Конспект уроку "Запрошуємо до світу етики" (Етика, 5 клас)

Опис документу:
Змістовний план-конспект уроку з етики у 5 класі. Авторська розробка Рижової Т.В. Базується на чинній навчальній програмі з етики для 5 класів з використанням підручника О. Данилевської, О. Пометун «Етика. 5 клас» і робочого зошита «Етика. 5 клас»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 1

Тема.

Запрошуємо до світу етики.

Мета:

пояснити, для чого потрібно вивчати етику; визначити
зміст ключових понять уроку; розібрати етикетні пра-
вила знайомства; схарактеризувати взаємозв'язок між
етикою і духовним світом людини.

Обладнання:

підручник «Етика. 5 клас», учнівський і робочий зоши-
ти, умовний мікрофон, аудіозапис увертюри до філь-
му «Діти капітана Гранта» (І. Дунаєвський), репродук-
ція фрески Рафаеля «Афінська школа».

Епіграф:

«Виховання — у щасті прикраса, а в нещасті притулок»
(Демокріт, давньогрецький філософ).

Вислови:

«Властивість доброчесності полягає, швидше, в то-
му, щоб робити добро, а не приймати його, і в тому,
щоб здійснювати прекрасні вчинки, а не здійснювати
ганебних» (Аристотель, давньогрецький філософ).

«З усіх створінь найпрекрасніше — людина, яка отри-
мала прекрасне виховання» (Епіктет, давньогрецький
філософ).

Ключові
поняття:

етикет, етикетка, етика, мораль, доброчесність, «золо-
те» правило етики.

Тип уроку:

інтегрований.

Структура уроку

 1. Вступна частина.

 1. Вітання.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних резуль-
  татів.

 1. Основна частина.

 1. Що таке етика? Співвідношення понять «етика» і «мораль».

 2. Поняття «етикет», «етикетка», «золоте» правило етики.

 3. Правила етикету при знайомстві.

 4. Як пов'язані етика й духовний світ людини? Поняття «чесно-
  та».

 1. Завершальна частина.

Висновки.

 1. Домашнє завдання.

 2. Доповнення до уроку.

Хід уроку

І. Вступна частина

Звучить увертюра І. Дунаєвського з фільму «Діти капітана Гранта».

 1. Вітання.

Учитель. Добридень, діти! Мене звуть... (називає своє ім’я і по
батькові).
Сьогодні ми почнемо подорож до чарівної країни з назвою
«Етика».

 1. мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Дізнавшись про те, що в 5 класі у вас буде предмет «Ети-
ка», ви, напевно, запитали в батьків або друзів про те, що вивчає ця на-
ука. Що вони вам відповіли? (Діти віДповіДають на питання.)

Справді, на уроках етики ми говоритимемо про те, що означає бу-
ти добрим, чесним, порядним; навчимося правильно будувати взаєми-
ни з людьми, що нас оточують. Окрім цього, у вас з'явиться можливість
більше дізнатися про звичаї і традиції різних народів. Я розповім вам,
чому доброта вважається однією з головних людських якостей, як відріз-
нити добро від зла і зробити правильний вибір у житті; навчу правиль-
но поводитися в різних ситуаціях. Етика допоможе вам не помилитися
у виборі друзів і цінувати їх, підкаже, як уникнути сварок і конфліктів,
як завоювати пошану однокласників. Вона навчить вас бути виховани-
ми, ввічливими, шанобливими, делікатними й тактовними. Одним сло-
вом, етика навчає того, як бути хорошою людиною.

 1. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних
  результатів.

Учитель. Тема сьогоднішнього уроку звучить так: «Запрошуємо
до світу етики». (Учні записують тему в учнівському зошиті.)

На цьому уроці ми познайомимося з основними термінами й понят-
тями етики, а також спробуємо знайти зв'язок між етикою та духовним
світом людини.

Але перш ніж перейти до теми, я хотіла б познайомити вас із під-
ручником і робочим зошитом, за якими ми працюватимемо. Авторами
підручника є Оксана Данилевська й Олена Пометун. У вас можуть
бути підручники як 2006, так і 2005 років видання. Формулювання де-
яких понять у них відрізняються. Зміст же цих формулювань однако-
вий. (Учитель знайомить учнів з умовними позначеннями в підручнику
на с. 6.)

Параграф необхідно читати після кожного уроку, а потім виконува-
ти в робочому зошиті письмові завдання відповідного розділу. Автором
робочого зошита також є Оксана Данилевська.

Робота з підручником

Учні знайомляться з умовними позначеннями підручника (с. 6), чи-
тають тексти «Як працювати з уявним мікрофоном», «Як працювати
в парах», «Як працювати в невеликих групах» і «Як взяти участь в об-
говоренні питання всім класом».

ІІ. Основна частина

1. Що таке етика? співвідношення понять «етика» і «мораль».

Учитель. Давньогрецький поет Гомер назвав етикою місце меш-
кання людини, її житло. Пізніше цим словом почали називати харак-
терні риси якого-небудь явища, звичаї, вдачу. Давньогрецький філософ
Аристотель відзначив, що людина має якості, не пов'язані з рівнем ос-
віти або інтелектом.

Ці якості він назвав душевними якостями, або чеснотами. Філософ
назвав ці якості етичними, а науку, яка їх вивчає,— етикою.

Інформація для вчителя

Аристотель зробив величезний внесок у вивчення етики, створивши
праці «Нікомахова етика», «Евдемова етика» і «Велика етика». Етика
й політика Аристотеля вивчають одне й те ж питання — питання про ви-
ховання доброчесності і формування звичок жити добродійно для до-
сягнення щастя.

Учитель. Зверніть увагу на вислів Аристотеля: «Властивість доб-
рочесності полягає, швидше, в тому, щоб робити добро, а не приймати
його, і в тому, щоб здійснювати прекрасні вчинки, а не здійснювати га-
небних».

На дошці виписано епіграф: «Виховання — у щасті прикраса, а в не-
щасті — притулок». Як ви його розумієте? (Міркування Дітей.)

Учитель пропонує учням уважно розглянути репродукцію.

Учитель. Ця фреска видатного скульптора й художника епохи
Відродження Рафаеля називається «Афінська школа» (Ватикан 1509—
1511). У центрі ви бачите Платона й Аристотеля. Аристотель несе кни-
гу з назвою «Етика».

Поняття «етика» було відоме й у Давньому Римі. Римський філософ
Марк Туллій Цицерон, перекладаючи слово «етичний» на латинь, спів-
відніс його зі словом «моральний». Слово «мораль» у Давньому Римі
перекладалося як «етика». Із часом обидва ці поняття ввійшли до єв-
ропейських мов, але набули різного значення. Етикою стали називати
науку, а мораллю — правила людського співіснування, що стали пред-
метом її вивчення. Ці слова з'явилися в російській і українській мовах.

Діти виписують ключові поняття й терміни до словника зі зворот-
ного боку зошита.

Етика — наука про мораль.

Мораль — а) моральність, сукупність норм і принципів поведін-
ки людей у ставленні до суспільства й інших лю-
дей (підручник 2006 р.);

б) це норми й правила поведінки у ставленні од-
нієї людини до іншої та до суспільства (підручник
2005 р.).

Робота з підручником

Учні читають уголос текст «Що таке етика?».

Питання до тексту:

 • Поясніть відмінності в поняттях «мораль» і «етика». (Мораль
  пов’язана зі стосунками між люДьми, це внутрішній вияв нашого
  ставлення До інших, а етика — назва науки, яка вивчає мораль.)

 • Які ще поняття зустрілися в тексті? (Етикет, етикетка.)

 1. Поняття «етикет», «етикетка», «золоте» правило етики.

Етикетка — товарний знак або ярлик, який наклеюють на упа-
ковку товару.

Учитель. Слово «етикет» має два значення: ярлик (етикетка) і це-
ремоніал. І хоча «етикет» вважається словом французького походжен-
ня, існує версія, що воно перейшло до французької мови з голландської,

в якій позначало кілочок, до якого прив'язаний аркуш паперу з назвою
товару. Напевно, саме через це етикетками спочатку називалися картки,
на яких писали основні правила поведінки. Такі етикетки роздавалися
у Франції при королівському дворі Людовіка XIV для того, щоб кожен
міг перевірити, чи правильно чинить у тій чи іншій ситуації.

За етикеткою — зазвичай помітною і яскравою — ми дізнаємося про
товар, робимо висновок про його виробника й споживчі цінності. А ети-
кетна поведінка є тим знаком, за яким судять про конкретну людину.

Етикет — це сукупність правил поведінки в різних ситуаціях.

Учитель. Правила етикету мають свої особливості в різних краї-
нах і з часом змінюються. Ми вже не робимо реверанси при зустрічі,
не кланяємося до землі, не падаємо на землю, вітаючи керівників краї-
ни, як, наприклад, було прийнято вітати фараона в Давньому Єгипті.
Але етикет полягає не в тому, в якій формі потрібно вітати, знайомити-
ся, вести бесіду або прощатися, а в тому, що в основі його правил в усі
часи були перш за все доброзичливе ставлення один до одного, вихо-
ваність, пошана до себе й людей, що оточують, бажання зробити спіл-
кування приємним.

Норми вітання, знайомства й інших форм поведінки склалися істо-
рично, і в їх основі лежить пошана до іншої людини. Це знайшло відоб-
раження в «золотому» правилі етики.

«Золоте» правило етики: «Ніколи не роби іншому того, чого
сам собі не бажаєш, і стався до інших так, як хотів би, щоб ста-
вилися до тебе».

Учитель пропонує дітям обговорити ситуацію, відповідну до цього
правила.

 1. Правила етикету при знайомстві.

Звучить увертюра з фільму «Діти капітана Гранта».

Учитель. Етикет — зовнішній вияв моральності людини. Чи може
людина в житті бути щасливою без спілкування, без друзів? Пригадай-
те книги Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» і Жуля Верна «Діти капітана
Гранта». Чому герої цих творів, знаходячись на острові серед прекрасної
природи, мріяли про те, щоб їх знайшли? Чого їм не вистачало? (Вони
потребували спілкування з людьми.)

Так, людина не може жити одна, вона повинна з кимось спілкува-
тися, дружити, когось любити. А коли поруч з'являється хоча б одна
людина, то слід дотримуватися відповідних норм етикетної поведінки.
Із чого починається спілкування? Що необхідно зробити? (ПереДусім
сліД привітатися, познайомитися.)

Тепер і ми познайомимося з нашими новими друзями — Олесею та
Богданом, які допомагатимуть нам у вивченні предмета «Етика».

Робота з підручником

Учні читають за особами (автор і Олеся) текст про те, як Олеся
знайомиться з новими учнями свого класу.

Питання учням:

Навіщо люди знайомляться? (Щоб більше Дізнатись оДне про оДного.)

 • Що означає «познайомитися»? (ПреДставитися, розповісти щось
  про себе і послухати співбесіДника.)

 • Що зазвичай ви розповідаєте про себе під час знайомства? (Своє
  ім’я, захоплення, місце навчання.)

 • Які ситуації, на вашу думку, потребують обов'язкового знайомства,
  а в яких випадках можна спілкуватися, залишаючись незнайомими?
  (Знайомитися потрібно у випаДках, якщо розраховуєш на Довготри-
  вале спілкування. Не знайомлячись, можна поспілкуватися у транс-
  порті, черзі, магазині.)

 • Пригадайте ситуацію знайомства Пеппі з Томмі й Аннікою з книги
  А. Ліндгрен «Пеппі Довга Панчоха». Хто з героїв дотримувався всіх
  норм етикету? (Мавпочка Нільссон.)

Гра «Представ свого товариша»

Діти розбиваються по парах і пошепки розповідають про себе од-
не одному. Наприклад: «Здрастуйте, мене звуть Лариса, у перекладі
з грецької — «чайка». Мені 10 років. Я дуже люблю співати, непогано
володію комп'ютером. Удома в мене живе кіт на ім'я Мурзик, якого я ду-
же люблю». Так діти імітують знайомство одне з одним.

Потім кожен учень «представляє» всім свого співбесідника. На-
приклад: «Дозвольте представити вам мою знайому. Її звуть Лариса. Їй
10 років». Під час гри використовується іграшковий мікрофон.

Учитель. Пам’ятаєте: знайомлячись, Олеся розповіла про своє
ім'я. Якщо ви хочете дізнатися про те, що означає ваше ім’я, візь-
міть у бібліотеці книгу І. Панкєєва «Енциклопедія етикету для дітей»
і почитайте.

Питання учням:

 • У чому полягає відмінність між поняттями «етикет» і «мораль»?
  (Якщо мораль — внутрішній прояв нашого ставлення До тих, хто нас
  оточує, то етикет — зовнішнє.)

 • Чи є правильне вітання ознакою пошани до іншої людини? (Так, є.)

 1. Як пов'язані етика й духовний світ людини? Поняття «чеснота».

Робота з підручником

Учні читають текст «Як пов'язані етика та духовний світ людини».

Питання до тексту:

 • Що таке духовний світ людини? (Духовний світ — усе те, що
  пов’язане з люДською Душею — почуття, Думки, бажання, прагнен-
  ня, інтереси.)

 • Чи є мораль віддзеркаленням духовного світу людини? (Так, є.)

 • Що таке доброчесність, чесноти? (Це найкращі люДські якості,
  на яких засновані моральні правила.)

 • Для чого потрібно вчитися етики? (Щоб уДосконалити себе як лю-
  Дину, збагатити свій Духовний світ.)

Учитель. Чеснота — позитивна етична якість людини. Прикладом
добродійної людини є святий Миколай. Удома ви прочитаєте розповідь
про життя святого Миколая й випишете п'ять позитивних якостей, які
його характеризують.

Чеснота — позитивна моральна риса в характері людини, доб-
рочесність.

III. Завершальна частина

Висновки.

Що таке етика, мораль, етикет, етикетка? Як ми розуміємо слово «чес-
нота»? Назвіть «золоте» правило етики. (Діти віДповіДають на питання.)

Для чого ж потрібно вивчати етику? (Щоб бути ввічливою, вихо-
ваною люДиною, уДосконалити себе як люДину, збагатити свій Духовний
світ, стати Доброзичливішою, Добрішою.)

IV. Домашнє завдання

Прочитайте параграф «Запрошуємо до світу етики».

Випишіть в учнівський зошит (Де записано назву теми) два прислів'я
про добро.

Прочитайте в підручнику (с. 13—14) розповідь про життя святого
Миколая і випишіть п'ять позитивних якостей, які його характеризують.

Виконайте в робочому зошиті письмові завдання до уроку «Запро-
шуємо до світу етики».

V. Доповнення до уроку

Виникнення етикету

Одна з найбільш ранніх книг з етикету з'явилася в Єгипті близько
2350 р. до н. е.

У 1204 році іспанцем Педро Альфонсо було створено посібник з ети-
кету, який називався «Дисципліна клерикаліс». У ньому викладалися
правила поведінки за столом, прийому гостей, ведення бесіди.

В Україні письмові правила поведінки вперше були викладені
в «Повчаннях дітям» великим київським князем Володимиром Моно-
махом. Він писав: «Старих шануйте, як батька, а молодих, як братів.
У будинку своєму не лінуйтеся, а за всім самі спостерігайте. ...На вій-
ну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод; ні питтю, ні їжі
не віддавайтеся, ні спанню. Брехні остерігайтеся, і пияцтва, і розпусти,
від того адже душа гине й тіло. Куди б ви не прямували по своїх зем-
лях, не давайте отрокам заподіювати шкоду ні своїм, ні чужим, ні селам,
ні посівам, щоб не проклинали вас. Куди ж підете і де зупинитеся, на-
поїть і нагодуйте жебрака, більше ж за все шануйте гостя, звідки б до вас
не прийшов, чи простолюдин, чи знатний, чи посол; якщо не можете
вшанувати його подарунком, то їжею і питвом: бо вони, ідучи, прослав-
лять людину по всіх землях, чи то добрим, чи то злим. Хворого відві-
дайте, небіжчика проведіть, бо всі ми смертні. Не пропустіть людину,
не привітавши її, і добре слово їй мовте. Що вмієте гарного, того не за-
бувайте, а чого не вмієте, того вчіться» [10].

Батьківщиною сучасного етикету вважають Італію. Ця країна бу-
ла носієм чудової вишуканої культури спілкування, яку перейняла від
культури Давньої Греції та Риму. У той час, коли в країнах, які згодом
називатимуть «класичними країнами етикету» (Англії, Франції), пану-
вала грубість вдач, Італія відрізнялася елегантністю, витонченістю світ-
ської поведінки. Саме в середньовічній Італії з'явилися твори, в яких
даються повчання жінкам про те, як їм слід поводитися в суспільстві.

У першому російському зведенні гарних манер — «Юности честное
зерцало, или Показание к житейскому обхождению», виданому в 1717 ро-
ці, були викладені такі правила: «Не сопи, коли їси», «Не витирай губ

рукою, а рушником», «Не ковтнувши шматок, не говори, оскільки так
роблять нечемні».

У ХIV—XVII століттях при дворах європейських правителів
з'явилися посади церемоніймейстерів — людей, які повинні були знати
всі правила придворного етикету.

У Давньому Китаї існувало близько 30 тисяч церемоній. Звичай-
но, вони були призначені лише для заможних людей, тому що бідняки
не могли дозволити собі їх дотримуватися.

Якщо в народів більшості країн прийнято подавати руку одне одно-
му, то в південних країнах, де руки в людей вологі від поту, такі жести
не популярні. А в африканських народів під час зустрічі прийнято да-
рувати одне одному гарбуза. Калмики, від щирого серця вітаючи одне
одного, раніше терлися носами. Лапландці, виявляючи пошану й шаноб-
ливість, крутили язиками на всі боки. Японців із дитинства привчають
усміхатися, щоб нікому не псувати настрою своїм «кислим» виглядом.
Тому на обличчі японця завжди усмішка, і коли він засмучений, і коли
йому соромно чи боляче [21, 27].

Це цікаво

Відомий мандрівник Джеймс Кук розповідав, що одного дня обідав
із вождем острова Таїті. Спочатку вождь мив руки, потім полоскав рот
прісною водою — і робив це кілька разів під час обіду. Замість ножа він
використовував гострий кінець черепашки або розрізаний бамбук. Під
кінець обіду вождь знову мив руки й полоскав рот.

А ось як історики описують обід короля Франції Людовіка XIV.
Спочатку голосно сповіщалося про те, що король бажає обідати. Потім
десятки людей несли різні предмети для сервірування столу й подавали
страви. Нарешті кулінарний інспектор усе перевіряв, і лише після цьо-
го король сідав до столу. Під час трапези йому прислуговували шість
поважних камергерів. І ні слова про те, щоб монарх перед обідом по-
мив руки. Він насправді їх не мив, а приймав гігієнічні процедури двічі
на день. Які ж саме? Уранці король виливав на руки кілька крапель
парфумів, а ввечері йому подавали на двох золотих блюдах змочений
з одного боку рушник. Король витирав лице й руки спочатку мокрим,
а потім сухим його кінцем. Ось так. Із точки зору історії вождь Таїті
належав до нецивілізованих народів, а Людовік ХІУ представляв куль-
турну Європу. Але щодо здорового глузду й гігієни, то перший був на-
багато культурнішим [35].

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.