Контрольна робота за темою 3. Принципи функціонування клітини

Опис документу:
Контрольна робота допоможе вчителю перевірити знання учнів за даною темою (підручник Соболь В.І.)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна робота

за

темою 3

«Принципи функціонування клітини»

Вчитель: Скотинюк В.Л.

2017 р.

Варіант 1

I рівень (одне питання – 0,5 б)

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Синонім до слова метаболізм: а) внутрішньо клітинний транспорт; б) фотосинтез;

в) обмін речовин; г) клітинне дихання

2. Хламідомонада здатна фотосинтезувати на світлі і, крім того, всмоктувати органічні речовини поверхнею тіла. На підставі цього можна дійти висновку, що хламідомонада – це:

а) міксотроф; б) гетеротроф;

в) автотроф; г) фотоавтотроф 3. Яка речовина утворюється внаслідок світлової фази фотосинтезу?

а) вуглевод; б) білок;

в) ліпід; г) АТФ

4. Кількість молекул АТФ, які будуть синтезовані під час кисневого розщеплення 1 молекули глюкози:

а) 36; б) 38;

в) 72; г) 114

5. Явище хемосинтезу вперше відкрив:

а) Д. Прістлі; б) Х. Кребс;

в) М. Кальвін; г) С. Виноградський

6. Для хемосинтезу сіркобактеріям потрібні такі речовини:

а) сірководень і кисень; б) сірка та сульфатна кислота;

в) сульфатна кислота й кисень; г) сірководень та сульфатна кислота

II рівень ( одне питання – 1,5 б )

До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між назвами процесів та хімічними реакціями, які в них проходять:

1.

гліколіз

А.

синтез вітамінів

2.

цикл Кребса

Б.

утворення двох молекул молочної кислоти з однієї молекули глюкози

3.

гниття

В.

перетворення трикарбонових кислот

4.

бродіння

Г.

розпад органічних речовин(здебільшого вуглеводів) у безкисневих умовах

Д.

безкисневий розпад білків, утворенням аміаку й сірководню

8. Установіть відповідність між біохімічними процесами та органелами, у яких вони відбуваються:

1.

фотоліз води

А.

мітохондрія

2.

синтез ліпідів

Б.

хлоропласт

3.

біологічне окиснення органічних речовин

В.

лізосома

Г.

гладка ендоплазматична сітка

III рівень ( 3 б )

Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що означає правильну відповідь. Запишіть три цифри послідовно по одній(зліва направо).

9. Схарактеризуйте процес фотосинтезу за наведеними ознаками.

Проходить у клітинах

Фотосинтезуючим пігментом є

Органела у якій проходить

Кількість стадій

1 рослин і ціанобактерій

1 лікопін

1 лейкопласт

1 одна

2 рослин і грибів

2 каротин

2 хлоропласт

2 дві

3 рослин і тварин

3 хлорофіл

3 мітохондрія

3 три

IV рівень ( 3 б )

Завдання відкритого типу.

10. Як відбувається взаємоперетворення енергії у клітині?

Варіант 2

I рівень (одне питання – 0,5 б)

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Назва реакції розпаду біологічних молекул, що супроводжуються вивільненням енергії: а) катаболізм; б) анаболізм;

в) асиміляція; г) пластичний обмін

2. Деякі грунтові бактерії здатні отримувати енергію в процесі окиснення сполук амонію киснем до нітритів та нітратів і при цьому синтезувати органічні речовини з вуглекислого газу. Вони є:

а) хемоавтотрофами; б) хемогетеротрофами;

в) фотоавтотрофи; г) міксотрофами

3. Яка речовина утворюється внаслідок темнової фази фотосинтезу?

а) вуглевод; б) білок;

в) ліпід; г) АТФ

4. Назва безкисневого розщеплення моносахаридів енергетичного обміну в клітинах людини:

а) бродіння; б) ліполіз;

в) протеоліз; г) гліколіз

5. Послідовність реакцій темнової фази з’ясував:

а) Д. Прістлі; б) Х. Кребс;

в) М. Кальвін; г) С. Виноградський

6. У процесі фотосинтезу виділяють:

а) 2 фази; б) 3 фази;

в) 4 фази; г) 5 фаз

II рівень ( одне питання – 1,5 б )

До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між групами живих істот та метаболічними процесами, які відбуваються в їхніх клітинах:

1.

бактерії

А.

гліколіз, клітинне дихання

2.

рослини

Б.

гліколіз, фотосинтез, клітинне дихання

3.

тварини

В.

лише клітинне дихання

Г.

бродіння, хемосинтез, гліколіз, фотосинтез, клітинне дихання

8. Установіть відповідність між процесами життєдіяльності нейронів і клітинними структурами:

1.

аеробне розщеплення

А.

рибосоми

2.

синтез білків

Б.

плазмалема

3.

генерація нервових імпульсів

В.

гранулярна ЕПС

4.

утворення нейросекретів

Г.

мітохондрії

Д.

ядро

III рівень ( 3 б )

Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що означає правильну відповідь. Запишіть три цифри послідовно по одній(зліва направо)

9. Схарактеризуйте процес хемосинтезу за наведеними ознаками.

Проходить у клітинах

Це процес

Його відкрив

Енергію отримують у результаті окислення

1 рослин

1 аеробний

1 М.Е. Кальвін

1 амоніаку, сірководню

2 тварин

2 анаеробний

2 К.М. Тімірязєв

2 вуглекислого газу, води

3 бактерій

3 аеробний і анаеробний

3 С.М. Виноградський

3 амінокислот, глюкози

IV рівень ( 3 б )

Завдання відкритого типу.

10. У чому полягає взамозв’язок пластичного й енергетичного обміну речовин?

Варіант 3

I рівень (одне питання – 0,5 бала)

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Група реакцій обміну речовин, до якої належить фотосинтез: а) пластичний обмін; б) енергетичний обмін;

в) дисиміляція; г) катаболізм

2. Процес утворення органічних сполук з неорганічних за рахунок енергії хімічних реакцій називається:

а) фотолізом; б) фотосинтезом;

в) хемосинтезом; г) гліколізом

3. Кисневе розщеплення органічних речовин відбувається у:

а) ядрі; б) цитоплазмі;

в) мітохондріях; г) комплексі Гольджі

4. Етап енергетичного обміну, на якому відбувається утворення карбон(VI) оксиду:

а) гліколіз; б) цикл три карбонових кислот;

в) підготовчий; г) окисне фосфорилювання

5. Процес, який відбувається під час темнової фази фотосинтезу:

а) фотоліз; б) синтез АТФ;

в) фотофосфорилювання; г) синтез глюкози

6. Процес утворення органічних сполук з неорганічних за рахунок енергії хімічних реакцій називається:

а) хемосинтезом; б) фотосинтезом;

в) фотолізом; г) гліколізом

II рівень ( одне питання – 1 бал )

До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їхнього перебігу:

1.

хемосинтез

А.

строми хлоропластів

2.

світлова фаза фотосинтезу

Б.

матрикс мітохондрій

3.

цикл Кребса

В.

ядро

4.

темнова фаза фотосинтезу

Г.

грани хлоропластів

Д.

клітини деяких прокаріотів

8. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:

1.

екскреція

А.

процеси утворення та виділення клітиною речовин-секретів

2.

секреція

Б.

сукупність процесів синтезу органічних речовин

3.

пластичний обмін

В.

процес видалення з організму продуктів обміну речовин

4.

енергетичний обмін

Г.

система збереження спадкової інформації

Д.

сукупність реакцій розщеплення складних сполук

III рівень ( 3 б )

Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що означає правильну відповідь. Запишіть три цифри послідовно по одній(зліва направо)

9. Схарактеризуйте процес клітинного дихання аеробних організмів за наведеними ознаками.

Кількість етапів

Це процес

Відбувається у

Утворюється молекул АТФ

1 один

1 анаеробний

1 цитозолі та мітохондріях

1 дві

2 два

2 аеробний

2 цитозолі та хлоропластах

2 тридцять шість

3 три

3 аеробний і анаеробний

3 мітохондріях та хлоропластах

3 тридцять вісім

IV рівень ( 3 б )

Завдання відкритого типу.

10. Порівняйте процеси фотосинтезу й хемосинтезу. Що спільного й відмінного між фото- і хемосинтезом?

Варіант 4

I рівень (одне питання – 0,5 б)

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Тварина з найвищою інтенсивністю метаболізму: а) пацюк; б) африканський слон;

в) синій кит; г) хатня миша

2. Один із процесів енергетичного обміну є:

а) фотосинтез; б) гліколіз;

в) хемосинтез; г) фотоліз води

3. Хемосинтез відрізняється від фотосинтезу тим, що:

а) під час перетворення енергії не утворюється АТФ; б) може відбуватися без поглинання енергії;

в) характерний винятково для бактерій; г) відбувається без участі ферментів

4. Назва циклу біохімічних реакцій відкритих у 1937 році Хансом Адольфом Кребсом:

а) трикарбонових кислот; б) окиснювальне декарбоксилювання;

в) окиснювальне фосфорилювання; г) бродіння

5. Йон металу, який входить до складу хлорофілу:

а) Fe; б) Mn;

в) Mg; г) Zn

6. Спільною ознакою фотосинтезу та хемосинтезу є:

а) засвоєння світлової енергії; б) виділення кисню в атмосферу;

в) розщеплення органічних речовин; г) синтез органічних речовин з неорганічних

II рівень ( одне питання – 1,5 б )

До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між біохімічними процесами та певними типами метаболізму:

1.

реакції енергетичного обміну

А.

біосинтез білків

2.

реакції пластичного обміну

Б.

фотосинтез

3.

реакції як пластичного, так і енергетичного обміну

В.

розщеплення ліпідів

Г.

дифузія речовин

8. Установіть відповідність між етапами енергетичного обміну та кількістю молекул АТФ, які під час цих етапів синтезуються:

1.

підготовчий

А.

2 молекули

2.

безкисневий

Б.

38 молекул

3.

кисневий

В.

36 молекул

Г.

молекули АТФ не синтезуються

III рівень (3 б )

Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що означає правильну відповідь. Запишіть три цифри послідовно по одній(зліва направо)

9. Схарактеризуйте процес бродіння за наведеними ознаками.

Проходить у клітинах

Це процес

Розкладаються здебільшого

Утворюються

1 рослин, дріжджів, мукорових грибів

1 анаеробний

1 ліпіди

1 ортофосфорна кислота, етиловий спирт, оцтова кислота

2 тварин, молочнокислих бактерій, дріжджів

2 аеробний

2 вуглеводи

2 молочна кислота, етиловий спирт, оцтова кислота

3 молочнокислих бактерій, мукорових грибів, дріжджів

3 аеробний і анаеробний

3 білки

3 молочна кислота, етиловий спирт, ортофосфорна кислота

IV рівень ( 3 б )

Завдання відкритого типу.

10. В чому подібність і відмінність фотосинтезу і аеробного дихання?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
5
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!