Контроль знань з теми "Надорганізмові біологічні системи", 9 клас

Опис документу:
Контроль знань містить різнорівневі завдання: тести, завдання на встановлення відповідності, із розгорнутою відповіддю та розв'язування задач. Матеріал допоможе вчителю узагальнити, систематизувати та перевірити рівень навчальних досягнень учнів з даної теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контроль знань з теми «Надорганізмові системи»

І варіант

І рівень (0.5 бала за правильно виконане завдання)

1. Угрупування пов’язаних між собою популяцій організмів різних видів, які населяють ділянку місцевості з однорідними умовами існування:

а) фітоценоз; б) біоценоз; в) біотоп; г) екосистема.

2. Визначте, який вчений вперше запропонував термін екологія:

а)Дарвін; в) Рульє;

б) Геккель; г) Ломоносов.

3. Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів:

а) паразитизм; в) коменсалізм;

б) мутуалізм; г) симбіоз.

4. До первинних детритофагів належать:

а) рослиноїдні тварини; в) птахи;

б) найпростіші; г) бактерії.

5. Автотрофи є:

а) продуцентами; в) консументами всіх рівнів;

б) консументами І порядку; г) редуцентами.

6. Регуляцію газового складу атмосфери забезпечують:

а) редуценти; в)симбіонти;

б) консументи; г)продуценти.

ІІ рівень (1 бал за правильно виконане завдання)

7. Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента:

а) мукор; б) яблуня; в) попелиця; г) сонечко.

8. Складіть можливі харчові ланцюги, починаючи з:

Зерно →

9. Поясніть поняття: а) сукцесія; б) ноосфера.

ІІІ рівень (1 бал за правильно виконане завдання)

10. Визначте послідовність процесів коло обігу Нітрогену в біосфері, починаючи із засвоєння атмосферного азоту:

А) діяльність нітрифікуючи бактерій;

Б) утворення нітрогеновмісних продуктів виділення;

В) діяльність бульбочкових бактерій;

Г)засвоєння нітрогеновмісних неорганічних речовин рослинами.

11. Встановіть відповідність між формами діяльності людини та їхніми наслідками:

Наслідки діяльності людини

Форми діяльності людини

а) Ерозія ґрунтів

б) Засолення ґрунтів

в) Утворення озонових дірок

г) Тепличний ефект

1.Інтенсивна діяльність промисловості та транспорту

2.Викиди в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук

3.Масове вирубування лісів

4.Осушення боліт

5.Нераціональне поливання грунтів

12. Установіть відповідності між характеристиками екологічної структури популяції та їх визначеннями:

А) чисельність популяції

1. розподіл її особин за віковими групами

Б) густота популяції

2. характеристика загибелі особин у популяції за одиницю часу

В) віковий розподіл популяції

3. загальна кількість особин на даній території або в даному об’ємі (води, ґрунту, повітря), які належать до однієї популяції

Г) народжуваність популяції

4. кількість особин популяції, які народилися за певний час

5. загальна кількість особин, що припадає на одиницю площі чи об’єму.

ІV рівень (два питання на вибір, 1.5 бала за правильно виконане завдання)

  1. Скласти сенкан до слова «екологія».

  2. Чи можуть існувати біогеоценози без продуцентів? Відповідь обґрунтуйте.

  3. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначити, скільки га лугу потрібно, щоб прохарчувати людину масою 58 кг (із них 66% становить вода). Суха біомаса трави з 1 м2 становить 400 г на рік.

ІІ варіант

І рівень (0.5 бала за правильно виконане завдання)

1.Просторове і трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі – це…:

а) ареал; б) екологічна ніша; в) екосистема; г) біотоп.

2. Учення про біосферу розробив:

а)М.В.Вавилов; в) Ч.Дарвін;

б) В.І.Вернадський; г) Е.Зюсс.

3. Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь:

а) паразитизм; в) мутуалізм;

б) коменсалізм; г) конкуренція.

4. Біотичним фактором середовища є:

а) клімат; в)вологість;

б)взаємозв’язки між особинами в популяції; г) полювання.

5. Організми, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних є:

а) автотрофами; в) міксотрофами;

б) гетеротрофами; г) паразитами.

6.Популяція, яка займає у складі біоценозу певне положення, називається:

а)ареалом; в)екологічною нішею;

б)екотипом; г) життєвою формою.

ІІ рівень (1 бал за правильно виконане завдання)

7. Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента:

а) спориш; б) аспергіл; в) лисиця; г) кролик.

8. Складіть можливі харчові ланцюги, починаючи з:

Водорості →

9. Поясніть поняття: а)екосистема; б) екологічна ніша

ІІІ рівень (1 бал за правильно виконане завдання)

10 Визначте послідовність процесів колообігу Оксигену в біосфері, починаючи із засвоєння кисню аеробами:

А) виділення вуглекислого газу та води;

Б) дихання;

В) утворення вуглекислого газу та води;

Г) фотосинтез

11.Встановіть відповідність між парами видів та відносинами, які між ними можуть виникати:

Екологічні групи

Організми

а) Підосичник — осика

б) Орхідеї — тропічні дерева

в) Малярійний комар — людина

г) Малярійний плазмодій - людина

1. Коменсал — хазяїн

2. Паразит — хазяїн

3. Кровосисний вид — живитель

4. Хижак — здобич

5. Мутуалістичні відносини

12.Установіть відповідності між поняттями та їх короткими визначеннями:

А) екологічна адаптація

1.не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями

Б) закон толерантності В. Шелфорда

2.витривалість організму визначається найслабшою ланкою (лімітуючим фактором) у ланцюзі екологічних потреб

В) закон мінімуму

Ю. Лібіха

3. життєдіяльність організмів характеризується екологічними мінімумом і максимумом, діапазон між якими називають зоною екологічної толерантності

Г) правило екологічної індивідуальності

4. оптимум на межі витривалості організму стосовно певного чинника залежить від інтенсивності дії інших чинників

5.пристосування організмів до умов існування.

ІV рівень (два питання на вибір, 1.5 бала за правильно виконане завдання)

  1. Скласти сенкан до слова «біосфера».

  2. Чому біорізноманіття є ключовим фактором стабільності екосистем

  3. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначити, скільки га культурного біогеоценозу потрібно, щоб прохарчувати людину масою 70 кг (із них 63% становить вода). Суха біомаса трави з 1 м2 становить 600 г на рік.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Емоційна ефективність учителя: теорія і практика»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись