КТП з природозавства, 5 клас

Природознавство

Для кого: 5 Клас

19.07.2020

552

75

0

Опис документу:
ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 клас (усього 70 год, 2 год на тиждень, із них – 3 год резервний час) Складено згідно з навчальною программою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів природознавство 5 клас» затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРИРОДОЗНАВСТВО

5 клас

(усього 70 год, 2 год на тиждень, із них – 3 год резервний час)

Складено згідно з навчальною программою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів природознавство 5 клас» затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

п/п

Дата

Зміст уроку

Очікувані результати навчально- пізнавальної діяльності учнів

При

мітки

Вступ( 6 год)

1

Науки, що вивчають природу

Знаннєвий компонент

називає:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент,вимірювання);

наводить приклади: методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання 

Діяльнісний компонент

Розповідає про вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи;

про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання

Ціннісний компонент

оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;

усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

2

Практичне заняття :

«Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів»

3

Методи вивчення природи. Організація спостережень за тілами живої та неживої природи

4

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття :

«Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень і дослідів»

5

Значення природничо-наукових знань для людини

6

Навчальний проект:

«Жива і нежива природа навколо нас». Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС(15 год)

7

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання

Знаннєвий компонент

називає:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

наводить приклади:тіл і речовин, що оточують людину;чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей

Діяльнісний компонент

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

пояснює:відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей;значення органічних речовин для живої природи;значення горіння і гниття;

описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3);

порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками;

характеризує:горіння як приклад хімічних явищ;

вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади;

уміє розділяти суміш фільтруванням;

установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

дотримується правил:безпечного використання хімічного посуду

Ціннісний компонент

усвідомлює важливість акуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;

розуміє значимість потреби в безпеці

8

Практична робота :

«Вимірювання маси та розмірів різних тіл»

9

Речовини. Фізичні властивості речовин.

Властивості твердих тіл, рідин і газів

10

Атоми і молекули .Дифузія

11

Різноманітність речовин

12

Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини

13

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

14

Практичне заняття:

«Розділення сумішей фільтруванням»

15

Урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу

16

Явища природи

17

Фізичні явища, їх різноманітність

18

Практичне заняття:

«Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні»

19

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття

20

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі. Організація спостережень за явищами природи

21

Урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ(8 год.+2 год.рез.часу)

22

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил. Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства

Знаннєвий компонент

називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою

Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

Ціннісний компонент

Учень / учениця

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінюєзначення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень

23

Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло

24

Практичне заняття:

«Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба»

Організація спостережень за сузір,ями Малої та Великої Ведмедиці

25

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір

26

Планети.

Відмінності між планетами

27

Сонячна система

28

Зоряні системи — галактики

29

Всесвіт і його складові

30

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

31

Навчальний проект:

«Наш дім – Сонячна система»

32

Підсумковий урок

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета(16 год)

33

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі

Діяльнісний компонент

описує:внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює:зміну дня і ночі;зміну пір року;зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі;причини сонячного і місячного затемнення;колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє:фази Місяця на зображеннях;способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси;

складає план досліду і проводить його;

застосовуєзнаннядля орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини

Знаннєвий компонент

називає:форму й розміри Землі;рухиЗемлі;фазиМісяця;способи зображення Землі;материки та частини світу;склад ґрунту, повітря;властивості ґрунту, повітря, води;  

наводить приклади:розчинних і нерозчинних речовин;розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

34

Рухи Землі. Пори року.

Практичне заняття:

«Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця»

35

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення

36

Способи зображення Землі

37

Масштаб

38

Практичне заняття:

«Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль, материків і частин світу; географічних об’єктів»

39

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту

40

Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом

41

Повітря – суміш газів. Значення повітря

Властивості повітря

43

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води

44

Кологообіг води

45

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі

46

Практичні заняття:

  • Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

  • Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти

47

Значення води у природі. Використання води людиною.

Практичне заняття:

«Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді»

48

Урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів(15 год)

49

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

Знаннєвий компонент

називає:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем

Діяльнісний компонент

описує:пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах;

розпізнає: найпоширеніші рослини і тварин своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини

50

Різноманітність організмів. Рослини

51

Навчальний проект:

«Вирощування найвищої бобової рослини»

52

Різноманітність організмів. Тварини

53

Різноманітність організмів. Гриби

54

Практичне заняття

  • Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

  • Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

55

Різноманітність організмів. Бактерії

56

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

57

Різноманітність середовищ життя . Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

58

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді

59

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті

60

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів. Угруповання організмів

61

Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

62

Урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу

63

Екскурсія (відповідно до місцевих умов)

до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.Організація спостережень за основними властивостями живих організмів

Тема 3. Людина на планеті Земля(7 год.+1 год.рез часу)

64

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою

Знаннєвий компонент

називає:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

Діяльнісний компонент

Пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

обговорює питання економного використання енергоносіїв;

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

виявляє бережливе ставлення до природи

65

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини

66

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). Практичне заняття: «Дослідження екологічних проблем своєї місцевості»

67

Охорона природи. Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі

68

Практична робота:

«Складання Червоної книги своєї місцевості». Організація спостережень за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості

69

Навчальний проект:

«Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей)

70

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.