Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з курсу «Загальна географія» у 6 класі на 2019-2020 н. р.

Географія

Для кого: 6 Клас

14.06.2020

853

70

0

Опис документу:
Складено згідно з чинною навчальною програмою «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом МОН України № 664 від 06.06.2012 р. (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України № 804 від 07.06.2017 р. «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»). Планування повністю описує очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць, теми уроків, практичну складову на 70 годин.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №51

Маріупольської міської ради Донецької області»

Найменування загальноосвітнього навчального закладу

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з НВР

Коптякова Л. М. 

_______________________

підпис

«___» вересня 2019 р.

«___» січня 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор школи

Фомичова І. В.

_________________

підпис

«__» вересня 2019 р.

Календарно-тематичне планування

з курсу «Загальна географія»

у 6 класі

на 2019-2020 н.р.

учителя Шаргородського Володимира Васильовича

Розглянуте на засіданні МО ____________________________________________

_______________________________________________________________________

Протокол № _______ від «_____» серпня 2019 р.

Голова МО ____________________________ ___________________

Складено до підручника: Бойко В. М., Міхелі С. В. Географія: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Харків: ТОВ СИЦИЯ, 2014. 256 с (затверджено наказом МОН № 123 від 07.02.2014 р.).

Складено до атласу: Атлас. Загальна географія (атлас-хрестоматія). 6 клас. К.: ДНВП Картографія, 2018. 33 с (затверджено листом МОН № 1/11-17769 від 08.12.2015 р.).

Складено до контурних карт: Контурні карти до Атласу з географії для шостого класу. Київ: ПрАТ Інститут передових технологій, 2017. 19 с.

Складено згідно з чинною навчальною програмою «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом МОН України № 664 від 06.06.2012 р. (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України 804 від 07.06.2017 р. «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Форма проведення тематичного оцінювання (усно, письмово): тестування, різнорів-неві завдання, описові завдання та інш.

Географія у 6 класі (Загальна географія) – це перший систематичний курс нового шкільного предмета. Програма курсу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких запланований резерв часу становить 6 годин. Під час вивчення загальної географії в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, особливості земних оболонок та їх взаємозвʼязки. Початковий курс географії також містить відомості про географічні подорожі та дослідження нашої планети, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, кількість і розміщення її населення, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу. Таким чином, у 6 класі розпочинається формування загальної географічної культури школярів та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають основними географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.

Для досягнення окресленої мети вчителю необхідно вирішувати такі навчально-методичні завдання:

• розвивати пізнавальний інтерес учнів до обʼєктів і процесів навколишнього світу;

• навчити встановлювати звʼязки в системі географічних знань і на цій основі формувати ключові компетентності: вміння вчитися, громадянську, соціальну, підприємницьку, загальнокультурну, здоровʼязбережувальну, інформаційну;

залучати учнів до практичної діяльності щодо застосування отриманих географічних знань і вмінь у повсякденному житті.

Програмою передбачено виконання восьми практичних робіт, чотири з яких потрібно оцінити обовʼязково, решту – на вибір учителя. Крім того, до окремих тем наведено теми досліджень.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.

Учнів 6 класів орієнтують на формування:

- готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного середовища; застосування знань у справі охорони природи; оцінку значення та впливу природних компонентів для життя та діяльності людини;

- безпечної поведінки в умовах несприятливих фізико-географічних явищ і процесів;

- різних форм діяльності екологічного змісту: підготовку повідомлень про антропогенні ландшафти і природоохоронні обʼєкти свого краю, інформування про них населення своєї місцевості (створення листівок, екологічних знаків, брошур, розміщення інформації на сайті навчального закладу тощо), участь у заходах з охорони довкілля, які проводять у школі, населеному пункті та регіоні, країні.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Учнів 6 класів орієнтують на:

- виховання ставлення учня як громадянина до природи; уміння захищати природу;

- уміння працювати в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва;

- використання способів діяльності та моделі поведінки, які задовольняють власні інтереси та не порушують права інших громадян;

- участь у активній природоохоронній роботі своєї місцевості.

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоровʼя і безпека» прагнуть сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Учнів 6 класів орієнтують на:

- застосовування знань про лікарські рослини, отруйні рослини і тварини на прикладі природних комплексів своєї місцевості;

- формування установок на використання здорового та безпечного харчування й безпечної поведінки під час навчальних екскурсій і польових досліджень;

- виявлення і розуміння впливу метеорологічних чинників на стан здоровʼя людини;

- розуміння значення для здоровʼя людини мінеральних лікувальних і столових вод.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Учнів 6 класів орієнтують на:

- уміння представляти себе і свої досягнення; вести розрахунки, ухвалювати рішення;

- розроблення заходів щодо утилізації побутових відходів у своєму населеному пункті.

Умовні скорочення: ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток, ЗБ – здоровʼя і безпека, ГВ – громадянська відповідальність, ПФГ – підприємливість та фінансова грамотність; КК – контурна карта, С. – сторінка/и.

(70 годин, 2 години на тиждень)

уроку

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць

Тема уроку

Практична складова

Наскрізні змістові лінії

Підручник

Атлас

Зош. практ/

Практикум

Примітки/

коригуюча дата

ВСТУП (2 год.).

1.

Знаннєвий компонент:

називає обʼєкти вивчення географії, складові географічної науки.

Діяльнісний компонент:

визначає її корисність для себе.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини.

Географія – наука про Землю, природу, населення, його господарську діяльність, взаємодію природи і людства.

Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.

ЕБСР. Усвідомлює дбайливе ставлення до природи, дотримується правил безпечної поведінки в природі. Орієнтує на формування в учнів екологічної свідомості для збереження і захисту довкілля.

ЗБ. Сприяє розвитку інтересу до географічних наук.

ГВ. Пояснює на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини, добираючи інформацію з різних джерел.

Сприяє позитивному ставленню до навчання, розвиває здатність спільного розуміння проблеми і толерантне й неупереджене ставлення до інших

думок і поглядів.

Уміє дискутувати на тему «Що і навіщо вивчати сучасним географам, коли вже все на Землі відкрито?».

Дослідження №1

Спостереження за змінами у природі.

ЕБСР,

ЗБ,

ГВ

§1

С.

8-11.

2.

Знаннєвий компонент:

називає основні джерела географічних знань та методи географічних досліджень.

Діяльнісний компонент:

добирає географічну інформацію з різних джерел; виконує спостереження за змінами у природі;

складає перелік джерел географічної інформації, які є вдома.

Ціннісний компонент:

використовує результати власних спостережень у повсякденній діяльності.

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення.

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

§2

С.

12-

15.

С.

1.

С.

15

(п.).

Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю (4 год. + 1 год. з резерву).

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину (1 год.).

3.

Знаннєвий компонент:

називає особливості зображення Землі на картах у давнину.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину;

зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою;

складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину (із залученням членів родини).

Ціннісний компонент:

оцінює внесок античних учених у становлення географії як науки.

Уявлення про форму Землі.

Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

ГВ. Формує необхідні моральні якості, відстоює свою позицію в дискусії, конструктивно спілкується.

ПФГ. Вчиться спільно досягати мети.

ГВ,

ПФГ

§3

С.

17-

20.

С.

1.

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі (2 год.).

4.

Знаннєвий компонент:

називає відомих мореплавців та мандрівників (Марко Поло, Христофора Колумба, Фернана Магеллана), які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі;

простежує за картою маршрути мандрівників і дослідників.

Ціннісний компонент:

робить висновки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю.

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло.

Пошук морського шляху в Індію. Відкриття Америки Христофором Колумбом.

ГВ. Формує необхідні моральні якості, відстоює свою позицію в дискусії, конструктивно спілкується.

ПФГ. Вчиться спільно досягати мети.

ГВ,

ПФГ

§4

С.21-

23;

§5

С. 24-

26.

С.

2-

3;

4-

5.

КК

С.6-

7:

1,

2.

5.

Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана 

Магеллана.

Відкриття Австралії та Антарктиди.

§5

С. 26-

27.

§6

С.28-

31.

С.

4-

5;

6.

КК

С.6-

7:

1,

3.

Тема 3. Сучасні дослідження (2 год.).

6.

Знаннєвий компонент:

називає сучасні географічні дослідження.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі на сучасному етапі;

аналізує інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.;

порівнює дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи;

складає за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями.

Ціннісний компонент:

визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства.

Дослідження Землі у ХХ – на початку ХХІ ст.

ГВ. Критично оцінює інформацію географічного зміс-ту, визначає роль сучасних дослід-жень у підвищенні добробуту людства.

ГВ

§7

С.

32-

36.

С.

6.

КК

С.8-

9: 6.

7.

Контрольна робота №1 за темою «Розвиток географічних знань про Землю».

ЕБСР,

ЗБ,

ГВ,

ПФГ

§§

1-7

С. 37.

С.

1-

6.

Тематична

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті (12 год. + 1 год. з резерву).

Тема 1. Орієнтування на місцевості (2 год.).

8.

Знаннєвий компонент:

називає різні способи орієнтування на місцевості;

пояснює способи орієнтування на місцевості.

Діяльнісний компонент:

користується компасом для визначення сторін горизонту та азимуту;

визначає азимут та напрямки на різні обʼєкти на місцевості поблизу школи;

складає схему маршруту руху;

порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості;

робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій.

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас.

ЗБ. Розуміє важли-вість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під час подорожей і екскурсій.

Виконує тренувальні вправи з використанням рисунків, карт, планів місцевості, що формують навички орієнтуватись на місцевості задля власної безпеки і безпеки інших.

ЗБ

§8

С.

39-

41.

С.

12

КК

С.3

9.

Компас.

Поняття «азимут».

§9

С.

42-

44.

С.

12

КК

С.3

Тема 2. Способи зображення Землі (7 год.).

10.

Знаннєвий компонент:

називає способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом та картою, абсолютною і відносною висотою місцевості, обʼєкти місцевості за планом та його умовні знаки;

вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти;

пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості.

Діяльнісний компонент:

визначає масштаб плану і карти, абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот;

вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу;

розвʼязує задачі з різними видами масштабу;

порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини.

Способи зображення земної поверхні (особ-ті) на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

ЗБ. Розуміє важливість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під час подорожей і екскурсій.

Виконує тренувальні вправи з використанням рисунків, карт, планів місцевості, що формують навички орієнтуватись на місцевості задля власної безпеки і безпеки інших.

ЗБ

§10

С.

45-47.

С.

8,

10

13

КК

С.2

11.

Масштаб та його види. Умовні знаки плану.

§11

С.

48-

50.

С.

9,

10

11

КК

С.2,

3.

12.

Практична робота № 1. Розвʼязування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних відносних висот на топографічному плані.

С.

50,

62.

С.

9.

С.

50,

62.

КК

С.3.

13.

План, його основні ознаки. Визначення напрямків на плані. Читання плану.

§12

С.

51-

53.

С.

10

11

КК

С.2,

3.

14.

Складання плану місцевості. Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та за шкалою висот.

Практична робота № 4.

Визначення за кар-тами абсолютної та відносної висоти місцевості.

§13

С.54-

56.

§24

С.94-97.

С.

12

10

11

С. 97

(п.).

15.

Географічні карти, їх елементи.

Легенда карти.

§14

С.

57-

59.

С.

8,

13

16.

Види карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

§15

С.

60-

62.

С.

2-

33

Тема 3. Географічні координати (4 год.).

17.

Знаннєвий компонент:

називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота», координати свого населеного пункту;

пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою.

Діяльнісний компонент:

користується градусною сіткою для визначення географічних координат;

визначає географічні координати об`єктів, населених пунктів;

порівнює географічну широту і географічну довготу за градус-ними вимірами.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення знань про географічні координати.

Градусна сітка на глобусі та географічній карті.

ЗБ

§16

С.

63-

64.

С.

8.

КК

С.3.

18.

Поняття «географічні координати». Правила відліку географічної широти і довготи.

§17

С.

65-

68.

С.

8.

КК

С.6-

7:

4, 5.

19.

Географічні координати свого населеного пункту.

Практична робота

№ 2.

Практична

робота № 2.

Визначення географічних координат за географічною картою.

§17,

С.68.

С.

8.

С.

68.

20.

Контрольна робота №2 за темою «Земля на плані та карті».

§§8-

17.

С. 69.

С.

8-

13

Тематична

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі (41 год. + 2 год. із резерву).

Тема 1. Літосфера (12 год.).

21.

Знаннєвий компонент:

називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори», форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани, різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу;

знає правила поведінки під час землетрусу;

наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

Діяльнісний компонент:

визначає абсолютну і відносну висоту рівнин і гір за шкалою висот;

позначає на контурній карті:

вулкани: Ключевська Сопка, Етна, Кракатау;

гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди;

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогірʼя;

розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи;

порівнює рівнини і гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах.

Ціннісний компонент:

оцінює діяльність людини та її вплив на рельєф;

висловлює судження щодо необхідності охорони унікальних форм рельєфу;

пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні;

аналізує причини і наслідки зовнішніх і внутрішніх процесів.

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості.

ЗБ. Аналізує ознаки наближення землетрусу, цунамі, виверження вулкану для власної безпеки та безпеки інших.

ГВ. Характеризує систему попереджень та алгоритм поведінки під час прояву несприятливих природних явищ.

ПФГ. Розуміє переваги і недоліки господарювання людей у районах поширення вулканізму.

Усвідомлює значення окремих видів корисних копалин для розвитку відповідних виробництв.

Практична робота

3

Бере участь у дослідженні «Корисні копалини в облаштуванні житла (господарських будівель) моєї родини».

ЗБ,

ГВ,

ПФГ

§18

С. 71-73.

С.

14

15

22.

Літосферні плити, наслідки їхнього руху та переміщення.

§19

С. 74-

77.

С.

15

23.

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

С.

14

24.

Землетруси.

§20

С. 78-

81.

С.

14

25.

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота

3 (початок).

§21

С. 82-85.

С.

14

С.85

(п.).

КК

С.8-

9: 1.

26.

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: вивітрювання; робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

§22

С. 86-

89.

С.

16

17

27.

Мінерали і породи земної кори. Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини.

§23

С. 90-

93.

С.

14

32

28.

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

Практична робота № 3 (продовження). Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу (протягом теми).

С.98.

§25

С. 99

-102.

§26

С.

16

17

С.

102

(п.).

КК

С.8-

9:

2, 5;

4-5:

1, 2.

29.

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу.

§26

С.103-107.

С.

16

17

С. 107

(п.).

30.

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі та найдовші гори

Світового океану.

Практична робота № 3.

§27

С. 108-

111.

С.

18

19

С.

111

(п.).

КК

С.8-

9: 4.

31.

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

§28

С. 112-

114.

С.

16

17

КК

С.8-

9: 3.

32.

Контрольна

робота №3 з теми «Літосфера».

§§18-28.

С. 115.

С.

14

19

Тематична

Тема 2. Атмосфера (12 год. + 1 год. із резерву).

33.

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять «погода», «клімат», «синоптична карта», елементи погоди, теплові пояси Землі, світові центри спостереження за погодою;

наводить приклади хмар, різних за формою, прогнозів погоди, основних типів клімату; пояснює причини і наслідки зміни погоди і клімату.

Діяльнісний компонент:

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: температури повітря, атмосферного тиску, вітру, вологості повітря, хмар, хмарності, опадів;

визначає показники температури повітря й атмосферного тиску та їх зміни з висотою, швидкість вітру, типи погоди, що переважають у своїй місцевості;

будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

користується термометром, барометром, гігрометром;

порівнює погоду різних типів у своїй місцевості в різні пори року та її вплив на здоровʼя людей;

аналізує зміни температури повітря, атмосферного тиску протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою;

розвʼязує задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив стану повітря на здоровʼя людини;

робить висновки про значення прогнозу погоди для життя і діяльності людини.

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

ЕБСР. Розмірковує про відповідальність людської діяльності за стан атмосфери.

ЗБ. Усвідомлює вплив стану повітря на здоровʼя людини.

Дотримується правил безпечної поведінки під час грози, граду, ожеледі, урагану та інших несприятливих природних явищ.

ГВ. Наводить приклади подолання спільними зусиллями громади (жителів вулиці, села, міста) наслідків стихійних атмосферних явищ і процесів.

ЕБСР,

ЗБ,

ГВ

§29

С. 116-119.

С.

21

34.

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання.

§30

С.120-122.

§31

С.123-125.

С.

21

23

22

35.

Кліматична карта. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

§32

С. 126-

129.

С.

21

23

22

КК

С.12

-13:

1.

36.

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

§33

С. 130-133.

С.

21

23

37.

Практична робота № 5.

Розвʼязування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

С. 122,

133.

С.

21

23

С. 122,

133.

38.

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

§34

С. 134-137.

С.

21

22

23

КК

С.12

-13:

2, 4.

39.

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

Практична робота № 5. Розвʼязування задач на зміну вологості.

§35

С. 138-141.

С.

20

22

23

С. 141

(п.).

40.

Опади: їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

§36

С. 142-145.

С.

22

23

КК

С.12

-13:

5.

41.

Погода та її елементи. Характерна погода за сезонами. Служба по-годи, практичне значення прогнозів погоди.

§37

С.

146-149.

42.

Практична робота № 6.

Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, її аналіз.

С. 125,

137, 145.

С. 125,

137, 145.

43.

Клімат та основні кліматотвірні чинники.

Дослідження

Аналіз стану повітря у своєму населеному пункті

з використанням різних джерел інформації та власних спостережень.

§38

С.150-153.

44.

Карта кліматичних поясів.

Зміни клімату.

Вплив людини на атмосферу.

§39

С.154-157;

§40

С.158-160.

С.

22

КК

С.12

-13:

3.

С.160 (п).

45.

Контрольна

робота №4 з теми «Атмосфера».

§§

29-40.

С.161.

С.

20

23

Тематична

Тема 3. Гідросфера (12 год.).

47.

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока», «острів», «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «багато-річна мерзлота», «підземні води»;

наводить приклади морів, заток, проток, островів, річок, озер, штучних водойм;

пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані, особливості живлення і режиму вод суходолу;

знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней і цунамі.

Діяльнісний компонент:

визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою, глибини океанів і морів за шкалою глибин, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті, озера за походженням їхніх улоговин і стоком, типи боліт, покривні та гірські льодовики, штучні водойми, типи підземних вод;

позначає на контурній карті назви:

морів: Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське, Азовське, Баренцове;

проток: Керченська, Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берінгова;

заток: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська;

островів: Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея;

півостровів: Скандинавський, Кримський, Аравійський, Індостан, Сомалі, Лабрадор, Скандинавський;

западини: Маріанська;

річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Волга, Ніл, Амазонка, Міссісіпі;

водоспад: Ніагарський;

озер: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія.

Ціннісний компонент:

оцінює роль води для життє-діяльності людини та використання мінеральних і термальних вод у господарській діяльності, вплив людини на різні частини гідросфери;

робить висновки про вплив якості питної води на здоровʼя людини.

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

ЕБСР,

ЗБ,

ГВ,

ПФГ

С.

20

18

19

С. 166.

КК

С.10

-11:

1, 2,

3, 7;

4-5:

3.

48.

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин. Острови в океані.

Практична робота № 7 (початок).

Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, півостровів.

§41

С. 163-166.

С.

20

18

19

49.

Властивості вод Світового океану. Рухи води в океані: хвилі, цунамі, припливи і відпливи, теплі та холодні течії.

§42

С. 167-169;

§43

С. 170-173;

§44

С. 174 – 176.

С.

20

18

19

КК

С.10

-11:

4, 8,

9.

50.

Життя в океанах і морях.

Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

§45

С. 177-179;

§46

С. 180-182.

С.

20

18

19

51.

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.

Практична робота № 7 (продовження).

Позначення на контурній карті річок, водоспадів.

С. 183;

§47

С. 183-186.

С.

20

С.191(п.).

КК

С.10

-11:

6, 5;

4-5:

4; 6-

7: 6

(в, г)

52.

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

§48

С. 187-191.

С.

20

53.

Озера, їхня різнома-нітність. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

Практична робота № 7 (закінчення).

Позначення на контурній карті озер.

§49

С. 192-195.

С.

20

С.195(п.).

КК

С.6-

7: 6

(а,б)

54.

Болота.

Штучні водойми і водотоки.

ЕБСР. Усвідомлює важливість охорони вод своєї місцевості та на планеті загалом.

ЗБ. Розуміє вплив якості води на життя і здоровʼя людини.

Дотримується правил безпечної поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоставу й льодоходу, шторму, цунамі, перебування на березі водойми, руху по болотистій місцевості.

ГВ. Усвідомлює систему попереджень та алгоритм поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоходу, шторму, цунамі.

ПФГ. Дотримується основних правил ощадного використання води в домашньому господарстві.

Наводить приклади підприємницької діяльності на основі використання мінеральних, термальних вод своєї місцевості, природних та штучних водойм для відпочинку та оздоровлення.

§50

С. 196-199;

§51 С.200-202.

С.

16

17

55.

Льодовики: утворення і поширення.

§52

С.203-206.

С.

16

17

56.

Підземні води, умови їх утворення та залягання. Термальні та мінеральні води.

§53

С. 207-210.

57.

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

С.

20

18

19

58.

Контрольна

робота №5

з теми «Гідросфера».

§§

41-53.

С. 211.

С.

16

20

С. 211.

Тематична

Тема 4. Біосфера та ґрунти (2 год.).

59.

Знаннєвий компонент:

називає компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «ґрунти», «рослинність», «тваринний світ», види рослин і тварин, які поширені у своїй місцевості;

пояснює особливості поширення ґрунтів і живих організмів на земній кулі за допомогою карт, вплив людини на компоненти біосфери.

Діяльнісний компонент:

порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

Ціннісний компонент:

оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;

пропонує власні заходи зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості.

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

ЕБСР. Розуміє важливість збереження ґрунтів та різноманіття рослин і тварин.

ЗБ. Оцінює загрози вживання отруйних грибів, рослин своєї місцевості, контактів із небезпечними тваринами.

ГВ. Презентує приклади власного досвіду зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості.

ПФГ. Наводить приклади фінансових надходжень до сімейного бюджету від використання власної земельної ділянки, рослин і тварин.

ЕБСР,

ЗБ,

ГВ,

ПФГ

§54

С.212-216.

С.24

25

60.

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

§55

С.217-220.

С.

26

27

Тема 5. Природні комплекси (3 год.).

61.

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», «природна зона», компоненти природного комплексу;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості;

пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

Діяльнісний компонент:

порівнює особливості основних природних зон Землі;

дотримується правил безпеки та поведінки під час екскурсії.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості та значення знань про природні комплекси для її життєдіяльності.

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозвʼязків компонентів природи.

Практична

робота № 8.

Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості, виявлення взаємозвʼязків між його компонентами.

ЕБСР. Розрізняє пози-тивні й негативні наслідки впливу людської діяльності на природні комплекси своєї місцевості.

Виявляє порушення природної рівноваги та пропонує шляхи їх усунення.

ЗБ. Дотримується правил безпечної поведінки у природі під час екскурсії.

ЕБСР,

ЗБ

§56

С.221-223.

С. 223.

КК

С.14

-15:

2.

62.

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості.

§57

С.224-

226.

С.

16

17

18

19

24

25 26

27 28

29

КК

С.4-5: 5.

63.

Природні зони Землі, їх особливості.

§58

С.227-230.

С.

24

25

С. 231.

КК

С.14

-15:

1.

РОЗДІЛ ІV. Планета людей (5 год. + 1 резервна год.).

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі (3 год.).

64.

Знаннєвий компонент:

називає кількість населення на Землі та в Україні, людські раси;

вміє читати політичну карту.

Діяльнісний компонент:

аналізує карти густоти населення та людських рас;

показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу і держави-сусіди України;

характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі.

Ціннісний компонент:

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності;

висловлює судження про заходи

щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;

розробляє за допомогою членів родини міні-проект з утилізації побутових відходів.

Кількість населення Землі: розселення, його густота. Найбільш заселені території земної кулі.

ГВ. Усвідомлює важливість толерантного ставлення до представників інших рас і народів світу.

ЕБСР. Презентація міні-проектів з утилізації побутових відходів.

ГВ,

ЕБСР

§59

С.233-235.

С.

28

29

КК

С.16

-17.

65.

Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

§60

С.236-

241.

С.

28

29

КК

С.19

66.

Контрольна робота

6 за темами «Біосфера та ґрунти», «Природні комплекси», «Кількість і розміщення населення на Землі».

Тема 2. Держави світу (1 год.).

67.

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

Практична робота

9. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частинах світу та їх столиць.

ГВ,

ЕБСР

§61

С.242-

247.

С.

28

29

С. 247

(п.).

КК

С.18

Тема 3. Вплив людини на природу (1 год.).

68.

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності. Зміни природних комплексів Землі.

Дослідження

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

ГВ,

ЕБСР

§62

С.248-

250.

69.

Забруднення довкілля та його охорона.

§62

С.248-

250.

Тематична

Резерв часу (2 год.).

Виконання календарно-тематичного планування

Кількість

контрольних робіт

Кількість

практичних робіт

Кількість

тематичних

І семестр

2

4

2

ІІ семестр

4

4

4

За 2019-2020 н. р.

6

8

6

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.