Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Календарно - тематичне планування з української мови 6 клас

Українська мова

Для кого: 6 Клас

14.09.2020

4125

468

0

Опис документу:
Дане календарне планування складене відповідно до чинних програм з урахуанням усіх змін. Враховано також години на корегуюче навчання та діагностику знань за період дистанційного навчання. Підручник: Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. — К. : Генеза, 2014. — 256 с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пояснювальна записка до календарно – тематичного планування

  1. Програма: Українська мова. 5 -9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804).

  2. Підручник: Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. — К. : Генеза, 2014. — 256 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 07.02.2014 № 123)

  3. Відповідно до програми на вивчення предмету «Українська мова» 6 клас виділено:

122 год на рік

3,5 год на тиждень

І семестр – 64 год (4 год)

ІІ семестр – 58 год (3 год)

Форми контролю

І

ІІ

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

1

1

твір

1

Правопис:

диктант

1

1

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання вголос – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1

Засідання МО Протокол №

Українська мова

6 клас

п/п

Зміст навчального матеріалу

К – сть

год

Дата

Примітка

1

Вступ. Краса й багатство української мови

1

2

Урок мовленнєвого розвитку №1-2. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники. Повторення вивченого про типи мовлення

1

3

Урок мовленнєвого розвитку №3. Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет

1

Коригуюче навчання. Повторення, узагальнення й

поглиблення вивченого

4

Діагностика знань за період дистанційного навчання

1

5

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення

1

6

Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово та розділові знаки при однорідних членах речення

1

7

Вставні слова та звертання, розділові знаки при них

1

8

Складне речення. Кома між частинами складного речення

1

9

Пряма мова. Діалог

1

10

Урок мовленнєвого розвитку №4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію

1

11

Правопис префіксів, суфіксів, голосні в коренях і на межі значущих частин слова та основ

1

12

Контрольний текстовий диктант №1.

КР диктант

(темат.)

Лексикологія

13

Аналіз контрольного диктанту.

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів. Лексична помилка та умовне позначення її (практично)

1

14

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

1

15

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

1

16

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження

1

17

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

1

18

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова

1

19

Пароніми (практично)

1

20

Контрольна робота № 1. Лексикологія (тести та різнорівневі завдання)

1

КР №1

Фразеологія

21-22

Аналіз контрольної роботи.

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник

2

23

Урок мовленнєвого розвитку №5. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично)

1

24

Урок мовленнєвого розвитку №6. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

1

25

Джерела українських фразеологізмів

1

26

Урок мовленнєвого розвитку №7. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

27

Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови як різновиди фразеологізмів

1

28

Урок мовленнєвого розвитку №8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів

1

29

Аналіз письмового твору.

Фразеологізми в ролі членів речення

1

30

Контрольна робота №2. Фразеологія. (різнорівневі завдання)

1

КР №2

Словотвір. Орфографія

31

Змінювання і творення слів. Твірне слово

1

32

Основні способи словотворення

1

33

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слов

1

34

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-)

1

35

Зміни приголосних при творені відносних прикметників із суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

36

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах

1

37

Творення і правопис складноскорочених слів

1

38

Правопис складних слів разом і через дефіс

1

39

Написання слів з пів-

1

40

Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (різнорівневі завдання, завдання на встановлення відповідностей)

1

КР №3

Морфологія. Орфографія

Іменник

41

Аналіз контрольної роботи.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

42

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники

1

43

Урок мовленнєвого розвитку №10. Будова опису приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

1

44

Велика буква і лапки у власних назвах

2

45

Рід іменників. Іменники спільного роду

1

46-47

Урок мовленнєвого розвитку №11-12. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

2

Контр. переказ

48

Аналіз контрольного переказу.

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

1

49

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників

1

50

Контрольна робота №4. Іменник (тести та завдання)

1

КР №4

51

Аналіз контрольної роботи.

Поділ іменників на відміни й групи

1

52

Відмінювання іменників І відміни

1

53-54

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

2

55

Відмінювання іменників III відміни

1

56

Відмінювання іменників IV відміни

1

57

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

1

58

Особливості написання іменників у кличному відмінку

1

59

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

1

60

Не з іменниками

1

61

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я),

-ив(о), -ев(о)

1

62

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення)

1

63

Контрольна робота № 5. Іменник (тестові завдання)

1

КР №5

64

Урок мовленнєвого розвитку №13. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі

Усний переказ

Діалог

Прикметник

65

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

66-68

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу

3

69

Урок мовленнєвого розвитку №14. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

1

70 - 71

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх

2

72-73

Відмінювання прикметників

2

74

Урок мовленнєвого розвитку №15. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

1

75

Прикметники твердої і м’якої груп

1

76

Контрольна робота № 6. Прикметник (різнорівневі задання)

1

КР №6

77

Аналіз контрольної роботи.

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

1

78

Написання прикметників із суфіксами:

-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,

-цьк-, -зьк-

1

79-80

Урок мовленнєвого розвитку №16-17. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи

2

Контролн. переказ

81

Урок мовленнєвого розвитку №18. Аналіз письмового переказу

1

82

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,

-ичн-

1

83-84

Написання не з прикметниками

2

85

Урок мовленнєвого розвитку №19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

1

86

Урок мовленнєвого розвитку №20. Аналіз письмового твору

1

87

Написання -н- і -нн- у прикметниках

1

88-89

Написання складних прикметників разом і через дефіс

2

90

Написання прізвищ прикметникової форми

1

91

Контрольна робота № 7. Прикметник (різнорівневі завдання, встановлення відповідностей)

1

КР №7

Числівник

92

Аналіз контрольної роботи.

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

93

Числівники кількісні й порядкові

1

94

Контрольний текстовий диктант

1

Диктант

95

Аналіз контрольного диктанту.

Узгодження числівників з іменниками

1

96

Числівники прості, складні і складені

1

97-99

Відмінювання числівників

3

100

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників

1

101

Написання разом порядкових числівників з – тисячний

1

102103

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

2

104

Контрольна робота № 8. Числівник (тести, відповіді на запитання)

1

КР №8

Займенник

105

Аналіз контрольної роботи.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

106

Розряди займенників за значенням

1

107

Урок мовленнєвого розвитку №21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі ( «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів

1

Контр. твір

108

Урок мовленнєвого розвитку №22. Аналіз письмового твору

1

109

Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенниках

1

110

Зворотний займенник себе, його відмінювання.

Присвійні займенники, їх відмінювання

1

111 112

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

2

113

Урок мовленнєвого розвитку №23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

1

114

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

1

115 116

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

2

117

Написання займенників із прийменниками окремо

1

118

Контрольна робота № 9. Займенник (різнорівневі завдання)

1

КР №9

Повторення в кінці року

119

Аналіз контрольної роботи.

Лексикологія . Фразеологія

1

120121

Словотвір та орфографія

1

122

Морфологія й орфографія

1

Усний твір

Чит. вголос

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.