+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Логіко-математичне мислення дитини для вихователя ЗДО

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету початкового навчання

________________________________

«____»__________________2017 року

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Науково-педагогічна практика

(назва навчальної дисципліни)

освітнього рівня

магістр

(назва освітнього рівня)

галузі знань

01 Освіта / Педагогіка

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності

012 Дошкільна освіта

(код і назва спеціальності)

Шифр за навчальним планом

2.2

Харків – 2017

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми _науково-педагогічної практики_ затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 6
від «29» серпня 2017 року

Розробники програми:

кандидат педагогічних наук, доцент Юр’єва К. А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти

Протокол № ___ від «____»______________2017 року

Завідувач кафедри _____________________ ____Гриньова В. М.___

(підпис) прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету дошкільної освіти

протокол № ___ від «____»______________2017 року

Голова ___________________ Сіра І. Т.

(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Опис практики

Галузь знань, спеціальність,

освітній рівень

Загальні характеристики

Навчальне навантаження з дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Галузь знань

_01 Освіта/Педагогіка_

(шифр і назва)

інваріантна

Рік вивчення дисципліни:

1

1

Семестр

Загальна кількість кредитів – 6

2

1

Лекції

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

(код і назва

Загальна кількість годин – 180

Практичні, семінарські

Модулів – 3

90

90

Лабораторні

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи – 1/1

Освітній рівень:

_магістр_

(бакалавр/магістр)

Самостійна робота

90

90

Форма підсумкового контролю:

Мова навчання – українська

іспит

іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Предмет науково-педагогічної практики – функції викладача вищої педагогічної школи

Міждисциплінарні зв’язки філософія освіти, педагогіка дошкільна, психологія дошкільна, сучасні інформаційно-комунікаційні технології в дошкільній освіті, наступність в освіті дітей дошкільного–молодшого шкільного віку, сучасні технології мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, сучасні технології художньо-естетичного навчання та виховання, інноваційні технології формування природознавчої компетентності дошкільників, інноваційні технології логіко-математичної компетентності дошкільників.

Мета та завдання науково-педагогічної практики

Метою проходження _науково-педагогічної практики_ є: підготовка магістрантів до самостійного виконання функцій викладача педагогічного ВНЗ безпосередньо в умовах реального педагогічного процесу сучасної вищої школи

Основними завданнями проходження _науково-педагогічної практики_ є

 • Набуття та усвідомлення магістрантами власного досвіду навчально-методичної, виховної, організаційної діяльності при виконанні основних функцій викладача, куратора академічної групи.

 • Поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів дошкільної освіти.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • особливості професійних функцій викладача педагогічного вишу: навчально-методичної, науково-дослідницької, виховної, організаційної;

 • основи методик викладання психолого-педагогічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах.

уміти:

 • методично забезпечувати навчальний процес у педагогічному ВНЗ на основі знання теорії та методик навчання, виховання й розвитку дошкільників, сучасних освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду;

 • організаційно забезпечувати виховний процес у педагогічному ВНЗ, виконуючи функції куратора академічної групи;

 • використовувати ІКТ для освітніх і професійних цілей.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

Модуль 1. Організаційна робота

Настановна конференція.

Участь у настановній конференції, ознайомлення з метою та змістом практики, її завданнями та формами звітності. Отримання пакету документів та методичних матеріалів щодо організації і проходження науково-педагогічної практики, інструктаж щодо оформлення документації.

Календарний індивідуальний план проходження практики

Консультація наукового керівника з фаху та керівника з педагогіки щодо складання календарного індивідуального плану проходження практики.

Складання календарного індивідуального плану проходження практики.

Узгодження календарного індивідуального плану з керівником практики від факультету.

Система освітньої роботи факультетів

Ознайомлення з системою навчально-виховної роботи факультетів початкового навчання та дошкільної освіти:

 • навчально-матеріальна база;

 • функції декана та його заступників;

 • плани роботи рад факультетів;

 • освітньо-професійні програми підготовки фахівців на факультетах;

 • навчальні плани

 • графіки навчального процесу та принципи їх складання

 • розклад навчальних занять та принципи його складання

Система роботи та науково-методична база кафедри

Ознайомлення з системою роботи та науково-методичною базою кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти:

 • функції завідувача кафедри;

 • функції викладача;

 • функції завідувача кабінетом та лаборанта кафедри;

 • фонди науково-методичної літератури кафедри;

Аналіз кафедральної документації:

 • план роботи кафедри;

 • індивідуальні плани роботи викладачів;

 • навчально-методичні комплекси дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;

 • перелік спецкурсів та спецсемінарів, що забезпечуються викладачами кафедри;

 • звіти про наукову роботу кафедри.

Студентське самоврядування

Участь у засіданнях старостатів та студентських деканатів факультетів.

Звітна документація про проходження практики

Підготовка звіту про проходження науково-педагогічної практики.

Оформлення звітної документації.

Підсумкова конференція

Участь у підсумковій конференції.

Модуль 2. Навчально-методична робота

Вивчення досвіду викладачів

Відвідування аудиторних занять викладачів кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, вивчення й узагальнення досвіду використання ними інноваційних методів навчання, різних форм організації пізнавальної діяльності студентів та методів контролю їхніх навчальних досягнень.

Самостійний аналіз відвіданих аудиторних занять викладачів кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти.

Лекція

Консультації з викладачами та науковим керівником з фаху щодо обрання тем та розробки конспектів лекцій, семінарських (практичних) занять.

Самостійне складання плану-конспекту лекції із застосуванням інноваційних методів освітньої діяльності.

Обговорення з науковим керівником з фаху розробленого конспекту лекції, отримання рецензії.

Семінарські (практичні) заняття

Складання планів-конспектів пробних семінарських (практичних) занять із застосуванням інноваційних методів освітньої діяльності.

Складання планів-конспектів залікових семінарських (практичних) занять із застосуванням інноваційних методів освітньої діяльності.

Проведення пробних семінарських (практичних) занять на основі новітніх освітніх технологій.

Проведення залікових семінарських (практичних) занять на основі новітніх освітніх технологій.

Участь в обговоренні власних пробних семінарських (практичних) занять.

Участь в обговоренні власних залікових семінарських (практичних) занять, складання протоколів обговорення.

Відвідування пробних семінарських (практичних) занять, проведених іншими магістрантами-практикантами.

Відвідування залікових семінарських (практичних) занять, проведених іншими магістрантами-практикантами.

Психолого-педагогічний аналіз пробних семінарських (практичних) занять, проведених іншими магістрантами-практикантами; підготовка рецензії для протоколу обговорення.

Психолого-педагогічний аналіз залікових семінарських (практичних) занять, проведених іншими магістрантами-практикантами; підготовка рецензії для протоколу обговорення.

Самостійна робота студентів

Ознайомлення з організацією самостійної роботи студентів на кафедрі початкової, дошкільної та професійної освіти (наявність тем для самостійного опрацювання, методичне забезпечення, форми самостійної роботи та ін.).

Навчально-наукова робота студентів

Ознайомлення з тематикою курсових робіт і рефератів, розробленою на кафедрі початкової, дошкільної та професійної освіти.

Рецензування студентських рефератів та курсових робіт.

Модуль 3. Виховна робота

Система виховної роботи факультетів

Вивчення планів виховної роботи факультетів початкового навчання та дошкільної освіти.

Вивчення системи виховної роботи кураторів академічних груп факультетів початкового навчання та дошкільної освіти.

Відвідування, спостереження та аналіз виховних заходів (кураторських годин), які проводяться кураторами академічних груп.

Виховні заходи

Консультація керівника з педагогіки щодо обрання тематики виховного заходу та складання його плану-конспекту згідно з планом університету та індивідуальним планом роботи магістранта-практиканта за напрямами морального, трудового, естетичного, громадянського виховання тощо.

Відвідування, спостереження та аналіз виховних заходів (кураторських годин), які проводяться магістрантами-практикантами.

Розробка плану-конспекту залікового виховного заходу (кураторської години).

Самостійне проведення виховного заходу (кураторської години).

Обговорення проведеного виховного заходу (кураторської години), складання протоколу обговорення.

Вивчення особистості студента

Розробка та узгодження з керівником з педагогіки програми вивчення особистості студента, добір діагностичного інструментарію.

Підготовка психолого-педагогічної характеристики студента.

4. Структура науково-педагогічної практики

На проходження науково-педагогічної практики відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин.

Назви модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Самостійна робота

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Самостійна робота

Модуль 1. Організаційна робота

Тема 1.1. Настановна конференція

2

2

2

2

Тема 1.2. Календарний індивідуальний план проходження практики

6

2

4

6

2

4

Тема 1.3. Система освітньої роботи факультетів

4

4

4

4

Тема 1.4. Система роботи та науково-методична база кафедри

4

4

4

4

Тема 1.5. Студентське самоврядування

8

8

8

8

Тема 1.6. Звітна документація про проходження практики

6

6

6

6

Тема 1.7. Підсумкова конференція

2

2

2

2

Разом за модулем 1

32

22

10

32

22

10

Модуль 2. Навчально-методична робота

Тема 2.1. Вивчення досвіду викладачів

20

20

20

20

Тема 2.2. Лекція

14

4

10

14

4

10

Тема 2.3. Семінарські (практичні) заняття

60

12

48

60

12

48

Тема 2.4. Самостійна навчально-пізнавальна робота студентів

4

4

4

4

Тема 2.5. Навчально-наукова робота студентів

16

6

10

16

6

10

Разом за модулем 2

114

46

68

114

46

68

Модуль 3. Виховна робота

Тема 3.1. Система виховної роботи факультетів

4

4

4

4

Тема 3.2. Виховні заходи

24

10

4

24

10

4

Тема 3.3. Вивчення особистості студента

16

8

8

16

8

8

Разом за модулем 3

44

22

12

44

22

12

Усього:

180

90

90

180

90

90

5. Самостійна робота

п/п

Назва теми

Години

денна форма

заочна форма

Складання календарного індивідуального плану проходження науково-педагогічної практики

4

4

Оформлення звітної документації

6

6

Складання конспекту лекції

10

10

Розробка конспектів практичних занять

48

48

Рецензування студентських навчально-наукових робіт (рефератів, курсових робіт тощо)

6

6

Розробка сценарію виховного заходу

8

8

Підготовка психолого-педагогічної характеристики студента

8

8

Разом

90

90

6. Методи навчання

Аналіз навчально-методичної документації факультетів дошкільної освіти й початкового навчання, кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти; консультації з науковим керівником з фаху та керівником з педагогіки; відвідування та аналіз занять викладачів та інших магістрантів-практикантів; розробка конспектів лекцій, семінарських (практичних) занять, виховних заходів; самостійне проведення й аналіз лекцій, семінарських (практичних) занять, виховних заходів; рецензування навчально-дослідних робіт студентів; психолого-педагогічне діагностування студента та підготовка психолого-педагогічної характеристики його особистості.

7. Форми і методи контролю успішності
проходження науково-педагогічної практики

 • спостереження й оцінювання проведених магістрантом-практикантом залікових аудиторних занять і виховних заходів;

 • перевірка виконаних письмових робіт і ведення документації;

 • участь і виступ на підсумковій конференції.

8. Критерії оцінювання успішності проходження науково-педагогічної практики

Модуль І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Дисципліна та оформлення документації

Бали

Норми оцінювання

5

При оформленні документації дотримано всіх вимог і встановлених термінів.

4

Оформлення документації відповідає основним вимогам. Терміни подачі документації дотримано.

3

Мали місце поодинокі порушення трудової дисципліни під час проходження науково-педагогічної практики.

Мають місце порушення вимог до оформлення документації чи не дотримано обумовлених термінів подання звітної документації.

2

Мали місце неодноразові порушення трудової дисципліни під час проходження науково-педагогічної практики.

Мають місце порушення вимог до оформлення документації та не дотримано обумовлених термінів подання звітної документації.

1

Магістрант систематично порушував трудову дисципліну під час проходження науково-педагогічної практики: без поважної причини не з’являвся на практику, запізнювався, не дотримував термінів підготовки та подачі документів.

Звітну документацію подано не вчасно чи не в повному обсязі. Оформлення не відповідає вимогам.

Участь у підсумковій конференції

Бали

Норми оцінювання

5

Магістрант виступає з повідомленням на підсумковій конференції з науково-педагогічної практики. Повідомлення супроводжується мультимедійною презентацією.

Повідомлення відповідає темі, змістовне, має логічну структуру.

Магістрант обґрунтовано й переконливо відповідає на запитання членів комісії.

4

Магістрант виступає з повідомленням на підсумковій конференції з науково-педагогічної практики. Мультимедійний супровід повідомлення відсутній.

Повідомлення відповідає темі, має логічну структуру.

Магістрант упевнено відповідає на запитання членів комісії.

3

Магістрант виступає з повідомленням на підсумковій конференції з науково-педагогічної практики. Мультимедійний супровід повідомлення відсутній.

Повідомлення поверхове.

Магістрант достатньо впевнено, але не повно відповідає на запитання членів комісії.

2

Магістрант присутній на підсумковій конференції.

Магістрант не достатньо впевнено відповідає на запитання членів комісії чи припускається неточностей у відповідях.

1

Магістрант лише присутній на підсумковій конференції. В обговоренні участі не бере.

0

Магістрант не бере участі в підсумковій конференції.

Змістовий модуль ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Лекція

Бали

Норми оцінювання

10

Магістрант демонструє творчий підхід при розробці конспекту лекції. Самостійно добирає, структурує матеріал, використовує різноманітні, в тому числі наукові та науково-популярні джерела. Наводить приклади з життя та освітньої практики.

Володіє різноманітними методами і прийомами активізації пізнавальної діяльності студентів.

Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, ситуацій, аналізує їх, прогнозує результат, приймає власне рішення та аргументує його.

8-9

Магістрант демонструє самостійність при розробці конспекту лекції. Доцільно добирає і структурує фактологічний матеріал за вказівками наукового керівника. Використовує різноманітні, у тому числі додаткові джерела, здатен наводити приклади з життя та освітньої практики, встановлювати міжпредметні зв’язки. Володіє різноманітними методами і прийомами активізації пізнавальної діяльності студентів, обґрунтовує добір найбільш доцільних.

Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, обставин, ситуацій, встановлює між ними причинно-наслідкові зв’язки і залежності, прогнозує можливі результати взаємодії з колегами та студентами.

6-7

Магістрант демонструє самостійність при розробці конспекту лекції. Добирає і структурує фактологічний матеріал за вказівками наукового керівника. Використовує різноманітні джерела, за вказівкою здатен навести приклади з життя та освітньої практики, встановити міжпредметні зв’язки. Володіє різноманітними методами і прийомами активізації пізнавальної діяльності студентів, відбирає найбільш доцільні.

Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, обставин, ситуацій, встановлює між ними причинно-наслідкові зв’язки і залежності.

4-5

Магістрант не виявляє самостійності при розробці конспекту лекції. Шаблонно використовує фактологічний матеріал з вузького кола джерел (основних підручників чи навчальних посібників без залучення додаткової літератури), структурує його під контролем наукового керівника.

Має досить обмежений арсенал методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів, відбирає найбільш доцільні. Необхідність навести приклади з життя та освітньої практики, встановити міжпредметні зв’язки викликає утруднення.

Виокремлює найбільш суттєві, істотні ознаки педагогічних явищ, фактів, обставин, ситуацій.

2-3

Магістрант не виявляє самостійності при розробці конспекту лекції. Шаблонно використовує фактологічний матеріал лише з одного-двох основних підручників чи навчальних посібників, структурує його під контролем наукового керівника.

Не здатен навести приклади з життя та освітньої практики. Встановлення міжпредметних зв’язків викликає серйозні утруднення.

Не здатен запропонувати прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів. Визначення суттєвих, істотних ознак педагогічних явищ, фактів, ситуацій викликає утруднення.

1

Магістрант не здатен дібрати й структурувати фактологічний матеріал для лекційного заняття.

Семінарське (практичне) заняття

Бали

Норми оцінювання

14-15

Магістрант демонструє творчий підхід при розробці конспектів аудиторних занять. Самостійно добирає, структурує матеріал, використовує різноманітні, в тому числі наукові та науково-популярні джерела. Наводить приклади з життя та освітньої практики. Демонструє розвинені організаторські та комунікативні здібності, під час заняття здатен до імпровізації. Володіє різноманітними, в тому числі інноваційними, методами і прийомами освітньо-виховної роботи. Здатен створити ділову, творчу атмосферу, підтримати увагу студентів під час аудиторного заняття.

Повно, об’єктивно й аргументовано аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, ситуацій, аналізує їх, прогнозує результат, приймає власне рішення та аргументує його.

11-13

Магістрант демонструє самостійність при розробці конспектів аудиторних занять та позааудиторних виховних заходів. Доцільно добирає і структурує фактологічний матеріал за вказівками наукового керівника. Використовує різноманітні, у тому числі додаткові джерела, здатен наводити приклади з життя та освітньої практики, встановлювати міжпредметні зв’язки. Володіє різноманітними методами і прийомами освітньо-виховної роботи, обґрунтовує добір найбільш доцільних.

Здатен створити ділову атмосферу, підтримати увагу та дисципліну студентів під час аудиторного заняття.

Об’єктивно, хоча не завжди аргументовано аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, обставин, ситуацій, встановлює між ними причинно-наслідкові зв’язки і залежності, прогнозує можливі результати взаємодії з колегами та студентами.

8-10

Магістрант демонструє самостійність при розробці конспектів аудиторних занять. Добирає і структурує фактологічний матеріал за вказівками наукового керівника. Використовує різноманітні джерела, за вказівкою здатен навести приклади з життя та освітньої практики, встановити міжпредметні зв’язки. Володіє різноманітними методами і прийомами освітньо-виховної роботи, відбирає найбільш доцільні.

Здатен підтримати увагу студентів під час аудиторного заняття, але підтримання дисципліни викликає утруднення.

Об’єктивно, хоча не завжди аргументовано аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, обставин, ситуацій, встановлює між ними причинно-наслідкові зв’язки і залежності.

5-7

Магістрант не виявляє самостійності при розробці конспектів аудиторних занять. Шаблонно використовує фактологічний матеріал з вузького кола джерел (основних підручників чи навчальних посібників без залучення додаткової літератури), структурує його під контролем наукового керівника. Має досить обмежений арсенал методів і прийомів освітньо-виховної роботи, відбирає найбільш доцільні. У доборі способів і засобів діяльності вважає за краще діяти за зразком, не виходити за межі правил. Необхідність навести приклади з життя та освітньої практики, встановити міжпредметні зв’язки викликає утруднення.

У процесі занять не володіє аудиторією: не здатен створити ділову атмосферу, підтримати увагу студентів, встановлення зорового та емоційного контакту з аудиторією викликає утруднення.

Об’єктивно, хоча неповно і без аргументації аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює найбільш суттєві, істотні ознаки педагогічних явищ, фактів, обставин, ситуацій.

3-4

Магістрант не виявляє самостійності при розробці конспектів аудиторних занять. Шаблонно використовує фактологічний матеріал лише з одного-двох основних підручників чи навчальних посібників, структурує його під контролем наукового керівника. Має обмежений арсенал методів і прийомів освітньо-виховної роботи, відбирає найбільш доцільні. У доборі способів і засобів діяльності діє за зразком, не виходить за межі правил. Не здатен навести приклади з життя та освітньої практики. Встановлення міжпредметних зв’язків викликає серйозні утруднення.

У процесі занять не володіє аудиторією: не здатен створити ділову атмосферу, підтримати увагу студентів, встановлення зорового та емоційного контакту з аудиторією викликає значні утруднення.

Не повно і без аргументації аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює лише найбільш суттєві, істотні ознаки педагогічних явищ, фактів, обставин, ситуацій.

1-2

Магістрант не здатен дібрати фактологічний матеріал для аудиторного заняття. У доборі методів і прийомів освітньо-виховної роботи керується інтуїцією, не може адекватно оцінити їх доцільність.

Неповно і без аргументації аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Визначення суттєвих, істотних ознак педагогічних явищ, фактів, ситуацій викликає утруднення. Діяльність підпорядкована інтуїції.

Рецензія на наукову роботу

Бали

Норми оцінювання

5

Магістрант демонструє вміння адекватно оцінити відповідність змісту наукової роботи її темі, глибину й повноту висвітлення проблеми. Визначає наявність чи відсутність логічності структури роботи, логіки викладу. Адекватно оцінює рівень самостійності й творчості рецензованої роботи. Знає всі вимоги до оформлення наукових робіт.

Текст рецензії науковий, цілісний, науковий і не вимагає редагування. Аналіз викладено логічно. Висновки й оцінки адекватні, аргументовані, переконливі.

4

Магістрант у цілому адекватно оцінює відповідність змісту наукової роботи її темі, але відчуває утруднення в визначенні глибини й повноти розкриття проблеми. Не завжди помічає порушення логіки викладу. У більшості випадків адекватно оцінює рівень самостійності й творчості рецензованої роботи. Знає основні вимоги до оформлення наукових робіт.

Текст рецензії достатньо аналітичний, логічний, містить достатню кількість наукових термінів. Висновки й оцінки обґрунтовані.

3

Магістрант не завжди адекватно оцінює відповідність змісту наукової роботи її темі, глибину й повноту розкриття проблеми. Відчуває утруднення в визначенні рівня самостійності й творчості рецензованої роботи. Часто не помічає порушення логіки викладу. Знає окремі вимоги до оформлення наукових робіт.

Текст рецензії описовий, фрагментарний. Магістрант використовує мало наукових термінів. Висновки й оцінки поверхові, слабко обґрунтовані.

2

Магістрант відчуває значні утруднення в процесі рецензування наукових робіт. Може в цілому правильно оцінити відповідність змісту роботи її темі, але не здатний визначити ступінь глибини й повноти розкриття проблеми, самостійність і творчість виконавця. Не помічає порушень логіки викладу. Знає окремі вимоги до оформлення наукових робіт.

Текст рецензії описовий, фрагментарний. Магістрант практично не використовує наукові терміни. Висновки й оцінки поверхові, часто хибні.

1

Магістрант відчуває суттєві утруднення в процесі рецензування наукових текстів. Помиляється в визначенні відповідності змісту тексту його темі, ступеня глибини й повноти розкриття проблеми. Не бачить порушень логіки викладу, порушень вимог до оформлення наукових робіт.

Тези доповіді

Бали

Норми оцінювання

14–15

Тези доповіді за результатами дослідження відповідають вимогам. Матеріал викладено логічно, висновки самостійні, аргументовані, переконливі та відповідають завданням. Стиль тез науковий, текст не вимагає редагування.

11–13

Представлення в тезах результатів проведеного дослідження має описовий характер. Самостійні висновки відсутні. Текст тез цілісний і логічний, але вимагає певного редагування.

7–10

Представлення в тезах результатів проведеного дослідження має описовий характер. Висновки відсутні. Текст тез цілісний, але вимагає суттєвого редагування.

4–6

Стиль тез описовий. Текст фрагментарний, вимагає суттєвого редагування. Мають місце текстові запозичення без посилань на джерело. Висновки відсутні.

1–3

Стиль тез описовий. Текст фрагментарний, вимагає серйозного доопрацювання. Мають місце текстові запозичення без посилань на джерело. Висновки відсутні.

0

Тези не подано.

Змістовий модуль ІV. ВИХОВНА РОБОТА

Позааудиторний виховний захід

Бали

Норми оцінювання

10

Магістрант демонструє творчий підхід при розробці конспектів позааудиторних виховних заходів. Самостійно добирає, структурує матеріал, використовує різноманітні, в тому числі наукові та науково-популярні джерела. Наводить приклади з життя та освітньої практики. Демонструє розвинені організаторські та комунікативні здібності, під час заняття здатен до імпровізації. Володіє різноманітними, в тому числі інноваційними, методами і прийомами виховної роботи. Здатен створити ділову, творчу атмосферу, підтримати увагу студентів під час позааудиторного виховного заходу.

Повно, об’єктивно й аргументовано аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, ситуацій, аналізує їх, прогнозує результат, приймає власне рішення та аргументує його.

8–9

Магістрант демонструє самостійність при розробці конспектів позааудиторних виховних заходів. Доцільно добирає і структурує фактологічний матеріал за вказівками керівника. Використовує різноманітні, у тому числі додаткові джерела, здатен наводити приклади з життя та освітньої практики, встановлювати міжпредметні зв’язки. Володіє різноманітними методами і прийомами виховної роботи, обґрунтовує добір найбільш доцільних.

Здатен створити ділову атмосферу, підтримати увагу та дисципліну студентів під час позааудиторного виховного заходу.

Об’єктивно, хоча не завжди аргументовано аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, обставин, ситуацій, встановлює між ними причинно-наслідкові зв’язки і залежності, прогнозує можливі результати взаємодії з колегами та студентами.

6–7

Магістрант демонструє самостійність при розробці конспектів позааудиторних виховних заходів. Добирає і структурує фактологічний матеріал за вказівками керівника. Використовує різноманітні джерела, за вказівкою здатен навести приклади з життя та освітньої практики, встановити міжпредметні зв’язки. Володіє різноманітними методами і прийомами виховної роботи, відбирає найбільш доцільні.

Здатен підтримати увагу студентів під час позааудиторного виховного заходу, але підтримання дисципліни викликає утруднення.

Об’єктивно, хоча не завжди аргументовано аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює істотні ознаки педагогічних фактів, явищ, обставин, ситуацій, встановлює між ними причинно-наслідкові зв’язки і залежності.

4–5

Магістрант не виявляє самостійності при розробці конспектів позааудиторних заходів. Шаблонно використовує фактологічний матеріал з вузького кола джерел, структурує його під контролем керівника. Має досить обмежений арсенал методів і прийомів виховної роботи, відбирає найбільш доцільні. У доборі способів і засобів діяльності вважає за краще діяти за зразком, не виходити за межі правил. Необхідність навести приклади з життя та освітньої практики, встановити міжпредметні зв’язки викликає утруднення.

У процесі виховних заходів не володіє аудиторією: не здатен створити ділову атмосферу, підтримати увагу студентів, встановлення зорового та емоційного контакту з аудиторією викликає утруднення.

Об’єктивно, хоча неповно і без аргументації аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює найбільш суттєві, істотні ознаки педагогічних явищ, фактів, обставин, ситуацій.

2-3

Магістрант не виявляє самостійності при розробці конспектів позааудиторних заходів. Шаблонно використовує фактологічний матеріал лише з одного-двох джерел, структурує його під контролем керівника. Має обмежений арсенал методів і прийомів виховної роботи, відбирає найбільш доцільні. У доборі способів і засобів діяльності діє за зразком, не виходить за межі правил. Не здатен навести приклади з життя та освітньої практики. Встановлення міжпредметних зв’язків викликає серйозні утруднення.

У процесі виховних заходів не володіє аудиторією: не здатен створити ділову атмосферу, підтримати увагу студентів, встановлення зорового та емоційного контакту з аудиторією викликає значні утруднення.

Не повно і без аргументації аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Виокремлює лише найбільш суттєві, істотні ознаки педагогічних явищ, фактів, обставин, ситуацій.

1

Магістрант не здатен дібрати фактологічний матеріал для позааудиторного заходу. У доборі методів і прийомів виховної роботи керується інтуїцією, не може адекватно оцінити їх доцільність.

Неповно і без аргументації аналізує власну діяльність і діяльність інших практикантів. Визначення суттєвих, істотних ознак педагогічних явищ, фактів, ситуацій викликає утруднення. Діяльність підпорядкована інтуїції.

Психолого-педагогічна характеристика студента

Бали

Норми оцінювання

14–15

У процесі здійснення науково-дослідницької роботи магістрант самостійно добирає дослідницькі методики (опитувальники, програми інтерв’ю, тести, анкети та ін.), аргументує власний вибір, пропонує власні модифікації.

Магістрант демонструє вміння аналізувати та узагальнювати зібраний дослідницький матеріал. Стиль тексту психолого-педагогічної характеристики студента науковий і не вимагає редагування. Матеріал викладено логічно, висновки самостійні, аргументовані, переконливі та відповідають завданням.

11–13

Магістрант самостійно добирає засоби для проведення дослідження (опитувальники, програми інтерв’ю, тести, анкети та ін.) з різних джерел, має декілька варіантів діагностичних методик, відбирає кращий та аргументує свій вибір.

Представлення результатів проведеного дослідження має описовий характер. Самостійні висновки й педагогічні рекомендації відсутні. Текст психолого-педагогічної характеристики студента цілісний і логічний, але вимагає певного редагування.

8–10

Магістрант самостійно добирає засоби для проведення дослідження (опитувальники, програми інтерв’ю, тести, анкети та ін.), пропонує різні варіанти, але без переконливого обґрунтування.

Представлення результатів проведеного дослідження має описовий характер. Висновки й педагогічні рекомендації відсутні. Текст психолого-педагогічної характеристики студента цілісний, але вимагає суттєвого редагування.

5–7

Магістрант добирає готові діагностичні матеріали (опитувальники, програми інтерв’ю, тести, анкети та ін.) для проведення досліджень лише із запропонованого переліку, аргументує свій вибір не переконливо.

Стиль тексту психолого-педагогічної характеристики студента описовий. Текст фрагментарний, вимагає суттєвого редагування. Висновки й педагогічні рекомендації відсутні.

2-4

Магістрант добирає готові діагностичні матеріали (опитувальники, програми інтерв’ю, тести, анкети та ін.) для проведення досліджень лише з запропонованого переліку, обґрунтувати свій вибір не здатний

Стиль тексту психолого-педагогічної характеристики студента описовий. Текст фрагментарний, вимагає серйозного редагування. Висновки й педагогічні рекомендації відсутні.

1

Магістрант не здатен проводити науково-дослідницьку роботу, не розуміє її сутність та призначення як складника професійної педагогічної діяльності.

9. Розподіл балів, які отримують магістранти-практиканти

Поточне оцінювання та самостійна робота

Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Сума

Дисципліна та оформлення документації

Участь у підсумковій конференції

Лекція

Семінарське (практичне) заняття

Семінарське (практичне) заняття

Рецензія на студентську наукову роботу

Тези доповіді
на науково-практичній конференції

Психолого-педагогічна характеристика

Позааудиторний виховний захід

5

5

15

15

15

5

15

15

10

100

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, практики

90–100

відмінно (5)

74–89

добре (4)

60–73

задовільно (3)

35–59

незадовільно з можливістю повторного складання (2)

1–34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни (1)

11. Методичне забезпечення

Навчально-методична документація факультетів дошкільної освіти та початкового навчання, кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, фонди бібліотеки університету та кабінету кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти.

12 Рекомендована література

Базова

Науково-педагогічна практика магістрантів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» (для спеціальностей 8.01010101 «Дошкільна освіта», 8.01010201 «Початкова освіта») : навч.-метод. посіб. для викладачів і магістрантів пед. ун-тів / укладачі І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов, К. А. Юр’єва — Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. – 192 с.

Допоміжна

Викладач вищого навчального закладу: культура, діяльність, професіоналізм : моногр. / В. Й. Гриньов, С. М. Хатунцева, В. Б. Коновалова, О. О. Жигло ; за ред. В. М. Гриньової. – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – 150 с.

Взаємодія суб’єктів педагогічного процесу : моногр. / В. М. Гриньова, Р. В. Дорогих, С. Ю. Масич, Т. С. Розумна. – Харків : ТОВ «Щедра садиба плюс», 2013.

Горопаха Н. М. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Н. М. Горопаха, Т. І. Поніманська. - К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. - 232 с.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с.

Особистість майбутнього вчителя : моногр. / В. Й. Гриньов, В. В. Лебедєва, І. І. Наумова [та ін.]; за заг. ред. В. М. Гриньової. – Харків : ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014.

Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Харків : Колегіум, 2013. – 364 с.

Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. / О. Січкарук. – К. : Таксон, 2006. – 88 с.

13. Інформаційні ресурси

http://www.psylist.net/index.html –

Сайт PsyList.net. Психологічні, психолого-педагогічні тести, стимульний матеріал, методики, хрестоматія та статті з психолого-педагогічної тематики, словник, бібліотека.

http://azps.ru/ –

Сайт “Azps.ru A.Я.Психология”. Он-лайн тести, статті з педагогіки та психології, словник, класифікації, хрестоматія.

http://www.psdict.ru/ –

Сайт “Словарь практического психолога”. Містить понятійний апарат з основ психолого-педагогічного експерименту.

http://www.vusnet.ru/biblio/archive/nemov_psi2/ –

Немов Р.С. Психология образования. Ч.2. 1995. Електронний підручник.

http://www.psywww.com/resource/bytopic/testing.html –

Testing and Assessment. Сторінка сайту PsychWeb, присвячена тестуванню та оцінюванню.

http://www.mpr-online.de/ 

Methods of psychological research on-line. Електронний журнал, присвячений методам психологічних досліджень.

Опис документу:
Логіко-математичне мислення дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового розвитку. Чуттєве пізнання має дуже важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування та вдосконалення діяльності органів чуттів, нагромадження уявлень про оточуючий світ.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
590 грн