і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Конспект уроку фізики 10 клас з теми: "Температура газу. Ідеальний газ."

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект уроку

фізики в 10 класі

Тема. Температура газу. Ідеальний газ.

Підготував:

вчитель фізики

Іваніна Сергій Ігорович

2018 р.

Тема уроку: Властивості газів. Ідеальний газ. Тиск газу.

Мета уроку:

уточнити поняття температури – як величини, що характеризує стан теплової рівноваги та є мірою середньої кінетичної енергії молекул, пояснити з точки зору МКТ визначення тиску для газів; розвивати уяву і логічне мислення учнів;

виховувати впевненість у собі, необхідність в знаннях.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Міжпредметні зв’язки: хімія, математика.

Хід уроку:

1. Організаційний момент:

1.1. Перевірка присутності учнів на уроці.

1.2. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань.

 1. Чи мають гази власний об'єм?

 2. Чи мають гази форму?

 3. Чи утворюють гази струмені? течуть?

 4. Чи можна гази стиснути?

 5. Як розміщені молекули в газах? Як вони рухаються?

 6. Що можна сказати про взаємодію молекул у газах?

3. Мотивація теми і мети заняття: повідомлення та запис теми.

Метод «Прес»

Запитання до класу:

Чому важливо вивчати гази, уміти описувати процеси, які в них відбуваються? Обґрунтуйте відповідь, використовуючи попередньо набуті знання з фізики, власний життєвий досвід.

Схема відповіді:

 1. висловити свою думку: «Я вважаю…»;

 2. пояснити підґрунтя такої думки: «Оскільки…»;

 3. навести приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції «… наприклад…»;

 4. узагальнити, сформулювати висновки: «Отже, …» або «таким чином…».

4. Вивчення нового матеріалу (закріплення матеріалу – практичне заняття).

 1. Поняття ідеального газу як фізичної ідеалізації.

 2. Умови, за яких реальні гази можна вважати ідеальними.

 1. Температура як термодинамічний параметр ідеального газу.

 2. Тиск газу.

 3. Розв’язування задач.

5. Закріплення знань, підведення підсумків заняття.

Тестові завдання.

Вкажіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Тепловими називають явища, пов'язані зі зміною:

А температури і маси тіла; Б форми тіла;

В агрегатного стану або температури тіла; Г агрегатного стану.

 1. Який газ називається ідеальним?

А Газ, кількістю молекул у якому можна знехтувати.

Б Газ, взаємодією між молекулами у якому можна знехтувати.

В Газ, який перебуває під високим тиском.

Г Будь-який газ.

 1. Чим швидше рухаються молекули тіла, тим його температура:

А стабільніша; Б повільніше змінюється;

В вища; Г нижча.

 1. Температуру, за якої має припинитися тепловий рух молекул, називають:

А 0 °С; Б абсолютним нулем; В абсолютною температурою

 1. Укажіть варіант, у якому правильно переведено в основні одиниці -10°С; 23°С.

А 263 К, 296 К Б 267 К, 297 К В 283 К, 293 К Г 287 К, 296 К

 1. Вкажіть рядок, у якому правильно переведено в градуси, Цельсія 298 К.

А 23°С Б 21°С В 25°С Г 15°С

6. Домашнє завдання. §

1. Поняття ідеального газу як фізичної ідеалізації.

З трьох агрегатних станів, в яких може перебувати речовина, найбільш простим для вивчення є газоподібний. Тому вивчення властивостей речовин ми починаємо саме з властивостей газів. У розрідженого газу відстань між молекулами у багато разів перевищує їхні розміри. У цьому випадку взаємодія між молекулами є дуже малою і кінетична енергія руху молекул значно перевищує потенціальну енергію їх взаємодії.

Молекули газу можна розглядати як маленькі тверді кульки. Замість реального газу ми будемо розглядати його фізичну модель, нехтуючи складними силами взаємодії між молекулами і полегшуючи тим самим вивчення властивостей газів. Ця модель називається ідеальним газом.

Ідеальний газ — це газ, взаємодією між молекулами у якому можна знехтувати.

Газ можна вважати ідеальним, якщо:

 1. відсутні сили міжмолекулярної взаємодії, тобто молекули не притягаються і не відштовхуються;

 2. взаємодія між молекулами відбувається тільки під час їх зіткнень і є пружною;

 3. молекули газу не мають об'єму і вважаються матеріальними точками.

Слід пам'ятати, що у фізичній моделі беруть до уваги ті властивості реальної системи, урахування яких необхідно для пояснення закономірностей поведінки системи, що досліджуються.

2. Умови, за яких реальні гази можна вважати ідеальними.

Газами, властивості яких близькі до властивостей ідеального газу, є реальні гази, що перебувають під низьким тиском чи мають високу температуру. Наприклад, повітря за нормальних умов (105 Па і 0 °С ) можна наближено вважати ідеальним газом.

Запитання:

 1. Чому гази за високої температури можна вважати ідеальними?

(Чим вища температура газу, тим більша унаслідок теплового руху молекул відстань між ними порівняно з розмірами, а отже, газ ближчий до ідеального).

 1. Чому за високого тиску властивості реальних газів відрізняються від властивостей ідеального?

(За високого тиску молекули газів розміщуються на відстанях, які приблизно дорівнюють діаметрам самих молекул: при цьому їх уже не можна вважати матеріальними точками, отже, такий газ не можна вважати за ідеальний.)

3. Температура як термодинамічний параметр ідеального газу.

Стан газу описують за допомогою певних величин, які називають параметрами стану. Розрізняють:

 1. мікропараметри, тобто характеристики власне молекул, — розміри, масу, швидкість, імпульс, енергію;

 2. макропараметри, тобто параметри газу як фізичного тіла загалом, — температура, тиск, об'єм.

Зі словом «температура» ви знайомі з раннього дитинства. Тепер ознайомимось з температурою як параметром.

Вправа «Асоціативний кущ»

Ключове слово – температура.

Нам відомо, що різні тіла можуть мати різну температуру. Відповідно, температура характеризує внутрішній стан тіла. Якщо здійснити контакт двох тіл із різною температурою, то, як свідчить досвід, через деякий час їх температури зрівняються. Велика кількість дослідів свідчить про те, що температури тіл, які перебувають у тепловому контакті, зрівнюються, тобто між ними встановлюється теплова рівновага.

Теплова рівновага — це стан, за якого всі макроскопічні параметри залишаються скільки завгодно довго незмінними.

Стан теплової рівноваги визначається для ізольованої системи, тобто тільки для тіл, які взаємодіють лише між собою і не взаємодіють з іншими тілами. Отже, температура характеризує внутрішній стан ізольованої системи тіл, які перебувають у стані теплової рівноваги.

Чим швидше рухаються молекули в тілі, тим сильнішим є відчуття тепла під час дотикання до нього. Більша швидкість руху молекул відповідає більшій кінетичній енергії. Відповідно за величиною температури можна скласти уявлення про кінетичну енергію молекул.

Температура — це міра кінетичної енергії теплового руху молекул.

4. Тиск газу.

Молекула ідеального газу має кінетичну енергію:

, k – стала Больцмана,

, або ; ;

Основне рівняння МКТ газів встановлює звязок між мікроскопічними величинами і макроскопічною величиною – тиском.

Вкажіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Тепловими називають явища, пов'язані зі зміною:

А температури і маси тіла; Б форми тіла;

В агрегатного стану або температури тіла; Г агрегатного стану.

 1. Який газ називається ідеальним?

А Газ, кількістю молекул у якому можна знехтувати.

Б Газ, взаємодією між молекулами у якому можна знехтувати.

В Газ, який перебуває під високим тиском.

Г Будь-який газ.

 1. Чим швидше рухаються молекули тіла, тим його температура:

А стабільніша; Б повільніше змінюється; В вища; Г нижча.

 1. Температуру, за якої має припинитися тепловий рух молекул, називають:

А 0 °С; Б абсолютним нулем; В абсолютною температурою

 1. Укажіть варіант, у якому правильно переведено в основні одиниці -10°С; 23°С.

А 263 К, 296 К Б 267 К, 297 К В 283 К, 293 К Г 287 К, 296 К

 1. Вкажіть рядок, у якому правильно переведено в градуси, Цельсія 298 К.

А 23°С Б 21°С В 25°С Г 15°С

Вкажіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 1. Тепловими називають явища, пов'язані зі зміною:

А температури і маси тіла; Б форми тіла;

В агрегатного стану або температури тіла; Г агрегатного стану.

 1. Який газ називається ідеальним?

А Газ, кількістю молекул у якому можна знехтувати.

Б Газ, взаємодією між молекулами у якому можна знехтувати.

В Газ, який перебуває під високим тиском.

Г Будь-який газ.

 1. Чим швидше рухаються молекули тіла, тим його температура:

А стабільніша; Б повільніше змінюється; В вища; Г нижча.

 1. Температуру, за якої має припинитися тепловий рух молекул, називають:

А 0 °С; Б абсолютним нулем; В абсолютною температурою

 1. Укажіть варіант, у якому правильно переведено в основні одиниці -10°С; 23°С.

А 263 К, 296 К Б 267 К, 297 К В 283 К, 293 К Г 287 К, 296 К

 1. Вкажіть рядок, у якому правильно переведено в градуси, Цельсія 298 К.

А 23°С Б 21°С В 25°С Г 15°С

8

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Конспект уроку фізики 10 клас
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  5984
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  5
 • Номер матеріала
  FV110584
 • Вподобань
  0
Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь