Календарно-тематичне планування з української мови для 8 класу ІІ семестр.

Українська мова

Для кого: 8 Клас

21.01.2021

254

23

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 8 класу ІІ семестр. за проггамою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 8 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.

ІІ семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

Запис у журналі без дати: Усний твір

Запис у журналі без дати: Читання вголос

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

33.

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим i змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення. КК спілкування державною мовою, громадянська та загальнокультурна компетентності. СЗЛ. Пам’ятки історії та архітектури. Українська писемність. Українська писемність. Історія і сучасність. Сучасна писемність і її правопис, його розділи і завдання. Найвидатніші пам’ятки української писемності (НЛ – громадянська відповідальність).

1

34.

РМ № 9. Усний твip-опис пам’ятки історії i культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі. Практичні навички: розповідь про вісім «див» України, про визначні архітектурні пам’ятки, які довелося побачити; про найвидатніші пам’ятки української писемності.

1

35.

Речення з кількома рядами однорідних членів. Практичні навички: читання мовчки і вголос текстів різних стилів, які містять однорідні члени речення. З’ясування значення однорідних членів речення в мовленні.

1

36.

Однорідні і неоднорідні означення. Кома між ними.

1

37-38.

РМ № 10-11. Контрольний докладний письмовий переказ (за складним планом) розповідного тексту з елементами опису місцевості.

2

39.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у речен-нях з однорідними членами. Культура мовлення. Правильна побудова речень із сполучниками не лише..., але й...; як..., так і... Інтонація речень з однорідними членами (у тому числі з узагальню-вальними словами). Практичні навички: складання переліку необхідних для родини закупівель (продуктів харчування, промислових товарів тощо) на поточний місяць із використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення (НЛ – підприємливість і фінансова грамотность).

1

40.

РМ № 12. Контроль аудіювання (тестові завдання). Робота над помилками, допущеними у переказах.

1

41.

Контрольна робота з теми «Речення з однорідними членами речення» (тестові завдання). СЗЛТвори-мініатюри на тему «Розум без книги – що птах без крил».

1

42.

РМ № 13. Стислий усний переказ текстів наукового і публіцистичного стилів. Аналіз контрольних робіт. СЗЛ. Урок захисту міні-проектів: «Пам’ятки історії та архітектури»; «Українська писемність»; «Історія і сучасність», «Сучасна писемність і її правопис, його розділи і завдання», «Найвидатніші пам’ятки української писемності».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

43.

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. КК соціальна та загальнокультурна компетентності; компетентності у природничих науках і технологіях. Практичні навички: аудіювання науково-популярного тексту, що містить речення, ускладнені відокремленими членами. Формулювання висновків щодо ролі відокремлених членів речення у мовленні. СЗЛУкраїнська, румунська та антична міфологія як розвивальний чинник інтелекту, художньої пам’яті і творчих здібностей. Народні вірування.

1

44.

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях. Відокремлені прикладки і розділові знаки при них. Культура мовлення. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами.

1

45.

Відокремлені додатки, розділові знаки при них.

1

46.

Відокремлені обставини. Дієприслів-никові звороти як засіб зв’язку речень у тексті. Культура мовлення. Правильна побудова речень з дієприслівниковими зворотами.

1

47.

Відокремлені уточнювальні члени речення. Інтонація речень з відокремленими й уточнювальними членами речення.

1

48.

Контрольна робота з теми «Речення з відокремленими членами» (тестові завдання). СЗЛТвори-мініатюри з тем: «Які повір’я я знаю від бабусі?», «Чи мають повір’я життєву основу?».

1

49.

РМ № 14. Переклад текстів наукового та публіцистичного стилів, що містять речення, ускладнені відокремленими членами. Аналіз контрольних робіт. СЗЛ. Урок захисту міні-проектів: «Українська, румунська та антична міфологія як розвивальний чинник інтелекту, художньої пам’яті і творчих здібностей»; «Народні вірування».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

(СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

50.

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Використання звертань для передачі ставлення до адресата. Інтонація речень зі звертаннями. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбере-жувальна компетентності; уміння вчитися впродовж життя. НЛ здоров’я і безпека. Практичні навички: аудіювання уривків (аудіо- та відеозаписів) з побутових розмов (у розмовному стилі), з виступів відомих ораторів (у публіцистичному стилі), з літературних творів (у художньому стилі), у яких ужито звертання. Формулювання висновків стосовно ролі звертань у мовленні, зокрема значення риторичних звертань. СЗЛ. Екологічний стан в Україні. «Червона книга». Чорнобильська трагедія. Практичні навички: план роботи над проектом «Сучасний екологічний стан річок та інших водойм в Україні».

1

51.

РМ № 15. Виразне читання вголос розповідних текстів з елементами опису місцевості, що містять вставні слова і звертання. Вимоги до читання вголос.

1

52.

Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи. Практичні навички: інтерв’ю в публіцистичному стилі (з учнем школи – переможцем олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо; з цікавою особистістю рідного краю; з уявним літературним героєм). Спостереження за роллю звертань у діалогічному спілкуванні.

1

53.

Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них. Культура мовлення. Використання вставних слів для надання реченню різних смислових відтінків. Інтонація речень зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Практичні навички: виразне читання вголос текстів різних стилів, що містять вставні слова.

1

54.

РМ № 16. Усний твip-роздум на суспільну тему. Практичні навички: створення усного висловлення розповідного характеру з елементами роздуму про екологічний стан в Україні з використанням самостійно дібраних вставних слів на одну з тем: «Що залишу нащадкам у ріднім краю?»; «Що ми записали б у «Червону книгу?»; «Чому стався «Чорнобиль» і що потрібно, щоб він не повторився».

1

55-56.

РМ № 17-18. Контрольний письмовий твip-роздум на суспільну тему «Що залишу нащадкам у ріднім краю?».

2

57.

Навчальний диктант.

1

58.

РМ № 19. Ділові папери. Протокол. Робота над помилками, допущеними в контрольних творах і навч.диктантах.

1

59.

Навчальне тестування з теми «Речення зі звертаннями та вставними словами» (словосполученням, реченнями).

1

60.

РМ № 20. Стислий усний переказ текстів наукового та публіцистичного стилів. Аналіз навчальних робіт. СЗЛ. Урок захисту міні-проектів: «Сучасний екологічний стан річок та інших водойм в Україні».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

61.

Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення. Розділові знаки при прямій мові. КК соціальна та здоров’язбережувальна компетент-ності, уміння вчитися впродовж життя. НЛ здоров’я і безпека. СЗЛ. Зовнішня і внутрішня краса людини. Практичні навички: судження щодо самовдосконалення заради позитивних змін свого життя та життя України.

1

62.

Розділові знаки при прямій мові. Тренувальні вправи. Культура мовлення. Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Заміна прямої мови непрямою. Практичні навички: пояс-нення вислову «З лиця води не пити».

1

63.

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитуванні. Практичні навички: скла-дання тексту-фентезі у формі листування електронною поштою улюблених літературних героїв.

1

64.

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі (повторення). КК здоров’язбережувальна, загально-культурна та інформаційно-комунікативна компетентності. НЛ здоров’я і безпека. Практичні навички: складання й розігрування діалогів (полілогів), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

1

65.

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі. Тренувальні вправи. Культура мовлення. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом. Практичні навички: складання й розігрування діалогів (полілогів), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

1

66.

Контрольний диктант.

1

67.

РМ № 21. Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення і узагальнення матеріалу в науковому стилі. Робота над помилками, допущеними у контрольних диктантах.

1

68.

Повторення в кінці року. Узагальнення та систематизація вивченого з синтаксису та пунктуації. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбережувальна компетент-ності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Давня і сучасна культура дозвілля (наприклад, «Вечорниці», «Толока», свято Івана Купала; дискотека, «тусовка»). Практичні навички: редагування речень, у яких допущено помилки (орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні, стилістичні), диспут на теми: «Моє дозвілля»; «Чи знає сучасна молодь українські вечорниці?». Усний твір «Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти».

1

69.

Повторення в кінці року. Узагальнення та систематизація вивченого з синтаксису та пунктуації. Тренувальні вправи. Практичні навички: редагування речень, у яких допущено помилки (орфографічні, пунктуаційні, лексичні, граматичні, стилістичні). СЗЛ. Культура взаємин між юнаком і дівчиною. Дівоча гідність (цнотливість). Практичні навички: пояснення моральної норми «Бережи честь змолоду».

1

70.

Підсумковий урок.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (8 клас)

Форми контролю

К-сть годин

за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

2

Письмо:

переказ

1

твір

1

Правопис:

диктант

1

Аудіювання

1

Читання мовчки

-

Індивідуальні види контрольних робіт

Читання вголос

1

протягом

ІІ семестру

Усний твір

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.