Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН вивчення предмета «ЕКОНОМІКА»

Економіка

Для кого: 11 Клас

01.09.2019

514

8

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування проведено для учнів 11 класу (1 година на тиждень) не профільний навчальний заклад. При календарному плануванні використано матеріал підручника "Економіка" рівень стандарту, д.е.н., проф. Радіонової І.Ф.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарний план

вивчення предмета «Економіка»

VІ курс (11 клас)

(1 година на тиждень)

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Домашнє завдання:

А

Б

В

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства

Тема 1. Взаємозв'язки економічних процесів та явищ

1

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як головна проблема економіки

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як головна проблема економіки.

Роль економічної науки в житті окремої людини й суспільства. Суб'єкти економічних відносин. Об'єкти економічних відносин

оформлення зошиту згідно вимог

2

Виробничі ресурси. Виробництво та продукт економічної діяльності

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, хист до підприємницької діяльності, інформація. Власність на виробничі ресурси. Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі технології. Особливості сучасних технологій

3

Економічна ефективність. Розподіл, обмін та споживання

Економічна ефективність: зміст і оцінювання.

Доходи економічних суб'єктів.

Розподіл, обмін і споживання як взаємопов'язані процеси.

Економічний кругообіг

Тема 2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

4

Споживач як головний суб'єкт сучасної економіки

Споживач як головний суб'єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки раціональної поведінки споживача. Потреби споживача: зміст і класифікація

5

Споживчі блага та їх структура

Споживчі блага та їх структура.

Корисність споживчого блага і способи її оцінювання. Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача

6

Практична робота № 1 «Структура споживання родин із різним рівнем доходів»

Практична робота № 1 «Структура споживання родин з різним рівнем доходів»

(перевірка зошитів)

7

Виробник як суб'єкт економіки та мета його діяльності. Альтернативна вартість

Виробник як суб'єкт економіки та мета його діяльності. Раціональний виробник.

Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані ресурси.

Виробничі можливості. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість.

Закон спадної продуктивності факторів виробництва

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3. Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки

8

Ринкове розв'язання питань «Що виробляти?», «Як виробляти?», «Для кого виробляти?»

Ринкове розв'язання питань «Що виробляти?», «Як виробляти?», «Для кого виробляти?»

Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового саморегулювання.

Зміст і ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки

9

Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту та пропозиції

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива індивідуального попиту.

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни. Крива індивідуальної пропозиції.

Нецінові чинники попиту та пропозиції

10

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення

11

Практична робота № 2 «Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною»

Практична робота № 2 «Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною»

(перевірка зошитів)

12

Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу накопичення.

Види грошей. Сучасні електронні гроші.

Грошова маса та її показники.

Купівельна спроможність грошей. Стійкість національних грошей і курс національної валюти

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи в ринковій економіці

13

Особливості ринку праці

Особливості ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Закон формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці.

Роль уряду та профспілок в організації ринку праці

14

Особливості ринку землі

Особливості ринку землі. Попит і пропозиція землі. Земельна рента. Ціна землі та причини її диференціації. Роль держави в організації ринку землі

15

Особливості ринку капіталів

Особливості ринку капіталів (кредитних ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини відмінностей у відсоткових ставках. Роль банків в організації ринку капіталів

16

Особливості ринку інформації

Особливості ринку інформації. Попит і пропозиція інформації. Ціна інформації. Доход власника інформаційних ресурсів. Роль Інтернету в забезпеченні руху інформації, його можливості й обмеження

Тема 5. Підприємницька діяльність

17

Функції підприємця та складові підприємницької діяльності. Практична робота № 3 «Визначення особистого хисту до підприємництва»

Функції підприємця та складові підприємницької діяльності. Доход і ризик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес.

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Мале та велике підприємництво. Фермерство як особливий вид підприємницької діяльності.

Приватне, колективне та державне підприємства. Переваги й обмеження різних форм підприємств.

Практична робота № 3 «Визначення особистого хисту до підприємництва» (за запропонованим учителем тестом)

18

Валовий дохід, витрати та прибутки підприємця

Валовий дохід, витрати та прибутки підприємця. Структура витрат. Способи максимізації прибутку. Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства

19

Практична робота № 4 «Оцінювання структури витрат і ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс"»

Практична робота № 4 «Оцінювання структури витрат і ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс"»

(перевірка зошитів)

20

Зв'язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними установами

Зв'язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими

фінансово-кредитними установами.

Управління підприємством. Бізнес-план підприємця

Розділ 3. Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва

21

Виробничий потенціал національної економіки

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (природні), фінансові ресурси та технології

22

Сектори національної економіки

Сектори національної економіки: домашні господарства, підприємницький, державний, зовнішній. Сукупні доходи й сукупні витрати: структура та взаємозв'язки

23

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — показник результатів національного виробництва. Практична робота № 5 «Аналіз змін ВВП України для оцінювання загального стану економіки»

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — показник результатів національного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Валовий національний дохід (ВНД).

Реальний та номінальний ВВП. Використання ВВП для міжнародних порівнянь. Практична робота № 5 «Аналіз змін ВВП України для оцінювання загального стану економіки»

(перевірка зошитів)

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція

24

Причини економічних коливань

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів

25

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття.

Наслідки безробіття для національної економіки

26

Загальний рівень цін та інфляція

Загальний рівень цін та інфляція.

Вимірювання інфляції. Причини інфляції.

Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки

Тема 8. Державне регулювання економіки

27

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки.

Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабільність цін, конкурентоспроможність національної економіки

28

Інструменти фінансового регулювання

Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет

29

Практична робота № 6 «Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків»

Практична робота № 6 «Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень і видатків»

(перевірка зошитів)

30

Інструменти грошового регулювання. Інструменти регулювання в соціальній сфері

Інструменти грошового регулювання: емісія грошей, режими формування валютного курсу.

Інструменти регулювання в соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні пільги, грошові допомоги, гарантії для громадян. Суспільні блага: ознаки й необхідність державного регулювання грошового обсягу.

Підтримка конкуренції й антимонопольне регулювання

Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами

31

Сучасне світове господарство: головні ознаки

Сучасне світове господарство: головні ознаки. Групи країн, що формують світове господарство. Міжнародні економічні відносини

32

Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Практична робота № 7 «Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту й головних торговельних партнерів»

Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс країни.

Міжнародні торговельні організації. Переваги членства в СОТ. Практична робота № 7 «Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і головних торговельних партнерів»

(перевірка зошитів)

33

Механізми встановлення валютних курсів.

Валютні курси й умови зовнішньої торгівлі

Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валютного регулювання. Форми міжнародних грошей. Європейська валютна система у XXI ст. СДР та євро. Валютні курси й умови зовнішньої торгівлі. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування.

Діяльність міжнародних фінансово-кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації

34

Зміст глобалізації та її головні причини

Зміст глобалізації та її головні причини. Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, поширення знань і сучасних технологій. Проблеми, що вимагають спільного (глобального) розв'язання: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

35

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації. Головні загрози глобалізації

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації. Головні загрози глобалізації: утрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій. Способи протидії загрозам глобалізації

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.