Календарно-тематичне планування з української мови для 7-го класу на 2021-2022 н.р.

Українська мова

Для кого: 7 Клас

01.09.2021

312

44

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804) 2,5 год. на тиждень (88 годин на рік)
Перегляд
матеріалу
Отримати код7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до програми:

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами,

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

2,5 год. на тиждень (88 годин на рік)
Форми контролю


К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

3

3

Письмо: переказ

1

1

твір

-

1

Правопис: диктант

1

1

*Усний переказ

Інд.


*Діалог

Інд.


*Усний твір


Інд.

*Читання вголос


Інд.п/п


Зміст програмового матеріалу


К-сть годин


Дата


Примітка

Вступ

1

Вступ. Літературна норма української мови

12

Урок мовленнєвого розвитку №1-2. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль

13

Урок мовленнєвого розвитку №3. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

1


Усний переказ

Коригуюче навчання. Повторення та узагальнення вивченого

4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

15

Урок мовленнєвого розвитку №4. Написання есе («Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами

16

Числівник. Кількісні й порядкові; прості, складні і складеня

17

Відмінювання числівників

18

Урок мовленнєвого розвитку №5. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

19

Урок мовленнєвого розвитку №6.Аналіз письмового переказу. Займенник. Розряди займенників за значенням

110

Розряди займенників за значенням. Правопис заперечних і неозначених займенників

111

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1


КР №1

Дієслово

12

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова

113

Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми

114

Доконаний і недоконаний види дієслова

115

Часи дієслів. Теперішній час

116

Урок мовленнєвого розвитку №7. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій

1


Контрольний переказ

17

Урок мовленнєвого розвитку №8. Аналіз письмового переказу

118

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

119

Майбутній час дієслів

120

Контрольна робота №2. Дієслово

1


КР №2

21

Дієслова І і ІІ дієвідмін

122

Букви е, и в особових закінченнях дієслів

І-ІІ дієвідмін

123

Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу

124

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

25

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

126

Творення дієслів умовного й наказового способів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу

127

Безособові дієслова

128

Способи творення дієслів

129

Не з дієсловами

130

Правопис –ться, -шся в кінці дієслів

131

Контрольна робота №3. Дієслово

1


КР №3


Дієприкметник

32

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

133

Урок мовленнєвого розвитку №9. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників

1


Діалог

34

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами

135

Урок мовленнєвого розвитку №10. Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники

136

Активні і пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

137

Урок мовленнєвого розвитку №11. Особливості будови опису зовнішності людини

138

Урок мовленнєвого розвитку №12. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

139

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

140

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни

141

Урок мовленнєвого розвитку №13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом)

142

Урок мовленнєвого розвитку №14. Аналіз письмового твору

143

Безособові дієслівні форми на -но, -то

144

Урок мовленнєвого розвитку №15. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то

145

Правопис суфіксів дієприкметників

146

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження

147

Не з дієприкметниками

148

Контрольна робота №4. Дієприкметник

1


КР №4

Дієприслівник

49

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

150-51

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

252

Урок мовленнєвого розвитку №16. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

1


Усний твір

53

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх

154

Урок мовленнєвого розвитку №17. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі ( «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»)

1


Контрольний твір

55

Урок мовленнєвого розвитку №18. Аналіз письмового твору

1
56

Не з дієприслівниками

157

Контрольна робота №5. Дієприслівник

1


КР №5

Прислівник

58

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

159

Розряди прислівників

160

Ступені порівняння прислівників

161

Урок мовленнєвого розвитку №19. Складання анотації на книжку з використанням прислівників

162

Творення й правопис прислівників

163

Букви -н- та -нн- у прислівниках

164

Не і ні з прислівниками

165

Урок мовленнєвого розвитку №20. Контрольний переказ

1


Контрольний переказ

66

Урок мовленнєвого розвитку №21. Аналіз письмового переказу. Читання вголос

1


Читання вголос

67

И та і в кінці прислівників

168

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

169

Урок мовленнєвого розвитку №22. Портретний нарис у публіцистичному стилі

170

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс

171

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

172

Контрольна робота №6. Прислівник

1


КР №6

Прийменник

73

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

174

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс

175

Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

1Сполучник

76

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням

177

Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова

178

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники

179

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

Частка

80

Частка як службова частина мови

181

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків

182

Правопис часток не і ні з різними частинами мови

183

Написання часток -бо, -но, -то, -от, - таки

1Вигук

84

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

185

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

186

Контрольна робота №7. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук

1


КР №7

Узагальнення й систематизація

87-88

Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні

2
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.