Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з історії України для 8 класу на 2018-2019 навчальний рік

Історія України

Для кого: 8 Клас

26.06.2019

2531

95

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8-й клас

Історія України

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1

1

ВСТУП. Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті.

Ранній новий час Особливості Ранньомодерної доби в історії України.

Початок роботи над синхронізованою хронологічною таблицею (заповнюватиметься протягом навчального року).

10

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

2

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

3

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українське суспільство.

4

Соціальна структура суспільства в Україні XVІ ст. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Литовські статути.

Практичне заняття. Виокремити у витягах з Литовських статутів норми, в яких втілено ідеї рівності вільних людей перед законом, особистої недоторканності, юридичного захисту прав вільної («шляхетної») особи, особистої відповідальності перед законом.

5

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

6

Криза православної церкви в XVІ ст. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Полемічна література. Православні братства. Василь-Костянтин Острозький.

7

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення унійної (греко-католицької) церкви. Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили.

8

Культурно-освітнє життя. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи. Київська (Києво-Могилянська) колегія.

9

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.

10

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

11

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)»

Тематична

7

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

12

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі. Дмитро Вишневецький.

13

Запорозька Січ – козацька республіка. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану.

14

Практичне заняття. Описати (на основі джерел) повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі.

15

Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

16

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна.

17

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

18

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

Тематична

7

Тема 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

19

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір.

20

Події 1650–1651 рр. Битва під Берестечком і Білоцерківський договір. Іван Богун.

21

Битва під Батогом. Молдавські походи. Облога Жванця.

22

Українська козацька держава – Військо Запорозьке. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічні реформи.

23

Зовнішня політика: у пошуку союзників. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.

24

Практичне заняття. Розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати).

25

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.»

Тематична

12

Тема 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

26

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва.

27

Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я.

28

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний.

29

Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.

30

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки.

31

Запорозьке козацтво. Іван Сірко.

32

Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

33

Пилип Орлик і його Конституція.

34

Практичне заняття. Проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей», Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика; визначити на цій основі устрій української гетьманської держави, порядок її взаємин з Московською державою (Річчю Посполитою / Шведською імперією) та поміркувати, якою мірою кожен з цих документів гарантував права і вольності правлячого стану, суверенітет Козацької держави.

35

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

36

Церковне життя. Освіта.

Архітектура. Образотворче мистецтво.

37

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.»

Тематична

10

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х

38

Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. Данило Апостол.

39

Нова Січ. Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

40

Практичне заняття. Визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави.

41

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

42

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

43

Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.

44

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

45

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

46

Практичне заняття. Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

47

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.»

Тематична

3

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

48

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

49

Внесок України у формування європейської цивілізації.

50

Практичне заняття. На підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

51

52

2

Підсумкове узагальнення.

8-й клас

Всесвітня історія

(35 год., 1 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1

1

Повторення. Середні віки в історії Європи та України.

2

1

Вступ. Поняття і періодизація Нового часу (Модерної доби). Ранній Новий час (Ранньомодерна доба): початок культурної та політичної переваги християнського Заходу. Особливості Ранньомодерної доби в історії України. Розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу»

6

Тема 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

3

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV– XVI ст. Подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана. Цивілізації доколумбової Америки (оглядово).

4

Практичне заняття. Представлення групового повідомлення (презентації) на тему «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»

5

Конкіста – завоювання Нового світу. Створення колоніальних імперій. Створення колоніальних імперій. Зміна поглядів на світ. Торговельний капітал.

6

Мануфактурне виробництво і наймана праця. Становлення капіталістичних відносин.

7

Повсякденне життя Західної Європи

Практичне заняття. Описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ–ХVІІІ ст.

8

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН»

Тематична

6

Тема 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

9

Гуманізм як інтелектуальний рух доби Відродження. Високе Відродження.

10

Практичне заняття. Вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження (Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір обґрунтувати.

11

Культура бароко. Народження нової європейської науки.

12

Католицька церква напередодні Реформації. Мартін Лютер і народження протестантизму. Поширення Реформації. Жан Кальвін.

Практичне заняття. Представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта.

13

Контрреформація в Європі. Ігнатія Лойола. Єзуїти. Тридентський собор. Релігійні війни в Німеччині та Франції. Аугсбурзький релігійний мир 1555 р.

14

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ»

Тематична

10

Тема 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст.

15

Становлення абсолютної монархії у Франції.

16

Кардинал Арман-Жан дю Плессі де Рішельє. Абсолютизм за Луї XIV. Жан-Батист Кольбер.

17

Володіння Габсбургів. Карл V.

18

Національно-визвольна війна в Нідерландах. Утрехтська унія. Вільгельм І Оранський.

19

Королівська реформація в Англії. Єлизавета І. «Криваве законодавство».

20

Англійська революція. Олівер Кромвель. Утвердження парламентаризму. «Білль про права».

21

Річ Посполита: шляхетська демократія.

22

Тридцятилітня війна. Вестфальська система міжнародних відносин.

23

Практичне заняття. Укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст. (на вибір)

24

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст.»

Тематична

4

Тема 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст.

25

Експансія Османської імперії. Сулейман Пишний. Народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика.

26

Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час. Правління династії Романових.

27

Внутрішня та зовнішня політика Петра І.

Практичне заняття. Обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

28

Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст.).

5

Тема 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

29

Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення. Просвітництво. Енциклопедисти. Масони. Класицизм.

30

Освічений абсолютизм. Володіння австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. Катерина ІІ.

31

Міжнародні відносини. Війна за іспанську спадщину, війна за австрійську спадщину, Семилітня війна. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії.

32

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Декларація незалежності. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США.

Практичне заняття. Проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які ідеї епохи Просвітництва в ній відображено.

33

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст.», «ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА»

Тематична

1

Тема 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово)

34

Індія. Держава Великих Моголів. Бабур, Акбар. Перське царство Сефевидів. Аббас І. Культура Індії та Персії. Китай. Маньчжурське завоювання. Династія Цин. Культура Китаю. Японія. Сьогунат Токугави. Політика самоізоляції. Культура Японії.

35

1

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»

9-й клас

Історія України

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

2

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

1

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

2

Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапами національного руху). Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншоетнічні групи на українській території: поляки, росіяни, кримські татари, євреї, німці та ін. Упровадження «смуги осілості» для євреїв.

7

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

4

Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

5

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху.

6

Кирило-Мефодіївське братство.

Практичне заняття. Проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини.

7

Практичне заняття. Аналіз літературних творів Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху.

8

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

9

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Тематична

3

Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

10

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести.

11

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

12

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

5

Тема 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

13

Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

14

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.

15

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

16

Практичне заняття. Повсякденне життя. Становище жінки. Презентація міні-проектів про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.

17

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.», «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

Тематична

10

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

18

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

19

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

20

Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

21

Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

22

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

23

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців.

24

Практичне заняття. Аналіз програмних засад й форм організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів.

25

Практичне заняття. Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів.

26

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

27

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.»

Тематична

9

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

28

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

29

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція

30

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

31

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

32

Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

33

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

34

Практичне заняття: Складання порівняльної таблиці розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

35

Практичне заняття: Презентації повідомлень учнів про культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

36

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.»

Тематична

7

Тема 6. УКРАЇНА ПОЧА-КУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

37

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація.

Практичне заняття. Спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією.

38

Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

39

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

40

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців.

41

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

42

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині

43

Представлення доповідей «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.

5

Тема 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

44

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

45

Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

46

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

47

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

48

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ», «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

Тематична

49

1

«Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

50

51

52

3

Підсумкове узагальнення.

9-й клас

Всесвітня історія

(35 год., 1 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Істрія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1

1

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу.

Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Періодизація Нової історії.

5

Тема 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

2

Криза «старого порядку» (французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва). Початок Французької революції кінця XVIII ст.

3

Завершення Французької революції кінця XVIII ст.

4

Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт.

5

Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції.

6

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН»

Тематична

8

Тема 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)

7

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм). Повсякденне життя.

8

Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. Велика Британія – «майстерня світу». Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії.

9

Франція у період Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева монархія.

10

Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

11

«Весна народів». Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

12

Об’єднання Німеччини та Італії.

13

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово).

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху.

14

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)»

Тематична

12

Тема 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

15

Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

16

Практичне заняття Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки (на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж)

17

Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Жорж Клемансо.

18

Німецька імперія. Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

19

Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

20

Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

21

«Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

22

Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах.

23

«Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.

24

Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

25

Спроби модернізації Османської імперії.

26

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ»

Тематична

3

Тема 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

27

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта.

28

Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст.

29

Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

4

Тема 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

30

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

31

Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво

32

Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.

Практичне заняття. Підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»

33

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)»

Тематична

2

Узагальнення до курсу. ОСНОВНІ ІДЕЇ, ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ «ДОВГОГО» ХІХ СТОЛІТТЯ

34

«Довге» ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, виклики. Особливості української історії ХІХ ст.

35

Внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину ХІХ ст.

14

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.