Календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу І семестр.

Українська мова

Для кого: 10 Клас

19.09.2021

79

7

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу ІІ семестр. За програмою: Українська мова. 10-11 класи. 3 години. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Михайловська Н.А., Бабич Н.Д., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10 КЛАСУ

(70 год.; 2 год. на тиждень)


За програмою,

затвердженою наказом

МОН України від 23.10.2017 № 1407

Українська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Михайловська Н.А., Бабич Н.Д., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.


І семестр


з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітк

Запис у журналі без дати: Усний переказ

Запис у журналі без дати: Діалог

1.

Вступ. Роль мови у формуванні особистості. Мова як засіб самовираження. КК спілкування державною мовою; спілкування іноземними мовами; соціальна і громадянська компетентності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я і українська мова та література (НЛ громадянська відповідальність). Практичні навички: публічний монолог про розуміння ролі мови у формуванні особистості (добір і систематизація матеріалу для монологу з мережі Інтернет); переглядове читання мовчки текстів журнальних, газетних статей про мову як засіб самовираження; добір висловів, поетичних рядків про мову з художньої літератури, мережі Інтернет; редагування прислів’їв, приказок про мову; виразне читання напам’ять поетичних творів про мову; написання власного висловлювання на одну з тем «Нам треба голосу Тараса», «І чужому научаймось, й свого не цураймось», «Як мислю, так мовлю», «Читач – барометр літературної погоди культурного простору».

12.

РМ № 1. Відомості про мовлення. Основні поняття мовлення і спілкування. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, правильність, багатство мовних засо-бів, точність, доречність, виразність. Складні випадки слововживання. Усний докладний переказ тексту публіцист-тичного стилю.

1ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ

(ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ)

3.

Звуки мовлення. Алфавіт. КК спілкування державною мовою; соціальна і громадянська компетентності; уміння вчитися впродовж життя

14

Склад. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. . СЗЛ. Я і ми (родина, народ, людство).

15.

Наголос. Причини відхилення від орфоепічних норм і способи їх подолання.

16

Орфоепічні словники.

Навчальний диктант

17

Орфографічні й орфоепічні норми.

18

Орфографічні й орфоепічні помилки. Складні випадки правопису ненаголошених голосних.

19

Способи позначення на письмі м’яких приголосних звуків. Практичні навички: складання конспекту побаченого відеоролика на тему «Моя сім’я – моя фортеця»; складання алфавітного покажчика до прочитаних творів, які висвітлюють тему cтосунків у родині.

110

Способи позначення на письмі роздільної вимови звуків. Апостроф

111

Основні випадки чергування [у] з [в], [і] з [й]. Практичні навички: виступ з доповіддю про культуру сімейних взаємин сучасної молоді (проблеми культури сімейних взаємин у сучасному світі).

112

РМ № 2. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове) і аудіювання (ознайомлювальне, вивчаль-не, критичне). Читання мовчки текстів відповідно до їх жанрів і експресивних особливостей (передання колориту мовлення) з теми «Культура сімейних взаємин». Стаття в газету на морально-етичну тему (письмово) про культуру сімейних взаємин.

113-14

РМ № 3-4. Контрольний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з творчим завданням.

215.

Написання слів іншомовного походження: букви и, і; правопис знака м’якшення і апострофа. Робота над помилками, допущеними в контрольних переказах. Мовний тренінг з фонетики, графіки, орфоепії, орфографії.

116.

Написання слів іншомовного походження: подвоєння букв у загальних і власних назвах.

117.

Тренувальні вправи. Написання слів іншомовного походження

118

Контрольна робота з теми «Орфографічна й орфоепічна норми (Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія)» (тестові завдання). Практичні навички: написання есе за прочитаною поза програмою художньою (науково-популярною) книгою, тема якої актуальна для формування відносин дитини в родині («Матеріальні чи духовні статки тримають сім’ю?»).

119.

РМ № 5. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприйма-ються на слух. Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статей). Тематичні виписки, тези. Письмовий відгук про твір мистецтва. Аналіз контрольних робіт. СЗЛ. Я і мистецтво (традиційне і професійне).

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

(МОРФЕМІКА. СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ. ОРФОГРАФІЯ)

20.

Морфемна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. КК спілкування державною мовою; соціальна, громадянська і загальнокультурна компетентності; уміння вчитися впродовж життя. НЛ громадянська відповідальність. СЗЛ. Я і українська історія та культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин).

121

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні. Практичні навички: написання есе з теми «Що для мене соборність моєї Вітчизни».

122

РМ № 6. Діалог (полілог) як форма спілкування двох (або більше) людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми та змісту бесіди. Практичні навички: вивчальне читання (мовчки) розповідних текстів про українські народні традиції та звичаї («Дерева-символи», «Вінок на голівці нареченої» тощо); план роботи над проектами з тем: «Українські й румунські народні традиції та звичаї»; «Українська народна символіка» та ін.; складання і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації (народні звичаї українців і румунів: спільне та відмінне).

123.

Словотвір іменників на позначення назв жителів населених пунктів. Творення прикметників.. Практичні навички: створення міні-проектів про народні звичаї рідного краю; аудіювання рефератів (міні-проектів) однокласників на актуальні культурно-пізнавальні теми («Українські й румунські народні традиції та звичаї»). складання буклету для молодших школярів на тему «Дерева-символи» (в українському та румунському фольклорі) з використанням стилістичних засобів словотвору. Мовний тренінг з морфеміки, словотвору та орфографії.

124

Творення прикметникових форм від різних географічних назв. Словотвір повнозначних частин мови. Стилістичні можливості словотворчих засобів української мови

1ЛЕКСИЧНА Й СТИЛІСТИЧНА НОРМИ

25.

Предмет лексикології, її розділи. Лексичне значення слова. Однозначні слова. Терміни. Багатозначні слова. Пряме й переносне значення слів. КК спілкування державною мовою; спілкування іноземними мовами; соціальна і громадянська компетент-ності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я і українська історія та культура (НЛ громадянська відповідальність). Практичні навички: публічний монолог з теми «Життєвоважливі, на мій погляд, статті Конституції України».

126.

Омоніми: омоформи, омофони, омографи. Міжмовні омоніми. Пароніми. СЗЛ. Я і українська історія та культура. Я і рідна природа (НЛ громадянська відповідальність, здоров’я і безпека; екологічна безпека і сталий розвиток). Практичні навички: аудіювання текстів (окремих розділів) наукової і науково-популярної літератури з проблем стилістики лексичних ресурсів української мови; складання путівника «Стежками рідного краю» з використанням багатозначних слів, омонімів, паронімів.

127

Синоніми. Синонімічні ряди.

128

Антоніми. Стилістичні фігури, основані на антонімах (антитеза, оксюморон). Стилістичне використання багатозначних слів і омонімії, синонімів, антонімів і паронімів. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімії, синонімів, антонімів і паронімів.

129-30.

РМ № 7-8. Контрольний письмовий твір (есе) у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

231.

Активна й пасивна лексика сучасної української мови. Власне українські та запозичені слова Практичні навички: добирання українських відповідників до вжитих у тексті іншомовних слів; написання статті, створення презентації про історію рідного міста/села для шкільного веб-сайту із використанням у ній архаїзмів та історизмів. Склад української лексики з погляду її стилістичного використання (загально-вживана, суспільно-політична, офіційно-ділова, науково-термінологічна, емоційна, просторічна лексика; діалектизми та жаргонізми). Практичні навички: колективне укладання словничка найпоширеніших у рідній місцевості діалектів та їх пояснення. Робота над помилками, допущеними в контрольних творах.

132

Слово і контекст; залежність значень слова від контексту. Вживання слів відповідно до їхнього лексичного значення, стилю і жанру мовлення. Типи словників. Практичні навички: упорядкування правил «Особливості користування електронними словниками в інтернет-мережі». Лексична помилка. Стилістична помилка. Культура мовлення. Практичне використання в мовленні вивчених груп слів. Практична риторика. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні. Практичні навички: редагування речень, текстів, словосполучень, у яких допущено лексичні помилки, написання есе на тему «Цвіти, мужній, моя маленька батьківщино, ця Богом дана дивная краса…». Мовний тренінг з теми «Лексична й стилістична норми».

1ФРАЗЕОЛОГІЧНА Й СТИЛІСТИЧНА НОРМИ

33.

Фразеологічне багатство української мови. Різновиди фразеологізмів (власне фразеологізми, прислів’я і приказки, мовні кліше). Фразеологічні словники. Стилістичні можливості лексики і фразеології. КК спілкування державною мовою; соціальна, громадянська і загальнокультурна компетентності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я – цікавий співрозмовник (НЛ громадянська відповідальність, здоров’я і безпека; екологічна безпека і сталий розвиток). Практичні навички: читання мовчки і вголос текстів, що містять фразеологізми, з’ясування їхньої ролі в мовленні; редагування речень, що містять неправильно відтворені або недоречно вжиті фразеологізми; записування фразеологізмів, які найчастіше вживаються у мовленні десятикласників; складання та розігрування діалогу про спілкування в молодіжному середовищі з використан-ням мобільного зв’язку з тем: «Мистецтво спілкування», «Заговори, щоб я тебе побачив» з використанням фразеологізмів; переклад з румунської мови українською тексту, що містить фразеологізми, добір українських семантичних відповідників; написання жартівливих вітальних листівок з використанням фразеологізмів.

Мовний тренінг з теми «Фразеологія».

134.

Контрольна робота з тем «Орфографічна норма (Морфеміка. Способи словотвору. Орфографія)», «Лексична, фразеологічна й стиліс-тична норми» (тестові завдання). Практичні навички: написання есе на тему «У ріднім краї і будяк не колеться».

135.

РМ № 9. Контроль читання мовчки текстів наукового стилю на лінгвіс-тичну тему, що містять однозначні слова, слова-терміни (тестові завдання). Аналіз контрольних робіт.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

МОРФОЛОГІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

36.

Морфологія як розділ граматики. Морфологічна помилка. Самостійні частини мови. Іменник як частина мови. Граматичні категорії іменника (категорія числа, роду та відміни). КК спілкування державною мовою; соціальна, громадянська і загальнокультурна компетентності; підприємливість і фінансова грамотність, уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я – особистість (НЛ громадянська відповідальність, здоров’я і безпека; екологічна безпека і сталий розвиток).

137

Словозміна іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку. Відмінювання іменників ІІ відміни. Закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку.

138

Написання іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни. Уживання кличного відмінка. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Число іменників (іменники, що вживаються в обох числових формах; іменники, що мають лише форму однини або множини). Практичні навички: складання пам’ятки про правила харчування «Продукти-«друзі» і продукти-«вороги» з використанням іменників, що вживаються в обох числових формах, мають лише однину або множину.

139.

Невідмінювані іменники. Рід відміню-ваних і незмінюваних іменників, їх стилістичні властивості. Узгодження роду іменників типу біль, нежить, пил, кір, дріб, степ, ступінь, путь, тюль та ін. з іншими частинами мови.

140.

Особливості роду іменників – назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості форм числа іменників. Написання і відмінювання власних особових назв, прізвищ, імен та по батькові. Практичні навички: записування в алфавітному порядку найпопулярніших жіночих та чоловічих імен вашої місцевості. Утворення імен по батькові.

141.

Правопис складних слів. Вживання великої букви та лапок у власних назвах. Мовний тренінг з теми «Іменник».

142

Контрольний диктант.
43.

Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні). Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Практичні навички: читання мовчки текстів навчальних посібників («додаткової літератури») з проблем охорони довкілля.

144

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни голосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Творення відносних і присвійних прикметників. Практичні навички: редагування словосполучень, у яких порушено утворення форм ступенів порівняння прикметників.

145.

Написання складних прикметників. Прикметники, що перейшли в іменники. Практичні навички: написання звіту чергування по школі з використанням прикметників, що перейшли в іменники (черговий, учительська, старший тощо). Мовний тренінг з теми «Прикметник».

146

Написання складних прикметників. Тренувальні вправи

147.

Контрольна робота з теми «Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник»

148.

РМ № 10. Усний стислий переказ прочи-таних текстів, прослуханих радіо-, телепередач на морально-етичні теми Робота над помилками, допущеними в контрольних диктантах.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в І семестрі (10 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

2Письмо:

переказ


1Твір (есе)

1Правопис:

диктант


1Аудіювання

-Читання мовчки

1Індивідуальні види контрольних робіт

Діалог

1

протягом

І семестру


Усний переказ

1


Усний твір

-

Індивідуально оцінюються протягом І семестру – усний переказ і діалог, результати оцінювання яких враховують у семестрову оцінку.

Оцінку за І семестр виставляють на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності  (діалог, усний переказ, читання мовчки). Наприклад, учень отримав бали 6, 7, 7 за три тематичні, а також 7 б. за діалог, 5 б. за читання мовчки і 6 б. за усний переказ. Виводячи семестровий бал, їх додають і ділять на 6: (6+7+7+7+5+6):6 = 6 б.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.