Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КТП : УКРАЇНСЬКА МОВА 7 клас (для ЗНЗ з російською мовою навчання) 2,5 години на тиждень , 87 годин на рік

Українська мова

Для кого: 7 Клас

05.09.2021

69

4

0

Опис документу:
КТП відповідає чинній програмі для ЗНЗ з російською мовою навчання Українська мова 5 – 9 класи (Укладачі: Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В., Савченко О.В., Кононенко В. Л.) (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.) Підручник : «Українська мова» (автори: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К.: Генеза, 2016) Наказ МОН України від 20.07.2015 № 777
Перегляд
матеріалу
Отримати код


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Українська мова 7 клас
(87 год., 2, 5 год. на тиждень; резервний час – 5 год. , І семестр -2 год, ІІ- семестр 3 год.) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

Українська мова 5 – 9 класи

(Укладачі: Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В., Савченко О.В., Кононенко В. Л.)

(зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Підручник «Українська мова» (автор: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К.: Генеза, 2016)

Наказ МОН України від 20.07.2015777

Фронтальні види контрольних робіт

Форма контролю


I семестр

II семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

твір


1

-


1

1

Правопис:

диктант


1


1

I семестр: усний переказ, діалог. II семестр: усний твір, читання вголос.

I семестр

Тема уроку

Дата

При-мітка

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1

Діагностика знань за період дистанційного навчання.
ВСТУП (1 год.) Місце української мови серед інших слов’янських мов йного навчання.2

Повторення вивченого під час дистанційного навчання матеріалу. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.3

Розвиток мовлення № 1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Повторення вивченого про текст. Мікротема тексту (практично).


РМ 1

4

Повторення вивченого під час дистанційного навчання матеріалу. Частини мови, найскладніші випадки їх правопису.5

Розвиток мовлення № 2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Аудіювання та усний переказ тексту публіцистичного стилю.


РМ 2

6

Літературна норма української мови. Колективне укладання переліку цікавих українськомовних сайтів для школярів.7

Розвиток мовлення № 3. Написання есе (орієнтовні теми: «Що я думаю про свою Батьківщину?», « Герої нашого часу: хто і чому?») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами.


РМ 3

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Дієприкметник (14 год.)

8

Повторення. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова9

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.10

Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.11

Розвиток мовлення № 4.

Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту в художньому стилі про виконання певних дій.


РМ 4

КП

12

Розвиток мовлення № 5.

Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту в художньому стилі про виконання певних дій.


РМ 5

КП


13

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами.
Інтонація речень з дієприкметниковими зворотами.14

Аналіз письмового переказу. Активні та пасивні дієприкметники. Їх творення. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи заміни їх.15

Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу (практично).16

Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.17.

Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання –Н- у дієприкметниках та –НН- у прикметниках дієприкметникового походження.18.

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.19.

Не з дієприкметниками.20.

Безособові дієслівні форми на -но, - то. Вживання безособових дієслівних форм на -но, -то.21.

Синонімічність складних і простих речень з дієприкметниковими зворотами. Використання дієприкметників як одного із засобів створення образності. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи заміни їх.22.

Узагальнення вивченого про дієприкметник як форму дієслова.23.

Контрольна робота № 1. Дієприкметник (тестування).


КР 1

Тем.


Дієприслівник (6 год.)24

Аналіз контрольної роботи. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.25

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Використання дієприслівникового звороту як засобу зв'язку речень у тексті; дотримання інтонації речень з дієприслівниковими зворотами26

Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.27

Не з дієприслівниками.28

Розвиток мовлення № 6. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то.


РМ 6

29

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення (практично). Складні випадки вживання дієприслівників доконаного і недоконаного виду.30

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник».31

Контрольний диктант за I семестр.КД 1

32

Контрольна робота № 2. Дієприслівник (тестування).


КР 2

Тем.

II семестр
Прислівник (18 год.)

33

Аналіз контрольної роботи. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.34

Розряди прислівників (практично).35

Розвиток мовлення № 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).


РМ 7

36

Ступені порівняння прислівників. Творення їхніх форм.37

Розвиток мовлення № 8. Особливості будови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).


РМ 8


38

Творення й правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках.39

-Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.40

Не і ні з прислівниками.41.

И та і в кінці прислівників.42

Правопис прислівників на -о, -е утворених від прикметників і дієприкметників. Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.43

Розвиток мовлення № 9. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням прислівників.


РМ 9

44

Написання прислівників разом і через дефіс.45.

Найуживаніші прислівникові сполучення. Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день. Тренувальні вправи.46

Правильний наголос у прислівниках. Використання прислівників як засобу зв'язку речень у тексті, а також для увиразнення мовлення.47.

Розвиток мовлення № 10. Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук до лиця, до смаку, не до речі, не до вподоби, на вибір, в міру.


РМ 10

48.

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прислівник».49.

Розвиток мовлення № 11. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням прислівників (за складним планом).


РМ 11

50.

Контрольна робота № 3. Прислівник (тестування).


КР 3

Тем.


СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ Прийменник (6 год.)51.

Аналіз контрольної роботи. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.


52

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.53

Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці; не прийшов із-за хвороби).54

55

Розвиток мовлення № 12.

Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі


РМ 12,13

КТ


56


Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.57

Особливості вживання деяких прийменників в українській мові у зіставленні з російською. Правильне вживання прийменників з іменниками. Використання у мовленні прийменників-синонімів.58

Розвиток мовлення № 14. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).


РМ 14


Сполучник (4 год.)59

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.


КР 4


60

Сполучники сурядності й підрядності. Вживання сполучників у простому й складному реченнях.61

Розвиток мовлення № 15. Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте – про те, зате – за те, якби – як би та ін.)».


РМ 15

62

Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники.
Частка (5 год.)63

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі.64

Розряди часток за значенням. Розрізнення часток і однозвучних з ними слів.65

Розвиток мовлення № 16. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.


РМ 16 КП

66

Розвиток мовлення № 17. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.


РМ 17 КП

67

Правопис часток разом, окремо, через дефіс. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки68

Правопис часток НЕ , НІ з різними частинами мови (узагальнення).
Вигук (1 год.)69

Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику читання і в усному мовленні; правильно вживає вигуки. при вигуках. Правильне читання речень із вигуками.70

Розвиток мовлення № 18. Складання анотації на книжку .


РМ 18

71

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Службові частини мови ( прийменник, сполучник, частка). Вигук».72

Контрольна робота № 5. Службові частини мови ( прийменник, сполучник, частка). Вигук». (тестування)


КР 5

Тем.

Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

73

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні .Самостійні частини мови: іменник, займенник, прикметник, числівник.74

Розвиток мовлення № 19. Портретний нарис у публіцистичному стилі.


РМ 19

75

Самостійні частини мови: дієслово та його форми. Орфограми в дієсловах та його формах.76

Самостійні частини мови: прислівник. Складні випадки правопису прислівників. Розрізнення прислівників та іменників з прийменниками, які звучать однаково.77

Розвиток мовлення № 20. Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови


РМ 20


78

Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка. Складні випадки правопису.79

Розвиток мовлення № 21 Контрольний усний твір –розповідь у художньому стилі.


РМ21КУ

80

Контрольний диктант за II семестр


КД 2

81

Розвиток мовлення № 22. Аналіз диктанту. Аудіювання природного українського мовлення з різних джерел Розвиток аудіативної пам’яті, уваги і уяви (практично).


РМ 22

82.

Розвиток мовлення № 23 . Вибіркове аудіювання окремих фрагментів тексту із завданням (визначити правомірність чи неправомірність твердження тощо).


РМ 23

83.

Розвиток мовлення № 24. Переклад тексту з російської мови.


РМ 24

84

Розвиток мовлення № 25 Читання мовчки та вголос. Складання простого і складного плану прочитаного. Визначення комунікативного наміру автора.


РМ 25

85

Контрольна робота № 6. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії (тестування).


КР 6

Тем.

86

Розвиток мовлення № 26. Ділові папери. Розписка. Доручення.


РМ 26

87.

Підсумковий урок -гра « Найрозумніший» за розділом сучасної української мови – «МОРФОЛОГІЯ»
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.