КТП з географії, 8клас, для дітей сліпих та зі зниженим зором

Географія

Для кого: 8 Клас

19.07.2020

192

0

0

Опис документу:
Географія 8 клас (35 годин на рік; 1 година на тиждень ) Складено згідно навчальної програми «Географія» для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором . Укладач: Укладач:Мезенцева О.В., учитель географії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії КЗ
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено

Заступник директора I.І.Сіміненко

………………………….

…………………………..

Географія

8 клас

(35 годин на рік; 1 година на тиждень )

Складено згідно навчальної програми «Географія» для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором . Укладач: Укладач:Мезенцева О.В., учитель географії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії КЗ «ХСНВК ім. В. Г. Короленка. Київ, 2016.

з/п

Дата

Тема

Спрямованість розвивального навчання учнів та очікувані результати роботи на кінець навчального року

Примітки

1.

ВСТУП(1 год)

Конкретизація уявлень про географічне положення, тектонічну будову, рельєф, ландшафти, формування навичок їх характеристики та опису.

Створення конкретно-образної основи для пізнавальної діяльності.

Удосконалення вмінь працювати з картами атласу.

Удосконалення вмінь аналізувати, спостерігати, робити висновки.

Сприяння розвитку уяви, пам’яті, логічного мислення.

Формування географічної компетентності учнів.

Розвиток уявлень та навичок застосування географічних знань в інших сферах життєдіяльності

Створення умов для розуміння взаємозв’язків природних компонентів у складі природної зони.

Розширення і уточнення уявлень про навколишній світ на основі збагачення зорового досвіду учнів.

Розвиток навичок культури дотикового сприймання.

Формування вміння обґрунтовано характеризувати рельєф, клімат, рослинність материка.

Сприяння формуванню знань про взаємозв’язок між природними процесами, явищами та діяльністю людини.

Формування адекватного уявлення про навколишній світ.

Розвиток описового мовлення, навичок коментування виконуваних дій, формулювання пояснень, міркувань, умовиводів.

Збагачення та конкретизація уявлень про оточуючі об’єкти та явища.

Удосконалення способів розумової пізнавальної діяльності

Подолання вербалізму знань.

Формування уявлень про основні природні багатства материків і океанів.

Формування правильних просторових та топографічних уявлень.

Розвиток аналітичного спостереження з опорою на збережені органи відчуття.

Удосконалення практичних навичок роботи з рельєфними зображеннями та географічними картами.

, умінь і навичок мовленнєвої, зокрема, комунікативної діяльності.

Формування поняття про довкілля як середовище життєдіяльності.

Розширення знань учнів про основні джерела забруднення.

Формування практичнихумінь характеризувати різні види забруднення, порівнювати рівень забруднення навколишнього середовища в різних регіонах.

Удосконалення умінь і навичок працювати з різними джерелами інформації.

Сприяння розвитку зорового та слухового сприймання інформації під час формування уявлень про навколишній світ.

Розвиток порівнювати, співставляти, робити висновки.

Удосконалення зв’язного мовлення учнів.

Розширення і уточнення уявлень про навколишній світ.

Формування понять про об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії.

Збагачення та розширення зорового сприйняття, уточнення уявлень про навколишній світ.

Розширення чуттєвого досвіду дітей, формування адекватного уявлення про навколишній світ.

Розвиток зорового, слухового і дотикового сприйняття.

Розвиток оцінювальної діяльності.

Розширення знань учнів про географічні карти та їхні види.

Формування вмінь розпізнавати види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначенням.

Розвитоквміння аналізувати, порівнювати, співставляти, робити висновки.

Удосконалення практичних вмінь та навичок роботи з картами.

Розвиток описового мовлення, навичок коментування виконуваних дій, формулювання пояснень, умовиводів, міркувань, повної логічної відповіді на запитання.

Формування навичок роботи з рельєфними дидактичними матеріалами.

Розвиток загальної моторики: обсягу і точності рухів при дотиковому обстеженні карт, таблиць, малюнків.

Подолання вербалізму знань.

Формування усвідомленого розуміння властивостей топографічних карт, їхнього призначення.

Удосконалення навичок читання топографічної карти.

Розвиток описового мовлення, формулювання умовиводів, повної логічної відповіді на запитання.

Розвиток спостережливості уяви просторового мислення.

Удосконалення вмінь орієнтуватися у макропросторі.

Розвиток аналітичного спостереження з опорою на збережені органи відчуття.

Подолання вербалізму знань.

Розвиток оцінювальної діяльності.

Конкретизація географічних уявлень про істотні ознаки політичної карти.

Створення конкретно-образної основи для пізнавальної діяльності.

Формуванняусвідомленого розуміння відмінності між поняттями «країна», «держава», «залежна територія», «невизнані держави».

Розвиток географічного мислення.

Удосконалення вмінь аналізувати, спостерігати, робити висновки.

Сприяння розвитку уяви, пам’яті, логічного мислення.

Формування географічної компетентності учнів.

Корекція дрібної моторики під час роботи з контурною картою.

Розвиток уявлень та навичок застосування географічних знань в інших сферах життєдіяльності.

Згладжування недоліків пізнавальної діяльності, розширення і уточнення уявлень про навколишній світ.

Актуалізація раніше засвоєних знань та навичок.

Розвиток орієнтації у мікро- і макропросторі.

Удосконалення елементарних навичок обстеження тифлонаочності.

Розвиток аналітичного спостереження з опорою на збережені органи відчуття. .

Розвиток навичок і досвіду орієнтування у мікропросторі.

Виправлення і відновлення порушених функцій.

Сприяння усвідомленому розрізненню фізико-географічного економіко-географічного, політико-географічного положення України.

Збагачення і розширення предметного сприйняття, уточнення уявлень про різні види часу.

Розвиток навичок роботи з тифлокартою.

Розвиток слухової уваги та пам’яті.

Удосконалення змістовного, логічного і зв’язного мовлення.

Розвиток мисленнєвих операцій, довільної уваги, пам’яті.

Формування вмінь використовувати теоретичні знання для вирішування практичних задач.

Збагачення та конкретизація уявлень про оточуючі об’єкти та явища.

Розвиток аналітичного спостереження з опорою на збережені органи відчуття.

Удосконалення навичок використання всіх збережених аналізаторів.

Формування навичок читання карти (у тому числі об'ємної).

Розвиток уявлень та навичок застосування географічних знань в інших сферах життєдіяльності.

Розвиток зорового, слухового і дотикового сприйняття.

Удосконалення вмінь працювати з контурною картою.

Удосконалення аналітичного спостереження з опорою на збереженні органи відчуття.

Формування навичок співставлення різних явищ, порівнювати їх, робити висновки.

Формування логіко-географічної компетенції.

Конкретизація уявлень про географічні поняття.

Формування вмінь усвідомлено сприймати інформацію і утримувати її в пам’яті.

Сприяння цілісному сприйняттю оточуючого світу.

Вироблення вміння знаходити та пояснювати зв’язки між різними природними явищами.

Конкретизація уявлень про корисні копалини.

Актуалізація раніше засвоєних знань та навичок

Розвиток уміння аналізувати, синтезувати та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з опорою на збережені органи відчуття.

Створення конкретно-образної основи для пізнавальної діяльності.

Конкретизація уявлень про кліматотвірні чинники, кліматичні показники, типи клімату.

Удосконалення вмінь працювати з картами атласу.

Удосконалення вмінь аналізувати, спостерігати, робити висновки.

Розвиток географічного мислення.

Сприяння розвитку уяви, пам’яті, логічного мислення.

Конкретизація географічних уявлень про переміщення повітряних мас,широтну зональність та висотну поясніть.

Формування географічної компетентності учнів.

Розвиток уявлень та навичок застосування географічних знань в інших сферах життєдіяльності

Розвиток описового мовлення, навичок коментування виконуваних дій, формулювання пояснень, умовиводів, міркувань, повної логічної відповіді на запитання.

Подолання вербалізму знань.

Розвиток аналітичного спостереження з опорою на збережені органи відчуття.

Формування усвідомленого вживання в мовленні нових слів і термінів.

Розвиток навички роботи з фізичною картою, розв'язувати географічні задачі з використанням карти і масштабу.
Конкретизація уявлень про складники вод суходолу.

Розвиток загальної моторики: обсягу і точності рухів, самостійності їх виконання.

Зняття моторної напруги, скутості рухів.

Розвиток дрібної моторики рук.

Розвиток описового мовлення, навичок коментування виконуваних дій, формулювання пояснень, умовиводів, міркувань, повної логічної відповіді на запитання.

Подолання вербалізму знань.

Розвиток аналітичного спостереження з опорою на збережені органи відчуття.

Розширення чуттєвого досвіду дітей, формування адекватного уявлення про навколишній світ.

Формування вміння знаходити та застосовувати географічну інформацію.

Розвиток практичних вмінь та навичок роботи з картою.

Удосконалення навичок і прийомів запам'ятовування.

Збагачення та конкретизація уявлень про оточуючі об’єкти та явища.

Створення конкретно-образної основи для пізнавальної діяльності.

Удосконалення вміння розпізнавати види рослин, використовуючи всі збережені аналізатори.

Розширення уявлень про різноманітність рослин з опорою на наочні засоби, практично-предметну та аналітико-синтетичну діяльність.

Розвиток аналітичного спостереження .

Розвиток спостережливості,уяви просторового мислення.

Формування вміння групування та узагальнення предметів за суттєвими ознаками.

Розвиток вміння самостійно аналізувати проблему, шукати шляхи її вирішення, розв’язувати екологічні задачі.

Розширення системи знань про ландшафти та чинники їх формування.

Формування практичних навичок роботи за рельєфними зображеннями та географічними картами.

Формування просторових уявлень.

Удосконалення використання всіх збережених аналізаторів.

Удосконалення практичних вмінь та навичок роботи з картами.

Формування вмінь аналізувати, порівнювати, співставляти, робити висновки.

Розвиток пізнавальної активності, аналітичного мислення.

Розвиток мисленнєвих операцій: аналізу, синтезу, порівняння.

Розвиток уявлень та навичок застосування географічних знань в інших сферах життєдіяльності.

Конкретизація уявлень про складники природно-ресурсного потенціалу України.

Сприяння розумінню основних географічних понять.

Розвиток зорового, слухового і дотикового сприйняття.

Розвиток вміння аналізувати, порівнювати, співставляти, робити висновки.

Удосконалення зв’язного мовлення учнів.

Формування елементарного аналізуючого спостереження за явищами природи.

Формування поняття та уявлення про основні елементи природи та причини їх змін.

Розвиток пізнавальної активності, аналітичного мислення.

Збагачення та конкретизація уявлень про оточуючі об’єкти та явища.

Формування навичок оцінювальної діяльності.

2.

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Євразія (6 год)

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка.

3.

Тектонічна будова.

Практична робота

1. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Євразії (початок).

4.

Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини. Пр.р.1 (продовження).

5.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу.

Пр.р.1 (продовження).

Практична робота

2. Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною. Найвідомішіоб’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО. Дослідження

  1. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

Населення. Держави. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії. Пр.р.1 (закінчення).

РОЗДІЛ V. Вплив людини на природу материків і океанів ( 3 год)

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів.

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.

Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти.

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів.

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Дослідження

Шляхи розв’язування екологічних проблем.

Узагальнення знань.

«УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ» ВСТУП (1 год)

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.

Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження.

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ(4 год)

Тема 1.Географічна карта. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні Інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.

Тема 2. Топографічні карти. Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.

Практична робота

3.Визначення напрямків, відстаней, площ,географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

Дослідження

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

Узагальнення знань

РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ(5 год)

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу.

Політичнакарта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні. Геополітика. Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Державна територія України. ДослідженняПорівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2-3 на вибір).

II CЕМЕСТР

Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри країни та Європи.

Практична робота

4. Позначення на контурній карті кордонів і назв сусідніх держав,крайніх точок, географічних центрів України та Європи; визначення координат точок, протяжності території країни в градусах і кілометрах.

Тема 2. Формування території України.

Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів.

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні.

Практична робота

5. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.

Дослідження

Планування маршруту мандрівки країнами світу, з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським.

РОЗДІЛ III. Природні умови і ресурси України (15 год)

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня». Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.

Карта «Тектонічна будова».Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова. Дослідження П. Тутковського.Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.

Формування рельєфу.Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.

Корисні копалини України. Класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, газу, «сланцевого газу» торфу, горючих сланців. Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку.

Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості.

Практична робота

6. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

Дослідження

Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті

Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В.Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір) .

Узагальнення знань

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

Кліматотвірні чинники: (сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня) та їх взаємодія.Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні. Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Карта «Клімат». Регіональні відмінності клімату. Практична робота

7. Визначення вологості повітря за заданими показниками.

Кліматичні ресурси.

Сезонні погодні умови і явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба. Б. Срезневський - організатор метеослужби в Україні. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами.

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості.

Практична робота

8. .Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм.

Дослідження

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.

Дослідити вплив сезонних погодних умов на життя родини

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри. твердий стік. Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живленняі режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води. Дослідження

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

Озера, їх типи; особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості.

Практична робота

9. Позначення на контурній карті найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, боліт України,

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси.

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення.Дослідження В. Докучаєва.Карта «Ґрунти». Ґрунтові ресурси України .Ґрунти своєї місцевості.Зміни ґрунтів в результаті господарської діяльності. Заходи з раціонального використання і охорони ґрунтових ресурсів

Практична робота

10. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

Дослідження

Вплив людини на родючість ґрунтів.

Тема 5. Рослинність.

Тема 6. Тваринний світ України.

Дослідження

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії.

Тема 7. Ландшафти України.

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних, широколистих лісів, лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою. Українські Карпати і Кримські гори, використання та охорона ландшафтів гірських областей.

Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

Практична робота

11. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором).

Дослідження.

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України.

Тема 8. Природокористування.

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення України.

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища.

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Прирдно-заповідні об’єкти своєї місцевості.

Природокористування в умовах сталого розвитку.

Практична робота

12. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

Дослідження

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

Узагальнення знань

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.