Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу (І СЕМЕСТР)

Українська мова

Для кого: 5 Клас

17.08.2021

515

58

0

Опис документу:
Програма. Українська мова. 5 − 9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013. Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу (І СЕМЕСТР)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Програма. Українська мова. 5 − 9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013.

Форми контролю

Фронтальні види контролю робіт


І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми▫

(тестові завдання)

3

4

Письмо:  • переказ

1

1

  • твір

-

-

Правопис:  • диктант

1

1

Форми контролю

Індивідуальні види контрольних робіт

Діалог

1

-

Усний переказ

1

-

Усний твір

-

1

Читання вголос

-

1

Українська мова 5-Б клас (140 годин, 4 години на тиждень)

І семестр

п/п

Зміст


К-сть годин

Дата

Скоригована

дата


ВСТУП
1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова − державна мова України

1

01.092

РМ. Мовлення і спілкування. Різновиди мовленнєвого спілкування. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю

1

02.093

РМ. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

1

03.09
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО
4

Текст і його ознаки. Тема і головна думка тексту

1

04.095

Поділ тексту на мікротеми й абзаци

1

08.096

РМ. Типи мовлення. Особливості побудови розповіді

1

09.097

Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

1

10.098

РМ. Особливості будови опису предмета

1

11.099

Лексичне значення слова. Слово як частина мови

1

15.0910

РМ. Складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів

1

16.09
ЛЕКСИКОЛОГІЯ

11

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником

1

17.0912-13

Однозначні й багатозначні слова

2

18.09-22.0914

Пряме й переносне значення слова

1

23.0915

РМ. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

1

24.0916

Синоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів

1

25.0917

Антоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів

1

29.0918

РМ. Письмовий переказ тексту

1

30.0919

Пароніми. Ознайомлення зі словниками паронімів

1

01.1020

Омоніми. Ознайомлення зі словниками омонімів

1

02.1021-22

РМ. Контрольний переказ художнього тексту з елементами опису предмета чи тварини

2

06.10-07.1023

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

1

08.1024

Контрольна робота №1

1

09.10
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

25

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова

1

13.1026

Корінь слова. Форми слова й спільнокореневі слова

1

15.1027

Змінювані й незмінювані слова

1

16.1028

РМ. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

1

20.1029

Префікс і суфікс

1

21.1030

Правопис значущих частин слова

1

22.1031

Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-

1

23.1032

РМ. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

1

03.1133

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

1

04.1134

Контрольна робота №2

1

05.11
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА.ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ35

Звуки мови і звуки мовлення

1

06.1136

Звуки голосні і приголосні

1

10.1137

Приголосні дзвінкі та глухі

1

11.1138

Приголосні тверді та м'які

1

12.1139

РМ. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом

1

13.1140

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

1

17.1141

Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

1

18.1142

Склад. Наголос


19.1143

РМ. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

1

20.1144

Правила переносу слів

1

24.1145

Позначення звуків мовлення на письмі

1

25.1146

Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка

1

26.1147

Вимова наголошених і ненаголошених голосних

1

27.1148

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

1

01.1249-50

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

2

02.12-03.1251-52

Спрощення в групах приголосних

2

04.12-08.1253-54

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [е] – [і], [е] – [и], [о] – [а], [а] – [о], [о], [е] з [і] в коренях дієслів

2

09.12- 10.1255

Чергування [е] – [о] після [ж], [дж], [ч], [ш]

1

11.1256

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

1

15.1257-58

Чергування приголосних у коренях дієслів. Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]

2

16.12-17.1259

Контрольний диктант

1

18.1260

Контрольна робота 3

1

22.1261

РМ. Письмовий твір-есе про красу й милозвучність української мови

1

23.1262-63

Мовознавчий КВК

1

24.12-29.12631


ФОНЕТИКА. ГРАФІКА.ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ63


Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [е] – [і], [е] – [и] в коренях дієслів

164


Чергування [о] – [а] в коренях дієслів

165


Чергування [а] – [о] в коренях дієслів

166


Чергування [о], [е] з [і]

167


РМ. Особливості побудови роздуму. Усний твір-роздум Усний твір

168


РМ. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»

169


Чергування [е] – [о] після [ж], [дж], [ч], [ш]

170


Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

171


Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]

172


Чергування приголосних у коренях дієслів

173


Основні випадки чергування у – в, і - й

174


Узагальнення й систематизація вивченого з теми

175


Тематична контрольна робота №7

1Тематична оцінка76


Аналіз контрольної роботи. Навчальний диктант

177


Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-)

178


Вимова і правопис префіксів роз- (розі-)

179


РМ. Есе – розмірковування в довільній формі

180


Позначення м’якості приголосних на письмі. Букви ь, і, є, ю, я. Сполучення літер ьо, йо

181

82


Правила вживання знака м’якшення (Де ти з'їси ці лини)

283


Послідовність фонетичного розбору слова

184

85


Правила вживання апострофа (Мавпа Буф)

286


РМ. Інформація до веб-сайта про цікавий випадок із життя класу

187


Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

188


Подовження м'яких приголосних звуків

189


Узагальнення й систематизація вивченого з теми

190


Тематична контрольна робота №8

1Тематична оцінкаВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ91


Аналіз контрольної роботи. Навчальний диктант

192

93


Словосполучення. Головне й залежне слова у словосполученні

294


Послідовність синтаксичного розбору словосполучення

195


РМ. Контрольний письмовий переказ тексту з елементами роздуму (підготовча робота)

196


РМ. Контрольний письмовий переказ тексту з елементами роздуму (виконання роботи)

197


Речення. Граматична основа речення. Речення з одним головним членом

198


Речення з одним головним членом (двоскладні та односкладні)

199


Види речень за метою висловлення: розповідні, питальні, спонукальні

1100


Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні

1101


Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

1102


Другорядні члени речення – додаток, означення, обставина

1103


Додаток як другорядний член речення, способи вир

1104


Означення як другорядний член речення, способи вираження

1105


Обставина як другорядний член речення, способи вираження

1106


РМ. Складання діалогів-розпитувань

1107


Узагальнення й систематизація вивченого з теми

1108


Тематична контрольна робота №9

1Тематична оцінка109

110


Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

2111

112


РМ. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

2113

114


Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

2115

116


Звертання. Роль звертань у реченні

2117

118


Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

2119


Послідовність синтаксичного розбору простого речення

1120


РМ. Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів

1121

122


Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

2123


Послідовність синтаксичного розбору складного речення

1124

125


Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

2126

127


Діалог. Тире при діалозі

2128


Тематична контрольна робота №10 (диктант)

1ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ129


Лексикологія. Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів

1130


Будова слова й орфографія

1131


Фонетика й графіка.

1132


Орфоепія й орфографія. Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

1133


РМ. Читання вголос текстів художнього стилю Читання вголос

1134


Синтаксис і пунктуація. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків

1135


Узагальнення вивченого протягом року

1Тематична оцінка
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.