Календарно-тематичне планування з історії України для 9 класу на 2018-2019 навчальний рік

Історія України

Для кого: 9 Клас

26.06.2019

4783

195

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9-й клас

Історія України

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

2

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

1

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

2

Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапами національного руху). Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншоетнічні групи на українській території: поляки, росіяни, кримські татари, євреї, німці та ін. Упровадження «смуги осілості» для євреїв.

7

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

4

Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

5

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху.

6

Кирило-Мефодіївське братство.

Практичне заняття. Проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини.

7

Практичне заняття. Аналіз літературних творів Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху.

8

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

9

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Тематична

3

Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

10

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести.

11

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

12

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

5

Тема 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

13

Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

14

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.

15

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

16

Практичне заняття. Повсякденне життя. Становище жінки. Презентація міні-проектів про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.

17

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.», «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

Тематична

10

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

18

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

19

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

20

Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

21

Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

22

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

23

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців.

24

Практичне заняття. Аналіз програмних засад й форм організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів.

25

Практичне заняття. Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів.

26

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

27

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.»

Тематична

9

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

28

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

29

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція

30

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

31

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

32

Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

33

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

34

Практичне заняття: Складання порівняльної таблиці розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

35

Практичне заняття: Презентації повідомлень учнів про культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

36

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.»

Тематична

7

Тема 6. УКРАЇНА ПОЧА-КУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

37

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація.

Практичне заняття. Спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією.

38

Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

39

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

40

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців.

41

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

42

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині

43

Представлення доповідей «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.

5

Тема 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

44

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

45

Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

46

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

47

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

48

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ», «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

Тематична

49

1

«Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

50

51

52

3

Підсумкове узагальнення.

9-й клас

Всесвітня історія

(35 год., 1 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1

1

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу.

Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Періодизація Нової історії.

5

Тема 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

2

Криза «старого порядку» (французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва). Початок Французької революції кінця XVIII ст.

3

Завершення Французької революції кінця XVIII ст.

4

Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт.

5

Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції.

6

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН»

Тематична

8

Тема 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)

7

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм). Повсякденне життя.

8

Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. Велика Британія – «майстерня світу». Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії.

9

Франція у період Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева монархія.

10

Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

11

«Весна народів». Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

12

Об’єднання Німеччини та Італії.

13

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово).

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху.

14

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)»

Тематична

12

Тема 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

15

Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

16

Практичне заняття Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки (на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж)

17

Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Жорж Клемансо.

18

Німецька імперія. Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

19

Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

20

Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

21

«Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

22

Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах.

23

«Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.

24

Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

25

Спроби модернізації Османської імперії.

26

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ»

Тематична

3

Тема 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

27

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта.

28

Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст.

29

Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

4

Тема 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

30

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

31

Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво

32

Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.

Практичне заняття. Підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»

33

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)»

Тематична

2

Узагальнення до курсу. ОСНОВНІ ІДЕЇ, ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ «ДОВГОГО» ХІХ СТОЛІТТЯ

34

«Довге» ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, виклики. Особливості української історії ХІХ ст.

35

Внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину ХІХ ст.

7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.