Календарно-тематичне планування за програмою "Росток" 7 клас

Фізика

Для кого: 7 Клас

10.10.2018

1512

27

0

Опис документу:
програма"Росток"
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Першотравенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

Календарно-тематичне планування

з фізики

для 7 класу

на 2018 / 2019 н.р.

Круглякова Ірина Леонідівна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МК вчителів природничо – математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________2018 р.

Голова МК ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)

 • Складено до підручника: Колечко Н.К.,В.Д.Сиротюк

 • Програму склав:Колечко Н.К.

згідно з навчальною програмою з фізики для учнів 7-9 класів „Росток” загальноосвітніх навчальних закладів Він базується на знаннях учнів, отриманих в курсі „Навколишній світ”. Цей курс є пропедевтикою профільного навчання в старшій школі.

 • Пояснювальна записка до календарно-тематичного планування

 • Клас

  № теми

  Назва теми

  Кількість годин для вивчення теми

  7

  1

  Вступ

  2

  2

  Фізичні величини та їх вимірювання

  7

  3

  Будова речовини

  7

  4

  Механічний рух

  16

  5

  Сили в природі

  13

  6

  Тиск тіл

  6

  7

  Сили в природі

  9

  8

  Узагальнюючі заняття

  2

  Разом

  70

  Орієнтовний тематичний план вивчення фізики в 7 класі за програмою «Росток»

Фізика (всього 70 год.)

 • Орієнтовний план проведення контрольних робіт, за програмою «Росток»

Клас

теми

Назва теми

Кількість контрольних робіт

7

1

Фізичні величини та їх вимірювання

1

2

Будова речовини

1

3

Механічний рух

1

4

Сили в природі

1

5

Тиск тіл

1

6

Сили в природі

1

Разом:

6

Фізика

Календарно-тематичне планування.

Фізика.

7 клас.

в

темі

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Вступ

Інструктаж із БЖД. Фізика – наука про природу та техніку. Види існування матерії. Лабораторна робота № 1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті»

Методи вивчення навколишнього світу. Фізика та хімічні явища. Фізичні явища у хімічних та біологічних процесах

Розділ 1. Фізичні величини та їх вимірювання

Поняття про фізичні величини та їх вимірювання, масштаб. Системи одиниць вимірювання, міжнародна система одиниць (СІ). Переведення одиниць вимірювання в систему СІ. Вимірювальні прилади, похибки вимірювання. Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 2 «Визначення ціни поділки вимірювальних приладів та об’єму тіла неправильної форми»

Простір та час. Послідовність, тривалість, періодичність подій. Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 3 « Визначення часу».

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні. Вимірювання об’єму рідин та газів.»

Поняття про масу. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу.

Щільність речовини, одиниці вимірювання щільності.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 5 «Визначення маси тіла за допомогою терезів.» Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 6 «Визначення щільності тіла неправильної форми.»

Розв’язування задач

Контрольна робота № 1 «Фізичні величини та їх вимірювання»

Розділ 2. Будова речовини

Розвиток уявлень про будову речовини. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії про будову речовини та їх дослідне підтвердження.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 7 «Визначення розмірів малих тіл.»

Розміри та маса молекули, кількість речовини, молярна маса речовини.

Розв’язування задач

Броунівський рух, взаємодія між молекулами.

Дифузія. Взаємозв’язок між швидкістю молекул і температурою. Дифузія в твердих речовинах, рідинах і газах. Значення дифузії у процесі дихання. Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 8 «Дослідження явища дифузії в рідинах та газах.»

Будова рідких, твердих і газоподібних речовин. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

Контрольна робота № 2 «Будова речовини»

Розділ 3. Механічний рух

Механічний рух. Відносність механічного руху. Траєкторія. Шлях, переміщення, система відліку. Матеріальна точка.

Поступовий рух. Рівномірний прямо-лінійний рух.

Швидкість, одиниці швидкості.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 9 «Вимірювання швидкості руху тіла.»

Розв’язування задач

Графічне зображення шляху, переміщення, швидкості при рівномірному русі. Рівняння рівномірного руху.

Нерівномірний рух. Середня швидкість при нерівномірному русі.

Рівноприскорений рух, прискорення, одиниці прискорення. Шлях, переміщення при рівноприскореному русі. Графіки швидкості та прискорення при рівноприскореному русі.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 10 «Вимірювання прискорення тіла.»

Вільне падіння. Прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння на інших планетах сонячної системи. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Прискорення вільного падіння та здоров’я людини.

Обертальний рух тіла, доцентрове прискорення, період і частота обертання.

Штучні та природний супутники Землі.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 11 «Вимірювання частоти, періоду обертання, доцентрового прискорення тіла.»

Коливальний рух. Гармонійні коливання. Амплітуда період і частота коливань. Маятники.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 12 «Дослідження коливань маятника.»

Маятники. Математичний маятник. Період коливання математичного маятника. Вимушені коливання, резонанс.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 13 «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника.»

Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку у різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 14 «Вивчення характеристик звуку.»

Акустичний резонанс. Сприйняття звуку людиною. Лікування співом птахів. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми. Екологічні проблеми акустики.

Підготовка до контрольної роботи

Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 3 з теми «Механічний рух»

Розділ 4. Світлові явища

Прямолінійне поширення світла: тінь і напівтінь, швидкість світла в вакуумі та середовищі.

Фотометрія. Сила світла та освітленість.

Відбивання світла: дзеркальне, дифузне, повне внутрішнє відбивання, плоске та сферичне дзеркала. Переломлення світла.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 15 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.»

Лінзи, формула тонкої лінзи, оптична сила лінзи, побудова зображень в лінзах; дійсні та мнимі зображення. Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 16 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили збираючої лінзи.»

Дисперсія світла, спектр, кольори, веселка, гало. Кольори та живі організми.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 17 «Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору.»

Око людини, очі звірів та комах. Окуляри. Фотоапарат. Телескоп і мікроскоп.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 18 «Утворення зображень за допомогою сферичних дзеркал. Визначення гостроти зору.»

Рефракція світла. Міражі: нижній, верхній, кратні міражі. Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 19 «Складання найпростішого оптичного приладу .»

Контрольна робота № 4 «Світлові явища»

Розділ 5. Сили в природі

Взаємодія тіл. Явище інерції. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Вплив особистих властивостей тіл на їх швидкість і прискорення.

Сила – міра взаємодії тіл, одиниці сили, графічне зображення сили. При-лади виміру сили. Принцип незалежності дії сил. Розкладання та складання сил.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 20 «Визначення ціни поділки динамометру.»

Маса – міра інертності тіла. ІІ закон Ньютона.

Взаємодія сил, ІІІ закон Ньютона.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 21 «Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіла.»

Сила тяжіння, сила тяжіння на інших планетах. Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вага тіла, перевантаження та невагомість. Перевантаження та його вплив на організм людини. Вага тіла на різних планетах сонячної системи. Закон всесвітнього тяжіння.

Рух штучних супутників, перша космічна швидкість.

Розв’язування задач

Сила пружності, закон Гука, рух тіла під дією сили пружності. Деформації, види деформацій.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 22 «Визначення коефіцієнту пружності пружини.»

Сила тертя. Тертя ковзання, спокою, кочення. Рідинне тертя.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 23 «Визначення коефіцієнту тертя ковзання.»

Розв’язування задач

Контрольна робота № 5 з теми «Сили природи»

Розділ 6. Тиск тіл

Тиск твердих тіл і сила тиску. Одиниці тиску.

Атмосферний тиск, дослід Торрічеллі, тиск на різних висотах. Барометри, манометри.

Закон Паскаля, залежність тиску від висоти стовпчика рідини.

Сполучені сосуди, насоси, шлюзи, водопровід. Гідравлічна машина.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 24 «Створення навчального проекту: „Використання сполучених сосудів в природі та техніці”.»

Контрольна робота № 6 з теми «Тиск тіл»

Розділ 7. Сили в природі 2

Архимедова сила. Умови плавання тіл.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 25 «Розрахунок Архимедової сили, діючої на тіло, яке занурено у рідину.»

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 26 «Виявлення умов плавання тіл.»

Гідростатичне зважування. Принцип відносності Галілея. Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 27 «Визначення щільності тіла за допомогою гідростатичного зважування.»

Рівновага сил. Момент сили, правило моментів. Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 28 «З’ясування умов рівноваги важеля.»

Блоки, важіль. Умови рівноваги тіла, яке має ось повороту. Центр ваги.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 29 «Визначення властивостей рухомого блоку.»

Види рівноваги, стійка рівновага тіла. Прості механізми в природі та техніці.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 7 з теми «Сили в природі 2»

Узагальнюючі заняття

Повторення

Повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.