Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу.

Українська мова

Для кого: 5 Клас

21.05.2020

383

7

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу на 2019-2020н.р. За оновленою програмою 2017р.(122год., 3,5 год. на тиждень).За підручником Українська мова 5 клас.: 2018. Заболотний О.В.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

5 клас

Українська мова

(за оновленою програмою 2017 р.)

(122 год., 3,5 год на тиждень)

на 2019-2020 н.р.

5

І семестр

ІІ семестр

Усний переказ

Діалог

Усний твір

Читання вголос

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

(тема уроку, яка записується у класний журнал)

К-сть

год

ДАТА/

корекція

Види робіт на уроці

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства.. Українська мова – державна мова України.

Розкриття значення афоризмів,прислів`їв, влучних висловів (усно)

Розвиток мовлення .

Загальне уявлення про мовлення.Види мовленнєвої діяльності. Основні правила спілкування (практично).

Розвиток мовлення .

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов`язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Текст. Речення. Слово. Усні й письмові висловлення,текст. Зміст ,заголовок тесту. План тексту.Поділ зв'язного висловлення ( тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речення.

Колективне складання простого плану тесту. Добір заголовка тексту.

Складання тексту за змістом прислів`я. Складання тесту-розповіді про свій клас, школу із використанням прислів`їв.

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови.Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

Добір слів для доповнення речень. Складання речень за опорними словами

Розвиток мовлення .

Текст, зв`язність тексту.Тема, основна думка, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті.

Розвиток мовлення .

Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за коллективно складеним планом.

Контрольна робота . Повторення вивченого в початкових класах. Тест.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова(повторення).

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення).

Аудіювання у читання тексту, у якому використано слова у переносному значенні

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

Тлумачний словник.

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення).

Складання й розігрування діалогу-розпитування про корисність спорту, правила користування моб. телефоном із використанням синонімів, антонімів.

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення).

Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами)

Пароніми.

Складання усного опису предмета (квітки, куща калини) за картиною

Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.

Розвиток мовлення .Контрольний докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що місить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).(У).

Розвиток мовлення .

Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що місить синоніми та антоніми (за коллективно складеним планом).(П).

Контрольна робота . Лексикологія. Розгорнуті відповіді на запитаня.

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Аналіз письмового переказу.Основа слова

( корінь, суфікс, префікс) і закінчення- значущі частини слова.(повторення й поглиблення відомостей).

Спільнокореневі слова й форми слова.

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова

Незмінні й змінні слова.

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (тварин)

Правопис значущих частин слова (повторення).

Визначення в реченнях, текстах і добір слів, що містять антонімічні суфікси та префікси

Правопис значущих частин слова (повторення).

Аудіювання тексту фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-

Розвиток мовлення

Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).( У+П).

Складання опису тварин для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Тренувальні вправи.

Аналіз письмового твору-опису предмета

( тварини).

Створення казки , текст якої містить слова, що надають значення збільшеності та згрубілості

Контрольна робота . Будова слова. Орфографія. Тест.

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА . Орфоепія. ОРФОГРАФІЯ

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.Приголосні тверді й м які, дзвінкі й глухі.( повторення); вимова звуків, що позначаються літерами г та r.

Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт( абетка,азбука).

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблениї мультфільмів

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ(повторення.)

Склад. Наголос.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

Запис аудіолиста-привітання з дотриманням правил орфоепії

Розвиток мовлення . Особливості будови розповіді та елементарного роздуму

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та в мовленні інших людей.

Орфоепічний словник і словник наголосів.

Колективне укладання перелікучасто вживаних слів , у наголошуванні яких трапляються помилки 9

Орфоепічна помилка (практично).

Складання й розігрування діалогів з використанням слів , у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий, вимова, запитання, завдання тощо)

Вимова наголошених і ненаголошених голосних.

Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів.

Складання речень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и],та [о] перед складом з наголошеним [ у] в коренях слів.

Розвиток мовлення . Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

Орфографічний словник. Орфограма

( практично). Орфографічна помилка

( практично), її умовне позначення.

Вимова приголосних звуків . Уподібнення приголосних звуків.

Тренувальні вправи.

Контрольний диктант.

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Відповіді на запитання.

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

Спрощення в групах приголосних.

Розвиток мовлення № 13-14. Письмовий твір-роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом на тему «Чому потрібно захищати слабших»

2

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

Чергування [о]-[а]; [е]-[і]; [е]-[и]; [о], [е] з [і]

2

Укладання пам`ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків

Чергування [е]-[о] після [ж], [дж], [ч], [ш];

1

Розвиток мовлення № 15. Аналіз письмового твору

1

Чергування [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

1

Розвиток мовлення № 16. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу і милозвучність української мови

1

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] - [з′], [ц′], [с′].

1

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності)

1

Вимова і правопис префіксів з- (зі-), с-

1

Вимова і правопис префіксів роз-

(розі-), без-

1

Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я. Сполуки літер йо, ьо

1

Правила вживання знака м’якшення

2

Правила вживання апострофа

2

Тематична контрольна робота № 6 (тестування) Аудіювання

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ (6+1 год)

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова і речення. Головне і залежне слово в словосполученні

2

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад:улюблені книжки, відповіді на запитання, запам`ятаю назавжди… )

Речення, його грамматична основа.

2

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

1

Види речень за метою висловлювання: окличні й неокличні.

1

Створення тексту інформації для шкільного веб-сайта про цікавий випадок із життя классу з використанням речень , різних за метою висловлювання.

Аудіозапис для шкільної радіогазети повідомлення, що містить окличні й неокличні речення.

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

1

Розвиток мовлення № 17-18. Письмовий твір-роздум за коллективно складеним планом у художньому стилі на тему «Чому потрібно берегти природу»

2

Тематична контрольна робота №7 (тестування)

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (5 год)

Контрольний переказ

2

Додаток

1

Діалог-розпитування «Твоє улюблене заняття» із використанням реплік, що містять додаток.

Означення

2

Діалог-розпитування «Домашня тварина, про яку ти мрієш» із використанням реплік, що містять означення.

Обставина

2

Діалог-розпитування «Як пройти до музею» із використанням реплік, що містять обставину.

Тематична контрольна робота №8 (тестування)

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (10 год)

Речення з однорідним членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

Кома між однорідними членами

1

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах

1

Звертання. Непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні

2

Розвиток мовлення № 19-20. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

2

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами1

1

Розвиток мовлення № 21. Аналіз письмового переказу.

1

Розвиток мовлення № 22. Оформлення конверта або адреси на поштовій листівці.

1

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком

2

Кома між частинами складного речення, з`єднаного з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком

1

Контрольна робота №9 . Диктант

1

Розвиток мовлення № 23. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ (6 год)

Пряма мова. Розділові знаки в реченняз із прямою мовою

3

Складання розповіді «Мудрі батькові поради» з використанням речень, що містять пряму мову15

Діалог. Тире при діалозі

2

Інсценування байки, текс якої містить діалог

Контрольний твір

2

Розвиток мовлення № 24. Аналіз контрольного твору

1

Контрольна робота №10. Тест

1

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

(6 год)

Синтаксис і пунктуація.

2

Фонетика, , орфоепія, орфографія

2

Лексикологія

1

Будова слова і орфографія

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.