Контрольна робота №1 11 клас. Профільний рівень

Опис документу:
Тема. Мова, індивід, суспільство Лінгвістична риторика Мета (формувати компетентності): предметні (перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем); ключові (уміння вчитися: навички аналізу різних лінгвістичних явищ; загальнокультурні (старанність, відповідальність).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 11 клас. Мова, індивід, суспільство Лінгвістична риторика

Мета (формувати компетентності): предметні (перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем); ключові (уміння вчитися: навички аналізу різних лінгвістичних явищ; загальнокультурні (старанність, відповідальність). Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів. Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання роботи.

IV. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Варіант 1

Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Інвенція — це розділ риторики, який вивчає:

А засоби виразності ораторської промови;

Б розробку предметної царини ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г способи запам’ятовування ораторської промови.

2. Елокуція — це розділ риторики, який вивчає…

А виразність ораторської промови;

Б розробку предметної царини ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г способи запам’ятовування ораторської промови.

3. Меморія — це розділ риторики, який вивчає…

А виразність ораторської промови;

Б розробку предметної царини ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г способи запам’ятовування ораторської промови.

4. Логос — це засоби впливу, що апелюють до…

А норм людської поведінки;

Б почуттів;

В розуму;

Г місця і часу виголошення промови.

5. Топос — це риторичне поняття, що визначає…

А норми людської поведінки;

Б почуття;

В розум;

Г місце і час виголошення промови.

6. Аналогійний метод характеризується…

А зіставленням предметів і перенесенням властивостей з одного на інший;

Б послідовним розгортанням повідомлення і рухом тексту від загального до часткового;

В рухом від конкретного до загального;

Г рухом від безпідставних аргументів до фактів.

7. Дедуктивний спосіб викладу матеріалу передбачає рух…

А від формулювання аргументів до формулювання тези;

Б від формулювання тези до формулювання аргументів;

В від конкретних фактів, явищ до загального висновку за допомогою зіставлення ознак, властивостей цих явищ;

Г від безпідставних аргументів до фактів.

8. Серед наведених понять тропами є…

А метатеза, хіязм, алітерація, плеоназм;

Б епіфора, паліндром, тавтологія оксюморон;

В гіпербола, метонімія, алегорія, каламбур;

Г паралелізм, епітет, синекдоха, метафора.

9. Укажіть рядки, у яких використовується антитеза.

А Гей над дорогою стоїть верба, Дзвінкі дощові струни ловить (П. Тичина);

Б Важким холодним сном за хатою спала земля (М. Коцюбинський);

В Та дрібка солі, що на всю родину, І грудка цукру в той тривожний рік Так солодко і солоно — до згину — Такого не забути нам повік (М. Людкевич);

Г Холодним полум’ям займається Повітря мрійне, як вода (В. Стус).

Завдання 10 передбачає встановлення відповідності.

10. Поєднайте назви тропів та фігур з їхнім визначенням.

Назва

А Паліндром

Б Анафора

В Оксюморон

Г Антитеза

Д Гіпербола

Визначення

1 Риторична фігура, що полягає в зумисне підкресленому зіставленні двох протилежних, але пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення вражень, для більшої переконливості.

2 Образне перебільшення, яке виявляється в тому, що якась ознака приписується предмету в такій мірі, у якій вона реально йому не властива й не може бути властивою.

3 Віртуозна віршова форма, у якій певне слово або віршовий рядок можна читати зліва направо і навпаки при збереженні змісту.

4 Риторична фігура, яка є сполученням двох непоєднувальних понять, що мали б виключати одне одне, завдяки чому виникає ефект несподіваності й свіжість образу.

5 Одна з риторичних фігур, що полягає у вживанні на початку рядків звукового, лексичного повтору чи повторення протягом цілого твору або його частини синтаксичних, строфічних структур.

Завдання 11–15 передбачають стислу відповідь на питання.

11. Чому мову називають системою знаків? Свою думку обґрунтуйте.

12. Що таке меморія? Назвіть відомі вам способи запамятовування інформації.

13. Який внесок у розвиток риторики зробив Платон?

14. Назвіть країни з українською діаспорою (схід).

15. Перерахуйте етапи роботи над промовою.

Варіант 2

Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант.

1. Диспозиція — це розділ риторики, який вивчає…

А засоби виразності ораторської промови;

Б способи запам’ятовування ораторської промови;

В структуру ораторської промови;

Г розробку предметної царини ораторської промови.

2. Еристика — це…

А засоби виразності ораторської промови;

Б виголошення оратором промови;

В мистецтво ведення суперечки;

Г методи запам’ятовування тексту промови.

3. Елоквенція — це розділ риторики, що вивчає…

А засоби виразності ораторської промови;

Б виголошення оратором промови;

В структуру ораторської промови;

Г розробку предметної царини ораторської промови.

4. Етос — це засоби впливу, що апелюють до…

А норм людської поведінки;

Б почуттів;

В розуму;

Г місця і часу виголошення промови.

5. Пафос — це засоби впливу, що апелюють до…

А норм людської поведінки;

Б почуттів;

В розуму;

Г місця і часу виголошення промови.

6. Акція — це розділ риторики, який розглядає…

А засоби виразності ораторської промови;

Б виголошення оратором промови;

В структуру ораторської промови;

Г розробку предметної царини ораторської промови.

7. Індуктивний метод викладу матеріалу передбачає рух…

А від формулювання аргументів до формулювання тези;

Б від формулювання тези до формулювання аргументів;

В від конкретних фактів, явищ до загального висновку за допомогою зіставлення ознак;

Г від безпідставних аргументів до фактів.

8. Серед наведених понять фігурами є…

А метатеза, хіязм, алітерація, плеоназм;

Б епіфора, паліндром, тавтологія оксюморон;

В гіпербола, метонімія, алегорія, каламбур;

Г паралелізм, епітет, синекдоха, метафора.

9. Укажіть рядки, у яких використовується оксюморон.

А Гей над дорогою стоїть верба, Дзвінкі дощові струни ловить (П. Тичина);

Б Важким холодним сном за хатою спала земля (М. Коцюбинський);

В Та дрібка солі, що на всю родину, І грудка цукру в той тривожний рік Так солодко і солоно — до згину — Такого не забути нам повік (М. Людкевич);

Г Холодним полум’ям займається Повітря мрійне, як вода (В. Стус).

Завдання 10 передбачає встановлення відповідності.

10. Поєднайте назви тропів та фігур з їхнім визначенням.

Назва

А Синекдоха

Б Літота

В Алюзія

Г Алегорія

Д Перифраз

Визначення

1 Художньо-стилістичній прийом, натяк, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події з розрахунку на ерудицію читача, покликаного розгадати закодований зміст.

2 Мовний зворот, який вживається замість звичайної назви певного об’єкта і полягає в різних формах опису його істотних і характерних ознак.

3 Різновид метонімії, у якому ціле подається через назву його частин, загальне — через його часткове вираження.

4 Різновид метафори, який є зрозумілим тільки в суцільному тексті на відміну від метафори та персоніфікації. 5 Зумисне применшення якоїсь ознаки шляхом повного чи часткового її заперечення.

Завдання 11–15 передбачають стислу відповідь на питання.

11. Що таке мовний знак? Доведіть, що слово книжка є мовним знаком.

12. Назвіть видатних українських мовознавців.

13. Яку роль у розвитку риторики відіграла Києво – Могилянська академія?

14. Назвіть країни з українською діаспорою (захід).

15. Назвіть відомі вам види тропів та наведіть приклад до кожного з них.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!