Календарно-тематичний план. 6 клас. Українська мова

Опис документу:
Календарно-тематичний план. 6 клас. Українська мова. Теми уроків, види робіт, домашнє завдання, повторення, узагальнена таблиця основних видів контролю( вміщена на початку плану). Стане у нагоді вчителям української мови

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська мова

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Вид роботи

1 семестр

2 семестр

к-ть

примітки

к-ть

примітки

Перевірка мовної теми

( тести)

4

5

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант

1

1

читання вголос

-

1

усний твір

-

1

усний переказ

1

-

діалог

1

-

Зміст роботи

Види робіт

Дата провед

К-ть годин

д/з

При-мітки

ВСТУП

1

Вступ.

Краса й багатство української мови.

Склад. простого плану висловл. на тему «Багатство української мови»

аудіювання

1

Написання власного висловлення « Багат-ство української мови»

§ 1

2

РЗМ№1 Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично)

Читання та аудіювання текстів,

1

§ 62,6

3

РЗМ№2 Повторення відомостей про типи мовлення. Складання та розігрування діалогів ( етикетної форми, відповідно до ситуації)

1

§63

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого.

4

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення.

1

§ 2

5

РЗМ№ 3 Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

читання вголос

1

§ 64, 7

6

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Складне речення.

Складання тексту листівки (електронного листа), що містить привітання

1

Складання листа до осені з використанням риторичних звертань та однорідних членів речення §3,4

7

Пряма мова. Діалог. Діагностичний диктант

Висловл.«Поїде-мо поговорити з лісом!» (усно).

1

§5

8

РЗМ №4 Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію

1

§64

9

Основні орфограми та пунктограми ( апостроф, м'який знак, спрощення, ненаголошені голосні, власна назва).

діалог – обмін думками та враженнями

1

Міні-висловлення « Про що розповіла мені красуня-осінь»

§

10

Контрольна робота №1 ( тести « Повторення вивченого у 5-му класі»)

1

§

Лексикологія

11

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів. Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

Докладний усний переказ тексту із завданням: заміною іншомовних слів українськими відповідниками

1

Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

§ 8,9

12

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

13

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми. Самостійна робота

Переказування тексту легенди (казки) зі збереженням використаних у ньому архаїзмів та історизмів

1

Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» («Ким я мрію стати») з використанням професійних слів, неологізмів. §10

14

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні

1

§ 11, 12

15

Професійні слова й терміни, просторічні слова.

§13

16

Групи слів за вживанням: офіційно-ділова лексика.Пароніми (практично).

Самост.робота

1

§14

17

Контрольна робота №2 ( тести )

1

§1-14

Фразеологія

18

РЗМ№ 5 Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

1

§ 6

19

РЗМ№6 Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

1

§67

20

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

Аудіювання

1

§15

21

Джерела українських фразеологізмів

1

Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми. §16

22

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

1

§17

23

РЗМ №7 Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

1

24-25

РЗМ№8 Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

2

§79

26

Фразеологіз­ми в ролі членів речення . Ознайомлення із фразеологічним словником.

укладання словн. фразеологізмів

1

27

РЗМ№ 9 Аналіз письмового твору. Самостійна робота

1

§ 15-17

28

Контрольна робота №3 ( тести )

1

§15-17

Словотвір. Орфографія

29

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

1

§18

30

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу

1

§18

31

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

Самостійна робота

1

§19

32

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).

1

Створення оповідання про віртуальну мандрівку Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників §20

33

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

13/11

1

Створення мультимедійної презентації (міні-сценарію мультфільму) про пригоди сучасних школярів у Запорозькій Січі §21

34

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

14/11

1

§22

35

Правопис складних слів разом і через дефіс.

15/11

1

§23

36

Написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.

20/11

1

Створення допису до шкільного веб-сайта про українських меценатів з використанням складних слів §24,25

37

Повторення вивченого. Самостійна робота.

20/11

1

38

Контрольна робота №4 ( тести )

21/11

1

§18-25

Морфологія. Орфографія

39

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

Чит. мовчки худ. тексту розпов. х-ру з елем. опису приміщення.

22/11

1

«лінгвістична» казка про частини мови

§26

40

Іменник. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Назви істот і неістот.

27/11

1

§27,28

41

РЗМ№ 10 Будова опису приміщення

28/11

1

§65

42

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні . Збірні іменники.

29/11

1

інструкція «Як опанувати мобільний телефон найновішої моделі» з використанням іменників конкретних та абстрактних §29

43

РЗМ№11 Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення ( підготовчий етап)

4/12

1

§

44

РЗМ№12 Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення ( написання)

4/12

1

§

45

Велика буква та лапки у власних назвах

5/12

1

Складання інформаційного допису до шкільної газети або шкільного веб-сайта про подію з життя класу з використанням іменників — власних назв §29

46

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників .

діалог «З ким варто й не варто дружити»

6/12

1

§30

47

Контрольний диктант №1

12/12

1

48

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

12/12

1

§31

49

Відмінки іменників.

13/12

1

§32

50

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи..

18/12

1

§33

51

Відмінювання іменників І відміни.

18/12

1

§34

52

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

19/12

1

§35,36

53

Контрольна робота №5 ( тести)

20/12

§

54-55

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.

Усний переказ. Діалог

25/12

26/12

2

§37

56

Особливості написання іменників у кличному відмінку.

Діалог телефонна розмова, зміст - виклик таксі, з викор-м незмін. іменників

27/12

1

Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників § 38

57

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

1

Редагування речень (текстів), що містять абревіатури § 39

58

Особливості творення іменників. Правопис складних іменників

Самостійна робота

1

§ 40

59

Не з іменниками

1

§ 41

60

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

Самостійна робота

1

§42

61

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

1

§ 43

62

РЗМ № 13 Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

1

§73

63

Підготовка до контрольної роботи

§26-43

64

Контрольна робота №6 ( тести)

1

§26-43

Прикметник

65

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

§44

66

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

1

§45

67

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

1

§45

68

РЗМ № 14 Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

Читання мовчки прозових і поетич текстів, що містят описи природи

1

§66

69

РЗМ№ 15 Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

1

§66

70

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх

Порівняльний опис двох рослин (квітів, дерев) за ілюстрацією

1

§46

71-72

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп

Самостійна робота

2

Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах §47

73

РЗМ № 16 Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

1

§

74

Перехід прикметників в іменники.

Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники

1

§48

75

Творення прикметників (практично).

1

§48

76

РЗМ № 17 Аналіз переказу. Самостійна робота.

1

77

Написання прикметників із суфіксами:-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,-цьк-, -зьк-. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,-ичн-.

1

§49

78

Написання не з прикметниками.

§50

79

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

1

§ 51 Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події)

80

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1

§52

81-82

РЗМ № 18 Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

2

83

Написання прізвищ прикметникової форми.

1

§53

84

РЗМ№ 19 Аналіз письмового переказу. Самостійна робота.

§ 44-52

85

Контрольна робота №7 ( тести)

1

§ 44-52

Числівник

86

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Читання вголос розкладу шкіл. дзвінків, орієнт. розпорядку дня школяра

1

§54

87

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

діалог між учня-ми, яким доруче-но придбати для класу певну кіл-ть квитків на виставу

1

роздум про доцільне викор-ня вільного часу з викор-м числ-ків (орієнтовні теми: «Вільний час - можливість для розвитку здібностей», «Гайнування часу найбіль-ше марнотратство»). §55

88

Числівники прості, складні й складені.

1

§55

89

Відмінювання числівників.

1

§56

90-91

Відмінювання числівників.

Самостійна робота

2

мультимедійна презентації «Школа майбутнього» з елементами опису приміщення та використанням числівників для позначення кількості поверхів, класів, технічних засобів і т. ін. §56,57

92

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках

1

93

Роздільне написання складених числівників

1

94-95

Написання разом порядкових числівників з -тисячний. Узгодження числівників з іменниками.

2

Складання списку потрібних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін з додержанням правил узгодження числівників з іменниками.

96

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

Самостійна робота

1

Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі

97

Контрольна робота №8 ( тести) Читання вголос

1

§

Займенник

98

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Аудіювання тексту

1

§58

99-100

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний; присвійні, вказівні

Самостійна робота

2

§59

101-102

Розряди займенників за значенням: питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені

Читання мовчки правил реагуван-ня на дописи в соцмережі,

2

Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію §59

103

Відмінювання займенників усіх розрядів.

1

Складання діалогів-розпитувань у сімейному колі на побутові теми §60

104

РЗМ № 20 Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність»)з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

1

105

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

1

§61

106

Написання разом і через дефіс неозначених займенників

1

§61

107

РЗМ № 21 Аналіз письмового твору. . Самостійна робота.

1

§61

108

Правопис заперечних займенників.

1

Складання письмових мікро-висловлень (реплік), які містять відмову від пропозиції, що загрожує життю або здоров’ю людини, з використанням заперечних займенників §61

109

Написання займенників із прийменниками окремо

Самостійна робота

1

§61

110

РЗМ № 22 Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

1

111

Контрольна робота №9 ( тести)

1

Повторення в кінці року

112-113

Лексикологія

2

114-115

Фразеологія.

2

116

Словотвір та орфографія.

1

117

Морфологія й орфографія.

1

118

Контрольний диктант №2

1

119

Мовна вікторина

1

120

Підсумковий урок

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!