Календарно-тематичне планування з української мови для 7 класу ІІ семестр.

Українська мова

Для кого: 7 Клас

21.01.2021

238

24

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 7 класу ІІ семестр. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

(88 год. на рік; 2,5 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.

ІІ семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

Запис у журналі без дати: Усний твір

Запис у журналі без дати: Читання вголос

ДІЄПРИСЛІВНИК

41.

Дієприслівник як особлива форма дієслова (значення, морфологічні ознаки – час, вид; синтаксична роль). КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, підприємницька; уміння вчитися впродовж життя (НЛ громадянська відповідальність). СЗЛ. Видатні українці (часів історичних і новочасних). Практичні навички: дослідження питання «Українці, зображені на гривнях: хто вони і чим заслужили бути на фінансових банкнотах держави».

1

42.

РМ № 10. Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю. КК спілку-вання державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбережу-вальна компетентності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Твій робочий день. Практичні навички: власне висловлювання на одну з тем: «Згаяного часу і конем не доженеш», «Чи цікавишся ти цифровими технологіями для саморозвитку і планування своєї перспективи і своєї ролі у дорослому світі?».

1

43.

Не з дієприслівниками.

1

44.

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті і при одиничному дієприслівнику.

1

45.

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті і при одиничному дієприслівнику. Тренувальні вправи.

1

46.

Культура мовлення. Правильне використання дієприслівників у побудові речень. Використання дієприслівникового звороту як засобу зв’язку речень у тексті, дотримання інтонації речень з дієприслівниковими зворотами. Синонімія складних речень і речень з дієприслівниковими зворотами. СЗЛ. Видатні українці (часів історичних і новочасних). Практичні навички: обґрунтування питання «Українці, зображені на гривнях: хто вони і чим заслужили бути на фінансових банкнотах держави».

1

47-48.

РМ № 11-12. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму.

2

49.

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбережувальна компетент-ності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Краса і велич людини. Прагнення до самовдосконалення. Практичні навички: обґрунтування питань: «Що в людині головне?», «Що означає зовнішня людська краса і що – краса внутрішня?»; твір на одну з тем: «Ти знаєш, що ти людина…» (В. Симоненко), «Благословенна щедрість! Усе від неї...».

1

50.

Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник». Робота над помилками, допущеними в контрольних переказах.

1

51.

Контрольна робота з теми «Дієприслівник як особлива форма дієслова» (тестові завдання).

1

52.

РМ № 13. Аналіз контрольних робіт. Повторення відомостей про типи і стилі мовлення. Читання вголос текстів публіцистичного стилю. Розвиток характеристик, які стосуються техніки читання. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна. СЗЛ. Київ древній і сучасний. Практичні навички: презентації «Київ у минулому і сьогодні».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ПРИСЛІВНИК

53.

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Культура мовлення. Використання прислівників як засобу зв’язку речень у тексті, а також для підвищення виразності мовлення. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбережу-вальна та інформаційно-комунікативна компетентності; уміння вчитися впродовж життя. НЛ здоров’я і безпека. СЗЛ. Твої захоплення. Комп’ютерні ігри чи спортивні змагання? Практичні навички: читання статей тлумачних та орфографічних словників з метою підвищення культури усного та писемного мовлення.

1

54.

Розряди прислівників за значенням. Практичні навички: формування початкових умінь пошукового читання (пошук в Інтернеті та запис основної інформації щодо запропонованої теми); складання тексту-розповіді про історію рідного краю, школи з використанням прислівників різних розрядів. Твір «Якою уявляю школу майбутнього?».

1

55.

Ступені порівняння прислівників.

1

56.

Н і нн у прислівниках.

1

57.

Не і ні з прислівниками. И та і в кінці прислівників. Практичні навички: запис пропозицій щодо проведення класних учнівських зборів.

1

58.

Дефіс у прислівниках.

1

59.

Написання прислівників разом та окремо. Написання прислівникових сполучень окремо.

1

60.

Написання прислівників разом та окремо. Написання прислівникових сполучень окремо. Тренувальні вправи.

1

61.

Навчальний диктант.

1

62.

Розбір прислівника як частини мови. Узагальнення й систематизація знань з теми «Прислівник». Робота над помилками, допущеними в навчальних диктантах.

1

63.

Контрольна робота з теми «Прислівник як частина мови» (тестові завдання).

1

64.

РМ № 14. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням. Аналіз контрольних робіт. НЛ здоров’я і безпека. СЗЛ. Твої захоплення. Практичні навички: участь у диспуті з актуальних для учнівського колективу питань.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

65.

Прийменник. Особливості прийменника як службової частини мови. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбережувальна та інформа-ційно-комунікативна компетент-ності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Вибір професії. Сліди людини на землі (НЛ сталий розвиток й екологічна грамотність; підприємницька і фінансова активність). Практичні навички: дискусія на одну з тем: «Які професії вважаєте найважливішими для сучасного свого суспільства і світової цивілізації?», «Чи може людина мати багато професій?».

1

66-67.

РМ № 15-16. Контрольний твір-опис процесу праці за власним спостереженням.

2

68.

Непохідні та похідні прийменники. Правопис похідних прийменників. Культура мовлення. Правильне вживання прийменників з іменниками. Особливості вживання прийменників в українській і румунській мовах. Практичні навички: написання рецепту улюблених страв, враховуючи особливості вживання прийменників з іменниками (НЛ сталий розвиток й екологічна грамотність; підприєм-ницька і фінансова активність).

1

69.

РМ № 17. Контроль аудіювання (тестові завдання). Робота над помилками, допущеними у контрольних творах-описах.

1

СПОЛУЧНИК

70.

Сполучник як службова частина мови. Культура мовлення. Вживання сполучників у простому і складному реченнях. Практичні навички: твір-мініатюра «Ми працю любимо, що в творчість перейшла» (М. Рильський).

1

71.

Сполучники сурядності та підрядності, їх види.

1

72.

Сполучники сурядності та підрядності, їх види. Тренувальні вправи.

1

73.

РМ № 18. Замітка для шкільного веб-сайту про зустріч із відомими людьми рідного краю і різних професій. СЗЛ. Культурні скарби України. Твори мистецтва. Українські митці. Народні співці. Кобзарське мистецтво. Практичні навички: замітка «Я знаю в нашому місті чудового художника, музиканта, різьбяра, скульптора…».

1

74.

Написання сполучників.

1

ЧАСТКА

75.

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні, модальні частки (підсилювально-видільні, вказівні, уточнювальні). Практичні навички: розігрування готового діалогу без опори на текст з елементами зауважень, пропозицій з використанням часток різних розрядів.

1

76.

Правопис часток.

1

77.

Розбір службових частин мови. Узагальнення й систематизація знань з теми «Службові частини мови». Практичні навички: складання акро-віршів з використанням службових частини мови.

1

ВИГУК

78.

Вигук як особлива група слів. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. СЗЛ. Культурні скарби України. Українські митці. Народні співці. Кобзарське мистецтво. Практичні навички: прослуховування аудіозапису (перегляд відеозапису) українських народних пісень, що містять вигуки; розповідь «Хто такі кобзарі».

1

79.

Кома і знак оклику при вигуках. Роль вигуків в оформленні змісту речення. Розбір вигуків за характером вираження емоцій, за будовою. Культура мовлення. Правильне читання речень з вигуками. Вживання вигуків, що виражають волевиявлення, етикет, емоції. Практичні навички: читання в ролях текстів усної народної творчості (казки, легенди, пісні), що містять вигуки; написання смс-повідомлення з використанням вигуків формул етикету.

1

80.

Контрольна робота з теми «Службові частини мови. Вигук (тестові завдання).

1

81.

РМ № 19. Усний і письмовий твір-роздум за поданим початком («Прости – і звеличиш себе…). Аналіз контрольної роботи.

1

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ

82.

Частини мови, їх значення, граматичні ознаки (самостійні, службові, вигук). Найскладніші орфограми. КК спілкування державною мовою, соціальна загальнокультурна та здоров’язбережувальна компетент-ності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Краса і велич людини. Прагнення до самовдосконалення. Практичні навички: обґрунтування питання «Благословенна щедрість! Усе від неї…».

1

83.

Дієслово і його особливі форми. Орфограми в дієслові, дієприкметнику та дієприслівнику. Прислівник. Орфограми в прислівнику. СЗЛ. Культура взаємин між людьми. Стосунки між ровесниками у школі й поза нею, між учителями й учнями. Практичні навички: твір на одну з тем: «Дав слово – тримай його», «Портрет моєї подруги (друга)».

1

84.

Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови. Вигук. Орфограми у вигуках.

1

85.

Контрольний диктант.

1

86.

Узагальнення і систематизація знань вивченого з морфології та орфографії. Тренувальні вправи. Робота над помилками, допущеними в контрольних диктантах.

1

87.

РМ № 20. Переклад з румунської мови українською текстів, які містять роздуми на морально-етичні теми.

1

88.

Підсумковий урок-гра «Кращий знавець української мови».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (7 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

3

Письмо:

переказ

1

твір

1

Правопис:

диктант

1

Аудіювання

1

Читання мовчки

-

Індивідуальні види контрольних робіт

Читання вголос

1

протягом

ІІ семестру

Усний твір

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.