Календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу І семестр

Українська література

Для кого: 9 Клас

22.09.2020

289

28

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу І семестр. За програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом

МОН України від 07.06.2017

804

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017р. № 804 (Укладачі: С. Р. Молочко, Н. В. Михайлова, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля, Д. І. Дроздовський та ін. – К: ВД «Освіта», 2017).

І семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

1.

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. НЛ-2. Усвідомлення ролі краси й сили художнього слова в повсякденному житті людини. Розуміння значення літератури у формування особистості.

1

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

2.

Родинно-побутові пісні. Процес виник-нення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення й узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка. «Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько…» (2 на вибір), «Ой під вишнею, під черешнею…».

ТЛ: народна пісня (поглиблено). НЛ-2. Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу для майбутніх поколінь.

1

На-пам’-ять

одну

пісню

або

одну ба-ладу

3.

Українські народні балади. Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить». ТЛ: балада. НЛ-2. Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу для майбутніх поколінь.

1

Запис у журналі без дати: Напам’ять

4.

РМ. Письмовий твір на тему «Значення давньої культурної спадщини свого народу для майбутніх поколінь». НЛ-2.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

5.

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдав-ніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Свято-слава) (оглядово). НЛ-2.

1

6.

Перекладна література Біблія (фрагменти). Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй- Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. НЛ-2. Повага до літератур інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємного чинника у становленні української національної культури.

1

7.

Притча про блудного сина. ТЛ: притча (повторення й поглиблення). НЛ-1, 2, 3.

1

8.

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово). ТЛ: літописи (повторення). НЛ-2. Виховання поваги до історичного минулого українського народу, до його культурних пам’яток.

1

9.

«Слово о полку Ігоревім» – давньо-руська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів.

ТЛ: ліро-епіка. НЛ-2. Розуміння «золотої середини» у вчинках людини.

1

10.

Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни. НЛ-2. Усвідомлення, що любов до рідної землі, вірність у коханні, повага до історичного минулого народу, до його культурних пам’яток вічні загально-людські цінності.

1

11.

РМ. Усний твір на тему «Актуальність «Слова о полку Ігоревім…» сьогодні».

1

12.

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). ТЛ: Ренесанс, бароко. НЛ-2.

1

13.

Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово). НЛ-2.

1

14.

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. «Всякому місту – звичай і права…» (напам’ять), «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»). НЛ-2, 3, 4. Усвідомлення ролі самопізнання і гармонії зі світом у становленні й реалізації себе як особистості.

1

На-пам’-ять

Запис у журналі без дати: Напам’ять

15.

Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські». Байка «Бджола та Шершень». НЛ-1.

1

16.

Контрольна робота з теми «Давня українська література» (тест.).

1

17.

Урок позакласного читання. Г. Сковорода. Поезії, байки, філософські трактати. Аналіз контрольних робіт. НЛ-2.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

18.

Суспільно-історичні, культурні обста-вини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм тощо). Визначні українські письменники.

1

19.

Іван Котляревський. Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідом-лення. Драматург і театральний діяч. Поема «Енеїда», історія її появи. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі. НЛ-1, 2, 3.

1

20.

Поема «Енеїда». Робота над змістом твору. Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла). ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

1

21.

Образ Енея, його вчинки та характер. НЛ-1, 2, 3. Усвідомити важливості активної життєвої позиції, бажання захищати людську гідність, власні принципи.

1

22.

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії, її сценічне життя. Колоритні образи твору. НЛ-1, 2, 3.

1

23.

Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Порівняльна характеристика дійових осіб п’єси (Петра і Миколи, возного і виборного), їхні життєві позиції. Роль і функція пісень у драмі. НЛ-1, 2, 3. Усвідомити важливості активної життєвої позиції, бажання захищати людську гідність, власні принципи; потреба пошуку власного щастя.

1

24.

Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Чи існує в людини потреба пошуку власного щастя» (на основі прочитаних творів). НЛ-1, 2, 3.

1

25.

Григорій Квітка-Основ’яненко – батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманізм, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Аналіз контрольних творів. НЛ-1, 2, 3.

1

26.

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Головні персонажі твору, їх характеристика. НЛ-1, 2, 3. Усвідомлення важливості соціально активної позиції в житті, розвитку уміння відстоювати людську гідність, власні принципи в пошуках щастя.

1

27.

Значення творчості Г. Квітки-Основ’я-ненка, внесок у скарбницю української літератури, у розвиток української літера-турної мови, у світовий мистецький поступ. П. Куліш про Г. Квітку. НЛ-1, 2,3.

1

28.

Контрольна робота з теми «Нова україн-ська література (творчість І. Котлярев-ського, Г. Квітки-Основ’яненка)» (тест.).

1

29.

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтав-щині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Борови-ковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлин-ський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афана-сьєв-Чужбинський, М. Шашкевич. Значе-ння романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур. Аналіз контрольних робіт. НЛ-2, 3. Усвідом-лення важливості емоційної, почуттєвої сфери в житті людини.

1

30.

Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору. НЛ-1, 2, 3.

1

31.

Євген Гребінка. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.). ТЛ: романтизм, романс. НЛ-1, 2, 3. Усвідомлення того, що романтик – духовно багата, творча людина. Шанобливе ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові. Краса вірності в коханні.

1

32.

Урок позакласного читання. С. Воробкевич «Турецькі бранці».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в І семестрі (9 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Контрольні роботи у формі:

3

контрольного класного твору

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

Перевірка зошитів

4

щомісяця

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.