Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу профіль - українська філологія

Українська мова

Для кого: 10 Клас

17.08.2021

167

18

0

Опис документу:
Розробка календарно-тематичного планування з української мови для 10 класу з профільним навчанням ( профіль - українська філологія). Українська мова. 10-11класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень/ Укладачі: Л.І. Мацько, Т.Л. Груба, О.М. Семеног, Т.В. Симоненко. – К.: Грамота, 2017. Відповідно до навчальних програмам, затверджених наказом МОН від 23.10.2017 № 1407
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова. 10-11класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень/ Укладачі: Л.І. Мацько, Т.Л. Груба, О.М. Семеног, Т.В. Симоненко. – К.: Грамота, 2017. Відповідно до навчальних програмам, затверджених наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

 

Перевірка мовн. теми

Дикт.

Письм.

переказ

Письм.

твір

Есе

Діалог

Усн.

переказ

Усн.

твір

Зош.

Рік

8

2

2

2

2

1

1

1

9

І сем.

4

1

1

1

1

1

1

0

4

ІІ сем.

4

1

1

1

1

0

0

1

5

10 КЛАС (профіль – українська філологія)

І СЕМЕСТР

п/п

Зміст програмового матеріалу

Кіл-сть

го

дин

Дата

Скориго

вана

дата


ТЕМА. Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні
1

Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Мовна ситуація в державі. Українське законодавство про мову. Мовні обов`язки громадян

1

02.09


2

Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови. Українська мова як одна з індоєвропейських мов

1

03.09


3

Культура усного та писемного мовлення

1

04.09


4

Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення

1

07.09


5

РМ. Основні види мовленнєвого спілкування. Особливості аудіювання, говоріння, читання й письма. Український мовленнєвий етикет

1

09.09ТЕМА. З історії розвитку української мови (короткі відомості)
6

Основні етапи розвитку української мови та їх зв’язок з історією словянських народів. Поява писемності

1

10.09


7

Кирило і Мефодій, їх роль у становленні слов`янської писемності. Кирилиця. Види письма в період Київської Русі: устав, напівустав, скоропис

1

11.09


8

Короткі відомості з історії української писемності. Перші граматики української мови

1

14.09


9

РМ. Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловлювання. Виступ на зборах, семінарах,конференції

1

16.09


10

Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі

1

17.09ТЕМА. Українська мова як вища форма існування

національної мови
11

Форми існування мови: загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго

1

18.09


12

РМ. Докладний усний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

1

21.09


13

Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Український міський сленг. Мова села

1

23.09


14

РМ. Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність. Особливості діалогічного мовлення. Принципи ведення дискусії

1

24.09


15

Контрольна робота №1

1

25.09ТЕМА. Фонетика української літературної мови як учення

про її звукову систему
16

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза

1

28.09


17

Класифікація голосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми

1

30.09


18

Класифікація приголосних звуків. Позиційні чергування приголосних звуків. Асимілятивні та дисимілятивні процеси

1

01.10


19

Подовження та спрощення в групах приголосних. Приставні приголосні. Явище метатези

1

02.10


20

РМ. Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

1

05.10


21

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики

1

07.10


22

Чергування [О] та [Е] з [І]. Чергування [О] , [Е] з нулем звука.

Чергування [О] з [Е] після Ж, Ч, Ш, ДЖ та [Й]

1

08.10


23

Основні випадки чергування у –в, і – й, з – із – зі (зо)

1

09.10


24

Контрольна робота №2

1

12.10ТЕМА. Українська орфоепія як учення про систему

загальноприйнятих правил української літературної вимови
25

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних та приголосних звуків

1

15.10


26

Вимова звукосполучень приголосних

1

16.10


27

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова

1

19.10


28


Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові

1

21.10ТЕМА. Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
29

Історія становлення української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії

1

22.10


30

Складні випадки вживання м'якого знака й апострофа

1

23.10


31-

32

РМ. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

2

02.11-04.11


33

Правила вживання великої літери. Лапки у власних назвах

1

05.11


34

Правила написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

Правопис складноскорочених слів

1

06.11


35

РМ. Усний твір у художньому стилі

1

09.11


36

Написання прізвищ, імен, по батькові та географічних назв

1

11.11


37

Правила складоподілу та переносу слів

1

12.11


38

РМ. Письмовий твір проблемного характеру

1

13.11


39

Написання слів іншомовного походження. Використання словника іншомовних слів

1

16.11


40

Контрольна робота №3

1

18.11ТЕМА. Лексикологія української мови як учення про

лексичний склад
41

Слово як основа одиниця мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів

1

19.11


42

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення (метафора, метонімія, синекдоха)

1

20.11


43

РМ. Написання есе на одну з тем: «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «Чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?»

1

23.11


44

Поняття про омонімію. Повні й неповні омоніми. Види неповних омонімів

1

25.11


45

Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів. Прийом парономазії

1

26.11


46

Явище синонімії. Синоніми та їх види

1

27.11


47

Антоніми та їх види. Стилістичні фігури, пов’язані з поняттям антонімії (антитеза, оксиморон)

1

30.11


48

Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика та слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов'янських мовних спільностей

1

02.12


49

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Новітні запозичення

1

03.12


50-

51

РМ. Контрольний твір

2

04.12

07.12


52

Загальновживані слова. Лексичне багатство діалектної лексики. Лінгвокультуреми.

1

09.12


53

Етнографізми. Топоніміка й ономастика в системі української мови

1

10.12


54

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми

1

11.12


55

Специфічно професійна лексика. Наукова лексика. Терміни, канцеляризми та штампи

1

14.12


56

Застарілі слова та їх різновиди: архаїзми та історизми

1

16.12


57

Неологізми. Причини і шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми

1

17.12


58

Контрольний диктант

1

18.12


59

Контрольна робота №4

1

21.12


60

РМ. Складання діалогів

1

23.12


61

РМ. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух

1

24.12


62

РМ. Поняття про стилістичну систему української мови

1

28.12
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова 10 КЛАС (профіль – українська філологія)

Українська мова. 10-11класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень/ Укладачі: Л.І. Мацько, Т.Л. Груба, О.М. Семеног, Т.В. Симоненко. – К.: Грамота, 2017. Відповідно до навчальних програмам, затверджених наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

 

Перевірка мовн. теми

Письм.

переказ

Письм.

твір

Есе

Діалог

Усн.

переказ

Усн.

твір

Зош.

Рік

8

2

2

2

1

1

1

9

І сем.

4

1

1

1

1

1

0

4

ІІ сем.

4

1

1

1

0

0

1

5


ІІ СЕМЕСТР

уроку

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

Скориго вана дата


Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників
57

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Типи словників та особливості їх побудови

1

11.01


58

З історії лексикографії. З Словник Лаврентія Зизанія (1596р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627 р.).

1

13.01


59

Сучасні словники української мови. Українські електронні словники. Стилістика і культура мовлення Стилістичні засоби лексикографії

1

14.01


60

РМ. Складання бібліографії із залученням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Складання анотації

1

15.01Фразеологія як розділ мовознавства
61

Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів

1

18.01


62

Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології

1

20.01


63

Прислів'я, приказки та крилаті вислови, приповідки, побажання та їх оцінний зміст

1

21.01


64

Багатозначність, синонімія, антонімія фразеологічних одиниць

1

22.01


65

Фразеологізми власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології

1

25.01


66

Фразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова.

1

27.01


67

РМ. Складання власного висловлення на тему: «Мовна особистість в українській літературі, історії» (Усний твір)

1

28.01


68

Фразеологізми з професійної мови, штампи, кліше

1

29.01


69

Контрольна робота №5

1

01.02Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів
70

Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа

1

03.02


71

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні

1

04.02


72

Історичні зміни в морфемному складі слова. Етимологія як учення про походження слів

1

05.02


73

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту

1

08.02


74

РМ. Контрольне есе

1

10.02


75

Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв

1

11.02


76

Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення

1

12.02


77

Стилістика і культура мовлення. Стилістичне використання засобів словотвору. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм

1

15.02


78

Контрольна робота №6

1

17.02Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови
79

Основні поняття морфології. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова

1

18.02


80

Поняття про граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми

1

19.02Самостійні частини мови
81

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника

1

22.02


82 - 83

РМ. Контрольний докладний переказ тексту з творчим завданням

2

24.02-25.02


84

Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини

1

26.02


85

Словозміна іменників. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості

1

01.03


86

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни

1

03.03


87

Стилістика і культура мовлення. Стилістичне використання кличного відмінка іменників

1

04.03


88

Форми іменників орудного і місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі. Називний відмінок іменників зі сполучниками як, мов, неначе, немов

1

05.03


89

Невідмінювані іменники. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників. Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо

1

10.03


90

Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові

1

11.03


91- 92

Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні й відносні

2

12.03 – 15.03


93

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників.

1

17.03


94

Повні й короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників

1

18.03


95 - 96

РМ. Контрольний твір-роздум на морально-етичну або суспільно-політичну тему

2

19.03 – 22.03


97

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників

1

24.03


98

Стилістика і культура мовлення. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Стилістична роль повних і коротких прикметників

1

25.03


99 -100

Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників

2

26.03-05.04


101

Відмінювання займенників. Словотвірні характеристики займенника. Наголос у займенниках

1

07.04


102

Правопис займенників. Написання заперечених неозначених займенників

1

08.04


103

Явище прономіналізації. Стилістика і культура мовлення. Стилістичні функції займенників

1

09.04


104

Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні), їх характеристика

1

12.04


105- 106

Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа.

2

14.04-15.04


107

Написання числівників і відчислівникових слів. Наголос у числівниках. Стилістична роль числівників

1

16.04


108

Контрольна робота №7

1

19.04


109

Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Безособові дієслова

1

21.04


110

Дві основи дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Зміни звуків в особових формах дієслів. Словозміна дієслів І і ІІ дієвідмін

1

22.04


111

Види дієслів, їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів, їх творення

1

23.04


112

Способи дієслів, їх творення

1

26.04


113

Особові, родові, числові форми дієслів. Зворотні дієслова. Перехідні і неперехідні дієслова

1

28.04


114

Безособові форми на -но, - то.

1

29.04


115

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Творення, правопис і відмінювання дієприкметників.

1

30.04


116

Активні та пасивні дієприкметники. Дієприкметниковий зворот

1

05.05


117

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення.

1

06.05


118

Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот

1

07.05


119

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників.

1

12.05


120

Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників

1

13.05Службові частини мови, їх загальна характеристика
121

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом

1

14.05


122

Правопис прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники. Синонімія прийменникових конструкцій

1

17.05


123- 124

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників

2

19.05-20.05


125-126

Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток

2

21.05-24.05


127

Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Звуконаслідувальні слова. Вигуки як засіб емоційно-експресивного мовлення

1

26.05


128

Контрольна робота №8

1

27.05


129

РМ. Електронний лист. Смс-повідомлення

1

31.05


130

РМ. Особливості написання статті. Стаття в газету на морально-етичну тему

1

02.06


131

РМ. Офіційно-діловий стиль, його особливості. Ділові папери. Звіт про виконану роботу

1

03.06
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.