Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Картотека для визначення якості навчальних досягнень здобувачів освіти з інформатики.

Інформатика

17.01.2021

111

6

0

Опис документу:
Картотека для визначення якості навчальних досягнень здобувачів освіти з інформатики допоможе вчителю/вчительці краще з орієнтуватися у виставленні оцінювання при вивченні різних тем. Я розумію, що кожний виходить із своїх можливостей, але все можливо.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Картотека для визначення якості навчальних досягнень здобувачів освіти з інформатики.

Тема «Навчання в Інтернеті»

 Учень/учениця

описує:

*    технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

*     призначення й можливості використання програмних засобів навчання предметів природничо-математичного циклу;

*      послідовність дій під час обчислення значень арифметичних виразів, розв’язування рівнянь з однією змінною, систем рівнянь із двома змінними, побудови графіків функцій однієї змінної та розв’язування задач на пошук екстремумів у середовищі математичного процесора;

наводить приклади:

*    веб-ресурсів для дистанційного навчання;

*    веб-енциклопедій;

* програмних засобів для підтримки вивчення навчальних предметів природничо-математичного циклу;

вміє:

*    використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідних навчальних даних;

*    перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

використовувати програмні засоби  для здобування необхідних навчальних даних;

*        здійснювати в середовищі математичного процесора арифметичні обчислення та обчислення з використанням вбудованих функцій;

*        здійснювати в середовищі математичного процесора арифметичні обчислення з використанням вбудованих функцій;

*        будувати в середовищі математичного процесора графіки функцій однієї змінної;

*        розв’язувати в середовищі математичного процесора рівняння з однією змінною та системи рівнянь з двома змінними;

*        знаходити з використанням засобівматематичного процесора екстремуми функцій однієї змінної;

* навчатися використовувати програмні засоби для вивчення інших предметів.

Тема «Текстовий процесор»

Учень/учениця

називає:

*        види списків;

*        об’єкти сторінки документа та їх властивості;

*        елементи таблиці та їх властивості;

*        види графічних зображень в текстовому документі та їх властивості;

пояснює:

*        правила стильового оформлення документів різних типів;

*        поняття шаблону документа;

*        призначення схеми документа;

*        призначення різних режимів перегляду документів;

вміє:

*        переглядати документ в різних режимах;

*        використовувати різні режими перегляду документа;

*        використовувати майстер створення документів;

*        використовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту;

*        створювати документи на основі шаблону документа;

*        використовувати інструменти для креслення й налаштування властивостей таблиць у текстовому документі;

*        використовувати схему документа для перегляду його змісту та навігації в ньому;

*        використовувати редактор формул;

*        створювати нумеровані й марковані списки;

*        імпортувати зображення в текстовий документ;

*        налаштувати середовище користувача текстового процесора;

*        створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

*        вставляти в документ графічні побудови та налаштовувати  їхні властивості;

*        налаштовувати параметри сторінок та створювати колонтитули;

*        роздруковувати документ

Тема «Комп’ютерні презентації»

Учень/учениця

пояснює:

*        поняття та призначення презентацій та комп’ютерних презентацій;

*        правила добору стильового оформлення слайдів презентації;

*        принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

*        властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

*        призначення й можливості використанняпрограмних засобів, призначених для створення презентацій;

*        спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

*        способи показу презентацій;

вміє:

*        створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з порожніх слайдів;

*        розробляти структуру презентації;

*        добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

*        застосовувати основні принципи дизайну слайдів при створенні презентації;

*        додавати до слайдів текст і зображення та налаштовувати їх параметри;

*        додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

*        налаштовувати анімаційні ефекти змінювання слайдів;

*        зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

Тема «Табличний процесор»

Учень/учениця

описує:

*        поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця,  клітинки, діапазону клітинок;

*        способи навігації на аркуші і в книзі;

*        формати даних: числовий, грошовий, текстовий, дата;

*        способи введення даних різних форматів;

*        види помилок під час введення даних і формул та способи їх усунення;

*        призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

* мету та способи фільтрування даних у таблицях;

*        критерії визначення типу діаграми для кращого відображення рядів даних;

*        призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків, а також відмінність між ними;

*        призначення і методику умовного форматування даних;

наводить приклади:

*        математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора;

називає:

*        сполучення клавіш для переміщення табличного курсора на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

пояснює:

*        правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;

*        правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

*        правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

використовує:

*        автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

*        майстер діаграм;

вміє:

*        переміщувати табличний курсор на аркуші і в книзі;

*        вводити дані і формули   у клітинки та редагувати їх вміст;

*        виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

*        форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;

*        копіювати, переміщувати й вилучати вміст клітинок і діапазонів клітинок;

*        записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок

*         знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим  з використанням логічних функцій «І» та «АБО»;

*         сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;

*         визначати підсумкові характеристики для табличних даних;

*         виконувати умовне форматування даних;

*         визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

*         змінювати тип  і вид діаграми;

*         задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

*         налаштування параметри відображення діаграми, поле даних та рядів даних;

*         застосовувати основні математичні, статистичні, логічні, текстові функції для аналізу й опрацювання даних;

*         використовувати розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями;

*         знаходити підсумкових величин для груп рядків таблиці;

*         використовувати зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних.

Тема « Електронна пошта»

 Учень/учениця

описує:

*        принципи функціонування послуги електронної пошти;

*        послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;

*        елементи адреси електронної пошти;

називає:

*        поштові протоколи;

наводить приклади:

*        адрес електронної пошти;

формулює:

*        правила етикету електронної переписки;

вміє:

*        запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;

*        настроювати параметри середовища поштового клієнта;

*        використовувати довідкову систему поштового клієнта;

*        створювати та вилучати обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті;

*        реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;

*        змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;

*        управляти електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, вилучати й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис,  надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;

*        управляти вмістом папок поштової скриньки:переміщуватися між папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої,

відновлювати вилучені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

*        копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;

*        вкладати файли у повідомлення, вилучати вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

*        створювати, редагувати й вилучати записи в адресній книзі;

*        оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;

*        створювати й використовувати списки розсилання.

Тема « Системи управління базами даних»

 Учень/учениця

пояснює:

*        поняття моделі даних;

*        поняття бази даних

*        призначення систем управління базами даних;

*        поняття таблиці, поля, запису;

*        поняття ключа;

описує:

*        правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі;

*        особливості реляційної моделі даних;

*        призначення форми, запиту, звіту;

* етапи роботи з базою даних у середовищі СУБД;

описує:

*        зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

називає:

*        типи даних в середовищі СУБД;

*        типи зв’язків між таблицями реляційної БД;

наводить приклади:

*        реляційних СУБД;

вміє:

*        будувати для заданої предметної галузі модель реляційної бази даних;

*        розробляти структуру реляційної бази даних;

*        створювати таблиці у середовищі СУБД;

*        добирати типи даних для полів таблиць;

*        знаходити в базі даних дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

*        вводити дані в таблиці;

*        застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

*        використовувати форми для введення та редагування даних;

*        використовувати звіти для опрацювання даних;

*        використовувати конструктор для створення таблиць, змінення запитів, звітів  і форм;

*        сортувати дані в таблицях бази за певними критеріями;

*        застосовувати засоби пошуку даних;

*        фільтрувати дані в таблицях базах даних.

Тема « Основи алгоритмізації та програмування»

 Учень/учениця

пояснює:

*        поняття програми;

*        поняття даних, їх роль та способи зберігання;

*        поняття програмної логіки та інтерфейсу;

*        поняття об’єкта, властивостей і методів об’єкта;

*        поняття події й обробника події;

*        поняття програмного проекту;

*        поняття змінної, імені та значення змінної;

*        поняття константи;

*        поняття типу даних;

називає:

*        призначення основних файлів, з яких складається проект;

описує:

*        поняття моделі, об’єкта, предметної галузі;

*        типи моделей, їх характеристики;

*        властивості алгоритмів;

*        призначення середовища розробки програм;

*        етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера;

*        інтерфейс середовища візуального програмування;

*        послідовність дій зі створення, збереження, компіляції та виконання програмного проекту;

*        послідовність дій для створення та редагування коду опрацювання події;

*        призначення таких елементів керування як напис, поле, поле зі списком, кнопка, поле для зображення;

*        призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення;

*        синтаксис оголошення змінної;

*        синтаксис і семантику оператора надання значень;

*          поняття синтаксичної та логічної помилки;

*          способи виявлення та виправлення помилок;

*        спосіб перегляду значень змінних під час виконання програми;

наводить приклади:

*        мов програмування;

*        середовищ розробки програм;

*        елементів управління;

*         властивостей елементів управліннята їх значень;

*        подій для таких елементів управління, як кнопка, поле, поле зі списком;

*        типів даних;

розрізняє:

*        коментарі та код у тексті програми;

*         файл вихідного коду програми від виконуваного файлу програми;

вміє:

*        будувати інформаційну модель задачі;

*        відкривати середовище розробки програм;

*        створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

*        компілювати й запускати на виконання проект;

*        відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у середовищі розробки програм;

*        додавати до форми елементи управління;

*        надавати значення властивостям елементів управління за допомогою коду та візуальних засобів;

*        відкривати вікно опрацювання події, пов’язаної з елементом керування;

*        створювати та редагувати код опрацювання події;

*        створювати код для виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень;

*          оголошувати змінні;

*          надавати змінним значення  властивостей елементів управління, інших змінних та констант;

*          надавати  властивостям елементів управління значення змінних, інших  властивостей та констант;

*          здійснювати обмін значеннями між змінними;

*          розробляти програми, в яких дані вводяться і виводяться з використанням елементів управління;

*          відображувати на формі зображення, що зберігаються у файлах;

*        виконувати програму у покроковому режимі;

*        локалізувати помилки за допомогою компілятора;

*        встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок;

*        вилучати точки переривання;

*    переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача;

*    записувати арифметичні вирази засобами мови програмування;

*    розробляти алгоритми для обчислення значень арифметичні виразів.

Тема « Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів».

 Учень/учениця

пояснює:

*         поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, інтернет-магазинів, порталів, блогів;

*         відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкою розділу веб-сайту;

*         поняття блогу;

*          дизайн та правила оформлення веб-сторінок;

*         поняття хостингу;

*         призначення та типи сервісів Веб 2.0;

*         призначення та особливості функціонування веб-спільнот;

 

описує:

*         процес створення веб-сайтів;

*         процес створення блогу й публікації повідомлень;

*         формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

 

вміє:

*         засобами безкоштовного сервера створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;

*         засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його;

*         створювати й адмініструвати блог;

*        розміщувати на веб-сторінках зображення й текст, налаштовувати параметри їх розташування, відображення та відтворення;

*        створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень.

Тема «Основи створення комп’ютерних публікацій»

Учень/учениця

пояснює:

 

*        поняття комп’ютерної публікації;

*        поняття шаблону публікації та її структури;

*        особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення публікацій;

*        особливості роботи з текстовими полями у публікаціях;

наводить приклади:

*        публікацій різного виду;

*        основних складових публікації;

*        програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє:

*        створювати публікацію на основі шаблону;

*        виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

*        створювати зв’язки між об’єктами публікації;

*        зберігати публікації на зовнішніх носіях даних

*        роздруковувати публікації.

Тема « Опрацювання мультимедійних даних»

Учень/учениця

пояснює:

*        поняття мультимедійних даних;

*        принципи  часових параметрів відеокліпів;

порівнює:

*        формати аудіо- та відео файлів;

*        режими відображення відеоряду;

наводить приклади:

*        джерел мультимедійних даних;

*        мультимедійних програвачів;

*        засобів перетворення аудіо- та відеоформатів;

вміє:

*        використовувати мультимедійні програвачі для відтворення аудіо- та відеофайлів;

*         змінювати формат аудіо- та відеофайлів;

*        додавати до слайдових презентацій відеокліпи, звукові ефекти та мовний супровід;

*        розробляти сценарій відеокліпу;

*        створювати у програмі для опрацювання  мультимедійних даних відеокліпи з використанням майстра та порожнього проекту;

*        імпортувати у відеокліп аудіо- та відео відеодані з зовнішніх джерел;

*        синхронізувати відеоряд з аудіорядом;

*         налаштовувати часові параметри аудіо- та відеоряду;

*        додавати до відеокліпу відеоефекти та  налаштовувати и переходи між його фрагментами.

Тема « Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів»

Учень/учениця

пояснює:

*        відмінність між вставленням об’єкта в документ, вставленням посилання на об’єкт та зв’язуванням документа і об’єкта;

наводить приклади:

*        завдань, що розв’язуються за допомогою з використанням кількох програм опрацювання даних електронних документів;

вміє:

*        вбудовувати та зв’язувати документи;

*        зберігати електронні документи в різних форматах;

*        імпортувати зображення в текстові документи, презентації та електронні таблиці;

*        експортувати таблиці бази даних у середовище табличного процесора та в текстові документи;

*        імпортувати книги електронних таблиць у бази даних;

*        здійснювати обмін фрагментами документів і цілими документами між текстовим процесором,

табличним процесором та програмою створення комп’ютерних презентацій;

*        готувати до публікації текстові документи та презентації як веб-сторінки

Тема «Спільна робота з документами».

Учень/учениця

описує:

*        стратегію організації колективної роботи над завданням з опрацювання даних; правила  опрацювання даних у середовищі для спільної роботи  з документами;

 

вміє:

*        публікувати документ у середовищі для спільної роботи з документами, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;

*        працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язуванням спільної задачі з опрацювання даних;

*        використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.