Матеріал для вчителя .Стаття. " Історична основа українознавства"

Опис документу:
Українознавство є цілісною системою наукових інтегративних знань про Україну й світове українство. Українознавство постає важливим складником знань про всесвітнє людське суспільство через призму феномена українства і історії. Поняття « Україна» охоплює: етнос і націю; територію, яку заселяв український етнос в минулому та заселяє українська нація (народ) у даний час; мову як унiверсальний феномен буття i свiдомостi нацiї; суспiльство й державу ; матерiальну й духовну культуру (ре

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Матеріал для вчителя

Історична основа українознавства

Українознавство є цілісною системою наукових інтегративних знань про Україну й світове українство. Українознавство постає важливим складником знань про всесвітнє людське суспільство через призму феномена українства і історії.

Поняття « Україна» охоплює: етнос і націю; територію, яку заселяв український етнос в минулому та заселяє українська нація (народ) у даний час; мову як унiверсальний феномен буття i свiдомостi нацiї; суспiльство й державу ; матерiальну й духовну культуру (релiгiю, фiлософiю, мистецтво, освiту, науку, що розвиваються впродовж багатовiкової історії .

Поняття українство охоплює: українцiв як свiтовий феномен (в Українi i зарубiжних країнах), займали i займають питомi українськi землi поза теперiшнiми державними кордонами України з найдавнiшого по теперiшнiй часи.

Завданням українознавства є не тільки відродження пам’яті історії, а й створення на ґрунті уроків минулого передумов для осмислення проблем сучасності та визначення перспектив і шляхів досягнення мети у майбутньому.

Предметом українознавчих досліджень є феномен українства, закономірості, досвід і уроки його етно-, націє-, державотворення, матеріального й духовного життя, формування і розвитку етнічної території (України).

Українознавство – шлях до самопiзнання й самотворення українства, здiйснення ним своєї iсторичної місiї. Воно органiчно поєднує (синтезує) процеси пізнання, виховання й навчання, народної і академічної педагогiки, вiтчизняного i зарубiжного досвiду, органічно переростає в українолюбство та українотворення.

Унiверсальна цiлiснiсть «України» й «українства» розкривається й осягається шляхом взаємопов’язаного еволюцiйно-синхронного й дiахронного розгляду концентрiв: Україна – етнос; Україна – природа, екологія; Україна – мова; Україна – нація, держава; Україна – культура (матерiальна, гуманітарнодуховна: релiгiя, фiлософiя, мистецтво, освiта, наука; право; валеологiя; 16 вiйсько); Україна в мiжнародних вiдносинах; Україна – ментальнiсть, доля; Україна – iсторична мiсiя.

Історичну базу вивчення українознавства розробили найвидатніші вчені Всеукраїнської академії наук М. Грушевський, В. Вернадський, А. Кримський, С. Єфремов, І. Огієнко.

Принцип історизму супроводжує усі концентри знань.

Завданням українознавства є не тільки відродження пам’яті історії, а й створення на ґрунті уроків минулого передумов для осмислення проблем сучасності та визначення перспектив і шляхів досягнення мети у майбутньому.

Історичні особливості розвитку українознавства зумовили й теоретичні, методологічні та педагогічні засади концепції. 1. Українознавство із самого зародження було, є і має бути формою як пізнання світу та самопізнання, так і виховання та самовиховання (як визначального чинника самотворення). 2. Ще в Київській Русі воно призначалося і для урядово-конфесійних, і для родинних та освітніх сфер; це виправдалося історично, тому велика традиція має бути продовжена. 3. З першопочатків українознавство охоплювало крає-, країно-, народо- (племено-), суспільство- та державознавство. Комплексний підхід і на сучасному етапі має зумовлюватися самим предметом – феноменом України, що а) перебуває в постійному процесі розвитку; б) охоплює всі сфери буття і свідомості народу: етнопсихологічну, природо-екологічну, мовну, економічну, історичну, національно-державну, соціокультурну, релігійно-філософську, мистецьку, правову, міжнародних відносин. Жоден окремо взятий компонент понять «Україна», «українство» не розкриває.

Отже, принцип історизму - один із основоположних принципів пізнавальної діяльності. А зміст категорії «історизм» складає «ІДЕЯ РОЗВИТКУ» в усіх сферах людського знання взагалі й у науках про людину і Україну зокрема

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»