Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КТП з географії, 6 клас

Географія

Для кого: 6 Клас

05.06.2020

581

26

0

Опис документу:
Загальна географія 6 клас (70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних) Складено згідно навчальної програми «Географія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Загальна географія

6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

Складено згідно навчальної програми «Географія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

п/п

Да та

Тема уроку

Практичні роботи

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

При

мітки

ВСТУП (2 год.+ 1 год. резервного часу)

1

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства .

Значення географічних знань та вмінь.

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення.

Знаннєвий компонент: називає об’єкти вивчення географії, складові географічної науки, основні джерела географічних знань та методи географічних досліджень. Діяльнісний компонент: добирає географічну інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе; виконує спостереження за змінами у природі; складає перелік джерел географічної інформації, які є вдома.

Ціннісний компонент: використовує результати власних спостережень у повсякденній діяльності; обґрунтовує на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини.

2

Методи географічних досліджень.Особливості організації власних географічних спостережень.

3

Дослідження. Спостереження за змінами у природі.

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (5 год)

4

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

Уявлення про Землю єгиптян, вавилонян, індійців, греків слов’ян. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея .

Знаннєвий компонент: називає особливості зображення Землі на картах у давнину.

Діяльнісний компонент: добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину; зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою; складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину (із залученням членів родини). Ціннісний компонент: оцінює внесок античних учених у становлення географії як науки.

Знаннєвий компонент: називає відомих мореплавців та мандрівників (Марко Поло, Христофора Колумба, Фернана Магеллана), які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи. Діяльнісний компонент: добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі; простежує за картою маршрути мандрівників і дослідників.

Ціннісний компонент: робить висновки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю.

5

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом

6

Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана

Навколосвітні експедиції, їх географічне значення (Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський). Відкриття Австралії та Антарктиди.

7

Тема 4. Сучасні дослідження

Дослідження Землі у ХХ на початку ХХІ ст.

8

Узагальнення і систематизація знань.

РОЗДІЛ 2. Земля на плані і карті (11 год)

9

Тема 1. Орієнтування на місцевості

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут.

Знаннєвий компонент: називає різні способи орієнтування на місцевості; пояснює способи орієнтування на місцевості. Діяльнісний компонент: користується компасом для визначення сторін горизонту та азимуту; визначає азимут та напрямки на різні об’єкти на місцевості поблизу школи; складає схему маршруту руху; порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості. Ціннісний компонент: оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості; робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій.

Знаннєвий компонент: називає способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом та картою, абсолютною і відносною висотою місцевості, об’єкти місцевості за планом та його умовні знаки; вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти; пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості . Діяльнісний компонент: визначає масштаб плану і карти, абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот; вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу; розв’язує задачі з різними видами масштабу; порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті.

Ціннісний компонент: оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини.

Знаннєвий компонент: називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота», координати свого населеного пункту; пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою. Діяльнісний компонент: користується градусною сіткою для визначення географічних координат; визначає географічні координати об`єктів, населених пунктів; порівнює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами.

Ціннісний компонент: оцінює практичне значення знань про географічні координати.

10

Тема 2. Способи зображення Землі

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерознімках, космічних знімках, планах, картах.

Масштаб та його види.

Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу

11

Абсолютна і відносна висота місцевості, способи їх визначення за допомогою горизонталей та за шкалою висот.

12

Тема 3. План, його основні ознаки

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану.

13

Визначення напрямків на плані. Читання плану.

14

Тема 4. Географічні карти

Карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт.Географічні атласи. Практичне значення карт.

15

Тема 5. Географічні координати

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

16

Поняття про географічні координати.

17

Правила відліку географічної широти і довготи.

18

Географічні координати свого населеного пункту.

Практична робота 2.

Визначення географіч них координат за географічною картою

19

Узагальнення і систематизація знань.

РОЗДІЛ 3. Оболонки Землі (41 год)

Тема 1. Літосфера (12 год.)

20

Внутрішня будова Землі.

Знаннєвий компонент: називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори», форми рельєфу своєї місцевості; наводить приклади і показує на карті літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани, різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу; знає правила поведінки під час землетрусу; наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

Діяльнісний компонент: визначає абсолютну і відносну висоту рівнин і гір за шкалою висот; позначає на контурній карті: вулкани:Ключевська Сопка, Етна, Кракатау; гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди; рівнини:Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я; розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи; порівнює рівнини і гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах.

Ціннісний компонент: оцінює діяльність людини та її вплив на рельєф; висловлює судження щодо необхідності охорони унікальних форм рельєфу; пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні; аналізує причини і наслідки зовнішніх і внутрішніх процесів

21

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

22

Мінерали, гірські породи та корисні копалини.

23

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси. Сейсмічні пояси Землі.

24

Вулканізм і вулкани, гейзери.

Практична робота3.

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу (поч.)

25

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

26

Основні форми рельєфу суходолу – гори.

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу.

Практична робота3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу (прод.)

27

Основні форми рельєфу суходолу –рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

Практична робота3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу (закін.)

28

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану.

29

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

30

Урок-гра за темою «Літосфера».

31

Підсумковий урок.

Тема 2. Атмосфера (12год.+ 2 год.резервного часу)

32

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

Знаннєвий компонент: називає суттєві ознаки понять «погода», «клімат», «синоптична карта», елементи погоди, теплові пояси Землі, світові центри спостереження за погодою; наводить приклади хмар, різних за формою, прогнозів погоди, основних типів клімату.

пояснює причини і наслідки зміни погоди і клімату.

Діяльнісний компонент: спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: температури повітря, атмосферного тиску, вітру, вологості повітря, хмар, хмарності, опадів; визначає показники температури повітря й атмосферного тиску та їх зміни з висотою, швидкість вітру, типи погоди, що переважають у своїй місцевості; будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів; добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами; користується термометром, барометром, гігрометром; порівнює погоду різних типів у своїй місцевості в різні пори року та її вплив на здоров’я людей; аналізує зміни температури повітря, атмосферного тиску протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою; розв’язує задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою.

Ціннісний компонент: оцінює вплив стану повітря на здоров”я людини; робить висновки про значення прогнозу погоди для життя і діяльності людини.

33

Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Практичне значення вимірювання температури повітря.

Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз(початок)

34

Теплові пояси Землі.

35

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

36

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх визначення сучасними приладами й на око (візуально).

Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз(прод.)

37

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря, зміни вологості повітря.

38

Практична робота 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

Практична робота 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

39

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

40

Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз(зак.)

41

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

42

Клімат .Основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату.

43

Вплив людини на атмосферу і клімат .

44

Урок-гра з теми «Атмосфера».

45

Узагальнення і систематизація знань.

Тема 3. Гідросфера (12 год.+ 1 год.резервного часу)

46

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

Знаннєвий компонент: називає суттєві ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока», «острів»,

«океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «багаторічна мерзлота», «підземні води»; наводить приклади морів, заток, проток, островів, річок, озер, штучних водойм; пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані, особливості живлення і режиму вод суходолу; знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней і цунамі.

Діяльнісний компонент: визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою, глибини океанів і морів за шкалою глибин, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, видів живлення та режиму вод суходолу від клімату; розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті, озера за походженням їхніх улоговин і стоком, типи боліт, покривні та гірські льодовики, штучні водойми, типи підземних вод; позначає на контурній карті назви: морів:Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове; проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берінгова; заток:Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська; островів:Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея; півостровів:Скандинавський, Кримський, Аравійський, Індостан, Сомалі, Лабрадор; западини:Маріанська; річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка,

Міссісіпі; озер:Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія.

Ціннісний компонент: оцінює роль води для життєдіяльності людини та використання мінеральних і термальних вод у господарській діяльності, вплив людини на різні частини гідросфери; робить висновки про вплив якості питної води на здоров’я людини.

47

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів (початок)

48

Властивості вод Світового океану.

49

Рухи води в Океані.

50

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина .

51

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів (прод.)

52

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів (зак.)

53

Болота, особливості їх утворення та поширення.

Штучні водойми: ставки, водосховища, канали.

54

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти .

55

Підземні води, умови їх

утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

56

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

57

Урок-гра з теми «Гідросфера».

58

Узагальнення і систематизація знань.

Тема 4. Біосфера та ґрунти (2 год)

59

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

Знаннєвий компонент: називає компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «ґрунти», «рослинність», «тваринний світ», види рослин і тварин, які поширені у своїй місцевості; пояснює особливості поширення ґрунтів і живих організмів на земній кулі за допомогою карт, вплив людини на компоненти біосфери.

Діяльнісний компонент: порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі. Ціннісний компонент: оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини.

60

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

Тема 5. Природні комплекси( 3 год)

61

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі і властивості.

Знаннєвий компонент: називає суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», «природна зона», компоненти природного комплексу; наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості; пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

Діяльнісний компонент: порівнює особливості основних природних зон Землі; дотримується правил безпеки та поведінки під час екскурсії.

Ціннісний компонент: оцінює вплив людини на природні комплекси .

62

Природні зони Землі, іх особливості.

63

Практична робота 7.Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості(за типовим планом.)

РОЗДІЛ ІV. Планета людей ( 5 год)

64

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі Найбільш заселені території земної кулі.

Знаннєвий компонент: називає кількість населення на Землі та в Україні, людські раси; вміє читати політичну карту.

Діяльнісний компонент: аналізує карти густоти населення та людських рас; показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу і держави-сусіди України; характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті; порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі.

Ціннісний компонент: усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу; оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності; висловлює судження про заходи щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті; розробляє за допомогою членів родини міні-проект з утилізації побутових відходів.

65

Людські раси. Дослідження

М. М. Міклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

66

Тема 2. Держави світу

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

67

Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

68

Тема 3. Вплив людини на природу (1 год)

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона .

69

Узагальнення і систематизація знань .

70

Дослідження

Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів. Підсумковий урок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.