і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Масиви

Перегляд
матеріалу
Отримати код

РОБОТА З ТАБЛИЧНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ

Тема. Поняття масиву.

Алгоритм введення елементів у масив.

Мета: ознайомити учнів з поняттями масиву (табличної величини) та його описом мовою програмування; формувати навички введення і виведення елементів масиву; ознайомити з принципами обробки елементів масиву; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.

Обладнання: комп'ютери, картки, підручники, посібники, таблиці, опорні конспекти, ком­п'ютерні презентації.

Учні повинні знати: поняття табличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, по­няття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів та відмінність між ними; способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, правила використання операторних дужок, розділових знаків, логічних умов під час обробки масивів, порядок виконання дій на комп'ютері, команди роботи в середовищі мови програмування Turbo Pascal 7.0.

Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масиви, роз­в'язувати задачі з використанням уведення, обробки та виведення елементів масиву.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

 1. Аналіз практичної роботи

II. Актуалізація опорних знань

Задача. Нехай ми працюємо на метеостанції і в наші функції входить підрахунок щогодинного відхилення середньодобової температури. Очевидно, що спочатку потрібно записувати щого­дини значення температури, потім знайти середнє арифметичне цих значень, і тільки після цього можна обчислити відхилення кожного записаного значення від середнього арифметичного.

Відповідно доведеться мати справу з 24 змінними величинами, в значеннях яких немає ніякої закономірності. Постає запитання: якими ідентифікаторами їх позначати, яким чином підсумо­вувати їх значення?

В математиці елементи послідовності позначають таким чином: а123,...,ап.

Скористаємося схожим позначенням і ми:

t[1], t[2], t[3], ..., t[24].

Називатимемо цю послідовність лінійною таблицею (масивом).

 1. Постановка теми, мети

 1. Виклад теми

Пояснення вчителя поєднується з роботою учнів з підручниками та з опорними конспектами.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

Масивом називається скінчена іменована послідовність значень одного типу, які роз­різняються за індексом.

Індексом визначається місцезнаходження елемента в масиві.

Найчастіше за індекси використовують порядкові номери елементів масиву. Масив є прикладом структурованого типу даних, оскільки він складається з елементів іншого типу.

Масиви належать до структур з так званим прямим або довільним доступом: для того щоб визначити окремий елемент масиву, достатньо вказати його індекс. Тому, щоб у циклі перебрати всі значення елементів масиву, достатньо міняти індекс його елементів масиву від початкового до кінцевого значення. Зміна індексу відбувається дуже просто: кожне наступне значення більше від попереднього на 1.

Масив називається одновимірним, якщо для задання місцезнаходження елемента в таблиці необхідно вказати значення лише одного індексу.

Масив називається двовимірним, якщо для задання місцезнаходження елемента в таб­лиці необхідно вказати значення двох індексів.

Приклад1 , одновимірний масив значень температур t[ і] протягом доби:

i (год)

]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 !

T [і]

1

1

1

0

0

0

-1

0

0

1

2

2

3

3

4

4

4

3

2

2

2

1

1

1

У цій таблиці індекс і вказує на годину протягом доби, a t[i] — на температуру в цю годину. З неї видно, що третій елемент масиву дорівнює 1, тобто t [ 3 ] =1; п'ятий елемент дорівнює 0(t [5] =0); а одинадцятий — 2(і:[11]=2)іт.д.

Приклад 2 , двовимірний масив значень температур t[i,j] протягом перших 5 днів місяця:

j ( год)

i (день)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21.

22

23

24

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

3

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

0

о і

4

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1 1

5

1

1

1

0

0

0

-1

0

0

1

2

2

3

3

4

4

4

3

2

2

2

1

1

1

Перший індекс у цій таблиці означає день місяця, а другий — годину цього дня. Так,
елемент масиву
t[4,11] рівний нулю і означає, що 4-го числа об 11-й годині стовпчик тер­
мометра показував 0°.

У загальному вигляді всі елементи цього масиву можна описати t[i,j], де i = 1; 2; 3; 4, 5, j=1;2;3;...,24.

Зауваження. У двомірних масивах перший індекс завжди вказує на номер рядка, а дру­гий — на номер стовпчика в цьому рядку. В пам'яті комп'ютера масиви розміщуються по рядках.

Опис масивів:

1. Одновимірний масив

var

<ідентифікатор масиву >:array [m..n] of <тип елементів масиву>;

Наприклад:

var a:array [1..10] of real;

Виклик елементу масиву: а[i]

2. Двовимірний масив

var

<ідентифікатор масиву >:array [m..n,k..h] of <тип елементів масиву>;

Наприклад:

b:array [1..100, 1..100] of integer;

Виклик елементу масиву: b[I,j]

Задачі на введення елементів у одновимірний масив

Задача І.

Опишіть цілочисельний одновимірний масив з п'ятнадцяти елементів та введіть у нього дані.

Розв'язання Нехай дано масив з п'ятнадцяти елементів: а [ 1:15].

program z1;

uses crt;

var ararray [1..15] of integer;

і:integer;

begin

clrscr;

for i:=l to 15 do

begin

write(Уведіть елемент масиву а[', і, ]=');

readln(a[i]);

end;

readln;

end.

Задача 2.

Заповніть цілочисельний одновимірний масив з п'ятнадцяти елементів числом 12 та виведіть

його значення на екран.

Розв'язання

program z2;

uses crt;

var array [1..15] of integer;

і:integer;

begin

clrscr;

for i:=l to 15 do

begin

a[ i ]:=12;

Writeln ( a [ ' , I , ' ] = ' ,a[ I ]);

end;

readln;

end.

Задача 3.

Опишіть масив дійсних чисел з семи елементів, заповніть його даними з клавіатури та виведіть

результати на екран.

Розв'язання

program z3;

uses crt;

var a:array [1..7] of real;

і:integer;

begin

clrscr;

for i:=l to 7 do

begin

write ( введіть елемент масиву а[', і, ‘]=');

readln(а[і]) ;

end;

for i:=l to 7 do

begin

writeln(‘a[ ', i,']=',a[i]:2:2);

end;

readln;

end.

Додаткові завдання

Задача 4. Знайти суму елементів таблиці дійсних чисел b [1:8].

Задача 5. Знайти кількість елементів таблиці дійсних чисел b[1:8], рівних числу 2,7.

Задача 6. Замінити додатні елементи таблиці дійсних чисел b [1:8] числом -1, вивести результати

V. Введення та реалізація програм на комп'ютері

VI. Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання. Мотивація подальшої діяльності

Тема.

Алгоритми знаходження суми й добутку елементів таблиць.

Мета: ознайомити учнів з обробкою табличних величин, підрахунком суми і добутку всіх елементів масиву, знаходженням суми і добутку елементів таблиці за певною ознакою; повтори­ти означення масиву (табличної величини) та його опис мовою програмування; формувати на­вички введення і виведення елементів масиву; розвивати логічне мислення, навички створення програм;

Обладнання: комп'ютери, опорні конспекти, підручники, таблиці.

Учні повинні знати: поняття табличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, по­няття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів і відмінність між ними; способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масиви, роз­в'язувати задачі з використанням уведення, обробки та виведення елементів масиву, знаходження суми та добутку елементів таблиць.

Тип уроку. Урок удосконалення знань, формування вмінь і навичок розв'язувати задачі.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Аналіз домашньої роботи, розбір завдань, які не було виконано в домашніх умовах.

 • Що ми розуміємо під масивом у програмуванні?

 • Як здійснюється опис таблиці?

 • Що таке «індекс масиву»?

 • Які масиви називаються одновимірними, які — двовимірними?

 • Як організовується введення елементів масиву? Як організовується виведення елементів масиву?

 • Як відбувається обробка масивів?

II. Постановка теми, мети

III. Виклад теми. Розв'язування задач

Задача 1. ( Сума елементів таблиці)

Знайти середньодобову температуру, якщо відомі значення температур щогодини

протягом цієї доби.

Наприклад:

i(год))

1Т~

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

t(i)

1

1

1

0

0

0

-111

0

0

1

2

2

3

3

4

4

4

3

2

2

2

1

1

-1

Розв'язання

Очевидно, що для знаходження середньодобової температури потрібно визначити середнє ариф­метичне зі значень 24 температур протягом доби. Відповідно спочатку слід визначити суму цих температур. Позначимо цю суму s, її початкове значення дорівнює нулю.

Результатом виконання алгоритму є отримане значення суми температур s, поділене на 24, яке буде дійсним числом. Позначимо його ts.

program z1;

uses crt;

var trarray [1..24] of integer; і,s:integer; ts:real;

begin

clrscr;

writeln('Уведіть значення температур:');

for i:=l to 24 do

begin

write('t[‘,i,']=') ;

readln(t[i]);

end;

s: =0;

for i:=l to 24 do

s:=s+t[i]; ts:=s/24;

writeln('Середня температураза добу:',ts:2:3);

readln;

end.

Зауваження. Для знаходження добутку елементів ма­сиву достатньо зробити дві зміни у наведеній вище програмі: замінити операцію додавання операцією множення і почат­кове значення змінної, в якій буде накопичуватися добу­ток, замінити на 1.

Задача 2.( Добуток елементів)

В одновимірному масиві дійсних чисел а [ 1: n] знайдіть добуток усіх елементів з парними

індексами.

Розв'язання Позначимо добуток змінною p. Його початкове значення дорівнює 1.

Перший спосіб

program z2;

uses crt;

var a:array [1..1000] of real;

i,n:integer; p:real;

begin

clrscr;

write('Уведіть кількість елементів

масиву');

readln(n); {Уведення n}

writeln('Уведіть значення елементів

масиву:');

for і:=1 to n do

begin

write('a[',i,']=');

readln(a[ I ]);

end;

p:=1; i:=2;

while i<=n do

begin

p:=p*a[ I ] ; i:=i+2;

end;

writeln('Добуток елементів таблиці з парними індексами дорівнює', р:2:3) ;

readln;

end.

Зауваження.

1. Виведення суми або добутку елементів масиву виконують за межами циклу.

2. Якщо кількість елементів у масиві невідома (наприклад — n), то в описі таблиці резервуємо пам'ять на елементи таблиці із запасом (наприклад, a: array [1..1000] of real;) або перед описом (наприклад, а: array [l..n] of real;) кількість елементів розглядаємо як константу (наприклад — const n=10).

Другий спосіб

program z2;

uses crt;

const n=7;

var a:array [l1..n] of real; і:integer; p:real;

begin

clrscr; p:=1;

wrіteln(Уведіть значення елементів масиву:');

for і:=1 to n do

begin

write(‘a[‘,i,']=');

readln(a[i]);

end; P:=l; i:=2;

while i<=n do

begin

p:=p*a[ i ] ;

i:=i+2;

end;

writeln(‘Добуток елементів таблиці з парними індексами дорівнює', р:2:3);

readln;

end.

Додаткові завдання

Задача 3. Знайти суму непарних елементів таблиці дійсних чисел m [ 1: 9 ].

Задача 4. Знайти добуток від'ємних елементів таблиці дійсних чисел b [ 1: 4,1:5 ].

Задача 5. Задано натуральні числа п, р, цілі числа cv c2, с3, ...,сn. Знайти добуток тих еле­ментів послідовності cv c2, с3, ..сn, які кратні p.

IV. Введення та реалізація програм на комп'ютері

V. Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання. Мотивація подальшої діяльності

УРОК 20. ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Тема. Складання алгоритмів та програм на опрацювання табличних величин.

Мета: формувати навички складання та реалізації найпростіших типових програм обробки табличних величин; розвивати логічне мислення, навички введення та виведення елементів ма­сиву, формування масиву; виховувати культуру мови.

Обладнання: комп'ютери, картки, підручники, посібники, таблиці, опорні конспекти.

Учні повинні знати: поняття табличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, поняття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів та відмінність між ними; способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, правила використання операторних дужок, розділових знаків, логічних умов під час обробки масивів, порядок виконання дій на комп'ютері, правила знаходження суми або добутку елементів таблиці, команди роботи в середовищі мови програмування Turbo Pascal 7.0. .

Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масиви, роз­в'язувати задачі з використанням уведення, обробки, виведення елементів масиву, знаходити суму і добуток елементів таблиці.

Тип уроку. Урок формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ І. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання. Аналіз створених програм.

 2. Фронтальне опитування.

—Що ми розуміємо під масивом у програмуванні?

 • Як здійснюється опис масивів?

 • Що таке «індекс масиву»?

 • Які масиви називаються одновимірними, які — двовимірними?

 • Як організовується введення елементів масиву? Як організовується виведення елементів масиву?

 • Як відбувається обробка масивів?

II. Постановка теми, мети

III. Виклад теми. Розв'язування задач

Задача 1. Опишіть цілочисельний одновимірний масив з дев'яти елементів та знайдіть кількість елементів, рівних 8.

Розв'язання

Нехай дано лінійний масив цілих чисел b [1: 9], Позначимо k — кількість елементів масиву, які дорівнюють числу 8.

program nl; uses crt;

var b:array [1..9] of integer; і,k:integer; begin clrscr;

for i:=l to 9 do begin

write('Уведіть елемент масиву

Ь[', і, Ч=')/ readln(b[i]); end; k:=0;

for i:=l to 9 do begin

if b[i]=8 then k:=k+l; end; writeln(^Кількість елементів,

рівних числу 8, дорівнює:', k:3) readln; end.

( Кінець J

Задача 2. Дано таблицю дійсних чисел т[1:10]. Створити масив дійсних чисел г [1:5], кожний елемент якого є модудем відповідного елемента масиву m [ 1:10 ], розміщеного на непар­ному місці.

Розв'язання

Очевидно, що в результаті виконання алгоритму отримаємо: r[l] : = |m[l] | ; r[2] : = (m[3] | ; r[3]:=im[5]I; r[4]:=|т[7]|; г[5]:=!т[9]|.


]=', r[j]:3:2)

program n2; uses crt;

var m:array [1..10] of real; r:array [1..5] of real; і,j:integer; begin clrscr;

for i:=l to 10 do begin write('Уведіть елемент масиву

m[' , і, *]=') readln(m[i]); end; j:=l; i:=l;

while i<ll do begin

r[j] :=abs(m[i]) ; j:=j+l; i:=i+2; end;

for j:=1 to 5 do begin

writeln ( xr [ Vf j end; readln; end.

Задача З. Знайдіть добуток усіх від'ємних чисел уве-денного з клавіатури масиву дійсних чисел g [ 1: 5,1: 7 ].

Розв'язання
Нехай добуток елементів масиву, менших за нуль,
містить змінна/?.

program n3; uses crt;

var g: array [1..5,1..7] of real; і,j: integer; p:real; begin

clrscr;

for i:=l to 5 do r

begin

for j:=1 to 7 do begin

write(xУведіть елемент масиву

g[\ і, Л ,', j, 4 = 4;

readln(g[і,j]); end; end; p:=l;

for i:=l to 5 do

begin

for j:=1 to 7 do

begin *

if g[i,j]<0 then p:=p*g[i,j]; end; end; writeln(чДобуток від"ємних дорівнює', p:2:3); readln; end.

Додаткові завдання Задача 4. Дано натуральне число гс та дійсні числа а19 а2, а3,..., ап. Визначити:

 1. подвоєну суму додатних членів послідовності av a2, а3,..., ап;

 2. кількість елементів послідовності аіга23,..., ал, значення яких належить інтервалу [ та суму всіх інших членів послідовності;

 3. суму додатних та кількість від'ємних елементів послідовності а%9 а2, а3,..., ап.

IV. Введення та реалізація програм на комп'ютері

V. Підсумок уроку. Мотивація подальшої діяльності

УРОК 21. ПОШУК У ТАБЛИЦЯХ ПЕВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Тема, Алгоритм пошуку в таблицях елементів з деякою властивістю.

Мета: ознайомити з методами розв'язування задач, що здійснюють пошук у таблицях < ментів із деякою властивістю; формувати навички складання та реалізації найпростіших ти вих програм обробки табличних величин; розвивати логічне мислення, навички введенш виведення елементів масиву, формування масиву; виховувати інтерес до предмета, праг витість.

Обладнання: комп'ютери, картки, підручники, посібники, таблиці, опорні конспекти.

Учні повинні знати: поняття табличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, няття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів та відмінність між ни; способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, прав] використання операторних дужок, розділових знаків, логічних умов під час обробки масиі порядок виконання дій на комп'ютері, правила знаходження суми, добутку елементів таблн принципи формування алгоритмів пошуку, команди роботи в середовищі мови програмував Turbo Pascal 7.O.

Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масиви, р в'язувати задачі з використанням уведення, обробки, виведення елементів масиву, знаході суму, кількість і добуток елементів таблиці, знаходити елемент із деякою властивістю в маси

Тип уроку. Комбінований урок.

ХІД УРОКУ І. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання. Аналіз створених програм.

 2. Фронтальне опитування.

II. Постановка теми, мети

III. Виклад теми

Пошукові задачі — це задачі, які найчастіше трапляються в роботі програмістів. Розгляне класичні задачі, які здійснюють пошук заданого елемента в деякій послідовності значень.

Задача 1. Пошук заданого елемента в масиві. Задано деякий масив дійсних значень av a2, ап і значення деякої величини х. Знайти в масиві перше входження величини х.

Розв'язання

Розмістимо елементи послідовності av а2,..., ап в масив а [1: п]. Змінна т буде містити ном

першого елемента в таблиці рівного числу х. Якщо такого елемента в масиві не знайдеться, то т дорівнюватиме нулю, program пі; uses crt;

var a-.array [1.. 100] of real; і, n, m:integer; x:real; begin

clrscr;

write(^Задайте кількість елементів

масиву:); readln(n); writeln("Задайте елементи

НІ

масиву:'); for і:=1 to n do begin

НІ

і<п+1

write(ЛУведіть елемент масиву а[' , і, 4=') ; readln(а[і]); end; write(ЛЗадайте значення шуканої

Виведення «Елемент відсутній»

Виведення х, 1

величини:'); readln(x); т:=0; і: =1 ; while (а [і] Ox) and(i<n+l) do

( Кінець J

і:=і+1; if i<n+l then begin т: =і;

writeln(x Елемент Л, х:5:2,' знаходиться в масиві на \ m ,' місці'); end else

writeln (Л Елемент Л, х: 5:2,,' в масиві відсутній.') ; readln; end.

Зауваження. Вихід з циклу while (а [і] Ox) and(i<n+l) do i:=i+l; здійснюється в одному з двох випадків: або знайдено елемент масиву а [і] =х, або ми вийшли за межі масиву, і>п. Саме ці два можливі випадки і перевіряє умова, що стоїть після зарезервованого слова while.

Задача 2. Пошук мінімального (максимального) елемента в масиві. Задано деякий масив b [ 1: п]. Знайдіть найменший елемент цього масиву.

Розв'язання

Нехай min — найменший елемент таблиці, a k — його номер у таблиці. Пошук найменшого елемента будемо здійснювати за таким сценарієм: від початку до кінця переглядаємо послідовно по одному елементу і визначаємо поточний мінімальний елемент. Знайшовши менший, проводи­мо переприсвоєння. Дійшовши до кінця масиву, отримаємо найменший елемент, program n2;

uses crt;

var b: array [1..100] of real;

i, n, k: integer;

min: real; begin

clrscr;

write(ЛЗадайте кількість елементів масиву:);

readln(n);

writeln(ч3адайте елементи масиву:');

for i:=l to n do

begin

write(%Уведіть елемент масиву

Ь[\ і, 4-v); readln(b[i]); end;

min:=b[l]; k:=l; ,

for i:=2 to n do begin

if b[i] <min then begin

min:=b[i] ; k:=i; end; end;

write In (* Мінімальний елемент' , min: 5:3) ; writeln(чЗнаходиться в масиві на Л ,

k ,' місці') ; readln; end.

Зауваження* Запропонована програма не тільки знаходить найменший елемент, а ще й визначає, на якому місці в масиві він знаходиться перший раз.

( Кінець )

Додаткові завдання

Задача 3. Знайти найбільший елемент масиву дійсних чисел b [ 1: 9 ].

Задача 4. Визначити порядковий нбмер останнього мінімального в таблиці m [ 1:8 ].

Задача 5. В заданій послідовності av а2,..., а7 поміняти місцями перший і найбільший є менти.

IV. Введення та реалізація програм на комп'ютері

V. Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання. Мотивація подальшої діяльною

УРОК 22. ОДНОВИМІРНІ ТА ДВОВИМІРНІ ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

Тема. Складання алгоритмів та програм на опрацювання табличних величин.

Мета: формувати навички розв'язування задач, що здійснюють пошук у таблицях елемеї із деякою властивістю; формувати навички складання та реалізації найпростіших типових г грам обробки одновимірних та двовимірних табличних величин; розвивати логічне мислен навички введення та виведення елементів масиву, формування масиву; виховувати операто] ку культуру.

Обладнання: комп'ютери, картки, підручники, посібники, таблиці, опорні конспекти.

Учні повинні знати: поняттял'абличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, няття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів та відмінність між ни способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, прав використання операторних дужок, розділових знаків, логічних умов під час обробки маси порядок виконання дій на комп'ютері, правила знаходження суми та добутку елементів табл: принципи формування алгоритмів пошуку, команди роботи в середовищі мови програмува Turbo Pascal 7.0.

Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масі розв'язувати задачі з використанням уведення, обробки, виведення елементів масиву, знах< ти суму, кількість і добуток елементів таблиці, знаходити елемент із деякою властивістю в сиві, аналізувати алгоритми та їх реалізацію у вигляді програми з використанням масивів.

Тип уроку. Урок формування вмінь і навичок.

хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання. Аналіз створених програм.

 2. Фронтальне опитування.

 • Які задачі називають пошуковими?

 • Які пошукові задачі ми з вами вже розглядали?

II. Постановка теми, мети

III. Розв'язування задач

Розбір задачі 1 усно, 2,3 — письмово з обробкою на комп'ютері.

Задача /. Нехай елементи одновимірногомассиву а [1:10] набувають відповідно значень-5, -3,-1,1, 3, 5, 7,9,11,13. Які значення буде виведено на екран у результаті виконання таких дій: 1)for i:=l to 10 do

writeln(а[і]);

2)for i:=l to 5 do

writeln(a[i+5]);

3)for i:=l to 5 do

writeln(a[2*i]);

4)for i:=10 downto 1 do writeln(a[i]);

5) i:=l;

while a[i]<0 do begin

і:=i+l;

writeln(a[i]) ; end;

6) i:=l;
repeat

i:=i+l;

writeln(a[i]); until a[i]>=0;

7)i:=10;

while a[i]>0 do i:=i-l; writeln(a[i]) ;

8)i:=l;

repeat

writeln(a[i]) i:=i+l; until a[i]<0; 9)i:=l0;

while a[i-9]<0 do begin

writeln(a[i]); i:=i+l; end; 10) i:=l; repeat

writeln(a[2*i-l]); i:=i+l; until i>=10;

Задача 2. Середню групу дитячого садка вивели на прогулянку. Скільки дівчаток і скільки хлопчиків видно з-за паркану, якщо зріст хлопчиків задається у сантиметрах від'ємними числа­ми, а дівчаток — додатними у вигляді цілих значень av a2, а3,..., ап1 Окрім того у всіх дівчаток на голівках зав'язані бантики заввишки 10 см, а висота паркану h cm.

Розв'язання Нехай зріст хлопчиків і дівчаток розмістимо в таблицю а [1: п]. Кількість дівчаток та хлоп­чиків, яких видно з-за паркану позначимо k та т. program n2; uses crt;

var a:array [1..100] of integer; i, n, k, m, h:integers-begin

clrscr;

writeln(^Уведіть висоту паркану');

readln(h);

repeat writeln('Уведіть кількість дітей у групі дитячого садка');

readln(n); until(n>=2) and(n<=40);

writeln('Уведіть зріст кожної дитини, враховуючи, що зріст хлопчиків -від'ємні цілі, а дівчаток - додатні цілі'); for i:=l to n do

begin

write(чУведіть елемент масиву а[' , і, v]=') ;

readln(a[i]); end ; k:=0; m:=0;

for i:=l to n do begin

if(a[i]>0) and(a[i]+10>h) then k:=k+l;

if(a[i]<0) and(abs(a[i])>h) then m:=m+l; end;

writeln (Л Із-за паркану видно ' , k:5,' дівчаток та ' , р:5, Л хлопчиків') ; readln; end.

Задача 3. Задано натуральні числа тг, т. Створити масив с [ 1: п, 1: т] та вивести значення його елементів на екран, якщо відомо, що:

_ \i + J> якщо i<j;

У ~ і -2 -2

[і + j , в інших випадках.

Розв'язання program n3; uses crt; var c:array [1..100,1..100] of integer;

і, j, n, m: integers-begin

clrscr;

write(ЛУведіть n =') ;

readln(n);

write(лУведіть m =');

readln(m);

for i:=l to n do

begin

for j:=1 to m do begin

if i<j

then c[i,j]:=i+j else c[i,j]:=sqr(i)-sqr(j); end; end; for i:=l to n do begin

for j : =1 to m do begin

write(C[ifj]:8);

end;

writeln; end; readln; end.

Додаткові завдання Задача 4. Скласти блок-схеми до задач 2 і 3. Задача 5. Задано натуральні числа п> т.

а) заповнити масив с [ 1: п, 1: т] та вивести значення його елементів на екран, якщо відо­мо, що:

11

i2+j2, якщо і < у';

 1. знайдіть найменший елемент у цій таблиці;

 2. знайдіть суму елементів цієї таблиці.

IV. Розв'язування задач на комп'ютері

V. Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання. Мотивація подальшої діяльності

УРОК 23. АЛГОРИТМИ ВПШВДШМШ

Тема. Алгоритми впорядкування табличних величин.

Мета: ознайомити учнів з методами впорядкування елементів масиву; формувати навички опрацювання табличних величин, що потребують впорядкування масивів; розвивати логічне мислення, операторську культуру; виховувати наполегливість у здобутті знань.

Обладнання: комп'ютери, опорні конспекти, підручники, таблиці, комп'ютерні презентації.

Учні повинні знати: поняття табличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, по­няття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів та відмінність між ними; способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, правила використання операторних дужок, розділових знаків, логічних умов під час обробки масивів, порядок виконання дій на комп'ютері, правила знаходження суми, добутку елементів таблиці, принципи формування алгоритмів пошуку, методи впорядкування елементів масиву, команди роботи в середовищі мови програмування Turbo Pascal 7.O.

Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масиви, роз-в'язувати задачі з використанням уведення, обробки, виведення елементів масиву, знаходити суму, кількість і добуток елементів таблиці, знаходити елемент із деякою властивістю в масиві, використовувати різні методи впорядкування елементів одновимірного масиву.

Тип уроку. Комбінований урок.

ХІД УРОКУ І. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка домашнього завдання. Аналіз створених програм, розбір завдань, з якими не впорались у домашніх умовах.

 2. Фронтальне опитування.

 • Які задачі називають пошуковими?

 • Як знайти в масиві елемент з деякою властивістю?

Сьогодні ми розглянемо, як впорядкувати таблицю після розв'язування пошукової задачі. Розглянемо, як розв'язати її за допомогою команди повторення з параметром.

II. Постановка теми, мети

ПІ. Виклад теми

ОПОРНИ КОНСПЕКТ

Задач 1. Задано деякий масив дійсних значень а19а29..., ап. Перетворити масив таким чином, щоб значення а19 a2,..., ап розмістилися в порядку зростання.

Розв'язання

1. Метод вибору

Цей метод полягає в тому, що спочатку знаходять елемент з деякою властивістю (на­приклад, мінімальний) і розміщують його на перше місце у таблиці, а на його місце став­лять перший елемент (тобто міняють місцями перший і найменший елементи в таблиці). Тепер вже перший елемент знаходиться на своєму місці, тому його можна більше не роз­глядати. Далі перебирають масив від другого елемента до останнього і проводять ті самі

:

дії: шукають мінімальний і його ставлять на початкове місце, а другий — на місце меншо­го. Цей процесе повторюємо доти, доки не залишаться два останні елементи. В разі потре­би міняємо їх місцями, program nid­uses crt; var a:array [1..100] of real; min, c:real; i, j, n, k:integer; begin clrscr;

write('Задайте кількість елементів масиву'); readln(n);

writeln('Задайте елементи масиву'); for i:=l to n do begin

write('Уведіть елемент масиву а[', і, х]='); readln(a[i]); end;

for i:=l to n do begin

min:=a[i];

k:=i;

for j : =i+l to n do

if a[j] < min then begin

min:=a[j]; leg­end; c:=a[i]; a[i]:-a[k]; atk]:=c; end ;

writeIn('Упорядкований масив:'); for i:=l to n do begin

writeln('a[\ i, ']=' , a[i]:3:2); end ; readln; end.

p; 2. Метод обміну (бульбашки)

Цей метод полягає в тому, що при послідовному проході по масиву на кожному к | алгоритму розглядаються два сусідніх елемента і вони міняються місцями у випадку, я iff. правий елемент менший за лівий. При цьому відбувається «виштовхування» найбільї і) елемента в кінець масиву (або меншого на початок в залежності від напрямку прохо,д

program n2;
щ uses crt;

var a:array [1..100] of real;
j'
x:real;

i, j, n:integer;

begin

clrscr;

write('Задайте кількість елементів масиву');

readln(n);

writeln('Задайте елементи масиву');
її! for i:=l to n do
щ begin

write('Уведіть елемент масиву а[', і, ']='); | readln(а[і]); І end;

5і-:

if

-

І:

for і: =2 to n do

for j:=n downto i do {проход справа наліво} if a[j-l]>a[j]

then begin

x:=a[j-l]; a[j-l]:=a[j]; a[j]:=x; end; writeln(ЛУпорядкований масив:') ; for i:=l to n do begin

write(a[i]:8:2); end; readln; end.

3. Метод включення

Відомо, що на 1-му кроці а19 а2,..., аІЛ впорядкована частина послідовності. Ідея методу полягає в тому, що для кожного і = 2, 3, 4,..., п береться елемент а[і] і ставиться у відсор­товану частину послідовності, що йому передує, на своє місце, не порушуючи впорядко­ваність.

program n3;

uses crt; var a:array [0..100] of real; x:real;

i, j, n:integer; begin clrscr;

write(xЗадайте кількість елементів масиву'); readln(n);

wrіteln(ЛЗадайте елементи масиву'); for i:=l to n do begin

write(^Уведіть елемент масиву a[', і, Л]='); readln(а[і]); end ;

for і: =2 to n do begin

x:=a[i]; a[0]:=x;

while(x<a[j-1]) do begin

a[j]:=a[j-l];

end; a[j]:=x; end;

writeln(впорядкований масив:'); for i:=l to n do begin

write(a[i]:8:2); end; readln; end.

Зауваження. Штучно введений елемент масиву а[0] є так званим бар'єром і не дозволяє вихід за межі масиву у випадку, якщо розглядуваний елемент найменший.

Додаткові завдання Задача 2. Побудуйте блок-схеми алгоритмів наведених алгоритмів сортування. Задача 3. Задано деякий масив цілих значень av а2,..., ап. Перетворити масив таким чином щоб значення а1? а2,..., ап розмістилися в порядку спадання.

IV. Введення та реалізація програм на комп'ютері

V. Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання. Мотивація подальшої дільності

УРОК24.Ш

Тема. Практична робота 5 «Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин

Мета: перевірити якість засвоєння теми, закріплювати навички створення та реалізації пр< грам, що потребують опрацювання табличних величин; розвивати логічне мислення, культур введення та виконання програми; виховувати наполегливість у здобутті знань, працьовитісті

Обладнання: комп'ютери, картки.

Учні повинні знати: поняття табличних величин, їх опис мовою програмування Pascal, п няття індексу масиву; означення одновимірних та двовимірних масивів та відмінність між ним способи введення та виведення елементів масиву, принципи обробки елементів масиву, прави. використання операторних дужок, розділових знаків, логічних умов під час обробки масиві порядок виконання дій на комп'ютері, правила знаходження суми/ добутку елементів таблиі принципи формування алгоритмів пошуку, методи впорядкування елементів масиву, коман, роботи в середовищі мови програмування Turbo Pascal 7.O.

Учні повинні вміти: описувати мовою програмування одновимірні та двовимірні масиви, р< в'язувати задачі з використанням уведення, обробки, виведення елементів масиву, знаходи суму, кількість і добуток елементів таблиці, знаходити елемент із деякою властивістю в маси використовувати різні методи впорядкування елементів одновимірного масиву.

Тип уроку. Урок контролю та корекції знань і вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Постановка теми, мети

II. Інструктаж щодо виконання практичної роботи

III. Розв'язування задач на комп'ютері

Виконання роботи за карткою.

Виконати завдання вказаного вчителем варіанта на комп'ютері.

Варіант 1

 1. Скласти блок-схему та програму підрахунку кількості від'ємних елементів у масиві дійс чиселсі[1:8].

 2. Скласти блок-схему та програму знаходження в масиві дійсних чисел Ь [ 1:7 ] числа з най] шим модулем.

Варіант 2

 1. Скласти блок-схему та програму заміни додатних елементів масиву дійсних чисел п [1 нулями.

 2. Скласти блок-схему та програму обчислення суми елементів масиву дійсних чисел х [ 1: більших за 7.

Варіант З

 1. Скласти блок-схему та програму, яка знаходить добуток елементів масиву дійсних ч а [1:9], більших за 5.

 2. Скласти блок-схему та програму, яка визначає, скільки разів число -7 зустрічається < елементів масиву цілих чисел m [ 1:12 ].

Варіант 4

 1. Скласти блок-схему та програму обчислення суми елементів масиву дійсних чисел х [ 1 менших за—1.

 2. Скласти блок-схему та програму підрахунку кількості додатних елементів у масиві дії чиселсі[1:6].

Варіант 5

 1. Скласти блок-схему та програму, яка визначає, скільки разів число 10 зустрічається серед елементів масиву цілих чисел m [ 1:13 ].

 2. Скласти блок-схему та програму заміни від'ємних елементів масиву дійсних чисел п [1: 9] одиницями.

Варіант 6

 1. Скласти блок-схему та програму знаходження в масиві дійсних чисел b [ 1:5 ] числа з найбіль­шим модулем.

 2. Скласти блок-схему та програму, яка знаходить добуток елементів масиву дійсних чисел а [1:8], менших за-5.

Додаткові завдання

Задача 1. Скласти блок-схему та програму для формування масиву чисел п [1:11], якщо п[і]=2*і.

Задача 2. Скласти блок-схему та програму побудови двовимірного масиву b [ 1:3,1:5 ], якщо b[i, j]=i+j.

Задача 3. Скласти блок-схему та програму заміни елементів таблиці дійсних чисел с [1:10] з непарними номерами числом 4.

Задача 4. Скласти блок-схему та програму, яка за заданим рейтингом N учнів класу за перший семестр виводить його у порядку спадання.

Задача 5. Дано натуральне число я. Визначити кількість додатних та від'ємних елементів таблиці ау, якщо а.. = sin(i + /').

IV. Опис висновків та аналіз отриманих результатів

V. Підсумок уроку. Мотивація подальшої діяльності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Поняття масиву. Алгоритм введення елементів у масив.
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Інформатика
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  1175
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  10
 • Номер матеріала
  KB710173
 • Вподобань
  0
Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь