Календарно-тематичний план з фізики 10 клас 2020-2021 н.рік

Фізика

Для кого: 10 Клас

10.01.2021

194

11

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план з фізики 10 клас 2020-2021 н.рік за навчальною Програмою «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., має рівень стандарту та профільний рівень, затверджена Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року Підручник: Фізика 10 клас, за програмою авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖЕНО:

директор КЗ «Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО

_______ Оксана МІНАКОВА

___________________ 2020

ПОГОДЖЕНО:

заступник директора з НВР

КЗ «Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО

_______ Надія ВАХНЕНКО

________________ 2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з __ФІЗИКИ________

для __10___ класу

2020-2021 н.р.

ВЧИТЕЛЬ: _Васютіна В.І._____

Програма: _ «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М. має рівень стандарту та профільний рівень, затверджена Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року

Підручник: Фізика 10 клас, за програмою авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М.

Вид роботи

Дата

Назва

Контрольна робота з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

1

Контрольна робота з теми «Молекулярна фізика»

2

Лабораторна робота Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху.

1

Лабораторна робота Вимірювання сил

2

Лабораторна робота Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

3

Лабораторна робота. Дослідження ізотермічного процесу

4

Лабораторна робота. Вимірювання відносної вологості повітря

5

Практична робота 1. Вимірювання поверхневого натягу рідини

1

Практична робота 2.Визначення модуля пружності (модуля Юнга) речовини

2

Календарно-тематичне планування

_Фізика____________ (предмет)

__10____ клас

Рівень _стандарт____

( 105___ годин, з них _1_ - резервна)

2020-2021 н.р.

Тема уроку

Дата

примітка

ПОВТОРЕННЯ ЗА 9 КЛАС з теми «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

1

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

02.09

2

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

04.09

3

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явища

07.09

4

Розв'язування задач. Самостійна робота

09.09

ВСТУП

5

вСТУП. Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Інструктаж з БЖД. Правила поведінки у фізкабінеті

09.09

6

Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань. Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

11.09

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. Кінематика

7

Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. Основна задача механіки. Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху..

16.09

8

Закон додавання швидкостей.

16.09

9

Розв'язування задач.

18.09

10

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху. Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху.

23.09

11

Розв'язування задач

23.09

12

Розв'язування задач. Самостійна робота

25.09

13

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

30.09

14

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху.

30.09

15

Вільне падіння та криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння. Розв'язування задач

02.10

16

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення.

07.10

17

Розв'язування задач.

07.10

18

Розв'язування задач. Самостійна робота

09.10

19

Захист учнівських проектів. Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Кінематика»

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

20

Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил. Рівнодійна. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон Ньютона. Інертність і маса. Другий закон Ньютона

16.10

21

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

22

Розв'язування задач.

21.10

23

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Вага та невагомість.

21.10

24

Розв'язування задач. Самостійна робота

23.10

25

Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження космосу

04.11

26

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.

04.11

27

Розв'язування задач

06.11

28

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2 Вимірювання сил

11.11

29

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки.

11.11

30

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3 Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

14.11

31

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги.

18.11

32

Розв'язування задач

18.11

33

Консервативні (потенціальні) сили. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Реактивний рух у природі та техніці.

20.11

34

Друга космічна швидкість. Пружні та непружні зіткнення. Розв'язування задач

25.11

35

Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила. Застосування законів механіки до коливального руху.

25.11

36

Рівняння гармонічних коливань. Умови виникнення вільних коливань. Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань. Вимушені коливання.

27.11

37

Резонанс. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань.

02.12

38

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

02.12

39

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс

04.12

40

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

09.12

41

Контрольна робота № 1 з розділу «Механіка»

09.12

42

Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектів. Урок узагальнення і систематизації знань.

11.12

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності

43

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності.

16.12

44

Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Розв'язування задач

16.12

45

Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження

18.12

46

Розв'язування задач

23.12

47

Розв'язування задач. Самостійна робота

48

Захист учнівських проектів. Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Елементи спеціальної теорії відносності»

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка

49

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини.

50

Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро. Ідеальний газ як фізична модель..

51

Тиск газів Основне рівняння МКТ газів.

52

Розв'язування задач

53

Температура. Броунівський рух, дифузія.

54

Розв'язування задач

55

Рівняння стану ідеального газу.

56

Ізопроцеси. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання. Дослід Штерна

57

Розв'язування задач.

58

Розв'язування задач. Самостійна робота

59

Урок узагальнення і систематизації знань.

60

Властивості насиченої та ненасиченої пари. Вологість повітря її вимірювання.

61

Розв'язування задач

62

Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи.

63

Розв'язування задач. Самостійна робота.

64

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Вимірювання відносної вологості повітря

65

Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

65

Розв'язування задач

67

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Вимірювання поверхневого натягу рідини

68

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів.

69

Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга

70

Розв'язування задач

71

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Визначення модуля пружності (модуля Юнга) речовини

72

Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення. Рідкі кристали та їх властивості

73

Розв'язування задач.

74

Захист учнівських проектів. Урок узагальнення і систематизації знань з розділу «Молекулярна фізика»

Основи термодинаміки

75

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія.

76

Перший закон термодинаміки.

77

Розв'язування задач

78

Кількість теплоти та робота в термодинаміці.

79

Розв'язування задач. Самостійна робота.

80

Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.

81

Розв'язування задач

82

Адіабатний процес. Теплові двигуни.

83

Розв'язування задач.

84

Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин.

85

Розв'язування задач

86

Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини.

87

Розв'язування задач

88

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

89

Контрольна робота № 2 з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»

90

Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектів. Урок узагальнення і систематизації знань з розділу «Молекулярна фізика»

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

91

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки.

92

Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів.

93

Розв'язування задач

94

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини

95

Розв'язування задач

96

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.

97

Розв'язування задач. Самостійна робота

98

Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів. Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена.

99

Розв'язування задач

100

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля

101

Розв'язування задач

102

Розв'язування задач. Самостійна робота

103

Урок узагальнення і систематизації знань з розділу «Електричне поле»

104

Захист учнівських проектів

105

Підсумковий урок вивченого матеріалу за рік

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розділ І. МЕХАНІКА

Теми проектів

1. Вивчення фізичних характеристик власного тіла.

2. Резонанс: прояви і застосування.

3. Паски безпеки в транспорті.

Теми рефератів і повідомлень

1. Час і його вимірювання.

2. Внесок космонавток і астронавток в освоєння космічного простору.

3. Внесок Амалі Еммі Нетер у розвиток теоретичної фізики.

4. Особливості конструкції високошвидкісного транспорту.

5. Рух у біологічних системах.

6. Сила тертя в техніці і природі.

7. Як «працює» парашут.

8. Навіщо спортсмени «закручують» м'яч.

9. Закони фізики і танцювальні рухи.

10. Важелі в живій природі.

11. Гідродинамічні характеристики кровоносної системи.

12. Вплив звуку та інфразвуку на організми, шумове забруднення.

13. Ультразвук у медицині.

Теми експериментальних досліджень

1. Залежність дальності польоту тіла від напрямку та значення початкової швидкості його руху.

2. Створення штучної гравітації.

3. Залежність гальмівного шляху та часу гальмування від маси і швидкості тіла.

4. «Завдання» боксерських рукавичок і бинтів.

5. Аеродинамічні властивості паперових літачків.

6. Додавання гармонічних коливань, отримання фігур Ліссажу.

7. Аналіз рівня шуму в шкільних приміщеннях. Рекомендації проектувальникам.

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Теми рефератів і повідомлень

1. Подорож у часі за теорією А. Ейнштейна.

2. Навіщо потрібні прискорювачі елементарних частинок.

3. Повчальні історії з життя першого космонавта незалежної України Л. К. Каденюка.

4. Придатні для життя планети. Як до них дістатися?

5. Темна енергія і темна матерія.

6. Всесвіт як результат Великого вибуху.

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Теми проектів

1. Дифузія та її значення.

2. Глобальне потепління: чи є загроза?

3. Вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла.

Теми рефератів і повідомлень

1. Адіабатний процес у природі, техніці.

2. Аномальні властивості води.

3. «Жива» і «мертва» вода.

4. Капілярні явища в ґрунті.

5. Чому з'являються тріщини на стінах будинків. Як запобігти їх появі.

6. Фізика і хімія у процесах випікання та зберігання хліба.

7. Захист двигунів від перегріву.

8. Теплові процеси в тілі людини.

9. Порівняння економічної доцільності використання автомобілів із ДВЗ і електромобілів.

10. Ваші поради прем'єр-міністру: чи доцільно розвивати альтернативну енергетику в Україні.

11. Еволюція автомобільних двигунів.

Теми експериментальних досліджень

1. Залежність температури кипіння від зовнішнього тиску, наявності домішок тощо.

2. Вирощування кристалів і вивчення їх фізичних властивостей.

3. Дослідження капілярних явищ.

4. Залежність швидкості випаровування води від різних факторів.

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Теми проектів

1. Електростатичні явища та життєдіяльність організмів.

2. Електростатичні явища навколо.

3. Трибоелектрика та її застосування.

Теми рефератів і повідомлень

1. Електростатичні методи лікування.

2. Електричне поле в клітинах істот.

3. Увага: висока напруга.

4. Історія створення блискавковідводу.

5. Заземлення побутових електроприладів.

6. Земля – величезний конденсатор.

Теми експериментальних досліджень

1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.

2. Виготовлення електроскопа. Дослідження за його допомогою заряджених тіл.

3. Різні способи візуалізації силових ліній електричного поля.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.