Контрольна робота з теми: "Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія." Варіант І

Опис документу:
Тест дає змогу визначити не лише рівень знань кожного з учнів, а й структуру, тобто систематичність його знань. Без аналізу структури знань педагог працює наосліп. Тестування дозволяє контролювати навчальний процес на кожному занятті, індивідуалізувати підхід до кожного учня, не витрачати часу на рутинну працю з підрахунку балів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна робота №6

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.               Варіант І

Завдання 1—13 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише одинправильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.                          (№1-13----13балів)

1.      Фонетика – розділ науки про мову, що вивчає:

А.  знаки письма;                                В.   будову слова;

 Б. звуки мови і мовлення;               Г.      правила вимови.

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру е:

                          А.  з..рно, віт..р, б..реза, м..даль;

                          Б.  груд..нь, т..мний, л..мон, ч..кати;

                           В. в..личний, м..нуле, ап..льсин, справ..дливість;

                            Г. в..дмідь, м..довий, гр..міти, к..рувати.

3. Звуки української мови поділяються  на:

А.  32 приголосних і 6 голосних.                Б. 32 приголосних, 6 голосних і м”який знак.

В.  31 приголосний і 6 голосних.                                    Г. 33 приголосних і 6 голосних.

 4.  Позначте рядок, у якому всі приголосні дзвінкі:

А. Мила, ніжна, лимон, мова, буря               Б. Невпокорена, рідна, калинова, привітна.

В. Розкута, вільна, мелодійна, солов”їна.                  Г.  Мова, слово, знання, розмова.

5.   Позначте рядок, де в усіх словах є м”які приголосні:

А.  Мама, тато, святе, ім ”я.                         Б.  Рід, сім”я, родина, пам”ять.

В.  Діти, доля, прекрасна, ніжність.                    Г.  Богиня, берегиня, радість, життя.

 6.  Позначте звуки, які є спільними для слів яблучко, щасливий, листячко, пішачок:

                А  [а], [ч], [й];            Б  [а], [ч], [л];          В  [а], [ч];              Г   [а],[к].[ч].

7.  Позначте рядок, у якому всі слова правильно поділені для переносу:

       А  мі-сто, міс-то, ліс-ок, пар-та;                              Б  хо-джу, пі-джак, від-дзвеніти, за-світло;

      В  о-рел, кри-латий, до-звілля, ви-хід;                    Г   буль-йон, ку-ку-руд-за, міль-йон, оа-зис.

8.  Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова: 

А ясність, щедрість, святковий, щирість;                Б яблуко, парта, їдальня, щастя;

В ліжко, джерельний, здоров'я, жанр;                        Г  олень, читання, джаз, дитина;

9.  Позначте слово, у якому кількість звуків і букв не збігається: 

А щавель;                Б зв'язок;               В пакунок;                Г надземний.

10. Позначте рядок, у якому всі слова не можна переносити з рядка в рядок:

А їжа, єнот, явір, мить;                     Б ялина, тиша, шаль, тюль;

В рояль, баян. Яків, мрія, ясний.                       Г  ясен, єгер, доля, сіль.

11.  Позначте рядок слів, у яких наголошений перший склад: 

А книжки, бички, доріжки, кохання;           Б мати, ліки, дрова, тиша;

В босий, срібло, легко, новий;                Г  синій, зелений, диво, добре.

12.  Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову:

А просьба [прос'ба];    Б береговий [береговий];                                                                                                                                             В   пісня [піс'на];                               Г  учишся [учес'а].

13.     Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подовженням:

А. Повіст .. ю, лисен .. я, щаст .. я, знан .. я.             Б.  Навчан .. я, Ган .. а, сіл .. ю, навман .. я.

В. Читан .. я, стат .. я, тін .. ю, вістр .. я.             Г.  Радіст .. ю, перел .. є, писан .. я, спросон .. я.

Завдання 14-16 мають по 5 варіантів відповідей. із яких 3 правильні. Виберіть правильні відповіді.    (№ 14-20 -    21 бал)

14. Визначте рядок, у якому всі слова записано в алфавітному порядку.

А. Капелюшок, копійка, киянин.                                 Б.  Кислуватий, китаянка, класика.

В. Клекотання,  крейсер, красуватися.                            Г.  Котеня, кредитний, крихкість.

Д. Кланятися, кленовий, клопотання.

15. Визначте рядок, у якому літери Я,Ю,Є в усіх словах позначають один звук

А. Пляма, боляче, всюди, життя.            Б. Яблуко, пасуться, знання, м’ясо.

В. Лякливий, моє, боєць, щодня.                Г. Хазяйський, праця, малювати, пляма.

Д. Любов, свято, складаєте, чапля.

16. Визначте рядок, у якому буквосполучення ДЖ,ДЗ в усіх словах передають один звук.

А. Піджак, підземелля, подзьобаний, джгутик.         Б.  Джмелиний, дзюркотливий, джин, дзуськи.

В. Віддзвеніти, піджарювати, дзьобати, віджати.         Г. Подзвонити, джинси, дзенькіт, джем.

Д. Джміль, джентльмен, дзвонар, дзеленчання.

17. У яких  рядках  всі слова пишуться з апострофом?

А. Пів..яблука, під..їзд, різдв..яний, м..ятний.        Б. Зв..язок, матір..ю, без..ідейний, тьм..яніють.

В. Торф..яний, Лук..янівка, бур..ян,  пів..яблука.           Г. Верф..ю, п..єдестал, в..язати, , об..єкт .

Д. Пів..ягідки, надвечір..я,  крем..яний.

18. У яких  рядках  нема  помилки ( орфограма „Подвоєння приголосних”):

А. Гілля, насіння, колосся, Ілля.              Б. Россю, міццю, жовччю, блакиттю.

В. Суддів, юністтю, ріллею, почуттів.                 Г. Ллю, ллється, ллємо, виллє.

Д. Молодістю, матір‘ю, повістю, ввічливістю.

19.  У яких рядках  у всіх словах слід писати м’який знак?

А.  Ласун..чик, дівчин..ці, Ігор.., тон..ший.               Б.  Стан..те, т..мяніти, ател..є, зозул..ці.

В. Кур..йоз, чотир..ох, нен..чин, п’ят..сот.              Г.Бджіл..ництво, біл..шіст..,  калинон..ці.

Д.  Міл..йон,    борот..ба,   посун..ся,   встан..те.

20. У якому рядку у всіх словах на місці крапок потрібно писати букву И?

А.  Д..спут, бр..кет, кл..ше, еп..тет.                  Б. Ц..стерна, ш..фр, пр..з,  д..ректор.

В.  Б..атлон,  д..адема,  к..шлак,  екв..валент.           Г. Арт..кул,  бапт..ст ,  ер..троц..ти, генет..ка,.

Д. Д..сц..пліна,   д..зайн, арт..кул, пер..метр.

►  Завдання 21-23  передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.       (12 балів)

21.  Установіть відповідність між словом та його характеристикою:

1   щабель;                   А На одну букву більше, ніж звуків.

2   джміль;                    Б      На дві букви більше, ніж звуків.

3   біль;                         В    Кількість букв і звуків однакова.

                                  4   явір.                         Г   На два звуки більше, ніж букв.

                                     Д       На один звук більше, ніж букв

22.  Установіть відповідність між звуком та його характеристикою.

                                    А. [л]                            1. Приголосний, твердий, глухий.

Б. [с ]                                 2. Приголосний, твердий,  дзвінкий.

В. [й]                                 3. Приголосний, пом'якшений, дзвінкий.

        Г. [г']                                 4. Приголосний,  пом'якшений,  глухий.

                                        5. Приголосний,  м'який, дзвінкий

23. Установіть відповідність між орфограмами та словами, в яких ужито ці орфограми.

А. Подвоєні літери в словах іншомовного походження.        1. Фонет..ка, Кр..т, к..нджал.

Б. Літера и в словах іншомовного походження.                     2. Ман..а, брут..о, Ус.урі.

В. Літера і в словах іншомовного походження.                     3. Глад..олус, граф..ка, жур..

Г. Апостроф у словах іншомовного походження.                4. Каса, ем..іграція, інтел..ктуальний.

                                                                                                    5.Ад..ютант,прем..єра,п..єдестал.

Завдання 24-26  передбачають формулювання доповнень до поданих початків речень.

24. Утворіть прикметник від слова контраст - ...                                                                  2б.

25. 3атранскрибуйте слово   інтуїція-   [...].                                                                                 1б.

     26. Апостроф  після Р пишеться, якщо він позначає ……… приголосний. Наприклад:              1б.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами позашкільної освіти)»
Просіна Ольга Володимирівна
30 годин
590 грн