Календарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу І семестр.

Українська література

Для кого: 11 Клас

19.09.2021

147

7

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу І семестр. 2 години. За програмою, затвердженою наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 Українська література. 10-11 класи (рівень стандарту). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, С. Р. Молочко, Д. І. Дроздовський, Л. Т. Коваленко, А. М. Фасоля, В. І. Цимбалюк, 2017.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 11 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)


За програмою,

затвердженою наказом

МОН України від 23.10.2017 № 1407

Українська література. 10-11 класи (рівень стандарту). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, С. Р. Молочко, Д. І. Дроздовський, Л. Т. Коваленко, А. М. Фасоля, В. І. Цимбалюк, 2017.

І семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

ВСТУП. «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

1.

Вступ. «Розстріляне відродження». Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в
1930-ті роки. ТЛ: «розстріляне відродження». МЗ: Україна пореволюційна, складне економічне становище, розвиток культури, мистецтва (історія). МК: український живопис, зарубіжна література 1910-1930 рр.; документальний фільм «Червоний ренесанс» (2005; реж. В.Шкурін, О.Фролов). НЛ-2.

1ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД (оглядово)

2.

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М.Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»). ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм. МЗ: розвиток українських міст у 1910-х роках (історія). МК: український малярський авангард, футуризм НЛ-2. Усвідомлення різноманітності й багато-палановості самовираження власного «Я».

1ПОЕТИЧНЕ САМОВИРАЖЕННЯ

3.

Поетичне самовираження. Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років. Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»). «Арфами, арфами…», «О панно Інно, панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить». ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повто-рення), кларнетизм. МК: творчість художників М.Жука, А.Петрицького, В. і Ф.Кричевських. «Біле і чорне» М.Жука. Музика Б.Фільца, М.Вериківського, П.Синиці, Г.Ляшенка та ін. на слова П.Тичини. Малярські роботи П.Тичини, музика в його житті. Фільми «Кларнети ніжності», «Духовні співи Павла Тичини», «Павло Тичина. Я кличу тебе» (із циклу документальних фільмів «Гра долі») (2006; реж. Василь Вітер). НЛ-2,3. Розвиток естетичного смаку, культури образного бачення.

1

На-пам’-ять одну поезію (на вибір)

4.

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»). ТЛ: експресіонізм (повторення). МЗ: експресіоністські твори в зарубіжній літературі (зарубіжна література). НЛ-2,3. Осмислення зв’язку внутрішньої свободи митця з його творчістю.

1


Запис у журналі без дати: Напам’ять

5.

Євген Плужник. Один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля. Сповідальність, ліричність, філосо-фічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..»). ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя. МЗ: Соловки – місце ув’язнення українських письменників (історія). МК: герметична поезія В.Свідзінського. Імпресіонізм в українському живописі 1920-х років (П.Нілус, Д.Бурлюк, М.Бурачек, О.Мурашкота ін.).

1
На-пам’-ять одну поезію (на вибір)

6.

Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні («Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..»). НЛ-1,2. Усвідомлення зовнішнього спокою, урівноваженості як ознак душевного стоїцизму, опірності неприйнятним життєвим обставинам.

1


Запис у журналі без дати: Напам’ять

«КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ»

7.

Київські «неокласики». Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Максим Рильський. Різногранний творчий шлях М.Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу (*«Солодкий світ!..»). ТЛ: філософічність, сонет. МЗ: французька поезія і творчість «київських неокласиків» (зарубіжна література). МК: документальний фільм «Як на духу. Невідомий Максим Рильський» (2008; реж. Л.Харшан); «Poeta maximus» (із циклу фільмів «Гра долі») (2008;реж.

1


На-пам’-ять

одну пое-зію (на вибір)

8.

М.Рильський. Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів.

1


Запис у журналі без дати: Напам’ять

9.

Контрольна робота з тем «Літературний авангард. Поетичне самовираження. Київські неокласики» (тест.).

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ

10.

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола Хвильовий (М.Фітільов). «Я (Романтика)». Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр. «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. МЗ: більшовизм в Україні революційній та пореволюційній (історія). МК: документальні фільми: «Цар і раб хитрощів», «Червоний ренесанс»; художні фільми: «Вальдшнепи», «Пудель», «Я той, хто є». «Портрет М. Хвильового» А.Петрицького.

111.

Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюд-ськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність. НЛ-2,3. Відстоювання гуманістичних цінностей, критичне мислення, усвідомлення переваг гуманізму над ідеологіями, уміння передбачати наслідки власних помилок і виправляти їх.

112.

Юрій Яновський. «Майстер корабля». Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю.Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму. Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. ТЛ: художній час і простір, умовність зображення. МЗ: українське кіномистецтво 1920-х років, «культурна революція» (історія). МК: Ю.Яновський і М.Хвильовий, Ю.Яновський і О.Довженко. «Портрет Ю.Яновського» А.Петрицького.

113.

«Майстер корабля». Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. НЛ–2,4. Усвідомлення зв’язку внутрішньої свободи митця з його творчістю; самостійність мислення, уміння аргументовано доводити власні судження.

114.

«Майстер корабля». Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського.

115.

Валер’ян Підмогильний. «Місто». Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. ТЛ: урбаністичний роман. МЗ: розвиток українських міст у 1920-х роках (історія). МК: вплив А.Франса, Г.Флобера, Гі де Мопассана, Оноре де Бальзака, філософії Ф.Ніцше, А.Шопен-гауера, З.Фройда на В.Підмогильного. Роботи українських художників із зображенням Києва 1920-х років.

116.

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі (роман «Місто»).

117.

«Місто». Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. НЛ-2,4. Усвідомлення моральних, психологічних аспектів самоствердження людини.

118.

Остап Вишня (Павло Губенко). «Моя автобіографія», «Письменники»/«Сом».

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час. ТЛ: усмішка. МЗ: мистецтво «розстріляного відродження» (історія). МК: документальні фільми «З життя Остапа Вишні» (у гол. ролі Б. Ступка), «Гіркі усмішки Остапа Вишні».

119.

«Сом». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках. НЛ-1,2,4. Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в житті людини. Розвиток самокритичності, спроможності проводити доречні аналогії.

120.

Контрольна робота з теми «Прозове розмаїття» (тест.).

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

МОДЕРНА ДРАМАТУРГІЯ

21.

Модерна драматургія. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. МЗ: національний і зарубіжний театр 1920-1930 рр.

122.

Микола Куліш. «Мина Мазайло». Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах. МЗ: Політика «коренізації» («українізації») в Україні 1920-х років (історія). МК: художній фільм «Зона», документальні фільми «Тягар мовчання», «Червоний ренесанс», вистава «Отак загинув Гуска» (Київський академічний молодий театр).
23.

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. ТЛ: сатирична комедія.

124.

М. Куліш. «Мина Мазайло». Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.

НЛ-2,3,4. Розвиток критичного мислення, готовність захищати власну мовну ідентичність. Усвідомлення належності до рідного народу.

125.

РМ. Письмовий твір-роздум на тему «Роль рідної мови в житті людини» (на основі п’єсі Микола Куліш «Мина Мазайло»).

1ПЕРЛИНИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

26.

Перлини західноукраїнської літератури. Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток української літератури в Західній Україні до 1939 р. МЗ: Західна Україна до 1939 року (історія). Богдан-Ігор Антонич. «Зелена євангелія», «Різдво», *«Коляда». Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафо-ричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження. ТЛ: міфологізм, асоціативність. МЗ: народні звичаї українців (історія); навички ІТ (інформатика); мовні особливості поезії (українська мова). МК: творчість раннього П.Тичини.

1
На-пам’-ять

одну пое-зію (на вибір)

27.

Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», *«Коляда»). Роздуми над поезією Б.-І.Антонича. НЛ-1,2. Усвідомлення єдності естетичних цінностей із морально-етичними.

1


Запис у журналі без дати: Напам’ять

28.

Осип Турянський. «Поза межами болю». Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). ТЛ: поема у прозі. МЗ: Україна в Першій світовій війні (історія).
МК: ілюстрації до повісті «Поза межами болю» (1921 р., автор невідомий). Художній фільм «Поза межами болю» (1989; реж. Я.Лупій).

129.

«Поза межами болю». Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. НЛ-2,3,4. Усвідомлення переваги в житті духовного над матеріальним.

130.

РМ. Дискусія на тему «У чому сенс життя?» (За твором Осипа Турянського «Поза межами болю») .

131.

Контрольний письмовий твір за творчістю М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського».

132.

Позакласне читання. М.Куліш. «Маклена Граса», «Патетична соната» (на вибір). Аналіз контрольного твору.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична
Контроль за виконанням програми в І семестрі (11 клас)


Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Контрольні роботи у формі:

3контрольного класного твору

1виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2 (у+п)Уроки позакласного читання (ПЧ)

1Перевірка зошитів

4

щомісяця
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.