитку.


138


Круглий стіл

Мій улюблений літературний твір


139


Повторення та узагальнення вивченого протягом року.


140


Підсумковий урок
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.