Календарно-тематичний план. 9 клас. Українська мова

Опис документу:
Календарно-тематичний план. 9 клас. Українська мова. Теми уроків, види робіт, домашнє завдання, повторення, узагальнена таблиця основних видів контролю( вміщена на початку плану). Стане у нагоді вчителям української мови

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська мова

9 клас

(70 год, 2 год на тиждень)

Вид роботи

1 семестр

2 семестр

к-ть

примітки

к-ть

примітки

Зв'язне мовлення:

12

12

Перевірка мовної теми ( тести)

2

2

Письмо:

переказ

1

1

твір

1

1

Правопис:

диктант

1

1

діалог

1

-

Читання вголос

-

1

Усний твір

-

1

Усний переказ

1

-

Тема уроку

Види робіт

К-ть го-дин

Дата проведення

д/з

Приміт-ки

Вступ

1

Розвиток української мови.

1

§1 ст 12 міні-висловл

повт. апостроф

2

РЗМ№1 Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання . Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення

1

С.13-20

повт. м'який знак

3

РЗМ№2 Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

1

С.13-20 впр 18 п№4

повт. подвоєння

4

РЗМ №3Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

Діалог

С. 23-24

1

Складання тексту виступу в шкільному радіожурналі (орієнто-вна тема: «Як впливає на нашу свідомість навколишня інформація: реклама, білборди, написи на футболках?»

повт. подовження

Повторення вивченого у 8 класі

5

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення.

Діалог

С43

1

§2 «Цінності сучасного молодого українця» вл. висловл

Повт. наголос

6

Розділові знаки у простому ускладненому реченні: однорідні члени речення, відокремлені члени речення , звертання, вставні слова

1

§3,4 Навчальний проект «Культура звертання — культура особистості: у минулому, нині й завжди»

Повт. уподібнення приголосних звуків

7

Діагностичний диктант. РЗМ №4 Ділові папери. Резюме

1

С.34 Впр. 49

Повт спрощення

8

РЗМ №5 Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

1

С. 20 впр. 22

Повт. чергування у-в

9

Контрольна робота №1 ( тести)

1

Повт чергув і-й

Синтаксис. Пунктуація.

Пряма мова. Діалог

10

Пряма мова. Заміна прямої мови непрямою.

1

§5,6 Склад. тексту в худ. стилі «Про що я хотів(ла) б розпитати свого пра-прапрадіда (або далекого нащадка)» з використанням речень із прямою мовою

Повт. ненаголош. е//и//о в корегях слів

11-12

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог.

Діалог с. 63-66

2

§7,8 Складання висловлення з викорис-танням дібраних з мережі Інтернет цитат. Повт. сполучення ьо, йо

13

РЗМ№ 6 Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю

1

Повт. чергування голосних звуків

14

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).РЗМ №7Складання й розігрування діалогів – обговорень , діалогу-домовленості.

Діалог с. 63-66

1

Укладання словничка «Формули мовного етикету сучасної молоді».

Повт. правопис суфіксів

Складносурядне речення

15

Складне речення та його ознаки. Складні речення сполучникові та безсполучникові

1

§9,10 впр. 115

Повт. правопис префіксів

16

РЗМ№8 Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом)

С. 74

1

Створення висловлення-роздуму про щойно прочитану книжку з висновком: чого навчає вдумливого читача література

Повт. чергування приголосних звуків

17

Складні речення із сурядним та підрядним зв'язком.

1

§ 11 впр. 124

Повт. чергування приголосних звуків

18

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами.

1

§12

Повт. правопис великої літери. Лапки у власних назвах

19

РЗМ №9 Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

1

Створення роздуму «Як стати цікавим людям і собі»

Повт. написання іншомовних слів

20

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розді-лові знаки між частинами складносурядного речення.

1

§12 Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

Повт. основні правила переносу слів

21

РЗМ№10 Аналіз письмового переказу Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

1

Написання есе «Які новітні засоби вияву творчості: на папері, полотні, у блогосфері — мені найбільше імпонують?»

Повт. написання складних слів

22

Контрольна робота №2 ( тести)

1

Повт. правопис складноскорочених слів

Складнопідрядне речення

23

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

Створення висловлення «Як уникнути залежності від Інтернету»

1

§ 13 впр. 152 п. 4

Повт. лексичне значення слова

24

Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне означальне речення

1

§ 14,15 Складання роздуму про роль спорту в житті молоді, основну думку якого виражено епіграфом «Якщо ти хочеш зміцнити дух, підтримуй силу тіла!»

Повт. багатозначні й однозначні слова

25

РЗМ№ 11 Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

1

Повт. пряме й переносне значення слова

26

РЗМ №12 Контрольний твір. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складнопідрядних речень.

1

Повт. синоніми

27

Складнопідрядне з’ясувальне речення. РЗМ№13 Аналіз контрольного твору

1

§ 16 впр. 184 Првт. оантоніми

28

Контрольний диктант №1

1

Повт. омоніми

29

Складнопідрядне з підрядним умови

1

§ 18 Створення для розміщення на блозі тексту звернення-прохання до однолітків про допомогу людям, які стали жертвами стихійного лиха

Повт. пароніми

30

Складнопідрядне допусту

1

§ 19 впр. 223

Повт. власне українська лексика

31

Складнопідрядне місця, часу

Діалог с. 119

1

§ 17 впр. 197

Повт. запозичена лексика

32

РЗМ №14 Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

1

С. 160

Повт. загальновживані та стилістично забарвлені слова

33

Складнопідрядне способу дії та ступеня

1

§ 20 Створ. роздуму в публіц. стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?»

Повт. професійна лексика

34

Складнопідрядне з підрядним порівняльним

Діалог с. 143

1

§ 21 впр. 241

Повт. діалектна лексика

35

Складнопідрядне причини і мети

1

§ 22 впр. 262 п. 2,3Повт. розмовна лексика

36

Складнопідрядне наслідкове

1

§ 23 впр. 270 пит. 2

Повт. історизми й архаїзми

37-38

Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

2

Повт. терміни

39

РЗМ №15 Ділове мовлення. Заява

1

С. 97 впр. 159

Повт. неологізми

40

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

1

§ 24 впр. 278

Повт. нейтральна й емоційно забарвлена лексика

41

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

1

Повт. фразеологізми

42

РЗМ № 16 Усний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі

С. 170

1

Повт. фразеологічна синонімія й антонімія

43

Контрольна робота №3 ( тести)

1

Повт. джерела фразеології

Безсполучникове складне речення

44

Безсполучникове складне речення.

1

§25 впр. 289

Повт. будова слова

45

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

1

§25 Створення проекту статті до Вікіпедії «Безсполучникове складне речення».

Повт. способи словотворення

46

РЗМ №16 Діалог-обговорення актуальної теми.

1

Повт. іменник

47

Розділові знаки в безсполучникових реченнях: кома, крапка з комою

1

§ 26 впр. 298

Повт прикметник

48

Розділові знаки в безсполучникових реченнях: двокрапка, тире

1

§ 27, 28 впр. 315 п. № 2

Повт. прислівник

49

РЗМ№17 Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

1

Повт. числівник

50

Самостійна робота. РЗМ №18 Аудіювання текстів. Аналіз контрольного твору

1

Повт. займенник

51

Контрольна робота №4 ( тести)

1

Повт. дієслово

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

52-53

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

2

§ 29 впр. 326, 328 Повт прийменник

54

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Діалог с186

1

Повт. сполучник

55

РЗМ №19 Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).

1

Повт. частка

56

РЗМ № 20 Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

1

Повт. вигук

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

57-58

Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац.

1

§ 30 впр. 339

Повт. словосполучення

§ 31 впр. 334

Повт. речення

59

РЗМ №21 Текст-розповідь про спілкування з  людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності, з поясненням, які чесноти цієї особи є, на вашу думку, найціннішими для суспільства

1

Повт. просте двоскладне речення, головні члени речення

60

Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. РЗМ № 22 Аналіз контрольного переказу

1

§ 31

Повт. другорядні члени речення

61

РЗМ №23 Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

С. 196

1

Впр. 348

Повт. порівняльний зворот

62

Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

1

§ 32 впр. 355 п№ 4

Повт. односкладні речення

63

РЗМ №24 Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

С. 200

1

Впр. 351

Повт. просте ускладнене речення

64

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. Тести.

1

Повт. складносурядне та складнопідрядне речення

65

Контрольний диктант №1

1

Повт. складне речення з різними видами зв-ку

Узагальнення й систематизація вивченого

66

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

1

Складання діалогів-рефлексій на основі аналізу власних навчальних досягнень

Повт. безсполучникове речення

67

Орфографія. Пунктуація.

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!