Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КТП. Українська мова. 4 клас. Автор: Мар'яна Захарійчук

Українська мова

Для кого: 4 Клас

26.08.2021

1955

305

4

Опис документу:
КТП. Українська мова. 4 клас. Автор: Мар'яна Захарійчук. Календарно-тематичне планування з української мови, для учнів 4 класу. Автор: Мар'яна Захарічук. З очікуваними результатами за програмою О.Я. Савченко. НУШ. Нова українська школа.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків “Українська мова”

для учнів 4 класу за типовою освітньою програмою,

розробленою під керівництвом О. Я.Савченко

Підручник “УКРАЇНСЬКА МОВА та читання”

Автор: Мар'яна Захарійчук (2021)

64 год (4 години на тиждень)

І семестр

п/п

Тема уроку

Дата

Очікувані результати

Примітка


1.

Розвиток мовлення 1. Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Складання зв’язної розповіді про ситуацію із життя.


сприймає уважно усну інформацію; [4 МОВ 1.1] ставить уточнювальні запитання відповідно до мети слухання; [4 МОВ 1.1] виконує усні інструкції й настанови вчителя щодо навчальних завдань; [4 МОВ 1.1] передає зміст почутого творчо (змінює оповідача в текстірозповіді, послідовність наведених ознак в описі, послідовність аргументів у міркуванні, доповнює опис іншими ознаками, а міркування іншими аргументами); [4 МОВ 1.2] вибирає з почутого інформацію для створення власного висловлення з конкретною метою (усне оголошення, усний відгук, усний стислий переказ); [4 МОВ 1.3] узагальнює і систематизує почуту інформацію; [4 МОВ 1.4]
самостійно контролює виконання загальнихправил письма; [4 МОВ 3.3] нарощує швидкість письма, безвідривно поєднуючи елементи букв та букви між собою, зберігаючи розбірливість; [4 МОВ 3.1]спрощує окремі форми букв, їх поєднання, зберігдотримується правил вимовляння слів з ненаголошеними голосними [е], [и], дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим, подовженими приголосними звуками; [4 МОВ 4.1] розбірливість читання написаного; [4 МОВ 3.1]


пише в темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різних джерел; [4 МОВ 3.1] пише розбірливо; [4 МОВ 3.1] робить охайні виправлення; [4 МОВ 3.3] дотримується абзаців, полів зошита; [4 МОВ 3.1] записує слова в колонку; [4 МОВ 3.1] заповнює таблицю; [4 МОВ 3.1]
складає тексти для письмового спілкування (оголошення, запрошення, афіша тощо) [4 МОВ 3.1], [4 МОВ 3.2] створює і записує загадки, невеликі казки тощо з орієнтацією на читача; [4 МОВ 3.1] обирає для власного повідомлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір букв тощо); [4 МОВ 3.1] складає самостійне письмове висловлення (розповідь, опис, міркування) на добре знайомі й цікаві теми [4 МОВ 3.1]


змінює іменники за числами і відмінками; [4 МОВ 4.1] визначає початкову форму іменника (називний відмінок однини); [4 МОВ 4.1] визначає відмінок іменника в реченні; [4 МОВ 4.1] змінює у процесі словозміни іменників приголосні [г], [к], [х] перед закінченням –і на [з′],[ц′],[с′], голосний [і] на [о], [е]; [4 МОВ 4.1]правильно вживає в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого роду закінчення –ом, –ем (–єм), в іменниках жіночого роду закінчення –ою, –ею (–єю); [4 МОВ 4.1] перевіряє за словником закінчення іменників чоловічого роду в родовому й орудному відмінках; [4 МОВ 4.1] використовує в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному й місцевому відмінках однини; [4 МОВ 4.1] правильно записує іменники жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини; [4 МОВ 4.1]


правильно вживає літературні форми іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по; [4 МОВ 4.1] змінює прикметники за родами і числами; [4 МОВ 4.1] змінює прикметники разом зі зв’язаними з ними іменниками за відмінковими питаннями; [4 МОВ 4.1] правильно записує прикметники з м’яким кінцевим приголосним основи у різних відмінкових формах; [4 МОВ 4.1] визначає граматичну форму прикметника (рід, число, відмінок) за іменником, з яким він зв’язаний; [4 МОВ 4.1] утворює форми ступенів порівняння прикметників; [4 МОВ 4.2]
пише переказ (докладний, вибірковий) тексту розповідного змісту з елементами опису або міркування; [4 МОВ 3.1] використовує у власних висловленнях виражальні засоби мови; [4 МОВ 3.1] висловлює своє ставлення до того, про що пише; [4 МОВ 3.1] записує власні висловлення грамотно (у межах вивченого) і зрозуміло; [4 МОВ 3.1] бере участь в обговоренні письмових робіт у парах, групах; [4 МОВ 3.3]
відзначає позитивні сторони, висловлює поради щодо можливого удосконалення тексту, спираючись на пам’ятку [4 МОВ 3.3] удосконалює письмовий текст [4 МОВ 3.3] правильно вимовляє і записує прикметники на –ський, – цький, –зький; [4 МОВ 4.1] використовує у власних зв’язних висловленнях прикметники в прямому і переносному значеннях, синоніми, антоніми; [4 МОВ 4.2] сприймає критично доступні медіатексти; [4 МОВ 1.1], [4 МОВ 2.1]

визначає мету й цільову аудиторію окреми медіапродуктів; [4 МОВ 1.4], [4 МОВ 2.2] декодує (тлумачить) повідомлення у простих медіатекстах, виявляє очевидні ідеї; [4 МОВ 1.4] висловлює власні погляди на події, явища, предмети, цінності, представлені в медіатексті; [4 МОВ 1.5], [4 МОВ 1.6] пояснює, чи змінилися під впливом медіатексту власні уявлення або думки про предмет повідомлення, як саме; [4 МОВ 1.5] створює прості медіапродукти, враховує мету й аудиторію; [4МОВ 1.7] обговорює (в парі чи групі) враження від створеного медіапродукту [4 МОВ 1.8]Мова і мовлення2.

Українська абетка: звуки та букви.3.

Розвиток мови. Застарілі й нові слова.4.

Культура мовлення та спілкування.5.

Голосні звуки. Букви, що їх позначають. Поділ слова на склади.6.

Ненаголошені голосні звуки [е],[и].7.

Приголосні звуки. Букви, що їх позначають.8.

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.9.

Розвиток мовлення 2. Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Створення оголошення до Дня козацтва та Дня захисника України.10.

Діагностична робота: письмовий переказ.
Слово. Значення слова11.

Повторення та узагальнення вивче-ного про слово: антоніми, синоніми, переносне значення, багатозначні слова.12.

Фразеологізми. Робота з фразеологізмами.13.

Фразеологізми-синоніми. Фразеологізми-антоніми.14.

Будова слова. Повторення вивчено-го.15.

Корінь слова. Чергування приголос-них [г], [к], [х] із [ж], [ч],[ш] і [з'], [ц'], [с']16.

Чергування голосних [о],[е] з [і] у коренях слів.17.

Розвиток мовлення 3. Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Створення запрошення до Дня бабусь і дідусів.18.

Префікс. Префікси, співзвучні з прийменниками.19.

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня.20.

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. перенос слів із префіксами.21.

Правопис префіксів при-, пре-.22.

Суфікс. Творення слів із суфіксами зменшення, здрібнілості, пестливості та згрубілості.23.

Розвиток мовлення 4. Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Створюю художній опис соняшника за поданим зразком, використовуючи інформацію з різних джерел.24.

Діагностична робота: мовна тема «Значення слова»25.

Мої навчальні досягнення. Карта пам’яті: від тексту – до мене Слово. Значення слова.
Іменник26.

Іменник як частина мови. Повторення вивченого.27.

Поняття предметності. Іменники з абстрактним значенням.28.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників.29.

Рід іменників: чоловічий, жіночий та середній.30.

Змінювання іменників за числами.31.

Відмінювання іменників за відмінками.32.

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників.33.

Розвиток мовлення 5. Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Пишу вибірковий переказ з елементами опису.34.

Закінчення іменників жіночого роду на –а, -я в родовому відмінку однини.35.

Закінчення іменників жіночого роду на –а, -я в орудному відмінку однини.36.

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним.37.

Закінчення основи іменників жіночого роду на б, п, в, м, ф і твердого звука [р].38.

Діагностична робота: списування.39.

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини.40.

Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини.41.

Закінчення іменників чоловічого роду на –ар, -яр у родовому відмінку однини.42.

Розвиток мовлення 6. Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Створення навчального переказу розповідного змісту.43.

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням –і в іменниках.44.

Чергування кореневих голосних [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний.45.

Відмінювання іменників у множині.
46.

Діагностична робота: мовна тема «Іменник».47.

Мої навчальні досягнення. Карта памяті: від тексту – до мене Іменник.
Прикметник48.

Прикметник як частина мови.49.

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому й переносному значенні.50.

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами, числами й відмінками. Початкове форма прикметника.51.

Розвиток мовлення 7. Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Створення переказу розповідного тексту, використовуючи малюнки.52.

Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний.53.

Відмінювання прикметників з основою на мякий приголосний в однині та множині.54.

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників.55.

Уживання мякого знака перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.56.

Вимова та написання закінчення –ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках.57.

Вимова й написання най уживаніших прикметників на –ський,

-цький, -зький.58.

Розвиток мовлення 8.

Мистецтво слова: міркую, описую, розповідаю. Створення вітальної листвіки з Новим роком.59.

Відмінювання прикметників у множині.60.

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст.61.

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст.62.

Повторення вивченого за семестр63.

Діагностична робота: диктант із завданнями з мовної теми «Прикметник».64.

Мої навчальні досягнення. Карта памяті: від тексту – до мене Прикметник.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.