Календарно-тематичний план 8 клас

Біологія

Для кого: 8 Клас

06.02.2021

113

0

0

Опис документу:
Освітня:Розглянути та засвоїти будову нейрона як основної структурної та функціональної одиниці нервової тканини ; узагальнити відомості про різноманітність нейронів за функціями ; засвоїти , що таке рецептор , рефлекс , рефлекторна дуга та її ланки ; розглянути та засвоїти будову нервової системи людини , особливості її поділу на центральну і периферичну
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема 8. Зв`язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

Дата

Тема

Мета уроку

Тип уроку

Методи та методичніприйоми

Основніпоняття

Лабораторніроботи

Міжпредмет-нізв`язки

Засобинавчання

Домашнєзавдання

1

13.02.2020

Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система.

Освітня:Розглянути та засвоїти будову нейрона як основної структурної та функціональної одиниці нервової тканини ; узагальнити відомості про різноманітність нейронів за функціями ; засвоїти , що таке рецептор , рефлекс , рефлекторна дуга та її ланки ; розглянути та засвоїти будову нервової системи людини , особливості її поділу на центральну і периферичну Розвиваюча: удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; розвивати логічне мислення, пам’ять.

Виховна: виховувати доброзичливість, працелюбність; формувати любов до природи.

Урок засвоєння нових знань

- словесні (пояснення, розповідь з елементами бесіди);

- наочні (ілюстрації);

- практичні (вирішення проблемних питань,

заповнення таблиці).

Нервова регуляція , збудження , гальмування , нейрон,рефлекс , рефлекторна дуга , центральна нервова система , периферична нервова система .

Анатомія, нейробіоло-гія, гістологія, цитологія

Демонструва-ння таблиці «Будова нервової системи людини»

§34 , 35 ст.154 питання № 7-10

2

14.02.2020

Будова та функції спинного мозку людини .

Освітня: розглянути та засвоїти особливості будови і функції нижнього відділу центральної нервової системи – спинного мозку .

Розвиваюча:удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки;розвивати вміння узагальнювати та робити висновки;

Виховна:формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Комбінований урок

- словесні (пояснення, розповідь з елементами бесіди);

- наочні (ілюстрації);

- практичні (заповнення таблиці, схеми, робота з підручниками)

Спинний мозок

Лабораторна робота «Вивчення будови спинного мозку »

Анатомія, нейробіоло-гія, гістологія, цитологія

Таблиця «Спинний мозок людини як частина центральної нервової системи »

§ 36. Робота в друкованих зошитах

3

20.02.2020

Головний мозок людини:стовбу-рова частина .

Освітня:розглянути за засвоїти особливості будови і функції складових головного мозку людини ( стовбурова частина ); Розвиваюча:уміння та навички роботи з роздавальним матеріалом, підручником, таблицями;

Виховна:формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Урок формування знань, умінь і навичок

- словесні (пояснення, розповідь з елементами бесіди);

- наочні (ілюстрації);

- практичні (заповнення таблиці, робота в групах).

Головний мозок

Анатомія, нейробіоло-гія, гістологія, цитологія, психологія

Демонструва-ння таблиці «Будова головного мозку людини »

§ 37. Робота в друкованих зошитах

.

4

21.02.2020

Головний мозок людини : передній мозок

Освітня: розглянути за засвоїти особливості будови і функції складових головного мозку людини(передній мозок )

Розвиваюча: розвивати вміння учнів виділяти головне, самостійно працювати з підручником, сприяти розвитку пізнавального інтересу учнів.

Виховна: формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Урок засвоєння нових знань

- словесні (пояснення, розповідь з елементами бесіди);

- наочні (ілюстрації, демонстрації);

- практичні (вирішення проблемного питання, робота в зошиті з друкованою основою з біології).

Головний мозок .

Лабораторне дослідження «Вивчення будови головного мозку людини ( за допомогою муляжів)»

Анатомія, нейробіоло-гія, гістологія, цитологія, кібернетика

Підручники з біології, таблиці: «Будова головного мозку людини »

§38. Робота в друкованих зошитах

5

27.02.2020

Соматична та вегетативна нервова система

Освітня:; розглянути та засвоїти особливості будови і функцій соматичної та вегетативної нервової системи

Розвиваюча: розвивати логічне мислення, пам’ять; удосконалювати вміння працювати з додатковою літературою та джерелами Інтернету;

Виховна: формувати екологічно цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і навколишнього природного середовища.

Комбінований урок

- словесні (інструктаж, розповідь, бесіда);

- наочні (ілюстрація);

- практичні (виконання тестових завдань, заповнення схем та таблиці, робота з підручником).

Вегетативна нервова система , соматична нервова система , периферична нервова система .

Анатомія, нейробіологія

Підручники з біології, друковані зошити , плакати, схеми,

§ 39 Скласти таблицю: «Порівняльна характеристика симпатичної нервової системи та парасимпатичної нервової системи ».

6

28.02.2020

Профілактика захворювань нервової системи

Освітня: розглянути та засвоїти основні найпоширеніші хвороби нервової системи людини

Розвиваюча: розвивати мову, пам’ять, мислення, увагу, самостійність, уміння робити висновки.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до природи.

Урок комбінований

- словесні (інструктаж, бесіда);

- практичні (навчально-продуктивна робота, виконання тестових завдань, відповіді на питання)

Неврологія , нервові хвороби

Анатомія, хімія, медицина

Друковані зошити, підручники

Повторе-ння матеріалу §34-40

7

05.03.2020

Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем . Нервова система »

Освітня: узагальнити систематизувати ,перевірити знання з теми:«Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем . Нервова система »

Формуюча: формувати вміння аналізувати одержані знання, робити логічні висновки;

Виховна: виховувати спостережливість, увагу;

Урок контролю та оцінювання знань

- словесні (інструктаж, розповідь, пояснення);

Зошити із завданнями

Тема 9. Зв`язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

8

06.03.2020

Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

Освітня: розглянути та засвоїти значення органів чуття людини для отримання інформації із зовнішнього середовища; узагальнити відомості про будову аналізаторів; розглянути та засвоїти, що таке «рецепторне поле»; узагальнити відомості про загальні властивості сенсорних систем.

Формуюча: розвивати образне й логічне мислення, уміння висловлювати думки, розвивати пам’ять, увагу.

Виховна: виховувати спостережливість, увагу.

Комбінований урок

- словесні (пояснення, розповідь з елементами бесіди);

- наочні (ілюстрації);

- практичні (вирішення проблемних питань,

заповнення таблиці).

Сенсорні системи, рецептори

Анатомія, хімія, фізика, психологія

Робочі зошити, друковані зошити, підручники, таблиці, схеми

§41. Робота в друкованих зошитах

9

12.03.2020

Зорова сенсорна система. Будоваока

Навчальна: розглянути та засвоїти особливості будови і функції зорової сенсорної системи людини; узагальнити відомості про будову сітківки, розглянути поняття про жовту та сліпу плями.

Формуюча: розвиватиобразне й логічне мислення, уміння висловлювати думки, розвивати пам’ять, увагу.

Виховна: виховувати спостережливість, увагу.

Комбінований урок

- словесні (інструктаж, розповідь, бесіда);

- наочні (ілюстрація);

- практичні (виконання завдань, заповнення схем та таблиці, робота з підручником).

Зорова сенсорна система, око людини, сітківка, жовта та сліпа плями

Демонстру-вання таблиць або слайдів «Будова ока», розбірних моделей ока

Лабораторне дослідження «Виявлення сліпої плями на сітківці»

Анатомія, медицина

Робочі зошити, друковані зошити, підручники, таблиці, схеми, картка для демонстрації сліпої плями на сітківці ока, щільний папір.

§42. Робота в друкованих зошитах

10

13.03.2020

Особливості функціонува-ння ока людини

Навчальна:розглянути будову ока; з’ясувати, що таке акомодація ока; розглянути явища бінокулярного зору; узагальнити відомості про вади зору та їх усунення.

Формуюча: розвивати образне й логічне мислення, уміння висловлювати думки, розвивати пам’ять, увагу.

Виховна: виховувати спостережливість, увагу.

Комбінований урок

- словесні (інструктаж, розповідь, пояснення, бесіда);

- наочні (ілюстрації, демонстрації);

- практичні (навчально-продуктивна праця,заповнення схем,таблиць)

Акомодація ока, бінокулярний зір, короткозорість, далекозорість

Лабораторне дослідження «Визначення акомодації ока»

Анатомія, медицина, психологія

Робочі зошити, друковані зошити, підручники, таблиці, схеми, аркуш паперу з отвором та літерами навколо нього

§43. Робота в друкованих зошитах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Груповий методист: Дефорж А.В.

«Затверджую» ____________

«____»________________2021 р

Календарно-тематичне планування

для 8-го класу в коммунальному закладі :Навчально-виховне об'єднання Кропивницького № 6

студентки-практикантки IV курсу БХ17БЗ групи

природничо-географічного факультету

спеціальності 0.14 Біологія

Санкаускас Яни Вікторівни

Кропивницький – 2021

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.