Календарно-тематичне планування за програмою "Росток" 9 клас

Фізика

Для кого: 9 Клас

10.10.2018

1013

12

0

Опис документу:
програма "Росток" 9 клас
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Першотравенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

Календарно-тематичне планування

з фізики

для 9 класу

на 2018 / 2019 н.р.

Круглякова Ірина Леонідівна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МК вчителів природничо – математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________2018 р.

Голова МК ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)

  • Складено до підручника: В.Г. Бар’яхтар

  • Программа Колечко Н.К.,

згідно з навчальною програмою з фізики для учнів 7-9 класів „Росток” загальноосвітніх навчальних закладів Він базується на знаннях учнів, отриманих в курсі „Навколишній світ”. Цей курс є пропедевтикою профільного навчання в старшій школі.

  • Пояснювальна записка до календарно-тематичного планування

  • Орієнтовний тематичний план вивчення фізики в 9 класі за програмою «Росток»

Фізика (всього 105 год.)

Клас

теми

Назва теми

Кількість годин для вивчення теми

9

1

Електромагнітні явища

20

2

Електромагнітні коливання та хвилі

15

3

Хвильова і квантова оптика

15

4

Теорія відносності

6

5

Закономірності фізичних процесів

14

6

Атомна і ядерна фізика

20

7

Лабораторний практикум

10

8

Сучасна наукова картина світу

2

9

Резервний час

3

Разом

105

  • Орієнтовний план проведення контрольних робіт, за програмою «Росток».

Фізика

Клас

теми

Назва теми

Кількість контрольних робіт

9

1

Електромагнітні явища

1

2

Електромагнітні коливання та хвилі

1

3

Хвильова і квантова оптика

1

4

Теорія відносності

1

5

Закономірності фізичних процесів

1

6

Атомна і ядерна фізика

1

Разом

6

  • Календарно-тематичне планування.

Фізика. 9 клас.

в

темі

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Розділ 1 Електромагнітні явища

Взаємодія струмів. Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Спостереження дії магнітного поля на струм.

Магнітне поле, магнітне поле прямого струму, силові лінії магнітного поля, напрям струму, напрям силових ліній, магнітна індукція, правило Буравчика.

Магнітне поле кільцевого струму, магнітне поле котушки.

Магнітний потік. Сила Ампера. Розв'язування задач

Принцип дії електровимірювальних приладів. Сила Лоренца.

Розв'язування задач

Магнітні властивості речовин. Постійні магніти. Взаємодія магнітів.

Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота 2. Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії.

Магнітне поле Землі. Феромагнетики. Магнітне поле в біології та медицині. Магнітний запис інформації.

Електромагнітна індукція, закон електромагнітної індукції. Правило Ленца

Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Вивчення явища електромагнітної індукції.

Індуктивність, самоіндукція. Енергія магнітного поля.

Електродвигуни. Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Зборка й вивчення роботи електричного двигуна

Змінний струм. Генератор електричного струму.

Трансформатор. Передача електроенергії та її раціональне використання.

Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Вивчення будови та принципу дії трансформатора.

Проблеми пошуку та використання нових, екологічно чистих джерел енергії. Розвиток енергетики на Україні.

Електричні двигуни й навколишнє середовище.

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 1 «Електромагнітні явища»

Розділ 2 Електромагнітні коливання та хвилі

Аналіз контрольної роботи. Електромагнітні коливання, коливальний контур, перетворення енергії в коливальному контурі.

Амплітуда, період, частота, фаза коливань. Формула Томпсона. Розв'язування задач.

Вимушені електричні коливання.

Активний та реактивний опор у колі змінного струму.

Електричний резонанс.

Вплив електромагнітних коливань на живі організми.

Електромагнітне поле, електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль.

Енергія електромагнітної хвилі. Винайдення радіо. Поширення радіохвиль в атмосфері.

Принцип радіотелефонного зв’язку. Радіо- локація. Розвиток засобів зв’язку.

Мобільні телефони та проблеми їх використання. Електромагнітне забруднення атмосфери.

Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль: радіохвилі, інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове, рентгенівське.

Внесок І.П. Пулюя в дослідження рентгенівського випромінювання. Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми.

Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6 Зборка детекторного приймача.

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 2 з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

Розділ 3 Хвильова і квантова оптика

Аналіз контрольної роботи. Світло як електромагніт- на хвиля. Інтерференція та дифракція світла. Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7 Спостереження інтерференції та дифракції світла.

Поляризація світла. Дисперсія.

Оптичний дисперсійний спектр. Спектроскоп.

Значення кольору для живих організмів. Лікування кольорами. Арт-терапія.

Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8. Вимірювання довжини світової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

Когерентність світла.

Квантові властивості світла. Тиск світла, досліди С.О. Лебедєва. Ідеї М. Планка.

Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона.

Фотоелектричний ефект та його закони.

Пояснення законів фотоефекту А. Ейнштейном.

Застосування фотоефекту в науці і техніці.

Хімічна дія світла та її використання.

Квантові генератори та їх застосування.

Корпускулярно- хвильовий дуалізм

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 3 з теми «Хвильова і квантова оптика»

Розділ 4.Теорія відносності

Квантова механіка – релятивістська механіка – класична механіка. Проблеми світового ефіру

Постулати теорії відносності Ейнштейна.

Принцип сталості швидкості світла й принцип відносності

Основні наслідки теорії відносності та їх експериментальне підтвердження.

Залежність маси тіла від швидкості. Закон взаємозв’язку маси й енергії.

Самостійна робота з теми «Теорія відносності»

Розділ 5. Закономірності фізичних процесів

Закон збереження маси речовини у теплових, механічних, електричних, магнітних явищах.

Взаємозв’язок біологічних, хімічних, фізичних процесів і закон збереження маси речовини.

Закон збереження та перетворення енергії в природі.

Флуктуації. Ентропія і розвиток Всесвіту.

Закон збереження електричного заряду та електричний струм.

Розв'язування задач

Закон збереження електричного заряду і магнітні властивості речовини.

Розв'язування задач

Закон збереження електричного заряду у хімічних і біологічних процесах.

Розв'язування задач

Закон збереження імпульсу в природі і техніці.

Реактивний рух. Приборкання космічного простору

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 4 з теми «Закономірності фізичних процесів»

Розділ 6. Атомна і ядерна фізика

Класичні уявлення про будову атома.

Досліди Резерфорда: планетарна модель атома.

Квантові енергії атома.

Модель атома по Бору. Квантові постулати Бора

Поглинання й випромінювання енергії атомом.

Неперервний і лінійчатий спектри, спектри поглинання та випромінювання.

Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9 «Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів»

Спектральний аналіз та його застосування.

Склад атомного ядра. Енергія зв’язку атомних ядер.

Ядерні реакції, енергетичний вихід ядерних реакцій.

Радіоактивність, альфа-, бета-, гамма-випромінювання.

Поділ ядер урану, ланцюгова реакція, ядерний реактор. Термоядерні реакції.

Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні.

Ядерні катастрофи ті їх наслідки. Чорнобильська трагедія.

Дозиметрія. Дози випромінювання. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Первинний інструктаж з БЖД. Лабораторна робота 10 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»

Елементарні частинки та їх властивості, частинки і античастинки.

Взаємоперетворюваність елементарних частинок. Кварки. Космічне випро- мінювання.

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 5 «Атомна і ядерна фізика»

Лабораторний практикум

Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння.

Перевірка закону збереження енергії.

Визначення швидкості снаряду методом балістичного маятника.

Перевірка закону збереження моменту імпульсу.

Визначення індуктивності котушки.

Визначення ККД генератора змінного струму.

Проведення якісного спектрального аналізу речовини.

Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості.

Дослідження електричних кіл.

Залік з практикуму

Сучасна наукова картина світу

Сучасна наукова картина світу

Резерв

Повторення

Повторення

Повторення

Першотравенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

Календарно-тематичне планування

з астрономії

для 11 класу

на 2018 / 2019 н.р.

Круглякова Ірина Леонідівна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МК вчителів природничо – математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________2018 р.

Голова МК ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)

  • Складено до підручника: І.А. Климишин.

згідно з навчальною програмою профільного навчання для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія (Наказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

  • Пояснювальна записка до календарно-тематичного планування

  • Орієнтовний тематичний план вивчення астрономії в 11 класі

Астрономія(всього 17 год.)

Клас

теми

Назва теми

Кількість годин для вивчення теми

1

Предмет астрономія

1

2

Основи практичної астрономії

2

11

3

Методи та засоби астрономічних досліджень

2

4

Сонячна Система. Земля і Місяць.

3

5

Сонце — найближча зоря

1

6

Зорі. Еволюція зір

2

7

Наша галактика

1

8

Будова й еволюція всесвіту

3

9

Життя у всесвіті

2

Разом

17

Орієнтовний план проведення контрольних робіт

Клас

теми

Назва теми

Кількість контрольних робіт

11

3

Предмет астрономії. Основи практичної астрономії. Методи досліджень

1

Разом

1

Астрономія 11 клас

  • Календарно-тематичне планування.

Астрономія. 11 клас.

в

темі

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ. Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Історія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономічні знання як явище культури.

Тема 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Практична робота № 1. Вивчення (спостереження) видимого зо­ряного неба.

Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Контрольна робота №1 з теми «Предмет астрономії. Основи практичної астрономії. Методи досліджень»

Тема 4. СОНЯЧНА СИСТЕМА

Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон.

Малі тіла Сонячної системи – астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи..

Тема 5. СОНЦЕ — НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Тема 6. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР

Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фiзично-змінні зорі.

Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

Тема 8. БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

Світ галактик. Квазари. Проблеми космології.

Історія розвитку уявлень про Всесвіт.

Походження й розвиток Всесвіту.

Тема 9. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ .

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унi­каль­ність нашого Всесвіту. Питання існування ін­ших всесвітів.

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.