Календарно-тематичне планування з української мови 6 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

6 КЛАС

122 год, 3,5 год на тиждень.

Мовленнєва змістова лінія – 23 год

Програма: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» (Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, К.В.Таранік-Ткачук, Т.Д.Гнаткович, В.І.Новосьолова, Н.Б.Коржова), 2012 р.

Підручник: О.П.Глазова. Українська мова. Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2014.

Контрольні роботи

Форми

контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми*

4

5

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант

1

1

Аудіювання

1

-

Читання мовчки

-

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

діалог

-

1

переказ

1

-

твір

-

1

Читання вголос

-

1

Перевірка

зошитів

4

5

6 клас мова

Тема уроку

К-ть уроків

Дата

Прим.

1

Тема №1. Вступ. Краса і багатство української мови.

1

2

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого. Словосполучення і речення. Головні члени речення.

1

3

Зм. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування.

1

4

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення

1

5

Просте речення. Складне речення. Розділові знаки в простому реченні.

1

6

Правопис префіксів, суфіксів, голосних в коренях

1

7

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

1

8

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення.

1

9

Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи і стилі тексту.

1

10

Зм . Особливості опису приміщення. Складний план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

1

11

Зм. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

1

12

Контрольна робота №1 за темою „Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого" (тестові завдання).

1

Лексикологія. Фразеологія. 1

13

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник, словник іншомовних слів.

1

14

Активна і пасивна лексика української мови. Пароніми

1

15

Застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

1

16

Зм. Простий план власного висловлювавння. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

1

17

Зм. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.

1

18

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова.

1

19

Діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.

1

20

Офіційно-ділова лексика.

1

21

Зм. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. План роботи. Оголошення.

1

22

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

1

23

Джерела українських фразеологізмів. Прислів᾽я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

1

24

Фразеологізми в ролі членів речення.

1

25

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія».

1

26

Контрольна робота №2 за темою „Лексикологія. Фразеологія" (тестові завдання). Контрольне читання мовчки

1

Словотвір. Орфографія

27

Змінювання і творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова.

1

28

Зм. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.

1

29/30

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний,префіксально-суфіксальний. безафіксний, складання основ , абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

2

31

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.

1

32

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).

1

33

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

1

34

Зм. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

35

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

1

36

Правопис складних слів разом і через дефіс.

1

37

Творення і правопис складноскорочених слів. Написання слів з пів-.

1

38

Узагальнення й систематизація знань з теми «Словотвір. Орфографія».

1

39

Контрольна робота №3 за темою „Словотвір. Орфографія"(тестові завдання).

1

Морфологія. Орфографія

40

Загальна характеристика частин мови.

1

41

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення).

1

42

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Велика буква і лапки у власних назвах.

1

43

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

1

44

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

1

45

Відмінки іменників, їх значення. Відмінювання іменників. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

1

46/47

Зм. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

2

48

Поділ іменників на відміни й групи. Відмінювання іменників І відміни.

1

49

Відмінювання іменників II відміни.

1

50

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

1

51

Відмінювання іменників III відміни.

1

52

Відмінювання іменників IV відміни.

1

53

Контрольна робота за темою „Іменник" (тести)

1

54

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

1

55

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

1

56

Зм. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі.

1

57

Зм. Письмовий твір-опис природи за картиною у художньому стилі.

1

58

Особливості творення іменників. Правопис складних іменників.

1

59

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

1

60

Контрольний диктант

1

61

Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

1

62

Не з іменниками.

1

63

Розбір іменника як частини мови.

1

64

Контрольна робота за темою „Іменник" (тестові завдання).

1

65

Підсумок за І семестр

1

Нумерація не сходиться, бо в кінці семестру оголосили карантин

П Р И К М Е Т Н И К

63

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

64/

65

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу

2

66/67

Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення

2

68

З. м. Усний твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

1

69

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

1

70

Повні й короткі форми прикметників.

1

71

ЗМ. Особливості побудови роздуму. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

1

72

Морфологічний розбір прикметників.

1

73

Контрольна робота з теми «Прикметник». Тести

1

74

Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК

1

75

Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, чин-

1

76

ЗМ . Письмовий твір – роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

1

77

Перехід прикметників в іменники

1

78

Написання не з прикметниками

1

79

Написання -н- і -нн- у прикметниках

1

80

Написання не з прикметниками та нн і н у прикметниках. Тренувальні вправи

1

81

Написання складних прикметників разом і через дефіс

1

82

Написання прізвищ прикметникової форми

1

83

Узагальнення матеріалу з теми «Прикметник»

1

84

Контрольна робота з теми «Прикметник» (тести). Контрольне аудіювання тексту

1

Ч И С Л І В Н И К

85

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

86

Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

1

87

Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з тисячний

1

88

З. м. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.

1

89/90

Відмінювання кількісних числівників

2

91/92

Відмінювання порядкових числівників

2

93/ 94

З.м. Контрольний переказ із творчим завданням (опис природи)

2

95

Творення числівників

1

96

Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи

1

97

Контрольна робота з теми «Числівник» (тести)

1

З А Й М Е Н Н И К

98

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

99

Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників

1

100

З. м. Усний твір - оповідання за жанровою картиною.

1

101

Контрольний диктант

1

102

Зворотний займенник себе, його відмінювання.

Присвійні займенники, їх відмінювання

1

103

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

1

104/ 105

З. м. Контрольний твір – оповідання на основі побаченого

2

106

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

1

107/

108

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

2

109

Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи

1

110

Контрольна робота з теми «Займенник». (Тести)

1

111

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік. Лексикологія. Фразеологія

1

112

Словотвір і орфографія. Правопис префіксів, суфіксів, голосних звуків

1

113

З. м. Повідомлення на лінгвістичну тему. Складання діалогів

1

114

Морфологія й орфографія. Підсумковий урок за рік

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!